(495)
105 99 23оплата и доставка

оплата и доставка char.ruКниги интернет магазинКниги
Рефераты Скачать бесплатноРефератыОсознанность, где взять счастье

РЕФЕРАТЫ РЕФЕРАТЫ

Разлел: История отечественного государства и права Разлел: История отечественного государства и права

Чтение и анализ сказок

найти еще ...
100 сказок для чтения дома и в детском саду 100 сказок АСТ Маршак С.Я.
Да это же сказки, обгоняя друг друга, спешат к тебе в гости!
612 руб
100 стихов, сказок и рассказов для чтения во 2 классе 100 новых хрестоматий Малыш (АСТ) Михалков С.В.
Для младшего школьного возраста.
303 руб

Да рэалістычных казак, якія з'явіліся ў класавым грамадстве, належаць гістарычныя паданні, некаторыя гістарычныя казкі, сацыяльна-бытавыя казкі- навелы, анекдоты, сказы і сацыяльна-бытавыя паданні. Асобную групу складаюць казкі-небыліцы і надакучныя казкі, у якіх мудрагеліста спалучаюцца і фантастычныя, і рэалістычныя элементы. Беларускія казкі можна падзяліць на некалькі вялікіх груп, улічваючы ідэйна-тэматычны змест і характар мастацкай выдумкі. У сучаснай фалькларыстыцы прынята звычайна такая класіфікацыя казак: казкі аб жывёлах, казкі чарадзейныя, бытавыя, авантурна-навелістычныя і казкі-былічкі. Усе гэтыя катэгорыі казак, зразумела, вядомы і ў беларускім фальклоры, але найбольш пашыранымі відамі беларускіх казак, на якіх неабходна спыніцца больш падрабязна, з'яўляюцца казкі аб жывёлах, чарадзейныя і сацыяльна- бытавыя, сярод іх вылучаюцца антыпрыгонніцкія, антырэлігійныя і ўласна бытавыя. Гэта класіфікацыя, як і многія іншыя, мае свае недахопы і можа быць прынята толькі ўмоўна. У працэсе творчага развіцця вуснай народнай паэзіі класіфікацыйныя межы могуць парушацца, і часта адзін і той жа твор набывае рысы і чарадзейнай і антыпрыгонніцкай казкі, або казкі аб жывёлах і чарадзейнай і г. д. Аднак класіфікацыя, няхай і ўмоўная, вельмі патрэбна. Яна групуе творы па асаблівасцях сістэмы мастацкіх вобразаў, стылю і г. д. і дазваляе глыбей разумець прыроду і спецыфіку казачнай фантастыкі кожнай з вылучаных груп твораў, іх ідэйны змест, асаблівасці мастацкай формы, шляхі і перспектывы развіцця і многія іншыя важныя пытанні. Такім чынам, казкі адлюстроўваюць эвалюцыю і рост самосвядомасці людзей. Гэты від фальклору бярэ свой пачатак з міфаў. Развіццё беларускай казкі садзейнічала сукупнасць маруднага тэмпу развіцця нашай краіны і трываласць старажытных фальклорных традыцый. З таленавітых казачнікаў Беларусі вызначаюцца Рэдкі і Аземша, чые казкі адзначаюцца высокім ідэйна – мастацкім узроўнем. Беларускія казкі блізкі да творчасці славянскіх народаў, асабліва рускага і украінскага, што вынікае з агульнасці паходжання і гістарычнага лёсу усходніх славян. Існуюць розныя падыходы да класіфікацыі казак: 1. Па спосабу адлюстравання рэчаіснасці. 2. З улікам ідэйна – тэматычнага зместу і характару мастацкай выдумкі. § 1.2 Паходжанне казак пра жывел. Казкі аб жывёлах (або жывёльны эпас), па ўсёй верагоднасці, з'яўляюцца самымі старажытнымі па паходжанню. Аб гэтым гаворыць не толькі прастата іх зместу, але ў першую чаргу адлюстраванне ў гэтых казках старажытнейшых міфалагічных поглядаў і такіх уяўленняў, як анімізм, татэмізм і заамарфізм (увасабленне бажэстваў у вобразах звяроў). Першабытныя людзі сустракаліся і вялі барацьбу перш за ўсё з жывёламі. Таму натуральна, што жывёлы прыцягвалі асаблівую ўвагу нашых далёкіх продкаў, што адлюстравана і ў іх казках-міфах, у якіх дзейнічаюць жывёлы, а ў радзе выпадкаў побач з імі выступаюць і людзі. На ранніх этапах развіцця чалавечага грамадства многія жывёлы, у асаблівасці такія грозныя звяры, як мядзведзь, воўк і інш., здаваліся людзям разумнымі істотамі, бо яны ўмелі (у сілу натуральнага адбору) лёгка здабываць сабе ежу, хавацца ад ворагаў, у тым ліку ад паляўнічых, нечакана нападаць на іх і г. д. Усё гэта парадзіла няправільныя ўяўленні першабытных людзей аб здольнасці жывёл думаць, разважаць, гаварыць, разумна наладжваць сваё жыццё. 3 цягам часу, з паступовым пазнаннем і падпарадкаваннем прыроды, у тым ліку прыручэннем многіх карысных жывёл, з развіццём прылад і сродкаў, якія забяспечвалі людзям перавагу над звярамі, характар і вобразы казак-міфаў аб жывёлах сталі мяняцца.

