(495)
105 99 23оплата и доставка

оплата и доставка char.ruКниги интернет магазинКниги
Рефераты Скачать бесплатноРефератыОсознанность, где взять счастье

РЕФЕРАТЫ РЕФЕРАТЫ

Разлел: Нероссийское законодательство Разлел: Нероссийское законодательство

Конституционное право Украины

найти еще ...
Конституционное право Российской Федерации. Гриф УМЦ "Профессиональный учебник" Элит Усанов В.Г.
394 руб
Конституционное право зарубежных стран Дашков и К° Иванников И.А.
В нем рассматривается конституционно-правовая база общественного строя, институты государства и гражданского общества зарубежных стран.
378 руб

Всі основні питання діяльності об'єднань громадян повинні вирішуватись на зборах всіх членів або представників членів об'єднання. Об'єднання громадян повинно регулярно обнародувати свої основні документи, склад керівництва, дані про джерела фінансування та витрати. Полит. партии и их роль в жизни гражд. об-ва Стаття 2. Політична партія Політичною партією є об'єднання громадян - прихильників певної загальнонаціональної програми суспільного розвитку, які мають головною метою участь у виробленні державної політики, формуванні органів влади, місцевого та регіонального самоврядування і представництво в їх складі. Щодо політичних партій в Конституції також заначається, що політичні партії в Україні сприяють формуванню і вираженню політичної волі громадян, беруть участь у виборах. Членами полі­тичних партій можуть бути за цією Конституцією лише громадяни України. Обмеження щодо членства у політичних партіях встанов­люються виключно Конституцією і законами України. Як складова частина права громадян України на об'єднання закріплюється їх право на участь у професійних спілках з метою захисту своїх трудових і соціально-економічних прав та інтересів (ст. 36). Щодо гарантій цього права в Конституції зазначається, що ніхто не може бути примушений до вступу в будь-яке об'єднання громадян чи обмежений у правах за належність чи неналежність до політичних партій або громадських організацій. Усі об'єднання громадян рівні перед законом. Разом з тим Конституцією передбачаються певні обмеження щодо утворення і діяльності політичних партій та громадських організацій. Зокрема, відповідно до статті 37 Основного Закону утворення і діяльність політичних партій та громадських організацій, програмні цілі або дії яких спрямовані на ліквідацію незалежності України, зміну конституційного ладу насильницьким шляхом, порушення суверенітету і територіальної цілісності держави, підрив її безпеки, незаконне захоплення державної влади, пропаганда війни, насильства та розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, посягання на права і свободи людини, здоров'я насе­лення забороняється. Політичні партії та громадські організації не можуть мати воєнізованих формувань. Не допускається створення і діяльність організаційних структур політичних партій в органах виконавчої і судової влади і виконавчих органах місцевого само­врядування, військових формуваннях, а також на державних під­приємствах, у навчальних закладах та інших державних установах і організаціях, що було поширеним явищем протягом тривалого часу. Общественные организац: понятие и виды. Стаття 3. Громадська організація Громадською організацією є об'єднання громадян для задоволення та захисту своїх законних соціальних, економічних, творчих, вікових, національно-культурних, спортивних та інших спільних інтересів. см полит партии (пред) Демократ. правовое гос-во. См вопрос 3 Чел, личн, гражданин в совр конституциализме. Совокупность свойств, которые характерезуют человека как социальное существо, участника общ. Отношений, охватывается понятием личности. Наличие у человека определенных прав и свобод свидетельствует о формировании личности, обладающей определенным статусом в обществе.

