(495)
105 99 23оплата и доставка

оплата и доставка char.ruКниги интернет магазинКниги
Рефераты Скачать бесплатноРефератыОсознанность, где взять счастье

РЕФЕРАТЫ РЕФЕРАТЫ

История отечественного государства и права

Реферат: Духовные споры конца XV - начала XVI вв. Решение споров Русского государства 15 века земли. Духовные споры конца XV - начала XVI вв.

Помимо склонности к иудаизму, известно, что еретики отрицали важнейшие догматы православного вероучения — Святую Троицу, богочеловеческую природу Иисуса Христа и Его роль Спасителя, идею посмертного воскрешения и т.д. Они подвергли критике и осмеянию тексты Библии и святоотеческую литературу. Кроме того, еретики отказывались признавать многие традиционные принципы Православной Церкви, в том числе институт монашества и иконопочитание.  Еретики подверглись преследованию со стороны официальной Церкви. На церковном соборе 1490 г. были осуждены поп Денис, дьяк Гридя, чернец Захар и др. Решением церковного Собора 1504 г. к смертной казни были приговорены и затем сожжены в срубе Иван Волк Курицын, Митя Коноплев, Иван Максимов, Некрас Рукавов. О судьбе других лидеров жидовствующих ничего неизвестно. Например, имя Федора Курицына в документах в последний раз упоминается в 1500 г. Решающую роль в борьбе с ересью “жидовствующих” сыграли Иосиф Волоцкий и архиепископ Новгородский Геннадий. Святитель Геннадий (ум. 1505) на новгородскую кафедру был в 1484 г. поставлен как представитель московского правительства и великого князя Ивана III Васильевича. В 1487 г. он провел розыск еретиков, требовал для них смертной казни сожжением, добился проведения в 1490 г. церковного Собора по этому вопросу.

Реферат: Центральна Рада і пролетаріат України Центральна Рада і пролетаріат України

КОНТРОЛЬНА РОБОТА з дисципліни "Історія України" Центральна Рада і пролетаріат України.по спеціальності : Менеджмент у виробничій сфері по розділу учбового плану : Історія України викладач, консультант : Савченко Г.П. План 1. Робітничій клас України в кінці ХІХ - на початку ХХ століття. 2. Русіфікація пролетаріату напередодні революції 1905-1907 рр. 3. Українська соціал-демократична робітнича партія. 4. Український національний рух і чорносотенці. 5. У роки Першої світової війни. 6. 1917 рік. Українська Центральна Рада. 7. Центральня Рада і пролетаріат 8. Українські соціал-демократи 9. Українська автономія з точки зору більшовиків 10. Деякі висновки Кінець XIX - початок XX ст. знаменував початок якісно нового періоду в історії українського народу, а отже, й його робатничого класу. Канадський историк українського походження І.Лисяк-Рудницький, маючи на увазі появу нових факторів, що зумовлювали дальший розвиток процесу формування української нації, справедливо охарактеризував його як модерністичну добу. Остання мала ряд притаманних їй особливостей, зокрема, зменшення впливу на згаданий процес економічних і соціальних аспектів. Справа в тому, що швидкий індустріальний розвиток регіону здійснювався під контролем іноземного та ро- сійського капіталу і не спричинив швидкого становлення національного пролетаріату.

Реферат: Польско-прусское соперничество на Балтике и Россия в последней четверти XVII века Развитие таможенного законодательства в последней четверти 17 века. Польско-прусское соперничество на Балтике и Россия в последней четверти XVII века

Реферат: Праця про Петра Могилу вфоня вселобрмячая 1633 петра могили. Праця про Петра Могилу

Велика й суперечлива постать Петра Могили (Спроба оцінки Могилознавства); II. Молдавський воєводич на Київському митрополичому престолі (біографічний нарис Петра Могили) та III. Ідея церковної єдности в творчості Петра Могили. Фактично до останнього розділу включено окремий — «Висновки», які заслуговують на те, щоб їх відокремити від усієї праці. Такий є загальний зміст цієї монографії. Перший розділ з'ясовує систематизовану історіографію всього питання, що автор назвав «Могилознавством». Він подає, у критичному аспекті, величезну історіографію праць, присвячених Петрові Могилі різними мовами. Дуже важливо, що автор широко використовує праці російських дослідників, як проф. С. Голубев, проф. о. Ф.Тітов, що являють собою тепер бібліографічну рідкість. Вводячи читача в світ протилежних думок, автор зберігає об'єктивність. Другий розділ, присвячений біографії Петра Могили, дуже добре списаний, базується на великій літературі, включаючи румунську. Біографію Петра Могили автор подає па тлі історії Україну. Віч з'ясовує джерела релігійних переживань Петра Могили. Не західньо-европейська освіта, яку він вважає за леґенду, а Львівське братство, що з ним були пов'язані, як його патрони, члени родини Могил, впливало на світогляд молодого воєводича.