Параўноўваючы сэнс старажытных культаў і абрадаў з казкамі, героі якіх, выконваючы наказ бацькі, ходзяць на яго магілу, за што атрымліваюць незвычайныя падарункі, можна заўважыць некаторыя агульныя рысы. 3 развіццём свядомасці людзей, пазнаннем грамадскіх з'яў і падначаленнем прыроды міфалогія страціла сваю глебу. Верагоднасць міфаў стала знікаць; яны сталі ўспрымацца як фантастычныя выдумкі. Гэта адбылося не адразу, а паступова, на першых этапах развіцця класавага грамадства. У сувязі з гэтым цудадзейныя казкі, як і многія казкі аб жывёлах, набылі новы характар — яны сталі пры дапамозе выдумкі, у якой яшчэ вялікую ролю адыгрывала фантастыка, адлюстроўваць рэчаіснасць класавага грамадства. У класавым грамадстве казачныя героі сталі ўвасабляць народныя сілы, ідэалы і імкненні. Яны набылі, у прыватнасці, лепшыя рысы шматлікіх змагароў супрань насілля і прыгнёту як з боку захопнікаў так і з боку сваіх эксплуататараў, якія ў сваю чаргу ўвасобіліся ў вобразах казачных ворагаў. У многіх цудадзейных казках сталі адлюстроўвацца таксама бытавыя і сямейныя адносіны, авантурныя прыгоды. Даволі шматлікія цудадзейныя казкі сталі адлюстроўваць барацьбу народа Русі супраць іншаземных захопнікаў, увасобленых у вобразах цмока, змея або Кашчэя Бяссмертнага (казкі «Курыла Кажамяка», «Івашка — мядзвежае вушка» і інш.). Героі гэтых казак нагадваюць былінных волатаў. Больш таго, рад старажытных казак па-свойму паўтарае сюжэты гераічных былін, у якіх выступаюць Ілья Мурамец, браты-волаты і іншыя асілкі-героі. Сярод беларускіх чарадзейных казак, якія найбольш поўна захавалі рысы старажытнасці, можна вылучыць творы аб подзвігах асілкаў — Івашкі- Мядзведжага вушка, Кацігарошка, Дубін-багатыра, Гарын-багатыра, Вярнідуба і інш. Яны выступаюць як змагары за праўду, справядлівасць, супраць розных варожых сіл. Вельмі пашыраны былі на Беларусі творы, якія ў паказальніках казачных сюжэтаў аб'ядноўваюцца ў групу казах аб трох царствах. У пошуках Кашчэя або шматгаловага змея герой трапляе спачатку ў меднае, потым у срэбнае і, нарэшце, у залатое царства, дзе перамагае ворага і вызваляе захопленую ім у палон царскую дачку. Сістэма вобразаў казак аб асілках і тыповыя для іх Мастацкія сродкі даюць шырокія магчымасці для ўслаўлення гераізму, мужнасні, рашучасці і сілы, любві да свайго народу і адданасці яму. Ідэалы, за якія змагаецца станоўчы герой, заўсёды знаходзілі жывы водгук у сэрцах слухачоў, выклікалі спачуванне. Малюючы вобраз свайго героя, народ з багатай палітры мастацкіх сродкаў найбольш часта і вельмі ўдала выкарыстоўваў гіпербалу, якая дапамагала узняць героя над рэчаіснасцю, але не адрывала ад яе. Гіпербалізацыя сілы і іншых якасцей станоўчага вобраза заўсёды арганічна спалучалася з ускладненнем задач, якія паўставалі перад героем, што захоўвала рэальныя суадносіны сіл, надавала напружанасць дзеянню, узмацняла канфлікт мастацкага твору. Шматвяковая мастацкая практыка пераканаўча паказала, што без такога захавання рэальных суадносін сіл, калі перад станоўчым героем паўстаюць сапраўдныя цяжкасці, не можа быць паўнацэннага мастацкага твору. На параўнальна ранніх этапах класавага грамадства ўзніклі цудадзеііныя казкі аб шчасці, горы, якія выражаюць ідэі сацыяльнай несправядлівасці. Такія, напрыклад, казкі «Шчасце і гора», «Каваль і аднавокае гора» і інш.