Це рішення набирає чинності після його опублікування. Воно може бути скасовано, якщо відпадуть підстави, за яких воно було прийнято. Здійснення іноземцями своїх прав і свобод не повинно завдавати шкоди національним інтересам України, правам, свободам і законним інтересам її громадян та інших осіб, які проживають в Україні. Іноземці зобов'язані поважати та дотримувати Конституції і законів України, шанувати традиції та звичаї народу України. Режимы проживания иностранных граждан. Стаття 3. Імміграція і тимчасове перебування іноземців Іноземці можуть у встановленому порядку іммігрувати в Україну на постійне проживання або для працевлаштування на визначений термін, а також тимчасово перебувати на її території. Іноземець може отримати дозвіл на імміграцію та іммігрувати на постійне проживання, якщо він: має в Україні законне джерело існування; перебуває у близьких родинних відносинах (батько, мати, діти, брат, сестра, подружжя, дід, баба, онуки) з громадянами України; перебуває на утриманні громадянина України; - має на своєму утриманні громадянина України; в інших передбачених законами України випадках. Іноземці, які іммігрували на постійне проживання або для тимчасового працевлаштування, отримують посвідки відповідно на постійне або тимчасове проживання. Порядок видачі дозволу на імміграцію, а також посвідки на постійне або тимчасове проживання та вирішення інших питань, пов'язаних з імміграцією іноземців, визначається Законом України про імміграцію. Іноземці, які перебувають в Україні на іншій законній підставі, вважаються такими, що тимчасово перебувають в Україні. Вони зобов'язані в порядку, що визначається Кабінетом Міністрів України, зареєструвати свої національні паспорти або документи, які їх замінюють, і виїхати з України після закінчення відповідного терміну перебування. Якщо іноземці, які тимчасово перебувають в Україні, змінюють місце проживання, вони зобов'язані повідомити про це органи внутрішніх справ, у яких зареєстровано їх національні паспорти або документи, що їх замінюють. Лица без гражданства: понятие и особенности правового положения. Проблема полигражданства. См. Ст. 26 Конституции. Понятие и особенности правового статуса беженца. Проблема вынужденных переселенцев. Стаття 1. Поняття особливості діловодства в Конституційному Суді України, інші питання внутрішньої діяльності Конституційного Суду України. З-он У-ны «О выборах народных депутатов Украины». Принят 24.09.97 г. состоит из 53 статей и 11 разделов. Стаття 1. Основні засади і принципи виборів 1. Hародні депутати України обираються громадянами України на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування за змішаною (мажоритарно-пропорційною) системою. 2. Усього обирається 450 депутатів. З них 225 обирається в одномандатних виборчих округах на основі відносної більшості, а 225 - за списками кандидатів у депутати від політичних партій, виборчих блоків партій у багатомандатному загальнодержавному виборчому окрузі на основі пропорційного представництва. 3. Виборчий процес здійснюється на засадах вільного і рівноправного висування кандидатів у депутати, гласності та відкритості, свободи агітації, рівних можливостей для всіх кандидатів у проведенні виборчої кампанії, неупередженості до кандидатів з боку органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів. 4. Участь громадян України у виборах є добровільною.

