(495)
105 99 23оплата и доставка

оплата и доставка char.ruКниги интернет магазинКниги
Рефераты Скачать бесплатноРефератыОсознанность, где взять счастье

РЕФЕРАТЫ РЕФЕРАТЫ

Разлел: Социология Разлел: Социология

Выборы как форма народного волеизъявления(Вибори як форма народного волевиявлення)

найти еще ...
К вопросу о форме участия народного элемента в уголовной юстиции ЁЁ Медиа В Н.П.
777 руб
Гриф УМО МО РФ (+ DVD) Теория и методика преподавания. Учебное пособие. Основные формы народного танца. Планета Музыки Касиманова Л.А.
Мастер-класс на видео диске, прилагающийся к книге, поможет наглядно разобраться с методикой преподавания, которая начинается с изучения школы народного танца, включающая в себя: основные и связующие движения ног, положения и движения рук, координацию, сочетание движений, варьирование, положения в парах и т. д. Данная книга предназначена в первую очередь студентам, будущим педагогам-хореографам, руководителям хореографических коллективов и просто любителям танцевального творчества и призвана помочь овладеть теоретическими и практическими знаниями в области народного танца.
803 руб

За об’єктом, що передбачає органи або посади, до яких входять або на які обираються представники народу, вибори можна класифікувати як: 1) вибори парламенту — вибори до Верховної Ради України; 2) вибори на посаду Президента України; 3) вибори представницького органу територіальної автономії — вибори Верховної Ради Автономної Республіки Крим; 4) вибори представницьких органів самоврядування міських, сільських, селищних, міських, районних у містах, районних, обласних рад; 5) вибори на посади сільських, селищних, міських голів. За часом проведення вибори поділяють на: 1) чергові. Вибори, що проводяться в період закінчення строку повноважень (легіслатури), передбаченого Конституцією і законами України для функціонування певного виду виборного органу або посади; 2) позачергові або дострокові. Вибори, що проводяться в разі дострокового припинення строку повноважень, передбаченого Конституцією України і законами України для функціонування певного виду виборчого органу або посади; 3) повторні. Вибори, що проводяться у випадках, коли вибори у виборчому окрузі визнані недійсними або такими, що не відбулися; 5) вибори, що проводяться в разі утворення нової адміністративно- територіальної одиниці. За кількісною ознакою участі виборців вибори бувають. 1) загальними, основними, коли в них за законом мають право брати участь всі виборці держави; 2) частковими (додатковими), коли поповнюється склад Верховної Ради України, місцевих рад в разі дострокового вибуття деяких депутатів, або визнання виборів недійсними. З огляду на правові наслідки вибори поділяють на: 1) дійсні — це вибори, проведені у порядку, визначеному Конституцією України і відповідному виборчому законі; 2) недійсні — вибори, в ході яких мали місце порушення виборчого законодавства, які вплинули на підсумки виборів. За порядком визначення результатів виборів розрізняють такі виборчі системи: 1) мажоритарна; 2) пропорційна; 3) змішана. 3.1 Мажоритарна система є найстарішою серед виборчих систем. Назва її походить від французького majori e, що означає "більшість". Мажоритарною вважається система визначення результатів виборів, завдяки якій депутатські мандати (один або кілька) від округу одержують тільки ті кандидати, які отримали встановлену законом більшість голосів, а усі інші кандидати вважаються не обраними. Залежно від того, як визначається більшість голосів, необхідна для обрання кандидата, розрізняють: 1) мажоритарну систему відносної більшості; 2) мажоритарну систему абсолютної більшості; 3) мажоритарну систему кваліфікованої більшості. Мажоритарна система відносної більшості (або простої більшості, або "перший обирається на посаду") є найпростішою різновидністю мажоритарної системи. За умов її запровадження обраним вважається кандидат, який отримав найбільшу кількість голосів виборців. Ця система досить результативна. Недоліком мажоритарної системи відносної більшості є те, що вона не дає можливості враховувати інтереси всіх виборців округу, бо кандидат може бути обраним абсолютною меншістю виборців, хоча і відносною їх більшістю на момент голосування, за таких умов голоси виборців, що голосували проти обраного кандидата, пропадають.

