(495)
105 99 23оплата и доставка

оплата и доставка char.ruКниги интернет магазинКниги
Рефераты Скачать бесплатноРефератыОсознанность, где взять счастье

РЕФЕРАТЫ РЕФЕРАТЫ

Разлел: Банковское дело и кредитование Разлел: Банковское дело и кредитование

Роль центрального банка в денежно – кредитной политике государства

найти еще ...
Теория и практика проведения денежно-кредитной политики в странах с формирующимися рынками: Монография Научная мысль Инфра-М Юдина И.Н.
Исследование будет полезным для студентов, обучающихся по направлению «Экономика», профиль «Финансы и кредит», а также магистрантов, магистрантов, работающих над диссертацией по научной специальности 08. 00. 10 «Финансы, денежное обращение, кредит», и всех, кто интересуется этими вопросами.
401 руб
Денежно-кредитная политика как составная часть финансовой политики государства (финансово-правовой аспект). Коллективная монография Проспект Артемов Н.М.
В ней отражены инструменты реализации денежно-кредитной политики российского государства, а также внесены предложения законодателю.
342 руб

НБУ - здійснює нагляд за діяльністю комерційних банківських відділень, філій представництв на території України. Він спрямований на забезпечення стабільності банківської системи, захист інтересів вкладників, зміна зменшення витрат у діяльності комерційних банків. Зміст нагляду, обумовлених повноваженнями, установленими Законом України про банки і банківську діяльність. Функцію нагляду здійснює керування по Банківському Нагляді НБУ. Операції по нагляду виконують регіональні керування. НБУ відповідно до доведеної їм програмою, завданнями керування по банковскому нагляду. Забезпечення ринкової стабільності банків - необхідна умова ефективного функціонування економіки. Банк як комерційне підприємство, зацікавлений у найбільш прибутковому вкладенні наявних великих ресурсів. Законодавством України регулювання ліквідності комерційних банків можливо по національності, банк із використанням методів економічного адміністративного впливу. Відповідно до законодавства у своїй діяльності, комерційні банки зобов'язані дотримуватисть економічних пріоритетів встановлених національним банком. Рішенням НБУ встановлюється мінімальний розмір умовного фонду комерційного банку. Це регулює кількість знову створюваних комерційних банків. Оскільки кредитно-банківська система має важливе значення для економіки країни, вона служить об'єктом ретельного нагляду і регулювання, як з боку НБУ, так і з боку вищих органів державної влади і керування. Нагляд за комерційними банками і регулювання їхньої діяльності переслідує головним чином 2 мети: забезпечення стійкості і запобігання банкрутства банків. Обмеження концентрації капіталів у руках деяких банків з метою недопущення монопольного контролю над грошовим ринком. Це досягається шляхом установлення НБУ економічних нормативів, що регулюють діяльність комерційних банків, і здійснення нагляду за їхньою діяльністю. Для дотримання встановлених НБУ – економічних нормативів і запобігання санкцій з його боку, комерційні банки повинні проводити систематичну роботу. Політика НБУ спрямована на поступову лібералізацію валютного ринку України, початок давати позитивні результати. НБУ - орган, покликаний контролювати стан комерційних банків, давно і серйозно займатися створенням норм, оперуючи безліччю наданих йому важелів і періодично регулюючи банківські параметри. Наскільки ті або інші дії НБУ були ефективними, у той або інший період сказати складно, однак задоволене число прийнятих норм діяли довго або не дуже діяли, ну будемо об'єктивними. НБУ просунувся в реалізації всіх декларованих напрямків своєї діяльності, хоча й існують „білі плями”, але в цьому не можна звинувачувати тільки Центральний банк. Регулювання грошового обігу Центральним банком. Центральний банк впливає на грошовий обіг через ринок за допомогою ринкового механізму. Об'єктом впливу служать: . обсяг пропозиції грошей у наявній і безготівковій формах; . обсяг попиту; . ціна кредиту. Можливість впливу на пропозицію грошей забезпечується центральному банкові сполученням суб'єкта грошової емісії в її наявній і безготівковій формах і безпосереднього суб'єкта регулювання.

