(495)
105 99 23оплата и доставка

оплата и доставка char.ruКниги интернет магазинКниги
Рефераты Скачать бесплатноРефератыОсознанность, где взять счастье

РЕФЕРАТЫ РЕФЕРАТЫ

Разлел: География, Экономическая география Разлел: География, Экономическая география

1933г. Трагедия голода на Украине (1933: Трагедія голоду)

найти еще ...
Русский язык. 3 класс. Рабочая тетрадь к учебнику Л.Я. Желтовской, О.Б. Калининой. В 2-х частях. Часть 2. ФГОС Планета знаний. 3 класс Дрофа, Астрель, АСТ Желтовская Л.Я.
118 руб
Русский язык. 3 класс. Рабочая тетрадь к учебнику Л.Я. Желтовской, О.Б. Калининой. В 2-х частях. Часть 1. ФГОС Планета знаний. 3 класс Дрофа, Астрель, АСТ Желтовская Л.Я.
Это первый комплект учебников, в которых полностью реализован новый государственный образовательный стандарт и воплощены идеи модернизации российского образования.
118 руб

Тоді й дрібний селянин, який захоче ще по-старому сам господарювати, господарюватиме не на ринок, не на продаж першому стрічному, а на товариства робітни­ків: дрібний селянин постачатиме товариству робітників хліб, м'ясо, овочі, а робітники будуть без грошей давати йому машини, худобу, добрива, одяг і все, що йому потріб­но». В аграрній програмі партії більшовиків, на основі якої було написано цю популярну брошуру, соціалістична перспекти­ва для села пов'язувалася з утворенням на базі експропрі­йованої поміщицької власності великих державних госпо­дарств під керівництвом Рад депутатів від сільських робіт­ників. Економічні зв'язки між сільськими радянськими гос­подарствами та промисловістю мали здійснюватись у нетоварній формі, шляхом продуктооб­міну. Та величезна більшість селян бажала зрівняльного поді­лу земель. І тому наприкінці серпня 1917р. В. І. Ле­нін висловився за те, щоб партія пішла на поступки дрібно­буржуазному селу і задовольнила його вимогу про оголошення державних, поміщицьких, селян­ських та інших земель всенародним надбанням, їх безвід­платне відчуження і перехід у користування всіх трудящих на зрівняльній основі. По суті, партія більшовиків брала на озброєння есерівську аграрну програму. Соціалізація зем­лі була узаконена Декретом про землю. Здійснювані за Декретом про землю аграрні перетво­рення були історично прогресивні. Передачею землі в без­оплатне користування і забороною її куплі-продажу Радян­ська влада захищала трудящих селян від визискування. Безземельне і малоземельне селянство України одержало близько 15млн. десятин землі, 600тис. коней, 800тис. голів великої рогатої худоби. Склалася нова соціально-класова структура села. Кількість бідняцьких господарств зменшила­ся з 58% (перед революцією) до 33% у 1923р. Питома вага середнього селянства збільшилася, відповідно, з З0% до 63%. Частка куркульських господарств скоротилася з 12% до 3%. В. І. Ленін так коментував результати аграр­ної революції: «Селянство стало далеко більш середнім, ніж раніше, суперечності згладились, земля поділена в корис­тування далеко більш зрівняльне, куркуль підрізаний і в значній частині експропрійований - у Росії більше, ніж на Україні, в Сибіру менше». Аграрні перетворення перших років Радянської влади привели до того, що за нових умов класові позиції всього селянства почав уособлювати середняк. Середняцькими стали майже половина бідняць­ких господарств і три чверті куркульських. Куркульський клас, який почав формуватися ще в дореволюційному селі, перетворився на прошарок всередині селянства. Соціалістичне будівництво у перші роки Радянської вла­ди здійснювалося на воснно-комуністичних засадах. Система воєнного комунізму передбачала продуктообмін між міс­том і селом при забороні торгівлі, націоналізацію всієї про­мисловості, включаючи дрібну, встановлення практики за­мовлень-нарядів на державних підприємствах при макси­мальній централізації управління промисловістю (главкізм), поступове згортання грошового обігу. Однак вже в умовах переходу до мирного будівництва було прийнято ряд воєнно-комуністичних дек­ретів, спрямованих на дальше згортання сфери грошового обігу.