Лісе звычайна выступае хітрасць, ліслівай, каварнай, мядзведзь — прастакаватым і нязграбным, воўк — неразумным і злым заяц — баязлівы.м, кот—кемлівым і чулым, каза—пракудлівай, а часам клапатлівай маці і дбайнай гаспадыняй і г. д. Казкі аб жывёлах небагаты стылістычнымі сродкамі. Мова іх простая і выразная. Асаблівую жывасць гэтым казкам надае дыялог. Многія з іх цалкам складаюцца са сцэн дыялогаў. У некаторых выпадках у казцы аб жывёлах уключаюцца песенькі, як правіла, тыпу дзіцячых. Яны служаць ажыўленню расказа, упрыгожваюць яго, дапамагаюць раскрыць змест. Беларускія казкі аб жывёлах, нягледзячы на сваю прастату, вызначаюцца займальнасцю, багаццем творчай выдумкі, яснасцю і канкрэтнасцю вобразаў, дасціпнасцю, жывасцю і трапнасцю мовы. Цудадзейныя казкі праз шматвяковы шлях свайго развіцця набылі ўстойлівыя традыцыі ў кампазіцыйнай будове і мастацкіх прыёмах, якія цалкам адпавядаюць іх зместу. У адносінах багацця паэтыкі і «казачнай абраднасці» гэтыя казкі займаюць першае месца ва ўсім казачным рэпертуары. Яны вызначаюцца стройнай кампазіцыяй, асноўнымі раздзеламі якой з'яўляюцца зачын і апавядальная (ці эпічная) частка, якая нярэдка завяршаецца канцоўкай. У рэдкіх выпадках у беларускіх цудадзейных казках сустракаецца прыказка — пачатковая формула, не звязаная са зместам, якая незвычайнымі вобразамі прыцягвае ўвагу слухачоў. Зачын і канцоука таксама звычайна з'яўляюцца ўстойлівымі формуламі, якія вар'іруюцца ў многіх казках. Зачын часам абазначае месца дзеі, але яно звычайна з'яўляецца казачна- няпэўным. Напрыклад: «У некаторым царстве, у некаторым гасударстве жыў сабе старык са старухай.»"; «Была недзе вялікая гара, а ў той гары жыў цмок.» Часам месца дзеі ў зачыне зусім не паказваецца, але «пачатковыя» (першыя па часу) персанажы абавязкова называюцца: «Жылі сабе дзед з бабай.»; «У чалавека было тры сыны.»; «Жыў сабе чалавек вельмі бедна.» і г. д. Канцоўка для казак неабавязковая. Яна таксама мае рад тыповых формул, якія завяршаюць апавяданне. Часцей за ўсё канцоўка звязана са зместам. Напрыклад: «Ну, цяпер яны там з "жаной жывуць, мёд-віно п'юць; і я там быў у іх»; «Ажаніўся і цяпер жыве і хлеб-соль жуе. I я там быў, мёд-віно піў». Часам жа канцоўка слаба звязана або зусім не звязана са зместам казкі. У такіх выпадках нярэдка робіцца намёк на пачастунак за расказаную казку. Апавядальная (ці эпічная) частка выкладае асноўны змест казкі. У цудадзейных казках яна звычайна разгортваецца павольна, з неаднаразовым (часцей за ўсё трохразовым) паўтарэннем асноўных матываў і эпізодаў, якія варіруюцца (так, герой тройчы б'ецца з ворагам, тройчы сватаецца і г. д.). Гэты прыём запавальнення дзеі з мэтай узмацнення эфекту і стварэння напружання ў слухачоў называеца рэтардацыяй. Для ўсіх казак самай важнай з'яўляецца дзея. Паслядоўнасць казачнай дзеі, спалучэнне яе эпізодаў строга рэгламентаваны. У дзеі раскрываюцца характары герояў і ворагаў, а таксама якасці цудадзейных памочнікаў. Іменна дзея з’яўляецца галоўным спосабам выяўлення характараў і якасцей казачных персанажаў. Героі, ворагі і іх памочнікі ў цудадзейных казках паказваюцца выключнымі, а таму ў іх абмалёўцы вялікую ролю адыгрывае прыём гіпербалізацыі. Асабліва гіпербалічна малюецца іх сіла і ўласцівасці.