Становление и функционирование гражданского общества во внегос-ной сфере общ-ных отношений не означает его изолированность от гос-но-правовых ин-тов, орг-ционной деят-ти гос-ных органов и орг-ций, правовых ср-в воздействия на деят-ть орг-ций и поведение людей в системе гражд. общ-ва. При этом используются разл. Гос-но-правовые ср-ва - законодат. акты, правовые отношения, складывающиеся в связи с правовым регулированием поведения людей, орг-цией, реорг-цией, деят-тью и прекращением объединений людей, функционированием др. ин-тов гражд. общ-ва, договорные и внедоговорные ср-ва правового регулирования взаимоотношений, взаимодействия общ-ва и гос-ва, правоохранит. Деят-сть гос-ва, его органов и орг-ций. Демократическое правовое гос-во - это учрежденная и действующая на демократических началах юр. орг-я общества, пр. форма организации и деятельности публично-полит. власти, ее взаимоотношений с человеком в различных гражд. (прав) состояниях и гражд обществом. Важнейшие принципы гражд общества и демокр. правового гос-ва, их взаимоотношений на индивидуальном и массовом (ассоциированном) уровнях закреплены и оформлены в системе К-ционного строя. В отличие от общ-ва, в к-рое гос-во входит в кач-ве важнейшей полит орг-ции, центра, вокруг к-рого «вращается» вся полит. жизнь, гражд. общ-во не включает гос-во, несмотря на то, что все его потребности и интересы в различной степени и форме находят отражение в гос. деят-ти, преломляются «сквозь» волю гос-ва, получая всеобщее значение в системе зак-ва, юр. средств, обеспеч-щих стабильность и нормальное развитие гражд. общ-ва. Определяется служебная, обслуживающая роль гос-ва в отношении гражданского общ-ва, воссоздание для него нормальных демократических условий существования и развития. С др. стороны, функционирование гражд. общ-ва в соответствие с законами гос-ва, уважении общ-вом гос-венности. Конституционными признаками демократического правового государства являются : - разграничение функций, сфер влияния и ответственности между государством и гражданским обществом с тем, чтобы государственное регулирование в гражданском обществе осуществлялось в пределах, определенных Конституцией, создавало для общества условия нор­мального развития, а гражданское общество и его институты, оказывая постоянное влияние на государственную политику, не претендовали на суверенную власть, на осуществление властно-управленческих функций, узурпацию власти отдельными партиями, группировками или ли­цами, а являлось свободной ассоциацией людей.их социальным домом; - достижение политической (государственной) власти только посредством законом предусмотренных форм прямого народовластия, демократических выборов, имеющих всеобщий, равный, прямой характер при условии тайного голосования и исключительного права высшего органа государственной власти выступать от имени всего народа: - разделение государственной власти на законодательную, исполнительную, контрольную, судебную, каждая из которых действует независимо, самостоятельно, во взаимодействии с другими властями и, как правило (исключение может быть установлено только Конституцией), без права взаимного делегирования функций и полномочий, на началах взаимных сдержек и противовесов; - разграничение компетенции между центральной властью и орга­нами регионального и местного самоуправления, центральной и местной государственной администрацией, органами регионального, мес­тного самоуправления и другими формами территориальной самоорганизации граждан с правом делегирования полномочий и договорной компетенции в системе самоуправления территориальным коллективом (общины, коммуны); - признание государством (но не октраирование, не «дарованием им) естественных, неотчуждаемых и неприкосновенных прав и свобод человека и гражданина, обеспечение этих прав и свобод государственной защитой Основ. институты. гражд. общ-ва и конст. ср-ва обеспеч. его функциониров. Осн. институтами гр-кого общ-ва явл.: собственность в установленныз законом формах; свободное предпринимательство в условиях добросовестной конкуренции и социальной направленности, защиты интересов потребителей; эколог.

Поиск Украина: политика упущенных возможностей

Показательно, что департамент был создан в составе не просто силового, а полицейского ведомства МВД, действия руководителей которого по похищению политических противников режима УНР заставили немецкое командование в апреле вмешаться, что едва не привело к введению прямого оккупационного управления. Именно тогда была заложена традиция тоталитарных государств руководить религиозной сферой через спецслужбы. В гитлеровской Германии этим занимался «Церковный реферат» РСХА, в ющенковской Украине «защитники национальной государственности» из СБУ. Для последней создание «поместной церкви» стало не меньшим приоритетом, чем популяризация нахтигалевских фашистских карателей и преследование политиков, защищающих конституционные права сограждан. Создание департамента исповеданий отмечено еще двумя знаковыми моментами. Его руководителем назначили известного личной аморальностью епископа-расстригу Николая Бессонова бывшего члена черносотенного «Союза русского народа». После Февральской революции Бессонов в одночасье стал украинским националистом

Реферат: Основы конституционного права Украины Основы конституционного права Украины