Селянство сплачує державі не тільки звичайні податки, прямі і посередні, але воно ще переплачує на порівняно високих цінах на товари промисло­вості - це, по-перше, і більш або менш недоодержує на цінах на сільськогосподарські продукти - це, по-друге. З приводу розриву в цінах, або, як тоді казали, розхилу «ножиць цін», у колективному керівництві партії розгоріли­ся дискусії. Л. Д. Троцький, Л. Б. Каменєв і Є. Г. Зинов'єв вважали, що з селян треба брати багато, аби забезпечити максимальні темпи розгортання промисловості («надіндустріалізація»). Й. В. Сталін стояв за помірний розхил «но­жиць». Інші члени колективного керівництва, що склалося у 1923 році—М. І. Бухарін, О. 1. Риков і М. П. Томський схилялися до введення «відновлювальних» цін, які цілкови­то повертали селянам витрати на виробництво хліба. У кін­цевому підсумку група Бухаріна підтримала центристську позицію Сталіна. Та селяни не давали на це згоди і взимку 1927-1928 ро­ків практично припинили підвезення хліба на ринки. У країні спалахнула хлібозаготівельна криза. Виїхавши у січні 1928 р. на хлібозаготівлі до Сибіру, Ста­лін у серії виступів перед партійними працівниками розгор­нув програму з трьох пунктів: - зажадати від куркулів негайної здачі всіх надлишків хліба за державними цінами, а на випадок відмови - засто­сувати надзвичайні заходи і конфіскувати надлишки; - у найближчі 3-4 роки провести часткову колективі­зацію сільського господарства; - услід за частковою провести суцільну колективізацію сільського господарства. Колгоспи були потрібні Сталіну, щоб подолати хлібозаготівельну кризу і одержати від села додаткові кош­ти на індустріалізацію. Надзвичайні заходи були придатні лише для вилучення готової продукції. З їх допомогою не­можливо було змусити селян-одноосібників постійно вироб­ляти товарний хліб. Ревізію курсу XV з'їзду ВКП(б) в соціалістичному будівництві Сталін по-всякому камуфлював. Замисливши в лютому 1928р. скасування непу, примусове об'єднання селян у ко­лективні господарства і накладання продрозкладки на кол­госпи, Сталін на словах усе це заперечував: «Розмови про те, що ми нібито скасовуємо неп, запроваджуємо продрозкладку, розкуркулювання і т. д., є контрреволюційним базі­канням». Надалі знову став уживатися тільки термін «розкуркулення». У 1922р. В. I. Ленін пропонував задуматися над тим, «як кооперувати, як «обмежувати» куркулів, не припиняючи зростання продуктивних сил». Отже, куркулі не виключа­лися з числа учасників кооперативного руху. На XVI конфе­ренції ВКП(б) при обговоренні доповіді М. І. Калініна про шляхи піднесення сільського господарства несподівано ви­никла дискусія про місце куркуля в колективізованому селі. Секретар ЦК КП(б)У П. П. Любченко вважав, що куркулі можуть працювати в колгоспі. Інші висловлювалися за збе­реження куркульських господарств в урізаному вигляді за межами колгоспних масивів. А в постанові ЦК ВКП(б) від 5 січня 1930р. «Про темп колективізації і заходи допомоги держави колгоспному будівництву» ставилося завдання ліквідувати куркуля «як клас». При цьому куркульськими вважа­лися всі найзаможніші в даному населеному пункті госпо­дарства безвідносно до того, чи мали вони експлуататорські ознаки.

