(495)
105 99 23оплата и доставка

оплата и доставка char.ruКниги интернет магазинКниги
Рефераты Скачать бесплатноРефератыОсознанность, где взять счастье

РЕФЕРАТЫ РЕФЕРАТЫ

Разлел: Охрана природы, Экология, Природопользование Разлел: Охрана природы, Экология, Природопользование

Микрофлора воздуха

найти еще ...
Системы кондиционирования воздуха с чиллерами и фэнкойлами Техносфера Белова Е.М.
Даны теоретические основы проектирования и расчета основных элементов системы, практические методики и рекомендации по проектированию, указания по монтажу, пуску системы в эксплуатацию, наладки и техническому обслуживанию.
811 руб
Газохроматографическая идентификация загрязнений воздуха, воды, почвы и биосред. Практическое руководство Методы в химии Бином. Лаборатория знаний Другов Ю.С.
На многочисленных примерах применения конкретных методик для контроля загрязнения воздуха, воды и почвы в России, США и странах Европы показаны оптимальные способы надежной идентификации целевых компонентов, которые можно использовать в любой химической лаборатории.
479 руб

Мікрофлора ротової порожнини Ротова порожнина людини являє собою унікальну екосистему з багатством харчових ресурсів, постійною вологістю, оптимальними значеннями рН і температури, що створюють сприятливі умови для адгезії, колонізації та розмноження мікроорганізмів. Однак наявність в ротовій порожнині слини та її бактерицидних компонентів (імуноглобулінів, лізоциму, ферментів), а також потужного епітеліального покриву, обмежує можливість оральних мікроорганізмів викликати патологічні зміни. В наш час описано кількасот видів мікроорганізмів, що складають нормальну мікрофлору ротової порожнини. До її складу входять бактерії, віруси, гриби та найпростіші. Серед мікробів ротової порожнини зустрічаються автохтонні (постійні) та аллохтонні види – іммігранти з інших біотопів хазяїна (носоглотки, кишечнику та ін.) та заносна мікрофлора із зовнішнього середовища. Автохтонна мікрофлора поділяється на облігатну, яка постійно мешкає в ротовій порожнині, та тимчасову – транзиторну, до складу якої частіше входять патогенні або умовно-патогенні бактерії. Основна маса грампозитивних коків ротової порожнини представлена гетерогенною групою стрептококів, які приймають активну участь у процесах, що призводять до вражень твердих тканин зуба і пародонта(S rep ococcus mu a s, S.sa guis, S.mi is, S.salivarium). Вони відрізняються за здатністю ферментувати вуглеводи, утворювати перекис водню, синтезувати полісахариди. Ці види зустрічаються у ротовій порожнині в різних кількісних співвідношеннях, які залежать від дієти, гігієни ротової порожнини та інших факторів. Друга група грампозитивних коків – пептококи, які активно розщеплюють пептони та амінокислоти. Найчастіше вони зустрічаються в асоціаціях з фузобактеріями та спірохетами при різних захворюваннях ротової порожнини. Грамнегативні анаеробні коки представлені родом Veillo ella, які приймають активну участь в розщепленні лактату, пірувату, ацетату. За рахунок катаболізму лактату утвореного стрептококами вейлонелли можуть здійснювати протикаріозну дію. Таблиця 1. Бактерії, що входять до складу зубного нальоту Морфологічні форми Відношення до фарбування за Грамом Грампозитивні мікроорганізми Грамнегативні мікроорганізми Аероби, Факультативні анаероби Анаероби Аероби, Факультативні анаероби Анаероби Коки Стрептококи Пептококи Стрептококи Нейсерії Вейлонелли Палички Актиноміцети Лактобактерії Коринебактерії Біфідобактерії Пропіонібактерії Бактероїди Фузобактерії Лептотріхії Порфіромонаси Спірохети Лептоспіри Трепонеми Борелії Грампозитивні палички представлені родом Lac obacillus, характерною ознакою представників якого є розщеплення вуглеводів з утворенням великої кількості молочної кислоти, зберігаючи життєздатність у кислому середовищі. Це явище є одним з факторів, що сприяють розвитку карієсу зубів людини. Грамнегативні анаеробні та мікроаерофільні бактерії частіше за все відносяться до бактероїдів, які не мають каталази і ферментують цукри до газів, а пептони – з утворенням амінокислот. До них належать три роди: Bac eroides, Fusobac erium, Lep o richia. Bac eroides mela i oge icus та B.gi givalis характеризуються низькою сахаролітичною активністю, але глюкозу розщеплюють з утворенням суміші кислот, причому рН середовища залишається досить високим (~6.0). Через наявність великої різноманітності протеолітичних ферментів мають велике патогенетичне значення.