Одесская Национальная Академия Связи им. А.С. Попова Комплексное задание на тему: Роль центрального банка в денежно – кредитной политике государства. Выполнил: студент гр. ИЭД-62 Колесник С.Н. Одесса 2003 Роль державного регулювання в сучасній економіці. У забезпеченні нормального функціонування будь-якої сучасної економічної системи важлива роль належить державі. Держава протягом всієї історії свого існування поряд із задачами підтримки порядку, законності, організації національної оборони, виконувало визначені функції в сфері економіки. Державне регулювання економіки має довгу історію - навіть у період раннього капіталізму в Європі існував централізований контроль над цінами, якістю товарів і послуг, процентними ставками і зовнішньою торгівлею. У сучасних умовах будь-яка держава здійснює регулювання національної економіки, з різним ступенем державного втручання в економіку. Особливо зростає роль державного регулювання в умовах економічної кризи. Світовий досвід показав, що вихід із кризи можливий лише при твердій централізації державної влади і проведенні нетривіальних заходів для забезпечення економічного росту. Так було з західноєвропейськими країнами в післявоєнний період, і з латиноамериканськими (Чилі, Аргентиною, Бразилією) зовсім недавно. Державне регулювання фінансового ринку і грошового обігу – одна з найважливіших і самих складних задач держави. Добре продумана і правильно організована політика в області фінансів – найважливіший фактор успішного розвитку економіки будь-якої країни. Однієї з найголовніших причин нинішньої кризи в нашій країні – непродумана політика держави в області фінансів. Фінансовий ринок – ринок короткострокових, середньострокових і довгострокових кредитів і фондових цінностей, тобто акцій, облігацій і інших цінних паперів. Основними сегментами фінансового ринку є: ринок грошового капіталу (кредитів), ринок цінних паперів, валютний ринок. Усі сегменти фінансового ринку дуже тісно взаємозалежні між собою. Найменші зміни на одному з них відразу волочуть зміни на інших. Так, наприклад, продаж Центральним банком державних облігацій (операція на ринку цінних паперів) веде до звуження грошової бази, що робить гроші більш дорогими, і, у свою чергу, викликає підвищення процентних ставок по кредитах, тобто відбиває на ринку грошового капіталу. Основними учасниками фінансового ринку виступають: держава, фізичні особи, підприємства, банки, пенсійні фонди, страхові компанії, пайові інвестиційні фонди. Незважаючи на сучасну тенденцію дерегулювання фінансової системи, ступінь централізації і державного контролю залишається значною. Методика впливу Центрального банку на ринкову економіку. НБУ організований у 1991р. на базі колишньої Української республіканської конутори Держбанку СРСР і її обласних керувань. Він являє собою систему єдиного банку і включає – центральний аппарат у м.Київ, Кримське республиканськке і 24 обласних відділення. Управління НБУ діють від його імені в межах наданих їм повноважень і функцій. Вони підзвітні Правлінню банку. Структурним підрозділом Національного банку виступає апарат инколації.