В системе местного управления, самоуправления и самоорганизации населения нормативно признана возможность договорного делегирования полномочий. Одним из главных по практической значимости является (четвертый) принцип признания государством (но не октраирования, не «дарования» им) естественных, неотчуждаемых и нерушимых прав и свобод человека и гражданина, обеспечение этих прав и свобод государственной защитой с предоставлением возможности гражданину инициировать «запуск» государственного механизма защиты его прав и свобод, взаимной ответственности государства и гражданина на основе субъективного публичного права, требования от государства, его органов, должностных и служебных лиц уважения прав человека и гражданина, содействия их реализации вплоть до деполитизированной юридической диспозиции: гражданин

Поиск Юридический справочник

конституционного права граждан Украины на жилье, регулируется Жилищным кодексом Украины, Законами Украины "О собственности", "О приватизации государственного жилищного фонда", Гражданским кодексом, "Правилами учета граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, и предоставления им жилых помещений в Украинской ССР", "Правилами пользования помещениями жилых домов и придомовыми территориями", "Правилами обмена жилых помещений в Украинской ССР", "Правилами бронирования жилых помещений в Украинской ССР", "Примерным уставом жилищно-строительного кооператива", "Правилами учета граждан, желающих вступить в жилищно-строительный кооператив", рядом других нормативных актов. - Что такое жилищный фонд Украины и каковы его виды? Жилищный фонд - это определенная совокупность жилых домов и жилых помещений в нежилых строениях, находящихся на территории Украины и предназначенных для проживания граждан

Реферат: Контрольные вопросы по аграрному праву Украины Контрольные вопросы по аграрному праву Украины

Общими, основными методами регулирования выступают методы 9способы) : разрешения; императивного указания; запрета. К специфическим методам можно отнести: нормативно-явочный; разрешительно лицензионный; экономического стимулирования; соблюдения технологий, дисциплины и законодательства; локально-правового регулирования; организационно- управленческий и т д. 3. Принципы аграрного права. В общей теории права под принципами понимают основополагающие начала, идеи, научные положения, кот определяют общую направленность  и наиболее существенные черты правового регулирования; принципы определяют характер права в целом или отдельных групп правовых норм, институтов отраслей права. Основными принципами права, закрепленными в действующем зак-ве, явл: примат права собственности, защита прав собственника, равноправие, неразрывная связь прав и особенностей, защита социально незащищенных слоев населения, законность, виновная ответственность 4. Система аграрного права. Система (структура) агр права - это научно обоснованное, логически последовательное размещение агр-прав институтов, нормами кот регулируются агр отношения субъектов агр предпринимательства всех форм собственности и форм хозяйствования их представительских органов управления.

Поиск Тайны мятеж-войны - Россия на рубеже столетий

Второй в своем послании почтенному собранию, по сути, оправдал арест Гусинского, такого же жулика, как и он сам. И потому все происшедшее с собратом и единоплеменником беззаконие, сам недавно чуть не понюхал параши. Незримо в студии витал дух "честного генерала КГБ Ф. Бобкова, это тот самый в прошлом "гнусный руководитель пятого десидентского управления", ныне в системе холдинга "Медиа-МОСТ" это организатор "беззаконного прослушивания телефонов виднейших фигур в сфере бизнеса и политики" Это "народ". О чем собственно шум, то есть глас? Оказывается, "делателя, богатого и полезного для России человека" как обыкновенного урку посадили к уголовникам и есть опасность, что за ночь из него сделают "петушка", - Черкизов. "Соль операции спецслужб - отключение механизмов защиты наших конституционных прав", заявил еще один узник совести. "Караул наезд на свободу слова. Хрясь, и нет Генри Резника до утра 14 июня", а исключительно положительный человек Гусинский без шнурков и галстука мучается в компании урок. При этих словах чувствительная Сорокина потеряла сознание и распустила слюни до пола. "Арест Гусинского будет иметь сокрушительные последствия, мера избрана не адекватная

Реферат: Источники государственного (конституционного) (права Эстонии WinWord) Источники государственного (конституционного) (права Эстонии WinWord)