Поиск Лечение собак: Справочник ветеринара

Весьма существенное значение в его возникновении имеют такие неспецифические факторы, как переохлаждение животного во время выгула, купание в водоеме с холодной водой, сквозняки, повышенная влажность, микробная и вирусная загрязненность воздуха в помещении, частое нахождение на цементных полах, поение холодной водой, скармливание мороженой пищи и т. д. Способствуют возникновению бронхопневмонии неполноценное питание, недостаток в рационе витаминов, особенно А и С, недостаток ультрафиолетового облучения, плохое закаливание собак. Эти факторы приводят к снижению естественной сопротивляемости организма, на фоне которого возникает ассоциация неспецифических вирусов и условно-патогенной микрофлоры дыхательных путей (пневмококки, стрепто и стафилококки, сальмонеллы, микоплазмы, аденовирусы). Общее количество видов микроорганизмов, выделяемых из легких при бронхопневмонии, колеблется в пределах 10-60. Эти микроорганизмы обусловливают развитие аутоинфекционного процесса. Вторичная бронхопневмония возникает как осложнение некоторых незаразных (бронхит, плеврит, перикардит, пороки сердца) и инфекционных (чума, парагрипп, колибактериоз, аденовироз) болезней

Реферат: Особенности годового хода приземной температуры воздуха в разных частях Земли по данным ОА Гидрометцентра РФ Особенности годового хода приземной температуры воздуха в разных частях Земли по данным ОА Гидрометцентра РФ

Тепловой режим атмо­сферы определяется главным образом ее теплообменом с окружающей средой, т.е. с деятельной поверхностью и космическим про­странством. За исключением верхних слоев, атмосфера поглощает солнеч­ную энергию сравнительно слабо. В частности, непосредственно солнечными лучами тропосфера нагревается незначительно. Основ­ным источником нагревания нижних слоев атмосферы является тепло, получаемое ими от деятельной поверхности. В дневные часы, когда приход радиации преобладает над излучением, деятельная поверхность нагревается; становится теплее воздуха, и тепло пере­дается от нее воздуху. Ночью деятельная поверхность теряет тепло путем излучения и становится холоднее воздуха. В этом случае воздух отдает тепло почве, в результате чего сам он охлаждается. Перенос тепла между деятельной поверхностью и атмосферой, а также в самой атмосфере может осуществляться с помощью сле­дующих процессов. Молекулярная теплопроводность. Воздух, соприкасающийся деятельной поверхностью, обменивается с ней теплом посредством молекулярной теплопроводности. Однако вследствие того, что коэф­фициент молекулярной теплопроводности неподвижного воздуха сравнительно мал, этот вид теплообмена тоже весьма мал по сравнению с другими видами.

Поиск Большая Советская Энциклопедия (АК)

Теоретические исследования в области А. получили развитие в СССР. И. В. Мичурин и М. Ф. Иванов разработали действенные методы А. Большую работу по А. животных вели русские зоологи Б. М. Житков и П. А. Мантейфель. В А. растений крупный вклад внёс Н. И. Вавилов.   А. растений. А. всегда приводит к расширению ареала. Так, сербель, ареал которой был ограничен рекой Дриной (Югославия), легко акклиматизировалась на С. Европы (в СССР произрастает даже на широте Ленинграда). В фитоценозах Европы нашли распространение конский каштан, родиной которого является Африка; акация белая из Северной Америки; атласский кедр (из Африки), гигантская секвойя (из Северной Америки) и эвкалипт (из Австралии), хорошо растущие на Черноморском побережье, и т. д. Благодаря полиморфизму, богатству генофонда (насыщенности мутациями) широкий ареал заняла сирень, родина которой Южная Европа и Малая Азия. Примером естественной А., явившейся результатом гибридизации и полиплоидии, может служить возникновение в одном из первичных центров происхождения культурных растений (Передняя Азия) мягкой пшеницы (Triticum aestivum) и расширение её ареала далеко на С. В А. растений имеют значение климатические факторы (температура и влажность воздуха, количество и распределение осадков, характер снегового и ледяного покровов, движение воздуха и др.), световой режим, тип почвы и состав населяющей её микрофлоры, характер биогеоценоза, а также биологические особенности самих растений