Поиск Сказки и сказкотерапия

И сами же рассаживаются по местам. Мелкие вроде комментариев, а крупные мы в теорглавы отправляем. Маленькая теоретическая глава P2 «ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К ПСИХОЛОГИЧЕСКОМУ АНАЛИЗУ СКАЗОК» Говоря о психологическом анализе сказок, я вовсе не утверждаю, что сказанное имеет отношение к их реальному происхождению. Мне неважно, как возникли сказки; я просто думаю, что в любом случае представляет ли они собою десакрализованные мифы, зашифрованные ритуалы, исторические хроники или младенческий бред они производят какое-то психологическое действие на современного ребенка и взрослого. Именно оно меня и интересует. Кроме того, я не представляю, как могла бы сказка так сохраниться и продолжать жить в культуре, буквально всем отличающейся от той культуры, где она первоначально возникла, если бы она не была наполнена каким-то важным психологическим содержанием. У нас и у тех древних народов все разное язык, государство, обычаи и т.Pд.P и трудно представить, что нас может объединять, если не устройство психики. Одной из привлекательных для меня сторон психологии является отсутствие в ней главенствующей точки зрения

Реферат: Беларускія сацыяльна-бытавыя казкі пра жывёл у кантэксце казкавай прозы славян Беларускія сацыяльна-бытавыя казкі пра жывёл у кантэксце казкавай прозы славян