В сучасному політичному процесі вибори мають багатоманітне соціальне призначення, яке виражається через наступні суспільні функції: по-перше, вибори є важливим інструментом реалізації народного суверенітету; по-друге, вибори виступають водночас однією з форм здійснення права національного суверенітету (прикладом цього може бути Закон України "Про особливості участі громадян України з числа депортованих з Криму у виборах депутатів місцевих рад в Автономній Республіці Крим", який передбачає як загальний, так і спеціальний порядок участі громадян кримськотатарської, болгарської, вірменської, грецької та німецької національностей у виборах депутатів місцевих рад в Автономній Республіці Крим); по-третє, через вибори як демократичну форму обрання представників народу забезпечується стабільність, поступовість і наступність існування влади; по-четверте, через вибори як форму відносно якісного відбору або своєрідного фільтру складу представницьких органів забезпечується основа для ефективного функціонування державного механізму та органів місцевого самоврядування: саме періодичні вибори дають змогу позбутися непопулярних, хто скомпрометував себе, політиків; по-п'яте, вибори є одним із найважливіших способів формування і вираження суспільної думки. 2. Основні принципи виборів — це засади, на основі яких здійснюються вибори і відповідно до змісту яких вибори можна вважати реальним волевиявленням народу, формою прямого народовладдя. У ст. 71 Конституції визначається, що вибори до органів державної влади та місцевого самоврядування є вільними і відбуваються на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування. Виборцям гарантується вільне волевиявлення. Принципи вільних виборів є загально визнаними у світі і відповідають міжнародним стандартам чи ознакам демократичних режимів. Проголошення цих принципів на конституційному рівні робить їх обов'язковими для всіх видів виборів, виключаючи можливість порушення будь-якого з цих принципів або усіх принципів одночасно. Поряд із цими загальними принципами в кожному із базових виборчих законів України встановлюються додаткові принципи виборчого процесу. Виборчий процес здійснюється, зокрема, на засадах: вільного і рівноправного висування кандидатів, гласності і відкритості, рівності можливостей для всіх кандидатів у проведенні виборчої кампанії; неупередженості до кандидатів з боку державних органів, установ і організацій, органів місцевого самоврядування; свободи агітації. Принципи загального, рівного і прямого виборчого права при таємному голосуванні визнані універсальними принципами демократичних виборів в Україні. Принцип загальності виборчого права означає, що активне виборче право громадян, тобто право обирати, відповідно до ст. 70 Конституції мають усі громадяни України, які на день голосування досягли 18-ти років, за винятком осіб, визнаних судом недієздатними. Здійснення виборчого права зупиняється для осіб, які за вироком суду перебувають у місцях позбавлення волі. Виборче право є універсальним для всіх видів виборів в Україні. На відміну від нього пасивне виборче право громадян, тобто право бути обраним, залежить від виду виборів. Так, відповідно до ст. 76 Конституції та ст.

Поиск Закат Европы. Очерки морфологии мировой истории. Том 2

Мышление, а тем самым и действия массы удерживаются в железных тисках. Поэтому, и только поэтому, люди здесь оказываются читателями и избирателями, между тем как партии становятся послушными свитами тех немногих, на которых первый свой отблеск уже бросает цезаризм. Как английская королевская власть в XIX в., так парламент в XX в. неспешно становятся пышным и пустым спектаклем. Как в первом случае — скипетр и корону, так во втором- права народа с великими церемониями проносят перед толпой, соблюдая их тем скрупулезнее, чем меньше они значат на деле. Вот почему умница Август никогда не упускал случая подчеркнуть издревле освященные традиции римской свободы. Однако уже сегодня власть перемещается из парламентов в частные круги, и выборы у нас с той же неуклонностью, как в Риме, вырождаются в комедию. Деньги организуют весь их ход в интересах тех, у кого они имеются*, и проведение выборов становится заранее оговоренной игрой, поставленной как народное самоопределение. И если изначально выборы были революцией в легитимных формах**, то ныне эта форма исчерпала себя, так что теперь, когда политика денег становится невыносимой, свою судьбу снова «избирают» изначальными средствами кровавого насилия

Реферат: Форфейтинг як форма кредитування зовнішньої торгівлі Форфейтинг як форма кредитування зовнішньої торгівлі

Хоча вона підписана лише представниками країн-учасниць, там були розроблені принципи, пізніше прийняті зовнішньоторговельним законодавством більшості держав. Іншими кредитними документами, також придатними для форфейтування, є рахунки дебіторів і відстрочені зобов'язання по акредитиву. Форфейтер повинен визначити для себе характер угоди, тобто з'ясувати, з якими цінними паперами йому доведеться мати справу — фінансовими чи товарними. Фінансові векселі — це цінні папери, випущені з метою акумуляції засобів, що позичальник надалі може використовувати за своїм розсудом. Товарні ж векселі оформляються у випадку угод купівлі-продажу продукції. Однак границя між фінансовими і товарними угодами у визначеній мірі розмита (скажемо, виписується вексель без здійснення торгової угоди, але потім отримані засоби використовуються для покупки яких-небудь товарів). Велика частина векселів, які продаються на вторинному форфейтинговом ринку, є товарними. Тому у випадку пропозиції фінансових паперів обов'язковим вважається попереднє письмове попередження про це.