Реферат: Основные экологические проблемы на современном этапе. Экологическое состояние атмосферного воздуха в Белгородской области Основные экологические проблемы на современном этапе. Экологическое состояние атмосферного воздуха в Белгородской области

Появляются искусственные формы рельефа, распахиваются склоновые земли, нарушается среда обитания многих зверей, птиц, насекомых, сокращается их численность и видовой состав, уменьшаются запасы лекарственных растений. В настоящее время учеными и специалистами природоохранных организаций создается Красная книга Белгородской области, в которую предполагается занести более 200 видов растений и 300 видов животных. Загрязнению, засорению и порче подвергаются почвы. Требуется усиление работы по защите почв от деградации, эрозии, рекультивации земель, полезащитному лесонасаждению, созданию резерва земель под особо охраняемые природные территории. Главной заботой землепользователей должно быть сохранение плодородия, получение экологически чистых продуктов питания. На качественное состояние атмосферного воздуха оказывают влияние природные факторы (пыльные бури, лесные пожары, процессы гниения, трансграничные переносы), но в большей степени — техногенные. Экологическое состояние воздуха в области, по сравнению с другими регионами РФ, можно оценить как удовлетворительное. Так, Белгородская область находится по массе выбросов на 45—60 местах в РФ, экологическая ситуация в целом благоприятная.

Поиск Что такое сыроедение и как стать сыроедом (натуристом)

Стоит подчеркнуть, что эти данные с удовольствием приводят специалисты по микрофлоре им же надо показать, на что способны эти бактерии кишечника! Не зря же они ими профессионально занимаются вон какие чудеса понаоткрывали! И они совершенно правы, а вот специалисты по питанию почему-то игнорируют пока этот путь получения белка. Но ведь белок-то совершенно бесплатный, прямо из воздуха! И в очереди за ним стоять не надо, как за любимым сортом колбасы, а главное-это не мелочь: треть всего потребляемого организмом белка. Перевести хотя бы народы Азии и Африки, страдающие от белкового дефицита, на папуасский рацион, да за одно это дело десяти Нобелевских премий мало... Люди, ау! Стоит подчеркнуть, что бактерии эти самые обычные, живущие в кишечнике каждого человека, а весь секрет в том, что пища папуасов состоит главным образом из батата, сладкого картофеля, богатого углеводами (сахарами, крахмалом), и содержащего чуточку белка, но вполне полноценного, как и в нашем обычном картофеле, впрочем... Но папуасы не едят зерна

Реферат: Влажность воздуха и её значение Влажность воздуха и её значение

Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов
Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков

Реферат: «А в наши дни и воздух пахнет смертью...» «А в наши дни и воздух пахнет смертью...»

Уже две первые поэтические строки оказывают поразительное по силе эмоциональное воздействие. Достаточно их прочесть — и уже страшно: Перед этим горем гнутся горы, Не течет великая река. Горе — сильнее, чем силы природы. Как еще сильнее, еще точнее было выразить его? Ахматова нашла нужные слова и высказала то, чего не умел и не решался высказать никто. “Реквием” стал важнейшим событием в литературе тридцатых годов, в той литературе, которая была задавлена и обречена на молчание, но продолжала существовать наперекор террору и гибели. Пастернак, Цветаева, Ахматова, Булгаков, Бунин, Мандельштам — имена, которые мы сейчас произносим громко и без всякого страха; имена, некоторые из которых лишь недавно появились на обложках книг; имена, которые рождались в то время, когда “воздух пах смертью”. Если бы не решимость людей, носящих эти имена, мы, возможно, никогда не узнали бы правду о том страшном времени тотального террора и совершенно точно лишились бы той части нашей литературы, которая сейчас кажется такой естественной и носит название “поэзия серебряного века”.