Bal ijas Krievu I s i u s Конституционное право Реферат Источники конституционного права Евгений Твердохлебов Рига,2000 Содержание Введение 3Международные договоры 3Конституция 5Законодательство 6Юриспруденция 7Неписаное право 8Обще управленческие акты 8Кодификация, толкование и обнародование 8Список использованной литературы 9 ВведениеВ настоящей работе рассматривается система и иерархия источников конституционного права. Анализируются взаимоотношения и вертикальное расположение источников конституционного права, компетентность государственных органов при принятии правовых актов, а также взаимоотношения равнозначных правовых актов. Также рассматриваются отношения внутригосударственного и международного права. Международные договорыМеждународным договором называется письменное соглашение, заключенное между государствами и регулирующееся международным правом. Конституция Эстонии 1992 года рассматривает международные отношения и международные договоры в lX главе и в других частях конституции. По статье 121 Госсобрание ратифицирует и денонсирует следующие договоры Эстонской Республики: 1)Касающиеся государственных границ 2)Для внедрения которых требуется принятие, изменение или отмена законов Эстонии 3)По которым Эстония вступает в международную организацию или союз 4)По которым Эстония принимает военные или имущественные обязательства 5)Ратификация которых предусмотрена Понятие ратификации по конституции Эстонии имеет своеобразное значение.

Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики
Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки

Реферат: Предмет, источники и система конституционного права зарубежных стран Предмет, источники и система конституционного права зарубежных стран

Наряду с этим конституции многих стран перегружены рядом мелочей и второстепенных деталей. Конституционные нормы не охватывают всего многообразия отношений, складывающихся в процессе осуществления государственной власти, и дополняются целым рядом других нормативных актов. К источникам конституционного права относятся также: - конституционные законы, которые не являются составными частями конституции, но регулируют важнейшие государственно-правовые вопросы (законы об избирательном праве и избирательной системе, о полномочиях правительств и парламентов, о правовом положении личности, о порядке введения чрезвычайного положения, о политических партиях и др.); - органические законы, которые в отличие от конституционных принимаются на основе бланкетных норм, содержащихся в конституциях (конституция Франции 1958 года); - обычные парламентские законы, которые иногда вступают в противоречие с конституцией (закон о контроле над коммунистической деятельностью в США); - нормативные акты правительств и глав государств (указы и декреты о введении чрезвычайного положения и др.); - в некоторых (особенно англосаксонских) странах - обычаи, называемые конституционными правилами или конвенционными нормами, которые не закреплены в нормативных актах и не обеспечиваются судебной защитой, но тем не менее регулируют правовое положение многих государственных органов и фактически определяют их роль и значение в механизме государства; - судебные прецеденты, т.е. ранее вынесенные решения судов, принимаемые за обязательный образец при решении аналогичных вопросов в дальнейшем (в Великобритании и ряде других англосаксонских стран); - акты, издаваемые в порядке толкования конституционных норм и законов, осуществляемого либо главой государства, либо судами.

Реферат: Характеристика источников Конституционного права Характеристика источников Конституционного права

Конституционные законы обладают высшей юридической силой. Среди них следует прежде всего выделить такие, которые именуются конституциями и огпровозглашают основные права и свободы человека и граждагина, регулируют основы общественного строя, форму государства, устанавливают принципы организации и деятельности государственных органов. В отдельных странах они регулируют не все отмеченные общественные отношения. Иногда их называют основными законами, однако в некоторых странах понятие основного закона не совпадает или не вполне совпадает с понятием конституции. Конституционные законы как источники права имеют различное значение в разных странах. В Чехословакии, например, было принято, что конституционные законы дополняют Конституцию, которая и сама являлась одним из конституционных законов. Часто конституционные законы содержат не нормы, а однократные распоряжения (например, об однократном изменении – продлении или сокращении – срока полномочий представительных органов, если в конституции такая возможность прямо не предусмотрена).