Поиск Том 17

В отношении Украины высшей краевой властью является Украинская Центральная Рада, а формой правления на Украине является Украинская народная республика, находящаяся в федеративных отношениях в общегосударственном организме России. Для установления конституции Украинской республики созывается Украинское учредительное собрание, причем крайний срок выборов в Учредительное собрание назначен на 27 декабря, а начало работ УС — 9 января. Наша партия полагает, что уже теперь можно установить, в известных рамках, по взаимному соглашению центра и областей, федеративную форму Российской республики. Наша партия полагает, что в образовании центрального органа демократии, на который должно будет опираться в своей деятельности новое центральное правительство, должны будут принять участие и областные республиканские правительства, на общей платформе деятельности власти. Помимо вопроса о мире, земле и прочем, в платформу должно быть включено признание образовавшихся республик и их правительств в отношении центральной государственной власти

Реферат: Бесіда, як форма організації позакласної виховної роботи з молодшими школярами Бесіда, як форма організації позакласної виховної роботи з молодшими школярами

Зміст Вступ 3 – 4 І. Аналіз психолого-педагогічної літератури з досліджуваної теми 5 – 16 Видатні педагоги про виховання молодших школярів 5 – 8 Сучасні дослідження про особливості виховання молодших школярів 9 – 16 Розділ ІІ. Дослідно експериментальна робота щодо особливостей виховання молодших школярів 17 – 23 2.1. Констатуючий експеримент 17 – 20 2.2. Формуючий експеримент 21 – 23 Висновки 24 – 26 Література 27 Додатки 28 – 36 Вступ Педагогіка – одна з найцікавіших соціальних дисциплін, що має справу із самими широкими соціальними процесами. Ці процеси наповнені шумом голосів, діянням рук людських. І за всім цим космосом почуттів, діалогів – реальні люди, реальні діти, реальні вихователі1. Зіштовхуються не просто окремі особистості, колективи – зіштовхуються покоління. Покоління вихователів і виховуваних. І навіть покоління тих, хто претендує на лідерство в педагогічних суперечках. Педагогіка ніколи не може стати монополією ні вузьких фахівців, ні – тим більше – окремих груп, кланів. Сучасне виховання – справа всенародна.

Поиск Социокультурный словарь

Все три версии синкретической государственности по своей сути совместно противостоят этой государственности, основанной на качественно иных нравственных принципах, ином менталитете. Господство синкретической государственности, стремящейся к синкретической нерасчлененности общества и государства, может характеризоваться политическим фетишизмом, стремлением быть субъектом вместо общества вплоть до имитации рынка, всех форм социальной активности, включая народные волеизъявления и т. д. Истоки любой идеологии, на которую опирается синкретическое Г., уходят корнями в тотемизм, синкретизм. Она включает представление о носителях зла, антитотеме, который постоянно разлагает синкретизм, стимулирует отпадение, расчленение, распад, что должно убедить всех, что невозможно существовать без государства-тотема, гарантирующего от зла. ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО — социальная база развития, господства либерального идеала, формируется на основе развитой городской жизни, культуры, абстрактного мышления, товарно-денежных отношений, права,

Реферат: Бесіда як форма ділового спілкування Бесіда як форма ділового спілкування

Звичайно, телефонну розмову спланувати досить важко, особливо з незнайомим абонентом. Ми не бачимо співрозмовника, нам не відомі його жести, міміка і т. ін. Ми лише чуємо його голос, орієнтуємось на інтонацію та паузи. До того ж розмова обмежена в часі (3-5 хвилин). Але й ця бесіда має відбуватися поетапно: взаємне представлення, введення співрозмовника в курс справи, обговорення проблеми, заключні слова. Викладаючи проблему по телефону, слід дотримуватись максимальної лаконічності фраз, точності формулювань, однозначності висловлювань, чіткості дикції. Бесіда, як одна з форм комунікативної сторони спілкування, є унікальною формою встановлення контакту між людьми, їх взаєморозуміння та взаємодії. Поширеною помилкою, що призводить до невдачі під час бесіди, є жорстка орієнтація на остаточний результат і тиск на партнера. Це особливо помітно у спілкуванні з іноземцями, насамперед з американцями. Перш ніж розпочинати бесіду, треба добре обміркувати свою поведінку на всіх її етапах: при встановленні контакту, під час орієнтації, при обговоренні проблеми і прийнятті рішення, а також при завершенні контакту.

Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники
Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки
Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки

Реферат: Трудова поведінка як форма реалізації особистих здібностей особистості Трудова поведінка як форма реалізації особистих здібностей особистості

Реферат: Корпорація як форма організації сучасної фірми Корпорація як форма організації сучасної фірми

Реферат: Понятие о музыкальных формах и стилях. Лады народной музыки Понятие о музыкальных формах и стилях. Лады народной музыки

Существуют классификации в соответствии с разделами, входящими в форму, и способами сочетания этих разделов (независимо от других факторов) – например, «сквозная» форма (без повторения разделов), репризная форма, контрастно-составная форма (из двух и более разделов), сонатное аллегро (форма с развивающей частью), тема с вариациями; возможны любые комбинации и модификации каждой из этих форм. Для теоретика и композитора понятие формы подразумевает тональное мышление, способы разработки тематического материала, элементы равновесия и контраста – т.е. свойства мелодии, гармонии и контрапункта, поднятые на более высокий уровень. Музыкальная форма вытекает из содержания произведения, а следовательно, включает в себя не только технические, но и эстетические характеристики. Поэтому иногда различают «форму музыки» и «форму в музыке» (т.е. факторы, создающими эту форму). Музыкальные стили Стилем называется сумма всех элементов и приемов, использованных в музыке, ее «итоговый» вид. В понятие стиля включается гармонический, мелодический, полифонический и ритмический материал, способы его использования, а также форма, инструментовка и прочие факторы, определяющие характер музыкального произведения, впечатление, которое оно производит на слушателя.

Реферат: Программа социологического исследования /выбор формы обучения/ (Контрольная) Программа социологического исследования /выбор формы обучения/ (Контрольная)

Эти рекомендации должны обеспечить максимальный уровень заинтересованности отобранных абитуриентов к получению знаний. Также выявить направления, по которым следует совершенствовать работу учебным заведениям с бесплатной формой обучения. 1.3. Объект и предмет исследования. Объект исследования - абитуриенты учебных заведений. Предмет исследования - причины, побуждающие абитуриентов выбрать ту или иную форму обучения (платную или бесплатную). 1.4. Логический анализ основных понятий. Образование - совокупность знаний , полученных в учебном заведении (высшее образование, среднее техническое, среднее специальное, среднее, неполное среднее). Абитуриент - человек, желающий продолжить обучение, который имеет свободу выбора специальности, учебного заведения и формы обучения. 1.5. Гипотеза исследования. Абитуриенты выбирают платную форму обучения руководствуясь, главным образом: . надеждой на более высокий уровень подготовки преподавателей и на лучшее технической оснащение процесса учебы; . стремлением минимизировать затрачиваемые усилия в процессе учебы, независимо от уровня и качества получаемых знаний; . желанием сведения риска непоступления к нулю; . соображениями престижа. 1.6. Задачи исследования.

Реферат: Определение (выбор) (формы поточного производства) Определение (выбор) (формы поточного производства)

Z549=25 447,2 / 480 = 53шт. Страховой задел № шт Потребное время для устранения Z страховой операции неполадок на j-ой операции при обработке i-ой детали Деталь № 542 1 7 20 3 2 4,1 5 3 3,6 6 4 4,3 5 5 3,1 6 6 3,6 6 Итого 30 Деталь № 549 1 8,5 20 2 2 7,7 3 3 6,5 3 4 4,2 5 5 3,7 5 6 4,3 5 Итого 23 Суммарный внутрилинейный задел Суммарный внутрилинейный задел равен сумме технологического, транспортного, оборотного среднего за период и страхового заделов. Z542=18 9 51 30=108штук Z549=18 9 53 23=103штукВыбор транспортных средств и их параметровДля организации производственного процесса необходимо правильно подобрать межоперационный транспорт. Транспортная партия для обеих деталей равна двум штукам, так как максимальное количество оборудования на операциях также равно двум штукам. То есть общий вес передаточной партии в обоих случаях равен приблизительно 20килограмм, а точнее для детали №542 вес будет колебаться от 25,4килограмм до 16,2килограмм. Для детали № 549 вес от первой к последней операции измениться с 28,2килограмм до 19,8килограмм. Исходя из этих условий, устанавливаем на линии межоперационный транспорт в виде ручных тележек грузоподъемностью до 50 килограмм, перемещающиеся между операциями по направляющей, в качестве которой использован монорельс, эти тележки классифицируются, как транспортные средства периодического действияРасчет площадейНеобходимые площади определяются сначала укрупнено, при этом размер площади потребной для поточной линии, устанавливается по средней удельной площади приходящейся на один станок, исходя из этого норматива и количества станков на линии, площадь под поточную линию определяют по формуле: Koi F = ( ( Syj fcj) J=1 Syj- количество рабочих мест установленных на J-ой операции Fcj- удельная площадь на один станок Все оборудование, использованное в технологическом процессе, классифицируются как металлорежущие станки средней группы.