Центральний банк, проводячи політику рефінансування, надає кредити комерційним банкам по своїй дисконтній ставці. Також Центральний банк може самостійно встановлювати ставку по відсотках по деяких видах кредитів. З метою вилучення зайвої ліквідності банківської системи Центральний банк активно використовує такий інструмент, як депозитні операції. Ці операції дозволяють оперативно залучати в депозити тимчасово вільні грошові кошти банків і тим самим практично миттєво нейтралізувати їхній можливий тиск на валютний ринок. Наступним інструментом, за допомогою якого Центральний банк регулює грошово-кредитну політику, є процентна політика по операціях Центрального банку, тобто політика дисконтної ставки. Дисконтна ставка – це відсоток, під яким Центральний банк надає кредити комерційним банкам, виступаючи як кредитор в останній інстанції. Причому Центральний банк надає цей кредит не всім бажаючим банкам, а лише тим, хто має міцне фінансове становище, але терпить тимчасових труднощів. Дисконтну ставку встановлює Центральний банк. Зменшення її робить для комерційних банків позики резервних фондів дешевими. Комерційні банки прагнуть одержати кредит. При цьому збільшуються надлишкові резерви комерційних банків, викликаючи мультиплікаційне збільшення кількості грошей у звертанні. І навпаки, збільшення дисконтної ставки робить позики резервних фондів невигідними. Більш того, деякі комерційні банки, що мають позикові резерви, намагаються повернути них, тому що вони стають дуже дорогими. Скорочення банківських резервів приводить до мультиплікаційного скорочення грошової пропозиції. Зміна ставки рефінансування, викликаючи відповідну зміну ринкового відсотка, відбиває на стані платіжного балансу і валютного курсу. Підвищення ставки сприяє залученню в країну іноземного короткострокового капіталу, а в підсумку активізує платіжний баланс, збільшується пропозиція іноземної валюти, відповідно знижується курс національної валюти. Зниження ставки приводить до протилежних результатів. Заключення. Грошовий обіг України функціонує в нелегких умовах, які характеризуються продовженням кризових процесів у економіці і банківській системі, деформацією платіжної системи країни. Зберігаються неплатежі, широко застосовується бартер, іноземна валюта (в основному долар США), використовується для нагромадження, заощадження, а також обслуговує дуже значну частину кримінальної і тіньової діяльності, застосовуються грошові сурогати. Розвиток платіжної системи України неможливо тільки за рахунок поліпшення справ в області наявного звертання. Значна складова, в порівнянні з іншими країнами, готівки в складі грошової маси – явище змушене. Впровадження в практику сучасних методів і інструментів безготівкових розрахунків залишається однієї з головних задач у роботі Центрального Банку України. Ця задача може бути вирішена тільки в контексті загальної політики оздоровлення економіки України і переходу до стійкого росту економіки на основі тісної взаємодії НБУ з Урядом і іншими державними органами при узгодженні і проведенні єдиної грошово-кредитної політики. На даному етапі основні зусилля варто направити на витиснення з господарського обороту бартеру і сурогатів грошей, створити умови для нормалізації розрахунків між суб'єктами ринку, причому ініціативу в цьому питанні, через економічну вигоду, що розуміється ясно, повинні виявити і самі суб'єкти, що хазяюють, а також задачею номер один є повернення стійкої довіри населення до кредитних організацій і пропонованим ними послугам.

Поиск Макроэкономика: конспект лекций

Значит, в долгосрочном периоде денежно-кредитная политика оказывает влияние только на номинальные показатели. Далее рассмотрим результат действия различной политики государства в условиях фиксированного обменного курса. Фиксированным обычно называют номинальный обменный курс. В этом случае денежно-кредитная политика Центробанка будет направлена на поддержание данного курса, т.Pе. при росте обменного курса банк будет скупать валюту, а при снижении наоборот. Итак, налогово-бюджетная политика в краткосрочном периоде приводит к повышению реального обменного курса. Центральный банк для его регулирования начнет скупать иностранную валюту, и в результате увеличится предложение денег и равновесное значение дохода. Значит, налогово-бюджетная политика стимулирует рост дохода в краткосрочном периоде. Рассмотрим ее влияние в долгосрочном периоде. В данном случае при первоначально естественном уровне выпуска цены вырастут, а реальный запас денежных средств снизится. Учитывая, что номинальный обменный курс поддерживается Центральным банком, возрастет реальный обменный курс и в результате снизится чистый экспорт

Реферат: Роль Центрального банка в формировании финансово-кредитного рынка Российской Федерации Роль Центрального банка в формировании финансово-кредитного рынка Российской Федерации