Реферат: Расчет объемов энтальпий воздуха и продуктов сгорания Расчет объемов энтальпий воздуха и продуктов сгорания

Реферат: Вода, земля, воздух и огонь. Фалес о Воде Вода, земля, воздух и огонь. Фалес о Воде

Неустойчивость, подвижность воды может послужить объяснением постоянной изменчивости вещей. 3) Растения и животные не могут обходиться без питья. Лишённые воды они умирают и засыхают. «Всякая пища пропитана соками. А из чего каждое существо состоит, тем оно и питается» . Более того, Фалес считал, что питаться водой, помимо животных и растений, должны и неорганические вещества. «Сам огонь солнца и звёзд питается водными испарениями, равно как и сам космос» . Последнее положение с точки зрения современной науки представляется бредовым, но так Фалес объяснял водные испарения. 4) Сперма всех живых существ жидкая, то есть все животные берут начало из влаги . Однако помимо житейских наблюдений Фалес в своих умозаключениях руководствовался также и мифологической традицией. В ней заключались его идейные корни. 5) Ещё Гомер считал Океан «прародителем богов» , от этого божества воды, которого он понимал не только как седобородого старца, но и как олицетворение всей гидросферы Земли, совокупность океанов, морей, рек и ручейков, происходит всё существующее в мире.

Реферат: Кондиционирование воздуха, вентиляция и отопление Кондиционирование воздуха, вентиляция и отопление

МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ТЕХНОЛОГИИ И ДИЗАЙНА Кафедра кондиционирования воздуха, вентиляции и охраны труда ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА к курсовому проекту на тему «Кондиционирование воздуха, вентиляция и отопление» Разработала /Стукалова Е. / Группа /6-ТВ-4/ Руководитель / ./ Санкт – Петербург 1999 Исходные данные для расчетаЦех расположен в бесфонарном здании закрытого типа с техническим чердаком и сеткой колонн 18х12. Освещен люминесцентными светильниками, встроенными в перекрытие. Наименование Размеры цеха Удельные тепловые города Длина ,L м Ширина,B м Высота,H м потери,q Ленинград 18х8 12х6 4.8 0.1 Площадь цеха Fц=18х8х12х6=10368 м2 Объем цеха Vц=10368х4.8=49766м3 Количество установленного оборудования н=Fц/F1м

Реферат: Атмосферный воздух Атмосферный воздух

Атмосферный воздух Когда говорят "нужен как воздух", сразу ясно - речь идет о чем-то жизненно важном. Без него человек не проживет и нескольких минут. Дышим всегда, везде. Но - чем? И почему так радуются горожане, выезжая "на свежий воздух"? И до какой степени он "свеж" в 50 км от столицы? Качество атмосферного воздуха - важнейший фактор, влияющий на здоровье, на санитарную и эпидемиологическую ситуацию. Но две трети населения (!) нашей Федерации проживает на территориях, где уровень загрязнения атмосферного воздуха не соответствует гигиеническим нормам. Если в среднем по России удельный вес проб атмосферного воздуха с содержанием вредных веществ около 6%, то на Алтае - 29%, в Бурятии - 24,6, в Красноярском крае - почти 22, в Ивановской области - 20, в Кемеровской - более 18, в Ульяновской - 16,5, а в Калужской - более15%. Кстати, высокий уровень загрязнения воздуха на этих территориях наблюдался и в прошлые годы. Где же наиболее загрязненный воздух? Именно там, где мы живем и проводим большую часть времени - в зоне жилой застройки, если там проходят автомагистрали.

Реферат: Нужен ли ионизатор воздуха или чем мы дышим? Нужен ли ионизатор воздуха или чем мы дышим?

Существует ряд способов ионизации воздуха и, в зависимости от реализованного метода ионизации воздуха, сами приборы классифицируются на следующие группы: плазменные, ультрафиолетовые, термические ионизаторы, коронные, радиевые, водяные и электроэффлювиальные ионизаторы. Последние наиболее перспективные и эффективные. Принцип их действия сводится к тому, что под воздействием высокого напряжения, приложенного к металлическим иглам с диаметром острия 5.10 микрометров происходит стекание электронов - электрический эффлювий. Молекулы кислорода воздуха захватывают эти электроны, приобретают отрицательный заряд и становятся отрицательными аэроионами. Приборы, использующие электроэффлювиальный способ ионизации, обеспечивают образование в воздухе помещений высокой концентрации легких отрицательных аэроионов кислорода и предназначены для: оздоровления и профилактики различных болезней; снижения утомляемости, повышения работоспособности и иммунитета; очистки воздуха от аэрозольных загрязнений, аллергенов и микроорганизмов; нейтрализации вредного влияния на человека работающих компьютеров, телевизоров, множительной техники; восстановления биологической активности воздуха, поступающего в помещение через кондиционеры, фильтры, воздуховоды; создания комфортной обстановки и хорошего настроения.