Реферат: Программа социологического исследования о факторах, влияющих на выбор формы обучения абитуриентами Программа социологического исследования о факторах, влияющих на выбор формы обучения абитуриентами

I. Методологическая часть. 1.1. Обоснование проблемы исследования. Многообразие форм и типов обучения приводит к сильной дифференциации навыков и знаний выпускников различных учебных заведений одного уровня образования и профиля. Также существенные различия во внутренних требованиях к подготовке, сдаче предметов в разных учебных заведениях. Все это обуславливает большие различия в уровне подготовке специалистов - выпускников данных учебных заведений. Желательно знать процентное соотношение абитуриентов поступающих на данную форму обучения, чтобы минимизировать свои усилия при учебе и получить диплом. И при значительном количестве таких лиц выработать рекомендации по отбору студентов, уменьшающие количество абитуриентов данной категории. Рекомендации также направлены и организациям, контролирующим учебные заведения с платной формой обучения. 1.2. Цель исследования. Разработать практические рекомендации приемным комиссиям для формирования критериев отбора студентов при поступлении в учебное заведение. Эти рекомендации должны обеспечить максимальный уровень заинтересованности отобранных абитуриентов к получению знаний. Также выявить направления, по которым следует совершенствовать работу учебным заведениям с бесплатной формой обучения. 1.3. Объект и предмет исследования.


Цвет, форма, величина. Закрепление знаний о форме, величине, цвете Папка дошкольника Весна-Дизайн
43 руб
Настольная книга диабетика: Клинические формы диабета; Диетотерапия, траволечение и др. Народная библиотека Причины развития диабета; Авеонт Володарская Е.В.
129 руб
Упрощенная система налогообложения: Выбор упрощенки; Формы документов Порядок и особенности применения; РИОР Волков А.С.
54 руб
Выборы народных депутатов СССР (1989) VSD Джесси Р.
Выборы народных депутатов СССР 1989 — первые частично свободные выборы в СССР, проведённые в соответствии с Законом СССР «О выборах народных депутатов СССР», принятым 1 декабря 1988 года.
1514 руб
Демократия под огнем. Выборы в народных республиках Донбасса Книжный мир Бышок С.О.
События Украинской революции 2013-2014 гг. привели не только к политическим изменениям на Украине, но и к трансформации её карты.
377 руб
Записки народного судьи Семена Бузыкина; Наденька из Апалева; На войне как на войне; Последняя весна: Повести Железный дождь; Вече Курочкин В.А.
Повесть Железный дождь - первая часть задуманной автором дилогии Двенадцать подвигов солдата, к сожалению оставшейся незавершенной, продолжает рассказ о фронтовых буднях рядовых бойцов безо всякой героики и идеализации.
179 руб
Форма ночи Симпозиум Апарисио Х.
Учился в университетах Овьедо и Мадрида, закончил курсы журналистики.
84 руб
Форма воды Лекарство от скуки У-Фактория Камиллери
На пустыре, где прежде паслись козы, а ныне занимаются своим бизнесом торговцы наркотиками и проститутки, находят труп инженера Лупарелло.
131 руб
Боевая форма (пер. с англ. Бушуева А., Бушуевой Т.) - 368 с. {Военная фантастика} ISBN 5-699-02552-9 ~93.04.14 069 М:Эксмо/СПб:Домино Раули К.
80 руб

Молочный гриб можно использовать для похудения, восстановления микрофлоры, очищения организмаМолочный гриб можно использовать для похудения, восстановления микрофлоры, очищения организма

(495) 105 99 23

Сайт char.ru это сборник рефератов и книг