Основной капитал ему "назначался" в 15млн. рублей. Это была очень небольшая сумма, если учесть, что 59% переданных Государственному банку пассивов ликвидированных банков состояли из вкладов, подлежащих возврату преимущественно по востребованию, в активе же находились исключительно долгосрочные ссуды. В то же время на Государственный банк возлагалась обязанность выплаты процентов и возврата капитала по вкладам, внесенным в бывшие государственные кредитные учреждения. Операции Государственного банка должны были заключаться в учете векселей и других срочных правительственных и общественных процентных бумаг и иностранных тратт, покупке и продаже золота и серебра, получении платежей по векселям и другим срочным денежным документам в счет доверителей, приеме вкладов, производстве ссуд (кроме ипотечных), покупке государственных бумаг на свой счет. Учет векселей согласно уставу допускался только в случае, если они были основаны на торговых сделках. При этом в отличие от предшествующего периода, когда государственные банки во избежание потерь не выдавали мелких ссуд, отказываясь иметь дело с мелкими торговцами, Государственному банку разрешалось учитывать векселя на незначительные суммы при условии их надежности.

Поиск Шпаргалка по курсу: «деньги, кредит, банки»

Наряду с законом о центральном банке взаимодействие между центральным банком и кредитными организациями регулируется законом о банковской деятельности. Для определения роли центрального банка в экономических и политических процессах в стране очень важна степень его независимости. Под экономической независимостью обычно подразумевается возможность центрального банка использовать имеющиеся в его распоряжении инструменты без существенных ограничений. Степень политической независимости центрального банка определяется уровнем самостоятельности в его отношениях с органами государственного управления при выборе и проведении денежно-кредитной политики. Центральные банки являются регулирующим звеном в банковской системе, поэтому основная цель их деятельности – укрепление денежного обращения, защита и обеспечение устойчивости национальной денежной единицы и ее курса по отношению к иностранным валютам; развитие и укрепление банковской системы страны, обеспечение эффективного и бесперебойного осуществления расчетов. Традиционно

Реферат: Роль Центрального банка в банковской системе Роль Центрального банка в банковской системе

Несколько на более высокой ступени независимости находятся центральные банки Австрии и Дании. Законодательство этих стран не содержит формального права государства на вмешательство в денежно-кредитную политику центрального банка, однако обязывает его координировать свою стратегию с политикой правительства. Центральные банки ФРГ и Швейцарии являются наиболее независимыми. В законодательстве этих стран отсутствует право государства на вмешательство в денежную политику центрального банка. Пятый фактор независимости центрального банка выражается в наличии законодательного ограничения кредитования правительства и влияет как на экономическую, так и на политическую независимость центрального банка. Данный фактор имеет значение только при наличии системы непосредственного финансирования правительства центральным банком. Такая система распространена в большинстве развитых стран мира. Исключение составляют США и Великобритания, где государственные займы распределяются на открытом рынке. Наиболее независимы центральные банки Австрии, Германии и Нидерландов. II. Задачи и функции центральных банков Центральные банки являются регулирующим звеном в банковской системе.

Поиск Шпаргалка по курсу: «деньги, кредит, банки»

Банк России не вправе предоставлять кредиты Правительству РФ для финансирования дефицита бюджета, покупать государственные ценные бумаги при их первичном размещении. 59. ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНАЯ ПОЛИТИКА ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Денежно-кредитная политика является составной частью экономической политики государства, главными стратегическими целями которой являются повышение благосостояния населения и обеспечение максимальной занятости. В связи с этим основными ориентирами макроэкономической политики правительства обычно выступают обеспечение роста ВВП и снижение инфляции. В соответствии с принятыми на текущий год целями макроэкономической политики формулируются конечные цели денежно-кредитной политики Банка России. Конечные цели денежно-кредитной политики определяют ее промежуточные цели в виде установления определенных ориентиров роста денежной массы, рассчитанных с учетом необходимого в данных экономических условиях соотношения между динамикой ВВП и денежным предложением. Разработку денежно-кредитной политики осуществляет непосредственно Центральный банк РФ (Банк России)