Романы (пер. с англ. Ильина С. ) Король Артур: В 2 тт: Т. 1: Меч в камне; Царица воздуха и тьмы: Гелеос Уайт Т.Х.
Впервые на русском языке полное издание романов о короле Артуре (в оригинале Король былого и грядущего) знаменитого английского писателя Теренса Хэнбери Уайта (1906 - 1964).
149 руб
Повелитель воздуха; Левиафан; Стальной царь: Трилогия (пер. с англ. Хаецкой Е. ) - 640 с. {Вечный воитель} Кочевники времени: М:Эксмо-Пресс/СПб:TerraFantastica Муркок М.
Рональд Рейган с водяным пистолетом командует отрядом американских скаутов, полчища африканских последователей учения Ганди во главе с Майклом Джексоном завоевывают Соединенные Штаты Америки, а вождь украинских повстанцев комбриг Махно борется против культа личности Стального Царя - Иосифа Виссарионовича Джугашвили.
89 руб
По стране воздуха. Учебное пособие Окружающий мир. Тематические тетради для дошкольников и школьников младших классов Дрофа Леонтьева А.А.
В повествование-сказку включены интересные задания, игры, которые развивают творческие способности, логику и мышление ребёнка.
13 руб
Продавец воздуха; Ариэль: Романы (сост. Храмков А. А. ) - 432 с. {Золотая библиотека приключений} Т. 1: Человек-амфибия; М:МирКниги/Литература Беляев А.Р.
Прикованный к постели, писатель жил в изумительном мире, созданном его воображением.
185 руб
Освежи дыхание: Профессионально о важном: Травы; Соки; Мед; Лекарство из воздуха - 224 с. {Здоровье - это просто!} ISBN 5-17-027734-2 ~54.00.00 41737 М: АСТ /СПб: Астрель-СПб Лавренова Г.С.
Больной желудок, тонзиллит, пародонтоз - таков далеко не полный перечень причин несвежего дыхания.
51 руб
Магнитных излучений и грязного воздуха (под ред. Якушевой А. ) Самоучитель домашней магии Вылечи Дом от болезней века: Наколдуй безопасный и здоровый Дом! : Защити Дом от необузданных природных энергий! ; Узнай о черной магии грязи и белой магии чистоты; Самоучитель домашней магии Олма-Пресс,прайм-Еврознак Мэй А.
Здоровый Дом дает нам силы, прячет от всех невзгод, служит особым охранительным талисманом. . . а если - нет? Если Дом перестал быть местом Силы, местом, которое помогает вам жить?
44 руб
Федеральный закон 'Об охране атмосферного воздуха' (в последней редакции от 22 августа 2004 г.) - 24 с. ISBN 5-9682-0036-7 ~54.00.00 61638 Ек-бург: Уральское юридическое изд-во
Федеральный закон от 04. 05. 1999 \ n 96-ФЗ в редакции Федерального закона от 22. 08. 2004 М122-Ф3. -С24. ОБ ОХРАНЕ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА.
27 руб
7 магических законов денег: Как делать деньги из воздуха (пер. с англ. Котельниковой М.) Эксмо Филлипс М.
В ней четко сформулированы основные законы и принципы, согласно которым вы сможете не просто увеличить свои доходы, но и научитесь делать деньги буквально из воздуха, используя как аналитическую логику, так и мистические приемы.
76 руб
Как делать деньги из воздуха Бизнес - нестандартно Попурри Шер Б.
89 руб
Принципы подбора и расчета холодильного оборудования и систем кондиционирования воздуха (под ред. Гуляева В. А. ) - 448 с. {Учебник для вузов} Холодильная обработка и хранение продуктов; Холодильная техника и технология: Торговое холодильное оборудование; СПб: Питер /Лидер Цуранов О.А., Крысин А.Г.
83 руб
Среда нашего обитания: В 4 кн.: Кн. 2: Загрязнение воды и воздуха: Руководство по охране окружающей среды (пер. с англ. Самсоненко Л.В.) - 296 с. ISBN 5-03-002895-1 5-03-002893-5 0-86720-072-3 ~97.09.17 099 М: Мир Ревелль П., Ревелль Ч.
35 руб

Молочный гриб можно использовать для похудения, восстановления микрофлоры, очищения организмаМолочный гриб можно использовать для похудения, восстановления микрофлоры, очищения организма

(495) 105 99 23

Сайт char.ru это сборник рефератов и книг