Поиск Россия против Руси, Русь против России

И вот сокровища половины мира собраны в казну завоевателя. Десятки тысяч рабов чегото строят в его резиденциях, территория империи пронизана сетью весьма хорошо содержащихся дорог. Где следы всего этого? Дороги Римской империи сохранились до наших дней. Следы гораздо более скромных сокровищниц тоже. Ну а о дворцовых постройках и говорить нечего. А вот от империи Чингизхана всего этого не осталось. Ни малейшего следа. Не осталось, потому, что не было этой империи. Не было и не могло быть по законам Природы. И хватит дальше муссировать данную легенду. Впрочем, тем, кто не может обойтись без более подробного анализа сказок, можем порекомендовать книгу А. Бушкова «Россия, которой не было 3» М.: ОЛМАПРЕСС, 2004 394 с. В этой книге подробно анализируются немногие (их всего семь) исходные рассказы об империи Чингизхана и показывается, что это действительно сказки. Причем в некоторых из них сказания об этой «империи» соседствуют с вполне знакомыми нам сказками из Тысячи и одной ночи. Например, сказке о птице Рух. Вот так, великий Чингизхан и гигантская птица Рух, таскающая в когтях слонов, из одного сборника сказок

Реферат: Анализ устойчивости и поддержание орбитальной структуры космической системы связи Анализ устойчивости и поддержание орбитальной структуры космической системы связи

Поиск Марина Цветаева. Неправильная любовь

Так всегда делал отец. В четыре года Аля читала любой текст, причем выучилась под руководством Марины сразу читать слова. Легко, в процессе совместного чтения интересных книжек. «Как запомнился быстрый материнский наклон мне навстречу, ее лицо возле моего, запах «Корсиканского жасмина», шелковый шорох платья и то, как сама она, по неутраченной еще детской привычке, ладно и быстро устраивалась со мной на полу реже в кресле или на диване,P поджав или скрестив длинные ноги! И наши разговоры, и ее чтение вслух сказок, баллад Лермонтова, Жуковского» Марина разъясняла Але непонятные картинки, но иногда любознательная девочка ухитрялась объяснять все и сама. Например, в четыре года дала такое «поэтическое» пояснение к иллюстрациям еще страшного для нее гоголевского «Вия», изображавшим панночку, семинариста, бесов и летающий гроб: «Это барышня просит у кухарки жареных обезьян!» Как только Аля научилась писать, Марина раз и навсегда ввела в ее жизнь обязанность вести дневник. Так же, как некогда ее мать, она старалась сформировать дочь по своему подобию

Реферат: How "DNA" testing works Анализ "ДНК" как проверяющие работы) How "DNA" testing works Анализ "ДНК" как проверяющие работы)

17:22 17.10.10 7 HOW помогла бы, посредством чего, если бы бы любой присяжный заседатель предоставляет кров любому сомнению вообще, осуждение(убеждение) стояло бы, но смертная казнь была бы исключена. Тот же самый двойной порог. Мог бы обращаться к случаям(делам), вовлекающим единственных(отдельных) свидетелей, и ключевое доказательство тюрьмой умыкнет с в ----- Стоимость: IJ less выполнение драматично ускорены (вряд ли после, так много ошибок), смертная казнь останутся гораздо более дорогими чем жизнь widiou пароль. Различие находится в upfro затратах судебного преследования, которые являются по крайней мере четырьмя разами больший dia в случаях(делах), где смерть не разыскивается. Калифорния тратит(проводит) дополнительные $ 90 миллионов на его случаях(делах) капитала(столицы) вне, умирают нормальные затраты от системы. Даже вычитая про bo o защиту, система не никакая сделка для налогоплательщиков. - ли вы для, или против умирают deadi штраф, трудно обсудить dia , не требуется новый(свежий) взгляд. С самых ранних дней Америки, когда Бенджамин Фрэнклин помог развиваться, понятие градусов(степеней) виновности для убийства, diis страна желало переоценивать ее предположения относительно правосудия.

Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная

Реферат: Социально-политический анализ Военной доктрины Российской Федерации Социально-политический анализ Военной доктрины Российской Федерации

Реферат: Анализ рынка углеводородов стран Центральной и Южной Азии Анализ рынка углеводородов стран Центральной и Южной Азии

В последнее время с геополитической точки зрения сложилась следующая структура региона: Турция, Грузия, Азербайджан, Пакистан – западный блок. Политика, проводимая этими странами, соответствует в некоторой степени стремлениям США. Иран, Ирак. Отличительной чертой этого блока являются наложенные на его страны-участники санкции США и ООН. Казахстан, Узбекистан, Туркменистан, Армения. Эти страны готовы координировать свою политику с Россией. Такое разделение обусловлено столкновением геополитических интересов США и России. Сегодня американская политика в регионе, похоже, преследует главным образом сугубо политические цели – любой ценой вытеснить Россию из региона, вывести каспийскую нефть и газ из сферы влияния России1. Другой очевидной внешнеполитической задачей США является решение , 3 апреля 2000 г., №13 (226), с. 20-21.

Реферат: Анализ демографической ситуации Ивановской области Анализ демографической ситуации Ивановской области

Государственный университет высшая школа экономики Домашнее задание по курсу Демография на тему , Долгих Михаил. Sibi ek.2002. постоянный адресс:

Реферат: Анализ бюджетного дефицита за 1990-1996 годы Анализ бюджетного дефицита за 1990-1996 годы

Не один из существовавших до 1995 года стабилизационных пакетов не предусматривал полного сбалансирования бюджета, прекращения прямого и косвенного кредитования экономики центральным банком окончательной остановки высокой инфляции.2. Развитие макроэкономической ситуации к 1990-1991 годам В течение двух с лишним десятилетий - со времени окончания второй мировой войны до второй половины 60-х годов - экономика СССР находилась в состоянии относительного макроэкономического равновесия. Консервативная политика не допускала появления значительного дефицита бюджета даже в случаях острой нехватки финансовых ресурсов, а относительно высокие темпы роста обеспечивали властям получение финансовых ресурсов, достаточных для осуществления приоритетных проектов. Однако существенное замедление темпов экономического роста во второй половине 60-х годов заметно сузило финансовую базу советского руководства при заметном возрастании амбициозности его намерений (подкормка “братских” режимов, создание ядерного оружия нового поколения и т.д.). с начала 70-х годов растущий дефицит финансовых ресурсов во все большей мере стал покрываться путем увеличения кредитования экономики со стороны банковской системы.

Реферат: Нормативный и позитивный подход при анализе деятельности государства Нормативный и позитивный подход при анализе деятельности государства

Когда экономисты выходят за рамки позитивного экономического анализа, они переходят в сферу нормативной экономики. Нормативная экономика связана с оценкой того, насколько успешно осуществляются различные программы, а также с выработкой новой стратегии, которая лучше отвечает определенным целям. В нормативной экономике делаются утверждения типа: «Если государство стремится к ограничению импорта нефти с наименьшими издержками для государства и потребителей, то в таком случае предпочтительны тарифы, а не квоты» или «если сельскохозяйственные программы направлены на поддержание беднейших фермеров, то система ценовой поддержки менее привлекательна по сравнению с системой должным образом разработанных трансфертных доходов». Другими словами, в нормативной экономике сравнивается, в какой степени различные государственные программы отвечают желаемым целям, и выясняется, какие программы лучше их достигают. В позитивной экономике, напротив, существуют утверждения типа: «введение квот на нефть в 1250-е гг привело к повышению цен на внутреннем рынке и более быстрому истощению наших природных ресурсов ».

Реферат: Социально-экономическое развитие России в начале XX в. Реформы Витте и Столыпина (сравнительный анализ) Социально-экономическое развитие России в начале XX в. Реформы Витте и Столыпина (сравнительный анализ)