Реферат: Из истории возникновения христианства в Анапе. Древнейший христианский храм на анапской земле История возникновения христианства кратко. Из истории возникновения христианства в Анапе. Древнейший христианский храм на анапской земле

Тогда же фотография плиты и эстампаж надписи  были  переданы известному  эпиграфисту В.В.Латышеву,  который    перевел ее  и включил   в  изданный   два  года  спустя  “Сборник  греческих надписей христианских времен из Южной России”. Надпись, согласно предложенному переводу, гласила: “Преображение Христово. За душевное согласие себаста Артемия”. По мнению В.В.Латышева, это сообщение о сооружении неким духовным сановником себастом Артемием церкви или часовни во имя Преображения Господня за свое душевное спасение. Плохая сохранность надписи не позволила исследователю датировать памятник. Понятно лишь, что она относится к средневековью и свидетельствует о том, что где-то в районе Анапы в средние века был воздвигнут христианский храм. Возникал вопрос, где же и когда это произошло? Определению места и времени сооружения храма Преображения Господня помогло детальное изучение исторической топографии Анапского района. “Виноградники Хан-Чокрака” очевидно следует отождествлять с землями, принадлежащими известной семье Пиленко, имение которых именовалось Хан-Чокрак.  Несомненно и то, что подобная церковь могла находиться только в достаточно крупном населенном пункте и, прежде всего, необходимо отыскать его археологические остатки.

Реферат: Образование Великого Княжества Литовского Реферат история права Украины Ф.И.Леонтович. Образование Великого Княжества Литовского

Логично предположить, что они и привели литовцев. Андерй Володшич и Василько Брячиславич являются сыновьями тех же изяславльских князей Володши и Брячислава, которых в 1159–1160 гг. защищал Рогволод. Не далеко располагались и владения логойского князя Всеслава. Следовательно, ближайшие Литве князья, а также и литовцы, в то время все еще подчинялись центральной власти в Полоцке. В этом отношении красноречиво сопоставление литовцев с ливами. Последние еще в начале XIII в. признавали власть полоцкого князя и платили ему дань. Во всех этих событиях литовцы выступают как сравнительно слабая сила. Они никогда не действуют самостоятельно, только помогают полоцким князьям. Но даже в союзе с ними значение литовцев не велико. Совершенно другое положение наблюдается в 1183 г., когда литовцы, разбив полоцких князей, вторгаются даже во Псков, а позже самостоятельно совершают дальние походы в Ливонию, Новгород и другие области. Такое внезапное увеличение мощи Литвы указывает на значительные перемены внутри Литвы, но это обсудим позже. Теперь попробуем ответить на вопрос, как случилось, что эта на фоне усобиц полоцких князей еле заметная Литва смогла внезапно стать силой, представляющей угрозу для самих полочан? XII в. – время раздробления Руси.

Реферат: Польское восстание 1863 года и роль России Русское общество и польское восстание 1863. Польское восстание 1863 года и роль России

Польша, таким образом, теряла большую часть своих автономных прав. по определению Ю.Бардаха, она становилась "инкорпорироваиной про-вийцией" России. При этом были сохранены административные органы: Государственный Совет и Административный Совет. Но Органический статут так и не был полностью реализован. На бумаге осталось создание Собрания провинциальных чинов, как и местных органов /шляхетских сеймиков, гминных собраний и др./. Госсовет Царства просуществовал до 1841. г., а затем был упразднен. Более того, последовали и другие меры по "сближению" империи и Польши. В 1837 г. воеводства были преобразованы по российскому образцу в губернии /всего было образовано первоначально 5 губерний/, затем на Царство были распространены общероссийская монетная система и система, мер и весов. Принимались определенные меры по русификации системы администрации и образования в Польше. В делопроизводство Административного Совета и канцелярии наместника был введен русский язык. Правительство предприняло и ряд мер в области крестьянского вопроса. В 1839 г. Витебский губернатор Львов в отчете императору указал на чрезвычайное обременение крестьян в польских помещичьих имениях всякого рода повинностями.