В результаті виникла дволанкова система управ­ління: центр-район. З вересня 1930р. територію УРСР розподілили на 503 адміністративні одиниці, якими керува­ли безпосередньо з Харкова: Молдавську АРСР, 18 міст центрального підпорядкування і 484 сільські райони. Управляти такою кількістю районів а одного центру було немож­ливо. 3 лютого по жовтень 1932р. в республіці відбувався непростий процес організації областей. Апарат обласних організацій тільки формувався і ситуацією на місцях не во­лодів, тоді коли обтяжливі для центру прямі зв'язки з сот­нями районів фактично припинилися. При аналізі причин дезорганізації колгоспного виробни­цтва не можна відкидати неготовності основної маси кол­госпників до колективної праці. І все ж безуспішність спроб реалі­зувати в масовому масштабі заходи щодо організаційно-господарського зміцнення колгоспів, які добре себе заре­комендували в передових артілях, пояснювалася, насампе­ред, не особливостями селянської психології, а руйнівним впливом продрозкладки. З одного боку, селяни не могли почувати себе господа­рями у власному колгоспі, тому що вироблена колективною працею продукція не ставала власністю колективу. З іншо­го боку, вони знали, що колгоспи утворені шляхом об'єд­нання їхніх власних засобів виробництва. Колізія розв'язу­валася просто: колгоспники починали забирати продукцію, вироблену в громадському господарстві, до її оприбуткуван­ня і вивозу. Такі дії кваліфікувалися як крадіжка. За свід­ченням М. М, Хатаєвича, у 1932р. крадіжками займалися від 85 до 90% колгоспників. Крали, щоб забезпечити себе продуктами харчування або щось заробити продажею. На ринку, який «існував практич­но нелегально, ціни на продукцію сільського господарства до кінця першої п'ятирічки зросли в 30 разів. Зрозуміло, що для колгоспів, колгоспників та одноосібників не існува­ло питання, чи здати вироблену продукцію державі за ціна­ми, що майже не змінилися з 1927-1928рр., чи зробити спробу реалізувати її на ринку. Замість того, щоб покінчити з виробничими відносина­ми, які змушували колгоспників красти власну продукцію, Сталін та його найближче оточення обрали шлях репресій. Хоч давно вже було оголошено про ліквідацію куркульства як класу, Молотов знову заговорив про загрозу з боку кур­куля, який нібито організовував на селі розкрадання хліба та іншого колгоспного добра, аби шкодити громадському господарству колгоспів, виконанню ними державних завдань. 22 серпня 1932 р. ВЦВК і РНК СРСР прий­няли постанову «Про боротьбу з спекуляцією». Руйнівний вплив продрозкладки на продуктивні сили сільського господарства повною мірою виявився 1931р., коли в колгоспи об'єдналася більшість сільського населення України. Однак дезорганізація і деградація громадського виробництва колгоспів не позначилася на поставках державі: їх стягували залізною рукою. Зате рівень життя колгоспни­ків, який залежав від «залишкового» принципу оплати праці (поставки державі - перша заповідь!), катастрофічне зни­жувався. Уже в перші місяці 1932р. в багатьох сільських районах вичерпалися запаси продовольства, насамперед хліба. Над колгоспниками зависла загроза голоду.

Поиск Демонтаж народа

Прием этнонационализма — создание образа врага в лице другого народа — был выбран как средство консолидации «нового» украинского народа вполне сознательно, потому что он закладывает мину под попытки интеграции Украины и РФ. В качестве главного преступления «москалей» взят голод 1932-1933 г. Л. Кучма уже назвал эту трагедию «украинским холокостом», пойдя в строительстве нации по пути Израиля, доктрина которого считается в антропологии проявлением жесткого этнонационализма (в доктрине израильского этнонационализма Холокосту придан ранг высшего национального символа). К такому выбору украинских политиков подталкивали и США, где в 1986 г. Конгресс США даже учредил специальную комиссию по изучению этого «холокоста». МИД Украины пытается (пока без особых успехов) добиться от ООН признания «украинского холокоста» актом геноцида и «преступлением против человечества», активную поддержку в этом оказывает Польша.102 28 ноября 2006 г. Верховная Рада Украины приняла закон «О Голодоморе 1932-1933 годов в Украине». Ст. 2 этого закона гласит: «Публичное отрицание Голодомора 1932-1933 годов в Украине признано надругательством над памятью миллионов жертв Голодомора, унижением достоинства Украинского народа и является противоправным»

Реферат: Голод 1932-1933 гг. в Украине Голод 1932-1933 гг. в Украине

Доклад на тему: Голод 1932-1933 г.г. в УкраинеГолод 1932 - 1933 - одна из самых трагических страниц в истории украинского народа. Сталинское руководство накладывало табу на эту тему. Про страшную беду не разрешалось говорить открыто, а тем более упоминать в газетах или официальных документах. Но даже самое суровое вето не могло искоренить в памяти народа воспоминаний о голоде. На Украине широкое распространение получают в то время колхозы. Сплошная коллективизация была задумана большевистским руководством, для того, чтобы обеспечить неэквивалентный обмен между промышленностью и сельским хозяйством. Вступая в колхоз, крестьянин практически передавал право распоряжаться произведенной им продукцией администратору. Поставка государству сельскохозяйственной продукции по заниженным ценам считалось главной задачей колхоза. . - Симферополь, 2004, 126 С.