На Западе же получили распространение двоякие тарифные схемы. Подразумевается, что в зависимости от встречного благоприятствования своей таможенной политики то или иное государство вводило по отношению к своим партнёрам минимальные или максимальные тарифы на импорт. При этом торговые отношения двух государств должны были регулироваться особыми двусторонними договорами. Приняв во внимание это обстоятельство, Витте в 1893 г. добился принятия закона, гласившего, что ввозные пошлины 1891 г. (их впору назвать запретительными) признаются нормой. Более того, министр финансов по согласованию с министром иностранных дел мог повышать эти ставки в случае отказа страны содействовать России в экспорте хлеба. Вскоре Германская империя ответила на введение тарифа 1891 г. установкой особых пошлин для российского экспорта, главным образом это был хлеб. Витте пугали неизбежным поражением в разразившейся таможенной войне, но Сергей Юльевич не уступил и довёл начатую реформу до конца. Германия, оказавшись без российского хлеба, была вынуждена заключить с Россией двусторонний договор на 10 лет, который впоследствии был перезаключен ещё на более длительный срок.


Книга сказок для домашнего чтения АСТ Ганзен А.
Какие-то хорошо известны, другие - просто знамениты, а третьи - практически не знакомы читателям.
491 руб
Книга сказок для семейного чтения: Под грибом; Часы с кукушкой; Непослушные малыши и др. (худ. Бордюг С.И. и Трепенок Н.А., Гладикова Е., Глазов И.Н. и др.) - 296 с. ISBN 5-17-011220-3 5-271-02968-9 5-236-01115-6 ~91.12.16 657 М:ПланетаДетства/Премьера/Астрель/АСТ Сутеев В.Г./ Прокофьева С.Л./ Сладков Н.И. и др.
334 руб
Книга сказок для чтения в детском саду АСТ Савченко А.М.
129 руб
Книга сказок для чтения в детском саду Сказки о художниках АСТ Коненкина Е.
Про Ослика, который долго искал счастье и, в конце концов, нашел его.
179 руб
Книга сказок для чтения в детском саду Планета детства АСТ Савченко А.М.
142 руб
Книга сказок для чтения в детском саду: Сборник АСТ,Астрель,Премьера,Планета детства,Малыш Цыферов Г.М.,Пляцковский М.С.,Александрова Т.И.
495 руб
Азбука дошкольника: Тренировка слитного чтения слогов, расширение словарного запаса Развитие зрительного и слухового восприятия, знакомство с буквами и звуками, звуковой анализ слов: Академия дошкольного развития Эксмо Павлова Н.Н.
84 руб
Развитие творческих способностей; Методическое пособие - 192 с. Сравнительный анализ художественного текста на уроках литературы: Разработки уроков и материалы для учителя; Индивидуальная и групповая работа с классом; Параллельное чтение; Русская и зарубежная классика; Сочинения учащихся; Расширение кругозора и формирование эстетического вкуса: Сравнение и сопоставление - приемы осмысления идейного содержания и художественных особенностей; СПб:Паритет Исаченкова Н.В.
52 руб
Аналитическое чтение; Творческие работы: Биографии писателей; Пособие для учащихся - 792 с. {'Ленивым' детям и трудолюбивым родителям} Анализ эпизодов, сочинения, эссе: Готовые домашние задания: Литература: 8-11 классы: СПб:Тригон Линькова Л.И.
56 руб
Хиромантия и хирология; Гороскопы (пер. с нем. Гофмана О. Р. ; под ред. Тауберта А. В. ) Полная энциклопедия Психологические портреты; Искусство хиромантии и астрологии: Анализ руки; Происхождение линий; Астрология на ладони; Чтение по руке: Рельеф ладони; Полная энциклопедия Весь Хюрлиманн Г.И.
229 руб
Освоение метода всего за 8 занятий Приложение с тренировочными таблицами Изд. 2-е 4-е - 208 с. {Психологический практикум} Техника быстрого чтения: Быстрое понимание и анализ прочитанного; График обучения, который удобен вам; Эффективный метод для ускорения чтения более чем в 5 раз; Ростов: Феникс Андреев О.А.
83 руб

Молочный гриб можно использовать для похудения, восстановления микрофлоры, очищения организмаМолочный гриб можно использовать для похудения, восстановления микрофлоры, очищения организма

(495) 105 99 23

Сайт char.ru это сборник рефератов и книг