Реферат: Роль центрального банка в реформировании экономики Роль центрального банка в реформировании экономики

Независимо от того, принадлежит или нет капитал ЦБ государству, исторически между банком и правительством сложились тесные связи. Правительство заинтересовано с надежности ЦБ в силу особой роли последнего в проведении экономической политики правительства. Однако тесные связи с государством не означают, что оно может безгранично влиять на политику ЦБ. Независимо от принадлежности капитала, ЦБ является юридически самостоятельным. Чаще всего он подотчетен либо законодательному органу, либо специальной банковской комиссии, образованной парламентом. Существенная степень независимости ЦБ является необходимым условием эффективности его деятельности, которая нередко вступает в противоречие с краткосрочными целями правительства. В тоже время независимость

Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков
Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки
Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки

Реферат: Роль коммерческих банков в кредитной структуре Роль коммерческих банков в кредитной структуре

Реферат: Центральный банк Монголии и его денежная политика Центральный банк Монголии и его денежная политика

Реферат: ЦБ РФ и его роль в осуществлении денежно-кредитного регулирования ЦБ РФ и его роль в осуществлении денежно-кредитного регулирования

Это особенно важно в связи с тем, что рынки нашей страны до конца еще не заняты и имеется много неиспользованных ресурсов. Отлаженная кредитная эмиссия банковской системы помогает нашим предпринимателям осваиать новые рынки без привлечения иностранного капитала. 3. Коммерческие банки, действуя в соответствии с кредитно-денежной политикой Центрального Банка России, регулируют количество денег, находящихся в обращении. Стабильный и умеренный рост денежной массы, при соответствующем росте объема производства, обеспечивает постоянство уровня цен. Лишь в этом спучае рыночные отношения воздействуют на экономическую систему самым эффективным и выгодным образом. Задача кредитно-денежной политики сводится еще и к обеспечению, по возможности, полной занятости (в идеале на свободном рынке должен быть какой-то резерв рабочей силы) и роста реального ного объема производства. Недостаточная организация банковской системы и контроль могут исказить результаты проведения кредитно-денежной политики. История ЦБ РФ. Государственный банк Российской Империи.

Реферат: Функции и роль коммерческих банков Функции и роль коммерческих банков

Банки создают на новые требования и обязательства, которые становятся товаром на денежном рынке. Так, принимая вклады клиентов, коммерческий банк создает новое обязательство - депозит, а выдавая ссуду - новое требование к заемщику. Этот процесс создания новых обязательств составляет сущность финансового посредничества. Эта трансформация позволяет преодолеть сложности прямого контакта сберегателей и заемщиков, возникающий из-за несовпадения предлагаемых и требуемых сумм, их сроков, доходности, и т.д. Масштабы финансового посредничества в современной экономике поистине огромны. Представление об этом дает статистика денежных потоков. В этой системе учета хозяйство разделено на ряд секторов: домашние хозяйства, деловые предприятия, государственные учреждения, финансовые институты, заграничный сектор. В странах с развитой экономикой сектор домашних хозяйств является, как правило поставщиком капитала для других секторов. Сектор деловых фирм в условиях нормальной экономической конъюнктуры испытывает дефицит денежных средств.

Реферат: Роль коммерческих банков в экономике Роль коммерческих банков в экономике

СОДЕРЖАНИЕ Стр. ВВЕДЕНИЕ Глава 1. Роль банка означает, что показатели банка уменьшились на указанное в графе количество %.