Реферат: История моей семьи Классный час моя семья моя крепость. История моей семьи

«Великая Отечественная война в истории моей семьи» Исполнитель: Загвозкина Елена Сергеевна Качканар 2005 СодержаниеВведение Великая Отечественная война в истории моей семьи Великая Отечественная война и судьба Суклетиных Виктора Дмитриевича и Анастасии Ивановны Великая Отечественная война и судьба Дюльдиных Петра Алексеевича и Фаины Алексеевны Заключение Список литературы Приложение №1. Фотографии: 1) Суклетина Анастасия Ивановна с детьми 2) Дом Суклетина В.Д. начало 1941 г. №2. Фотография Суклетиных Виктора Дмитриевича и Анастасии Ивановны №3. 1) Свидетельство о рождении Суклетина Виктора Дмитриевича 2) Членский билет № 01831 Суклетина Виктора Дмитриевича №4. Грамота «За ударную работу» Суклетиной Анастасии Ивановны №5. Письмо от Суклетина В. Д. в сентябре 1943 г. №6. Карта Люблин - Брестской наступательной операции №7. Письмо с фронта от Ефстифеева Василия Павловича №8. Поздравительное письмо Суклетиной А. И. из части №25314 №9. Фотография Дюльдин П. А. с Дюльдиной Ф. А., а также её матерью и сестрой №10. Военный билет Дюльдина Петра Алексеевича №11.

Реферат: Самоуправление в России Самоуправление в России

Именно открытость славянской общины вызывает затруднение при определении особенностей славянского антропологического типа, а этническое самосознание изначально ослаблено на фоне племен с кровнородственной общиной. Зато социальный идеал — равенство и коллективизм — прочно удерживается на протяжении многих веков. В середине I-го тысячелетия нашей эры славяне заселили обширные пространства Европы, в том числе восточную ее часть вплоть до Северного Кавказа. Но на всей территории сохранялись и племена с иными формами общежития. Особое значение для последующей истории Руси имела форма организации племени (рода) "Русь", давшего название новой народности и государственности. Вопрос об этнической природе "Руси" до сих пор не решен, а политические пристрастия его постоянно запутывают. Дошедшие "русские" имена находят аналоги и отчасти объяснение именослове иллиро-венетских, кельтских, фризских племен, история которых также остается невыясненной. Как и многие другие племена с кровнородственной общиной, русы (руги) в первых веках нашей эры оказались разбросанными по разным областям Европы (в Прибалтике, Подунавье, Карпатах, на Днепре, в Приазовье и т.д.). Их контакты со славянами становятся постоянными с эпохи Великого переселения (IV–VI вв.), причем и в Центральной и в Восточной Европе, и в Прибалтике.

Реферат: Этноним «немец» в России XVII XX вв. (к проблеме формирования русской национальной идентичности) Этноним «немец» в России XVII XX вв. (к проблеме формирования русской национальной идентичности)

Интересно, что этнонимом «ньмчинъ» обозначались не просто германоязычные народы немцы, шведы, датчане, но всякие иноземцы западноевропейского происхождения. Так, по свидетельству С.В. Максимова, в новгородских летописях норвежцы назывались каннскими немцами.4 В Актах археографической экспедиции в документе 1588 г. содержится следующее любопытное наполнение этнонима «немец»: «Английские, барабрнские, венецкие, галанские, датские, каянские, курляндские, пруские, свейские, французские, ткацкие, шранекие немцы».5 А в XVII в. русские люди полагали, что «Италия — страна латинека, близ Рима, а живут в ней мудрии немци».6 Все сказанное выше является не просто общеизвестными фактами, но формируется, как представляется, на уровне национального стереотипа, коллективного бессознательного, если пользоваться терминологией К. Г. Юнга. Таким образом, можно говорить, что этноним «немец» сыграл куда более значительную роль в генезисе русского национального самосознания, Несмотря на диекуссионность самого понятия «национальный интерес» и разнородность его практического формулирования, важно отметить, что подавляющее большинство отечественных ученых и политиков оценивают понятие «национальный интерес» как вполне приемлемое и с политической, и с практической точки зрения.  чем просто формирование этнического гетеростереотипа и формирование ощущения этнической идентичности посредством фиксации различения «мы» — не «они».

123456

(495) 105 99 23

Сайт char.ru это сборник рефератов и книг