Поиск 1937. Контрреволюция Сталина

Механизмы политической власти в 30-е годы. М., 1996. 195 19372007. Юбилей, Arests/1937/site.htm 196 Воронцов СЛ. Спецслужбы России. Ростов-на-Дону, 2006, С. 295. 197 Голодомор 19321933 роюв в Украпи документа i ма-тер1али / Г61 Упоряд. Р.Я. Пир1Pг; НАН Украши. 1н-т icTopii Украши.P К.: Вид. д1Pм «Киево-Могилянська академ1я», 2007. 198 Колектив1защя i голод на Украип: 19291933. Зб1рник матер1ал1в i докуменпв Famine/Publicat/Fam-kolekt 1933.php 199 Кондрашин В.В. Голод 19321933 годов. Трагедия российской деревни. М., 2008. 200 Голод 19321933 poKiB на Украине: очима клориюв, мовою докуменпв Publicat/index.php 201 Михайлов В. Хроника великого джута. Алма-Ата, 1996. С.P67. 202 Постановление ГД РФ от 2 апреля 2008 P262-5 ГД «О заявлении Государственной Думы Российской Федерации «Памяти жертв голода 30-х годов на территории СССР» 203 Суворов В. Очищение. М., 2005. 204 Гордон Л., Клопов Э. Тридцатые-сороковые // Знание сила. 1988. P25. 205 Оруэлл Дж. 1984. М., 1993. 206 Разгон Л.Э. Непридуманное. М., 2001. 207 Рыбаков АН. Дети Арбата. М., 1998. 208 Станислав Куняев \\ kunaev.htm

Реферат: Голод 1932-1933 годов Голод 1932-1933 годов

Экспортировать было нечего. Страна оказалась без валюты, необходимой для индустриализации. Более того, продовольственное снабжение городов было поставлено под угрозу. Снижение закупочных цен, дороговизна и дефицит промтоваров, снижение налогов для беднейших крестьян (что избавляло их от необходимости продавать излишки), неразбериха на пунктах сдачи зерна, слухи о начале войны, распространяемые в деревне, — все это вскоре позволило Сталину заявить о том, что в стране происходит «крестьянский бунт». Для выхода из создавшегося положения Сталин и его сторонники в Политбюро решили прибегнуть к срочным мерам, напоминающим продразверстку времен гражданской войны. Сам Сталин отправился в Сибирь. Другие руководители (Андреев, Шверник, Микоян, Постышев, Косиор) разъехались по основным зерновым регионам (Поволжье, Урал, Северный Кавказ). Партия направила в деревню «оперуполномоченных» и «рабочие отряды» (было мобилизовано 30 тыс. коммунистов). Им было поручено провести чистку в ненадежных и непокорных сельсоветах и партячейках, создать на месте «тройки», которым надлежало найти спрятанные излишки, заручившись помощью бедняков (получавших 25% зерна, изъятого у более зажиточных крестьян) и используя 107 статью Уголовного кодекса, по которой любое действие, «способствующее поднятию цен», каралось лишением свободы сроком до трех лет.

Поиск О нас - наискосок

Шутка ли, через Северный полюс - в Америку? Без посадки из Москвы на Дальний Восток? Вместе со всеми я пела "Все выше, и выше, и выше", и мама моя - как я сегодня понимаю, предмет тайного обожания летчика Ивана Евдокимовича Жукова, - тоже пела эту песню. Да, тексты многих наших песен - если вдуматься - были бы достойны сюжетов Оруэлла. Но замечали ли вы, читатель, что даже те, кого сейчас умудрились унизить с помощью гордого слова "ветеран", толком не знают текстов этих песен? Важно было единение, ритм, музыка. Девочка Варя с Украины, чудом пережившая голод 1933 года, устроилась няней в соседскую семью в нашем дворе. И отъевшись, пела вместе со всеми "Человек проходит как хозяин необъятной Родины своей". Нужно быть очень наивным - или очень примитивным, - дабы считать, что кто-то всерьез желал иметь "вместо сердца - пламенный мотор". Едва ли Булат Окуджава и вправду хотел непременно умереть "на той единственной гражданской" - но как же мы любили эту песню уже не в столь далекие времена! Я не сомневаюсь в искренности современных публицистов, недоумевающих по поводу того, как это люди слепо верили, как не понимали, не учитывали, не замечали