Реферат: Конституционное право Казахстана (шпаргалка) Конституционное право Казахстана (шпаргалка)

Место и роль зависит от формы правления(способа организации гос власти). Локк Монтескье: должен принимать законы.Руссо: дб наделён контрольными фукнциями. 59.Порядок формирования Сената(39) и Мажилиса(77) Парламента.ЦЕНЗ Мажелис 25лет залог.Полномочия 5лет. Сенат: 30лет,5 лет в гражд-ве, стаж работы,Осёдлость 3года, Высшее образование, не иметь судимости, залог.Ротация каждые 3года. Полномочия 6 лет. 60. Рабочие и координационные органы Парламента. Постоянные комитеты.Мажелис 1)по экономике финансам и бюджету 2)по законодательству и судебно – правовой реформе 3) по международным делам 4) по социально- культурному развитию 5) по вопросам экологии и природопользованию 6) по аграрным вопросам. Сенат (1-3 по вопросам регионального развития и местного самоуправления). Временные комиссии. Координационные органы:Бюро сената (зам рук сената) Бюро мажелиса. Председатель мажелиса – представляют депутаты, сената – президент. 61.Полномочия парламента реализуемые на совместном заседании палат:

Реферат: Конституционное право Конституционное право

В содержание последней вкладывается именно право принимать конституцию и посредством ее учреждать те основы общественного и государственного устройства, которые выбирает для себя данный народ. Только учредительная власть может изменить, в том числе и самым радикальным образом, основы устройства общества и государства. 3. Важной чертой, характеризующей понятие конституции, является особый предмет конституционного регулирования, т. е. специфика того слоя общественных отношений, которые она регулирует и закрепляет. Сфера конституционного воздействия отличается всеохватывающим характером, не присущим никакому другому правовому акту. Она затрагивает все области жизни общества - политическую; экономическую, социальную, духовную и др., регулируя в этих сферах базовые, фундаментальные основы общественных отношений. 4. Конституцию отличают и особые юридические свойства. Они производны от перечисленных выше сущностных черт конституции. Это означает, что не юридические свойства являются основой ее особого статуса в правовой системе, а наоборот, последний предопределяет юридическую специфику конституции.

Реферат: Конституционное право РФ Конституционное право РФ

Оценивает потребность в правовом регулировании как общество, которое через свои институты — лидеров, средства массовой информации, науку — может оказать влияние на законодателя, так и сами правотворческие органы, государство. О том, что потребность в правовом регулировании назрела, можно говорить, когда закон представляется наиболее эффективным средством, преимущественной формой регулирования по сравнению с другими социальными средствами воздействия (экономическими, моральными и пр.). Например, демократические реформы в Литовской республике потребовали правового закрепления свободы слова и печати. В результате 0 0 февраля 0 0 00 г. появился Закон о печати, ст. 0 которого утверждала свободу выражения взглядов и устраняла цензуру, а в ст. 0 закреплялось право на получение информации от государственных и общественных организаций. В данном случае правовая форма получила приоритет перед другими видами социального воздействия в таких важных вопросах, как политические свободы. Второй этап правотворчества называется проектным этапом, или этапом принятия правотворческого решения. Особенность его заключается в том, что, во-первых, эта работа осуществляется непосредственно в самом законодательном органе, а, во-вторых, на данном этапе осуществляется собственно «творчество права»: создаются, изменяются или отменяются нормы права, происходит интеллектуальная работа над текстом законопроекта.