Реферат: Роль коммерческих банков в развитии экономики региона Роль коммерческих банков в развитии экономики региона

Коммерческие банки, действуя в соответствии с денежно-кредитной политикой государства, регулируют движение денежных потоков, влияя на скорость их оборота, эмиссию, общую массу, включая количество наличных денег, находящихся в обращении. Стабилизация же роста денежной массы – это залог снижения темпов инфляции, обеспечение постоянства уровня цен, при достижении которого рыночные отношения воздействуют на экономику народного хозяйства самым эффективным образом. Современная банковская система – это сфера многообразных услуг своим клиентам – от традиционных депозитно-ссудных и расчетно-кассовых операций, определяющих основу банковского дела, до новейших форм денежно-кредитных и финансовых инструментов, используемых банковскими структурами (лизинг, факторинг, траст и т.д.). Создание устойчивой, гибкой и эффективной банковской инфраструктуры – одна из важнейших (и чрезвычайно сложных) задач экономической реформы в России. Особенно важным видится развитие банковской системы за рубежом, так как именно практика зарубежных банков в развитых странах предопределяет становление современной отечественной банковской системы, приближает её к международным стандартам и, таким образом, обусловливает выход российских банков на мировой уровень, а значит и восстановление, укрепление доверия со стороны иностранных партнеров по отношению к нашей стране.


Денежно-кредитная политика государства VSD Jesse R.
High Quality Content by WIKIPEDIA articles!
1152 руб
Денежно-кредитная политика государства VSD Джесси Р.
Денежно-кредитная (или монетарная) политика — это политика государства, воздействующая на количество денег в обращении с целью обеспечения стабильности цен, полной занятости населения и роста реального объема производства.
955 руб
Деньги; Кредит; Банки: Общеэкономический анализ; Российская банковская система: Основы денежно-кредитной политики (ДКП); Учебник для вузов Учебник для вузов Питер Селищев А.С.
Учебник предназначен для студентов и преподавателей высших учебных заведений, также будет полезен всем, кто интересуется проблемами денежно-кредитных отношений.
349 руб
Межбанковское кредитование, потребительские и ипотечные кредиты; Практические аспекты (под ред. Видяпина В. И. ,Тагирбекова К. Р. ) Библиотека банкира Все о коммерческом банке: В 7 кн. : Кн. 3: Пассивные, активные операции, их роль в кредитной политике по работе с корпоративными клиентами, физическими лицами; Кучково поле,Ассоциация 'Военная книга' Видяпин В.И.,Тагирбеков К.Р.,Богатырев В.И.
Особенностью работы является рассмотрение материала как в теоретическом плане, так и особенно в плане практического приложения к непосредственной деятельности банка.
630 руб
Денежно-кредитная политика: теория и практика. Гриф УМО ВУЗов России Homo faber Экономистъ Моисеев С.Р.
Оригинальное учебное пособие по теории монетарной экономики посвящено денежно-кредитному регулированию и деятельности центральных банков.
269 руб
Монетарная политика и развитие денежно-кредитной системы России в условиях глобализации: национальный и региональные аспекты Экономика Фетисов Г.Г.
Автор выявил механизм централизованного межрегионального перс-распределения банковских кредитов реальному сектору российской экономики.
340 руб
Монетарная политика и развитие денежно-кредитной системы России в условиях глобализации: Национальный и региональные аспекты Экономика Фетисов Г.Г.
Поэтому государство должно перейти от позиции наблюдателя и надзирателя в банковской сфере к политике активного созидания системы институтов банковского посредничества, способных обеспечить эффективную трансформацию денежных средств в кредиты и инвестиции.
449 руб
Современная денежно-кредитная политика: проблемы и перспективы Дело Улюкаев А.В.
Книга адресована, в первую очередь, специалистам в области экономики и финансов, преподавателям и студентам экономических специальностей, но будет интересна и широкому кругу читателей.
294 руб
Денежно-кредитная политика, диспропорции и кризисы (монография) КноРус Ануреев С.
Много книг написано с простым превознесением финансовой стабильности и порицанием кризисов, данная же книга стремится избежать полярности.
212 руб

Молочный гриб можно использовать для похудения, восстановления микрофлоры, очищения организмаМолочный гриб можно использовать для похудения, восстановления микрофлоры, очищения организма

(495) 105 99 23

Сайт char.ru это сборник рефератов и книг