Реферат: Голод 1933 року Голод 1933 року

Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки
Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики

Реферат: Геноцид голодом на Вінниччині (Поділлі) у 1932-1933 рр.: передумови, причини та наслідки Геноцид голодом на Вінниччині (Поділлі) у 1932-1933 рр.: передумови, причини та наслідки

Реферат: Вопросы и ответы по биологии на экзамен (10-11 класс, Украина)) Вопросы и ответы по биологии на экзамен (10-11 класс, Украина))

УГЛЕВОДЫ, обширная группа природных органических соединений, химическая структура которых часто отвечает общей формуле Cm(H2O) (т. е. углерод вода, отсюда название). Различают моно-, олиго- и полисахариды, а также сложные углеводы — гликопротеиды, гликолипиды, гликозиды и др. Углеводы — первичные продукты фотосинтеза и основные исходные продукты биосинтеза других веществ в растениях. Составляют существенную часть пищевого рациона человека и многих животных. Подвергаясь окислительным превращениям, обеспечивают все живые клетки энергией (глюкоза и ее запасные формы — крахмал, гликоген). Входят в состав клеточных оболочек и других структур, участвуют в защитных реакциях организма (иммунитет). Применяются в пищевой (глюкоза, крахмал, пектиновые вещества), текстильной и бумажной (целлюлоза), микробиологической (получение спиртов, кислот и других веществ сбраживанием углеводов) и других отраслях промышленности. Используются в медицине (гепарин, сердечные гликозиды, некоторые антибиотики). 9.ЛИПИДЫ (жиры, холестерин, некоторые витамины и гормоны), их элементарный состав – атомы углерода, водорода и кислорода.

Реферат: Билеты по географии Украины за 11 класс Билеты по географии Украины за 11 класс

ГЕОГРАФІЯ Білет №1. 1. Будова літосфери та її рухи. Внутрішні сили Землі. 2. Загальна характеристика внутрішніх вод і водних ресурсів України. 3. Складітьтиповий план порівняльної економіко-географічної характеристики двох держав. Білет №2. 1. Основні форми поверхні Землі. Відмінність гір і рівнин за висотою над рівнем моря, походженням, віком. Зміни рельєфу під впливом зовнішніх і внутрішніх сил Землі. 2. Географічне положення України. Порівняйте географічне положення України з положенням інших держав (на вибір). 3. Накресліть схему сучасного регіонального поділу Європи. Білет №3. 1. Поверхневі та підземні води. Їх роль у господарстві. 2. Геологічна будова і корисні копалини України. 3. Екологічні проблеми людства, шляхи їх вирішення. Білет №4. 1. Світовий океан. Його будова. Рух води у Світовому океані. 2. Клімат України. Фактори, що визначають його особливості. 3. Світові мінеральні ресурси, головні регіони їх поширення, Білет №5. 1. Погода. Характеристика її складових. 2. Природні та умовно-природніресурси Чорного та Азовського морів. 3. Чисельність та природній рух населення, демографічна ситуація світу. Білет №6. 1. Атмосфера та її склад.

Реферат: Транспортная система Украины Транспортная система Украины

Структура и производственные мощности связанных с данной отраслью предприятий, перешедших под юрисдикцию Украины после распада СССР, которые должны поддерживать эффективное функционирование железной дороги, не обеспечивают ее пропорционального и гармоничного развития в перспективе. По графикам 1 и 2 (см. приложение) видно, что объем перевозок грузов железнодорожным транспортом по сравнению с 1985 годом значительно уменьшился, однако за период 1996-1997г. отмечено снижение темпов сокращений перевозок; что касается перевозок пассажиров, то темп сокращений объема перевозок, за тот же период, увеличился, что, в большой, мере вызвано повышением железнодорожных тарифов. В качестве мер по повышению эффективности железнодорожного транспорта необходимы реконструкция и переоснащение, частичное перепрофилирование, постепенное свертывание избыточных и строительство новых мощностей. С вхождением Украины в европейское экономическое пространство, с увеличением в связи с этим объемов грузовых и пассажирских перевозок, значение железнодорожного транспорта возрастает.