Реферат: Экологическое право /Украина/ (Контрольная) Экологическое право /Украина/ (Контрольная)

В других случаях размер убытков определяется согласно фактическим затратам, необходимым для восстановления нарушенного состояния природных ресурсов. Охрана природы - задача нашего века, проблема, ставшая социальной. Снова и снова мы слышим об опасности, грозящей окружающей среде, но до сих пор многие из нас считают их неприятным, но неизбежным порождением цивилизации и полагают, что мы ещё успеем справиться со всеми выявившимися затруднениями. Однако воздействие человека на окружающую среду приняло угрожающие масштабы. Чтобы в корне улучшить положение, понадобятся целенаправленные и продуманные действия. Ответственная и действенная политика по отношению к окружающей среде будет возможна лишь в том случае, если мы накопим надежные данные о современном состоянии среды, обоснованные знания о взаимодействии важных экологических факторов, если разработает новые методы уменьшения и предотвращения вреда, наносимого Природе человеком. Литература.М.Кисельов «Екологічна компонента процесу державотворення». Розбудова держави. № 7/8 1997 г.С.Касаткин «Человек в XXI веке. Проблемы экологии». Знание. К. 1997 г.Конституция Украины от 28 июля 1996 г.Закон Украины «Об охране окружающей природной среды» от 25 июня 1991 г. 1 Концепция (от латинского слова «концептино» – понимание) – система, определенный способ понимания, трактовки каких-либо явлений, основная точка зрения, руководящая идея для их освещения, ведущий замысел, конструктивный принцип различных видов деятельности (Советский энциклопедический словарь. М. 19988. С. 633). 10 Проблемы конституционного регулирования экологических правоотношений.


Дополнительные материалы к учебникам 'Право и политика', 'Основы государства и права' Конституционное право. 9-11 классы: Дрофа Никитин А.Ф.
Словарь содержит разъяснение важнейших понятий.
24 руб
Конституционное право РФ. Шпаргалки Шпаргалки (обложка) Эксмо Лезин Э.С.
34 руб
Конституционное право России. Гриф УМО ВУЗов России Право. Юриспруденция Юристъ Комкова Г.Н.
298 руб
Конституционное право зарубежных стран. Курс лекций Ось-89 Кудинов О.А.
В основу пособия положен курс лекций, прочитанный автором в Московском государственном университете экономики, статистики и информатики (МЭСИ) и Российской экономической академии им. Г. В. Плеханова. Вопросы, выносимые на экзамен, соответствуют вопросам лекций.
98 руб
Конституционное право России в вопросах и ответах: Учебное пособие Полный курс за 3 дня ISBN 5-699-08765-6 Полный курс за 3 дня Эксмо Головистикова А.Н.,Грудцына Л.Ю.
98 руб
Шпаргалки(Эксмо) Конституционное право РФ (Лезин) { } ~25.00.00 14257 ЭКСМО
26 руб
Общество и государство; Учебник для вузов (под ред. Абдулаева М. И. ) - 640 с. {Учебник для вузов} Правоведение: Конституционное право; Общество и право; Отрасли российского права: СПб: Питер Абдулаев М.И., Ескина Л.Б., Маврин С.П. и др.
270 руб
Правоведение: Наследственное право и др. : Учебное пособие для вузов - 400 с. Гражданское право; Конституционное право; Теория государства и права; Судебная система РФ; Административное право; М: РДЛ Фарберова О.Е., Паршин Н.М.
105 руб
Российское конституционное право: Учебное пособие - 224 с. {Право в вопросах и ответах} ISBN 5-16-000914-0 ~92.07.10 010 М: Инфра-М Ковешников Е.М.
67 руб
Конституционное право зарубежных стран. Учебник для ВУЗов Проспект Автономов А.С.
Учебник адресован прежде всего студентам, изучающим конституционное (государственное) право зарубежных стран, а также может быть полезен аспирантам и преподавателям юридических факультетов и ВУЗов.
259 руб
Конституционное право государств Европы. Учебное пособие для ВУЗов Волтерс Клувер Ковачев Д.А.
Книга посвящена сравнительно-правовому исследованию конституций государств Европы.
222 руб

Молочный гриб можно использовать для похудения, восстановления микрофлоры, очищения организмаМолочный гриб можно использовать для похудения, восстановления микрофлоры, очищения организма

(495) 105 99 23

Сайт char.ru это сборник рефератов и книг