Реферат: Визитная карточка Украины Визитная карточка Украины

Реферат: Социально-экономическое развитие современной Украины Социально-экономическое развитие современной Украины


Современная российско-украинская историография голода 1932-1933 в СССР История сталинизма Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН) Кондрашин В.В.
В историографических обзорах проанализированы основные публикации по рассматриваемой проблеме, вышедшие в России и Украине в последние десятилетия.
357 руб
Голод 1932-1933 годов. Трагедия российской деревни История сталинизма Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН) Кондрашин В.В.
На основе широкого использования разнообразного комплекса источников (архивных материалов, воспоминаний очевидцев, опубликованной литературы) в монографии охарактеризованы причины, масштабы и последствия голода 1932-1933 гг. в крупнейших аграрных регионах страны, показано, как это было и почему.
384 руб
Миф и правда о "Сталинском голодоморе". Об украинской трагедии в 1932-1933 годах Зерна Чигирин И.И.
Книга предназначена для историков, учителей школ, студентов и преподавателей, а также для всех тех, кому дороги добрые отношения братских народов России и Украины.
170 руб
История коллективизации, раскулачивания и крестьянской ссылки в России (СССР) в письмах и воспоминаниях: 1929-1933 гг. : Правда о раскулачивании в секретных документах: Письма и жалобы крестьян И. В. Сталину; Тайные операции ОГПУ по подавлению крестьянских бунтов; В дни великого перелома: Великий голод в России - 416 с. {XX век: История: Лики, лица и личины} М:Звонница-МГ Тепцов Н.В.
Значительный интерес представляют воспоминания и размышления наших современников о судьбах и путях развития сельского хозяйства, об отношениях собственности на землю, о духовно-нравственном возрождении российского крестьянства.
64 руб
Противостояние фюреру: Трагедия руководителя немецкого Генштаба: 1933-1944 гг. (пер. с нем. Фроловой А.Ю.) За линией фронта Центрполиграф Ферстер В.
Бек принимал участие в Июльском заговоре, после провала покушения на Гитлера был арестован и покончил жизнь самоубийством.
129 руб
Годы голода. Сельское хозяйство СССР, 1931-1933 История сталинизма Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН) Дэвис Р.
438 руб
Международная комиссия по расследованию голода на Украине VSD Джесси Р.
Международная комиссия по расследованию голода 1932—1933 гг. на Украине — комиссия, созданная по инициативе Всемирного конгресса свободных украинцев, предпринятой в 1984 году, для изучения и расследовании голода, имевшего место на Украине в 1932—1933 гг. High Quality Content by WIKIPEDIA articles!
1387 руб
Голод в СССР (1932—1933) VSD Джесси Р.
Голод в СССР 1932—1933 годах — массовый голод в СССР на территории Украины, БССР,Северного Кавказа, Поволжья, Южного Урала, Западной Сибири, Казахстана.
1642 руб
Трагедия Украины. Концлагерь вместо рая? Религия. Рассказы о духовной жизни Эксмо Коппел-Ковтун С.А.
Автор исследует зарождение украинского национализма и объясняет причины, по которым так называемые «профессиональные украинцы» пытались уничтожить русинов. Статьи А. В. Горохова (Украина/Россия), предоставленные администрацией сайта «Одна Родина», — это хроника украинских событий и их осмысление.
294 руб
Избранные сочинения: В 3 тт: Т. 2: Фауст: Трагедия (пер. с нем. Холодковского Н.; комм. Вильмонта Н.) - 480 с. {Золотая серия: Зарубежная литература} ISBN 5-8405-0523-4 5-8405-0521-8 ~54.00.00 39691 М:Литература/МирКниги Гете И.В.
244 руб
Фауст: В 2 тт: Трагедия (пер. с нем. Пастернака Б.) - 816 с. {Фамильная библиотека} ISBN 5-93898-027-5 5-93898-028-3 5-93898-029-1 ~92.07.03 673 СПб:ВитаНова Гете И.В.
Первая книга - Божественная Комедия Данте.
3750 руб

Молочный гриб можно использовать для похудения, восстановления микрофлоры, очищения организмаМолочный гриб можно использовать для похудения, восстановления микрофлоры, очищения организма

(495) 105 99 23

Сайт char.ru это сборник рефератов и книг