(495)
105 99 23оплата и доставка

оплата и доставка char.ruКниги интернет магазинКниги
Рефераты Скачать бесплатноРефератыОсознанность, где взять счастье

РЕФЕРАТЫ РЕФЕРАТЫ

Разлел: Маркетинг, товароведение, реклама Разлел: Маркетинг, товароведение, реклама

Юридичні гарантії як правові засоби реалізації та захисту службово-трудових прав працівників СБ України

найти еще ...
Помощник и покровитель Правило ко причастию, молитвы на всякую потребу, молитвы за родных, молитвы в денежных затруднениях. Молитвослов. Терирем
579 руб
Тачка "Садовод" с песочным набором (количество товаров в комплекте: 3)
900 руб

У разі звільнення військовослужбовця до закінчення календарного року, за який він уже використав щорічну основну та щорічну додаткову відпустки, за винятком осіб, які звільняються зі служби за віком, станом здоров'я або у зв'язку із скороченням штатів або проведенням організаційних заходів, на підставі наказу командира (начальника) військового об'єднання, з'єднання чи частини, керівника органу військового управління, вищого військового навчального закладу, установи та організації провадиться відрахування із грошового забезпечення за дні відпустки, що були використані в рахунок тієї частини календарного року, яка залишилася після звільнення військовослужбовця. У разі смерті військовослужбовця відрахування з його грошового забезпечення за використані дні відпустки не провадяться. разі звільнення військовослужбовців зі служби (крім звільнення через службову невідповідність, у зв'язку з обвинувальним вироком суду, що набрав законної сили, яким призначено покарання у виді позбавлення волі, обмеження волі, позбавлення військового звання чи позбавлення права займати певні посади, у зв'язку з позбавленням військового звання в дисциплінарному порядку, а також у зв'язку із систематичним невиконанням умов контракту військовослужбовцем) та невикористання ними щорічної основної відпустки за їх бажанням надається невикористана відпустка з наступним звільненням їх зі служби. Датою звільнення військовослужбовця зі служби у такому разі є останній день відпустки. У разі звільнення військовослужбовця зі служби у зв'язку із закінченням строку контракту невикористана ним щорічна основна відпустка за його бажанням може надаватися й тоді, коли час цієї відпустки повністю або частково перевищує строк контракту. У цьому випадку дія такого контракту продовжується до закінчення відпустки. Відкликання військовослужбовців із щорічних основних відпусток дозволяється лише у разі оголошення мобілізації, введення воєнного чи надзвичайного стану в Україні або в окремих її місцевостях, а в інших випадках – за рішенням Міністра оборони України, керівників центральних органів виконавчої влади та інших державних органів, які відповідно до закону здійснюють керівництво військовими формуваннями, утвореними відповідно до законів України, керівників правоохоронних органів та керівників розвідувальних органів України, їх заступників та начальника Генерального штабу Збройних Сил України, а також командувачів відповідних військових формувань, які за посадою не є керівниками центральних органів виконавчої влади. У разі відкликання військовослужбовця із щорічної основної відпустки невикористана її частина надається йому, як правило, в поточному році. Якщо невикористана частина відпустки становить 10 календарних днів і більше, військовослужбовцю оплачується вартість проїзду до місця проведення відпустки і назад в межах України, але не далі пункту перебування, з якого його було відкликано. Охорона здоров'я військовослужбовців забезпечується створенням сприятливих санітарно-гігієнічних умов проходження військової служби, побуту та системою заходів з обмеження дії небезпечних факторів військової служби, з урахуванням її специфіки та екологічної обстановки, які здійснюються командирами (начальниками) у взаємодії з місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування.

Зазначений кредит надається військовослужбовцю тільки один раз протягом усього часу проходження ним військової служби. Військовослужбовці, які мають вислугу на військовій службі 20 років і більше, у разі звільнення з військової служби за станом здоров'я, віком, у зв'язку із скороченням штатів, а також звільнені з військової служби особи, які стали інвалідами I чи II групи, члени сімей військовослужбовців, які загинули (померли) або пропали безвісти під час проходження військової служби, мають право на безплатне одержання у приватну власність жилого приміщення, яке вони займають у будинках державного житлового фонду. У разі смерті особи, звільненої з військової служби в запас або у відставку на підставах, зазначених у абзаці першому цієї частини, яка відповідно до законодавства мала право на першочергове (позачергове) одержання житла, її сім'я зберігає право на одержання житла в тому самому порядку. Військовослужбовці мають право на навчання (у тому числі на отримання післядипломної освіти) у військових навчальних закладах, відповідних підрозділах підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації військовослужбовців. Військовослужбовцям, які прийняті на військову службу за контрактом осіб офіцерського складу після здобуття базової або повної вищої освіти за державним замовленням, дозволяється навчатися в інших вищих навчальних закладах без відриву від служби після проходження ними строку служби, який дорівнює часу їхнього навчання для здобуття попередньої вищої освіти. Іншим категоріям військовослужбовців, крім військовослужбовців строкової військової служби, дозволяється навчатися в інших вищих навчальних закладах без відриву від служби в порядку, визначеному відповідними положеннями про проходження військової служби громадянами України. Дітям військовослужбовців за місцем проживання їх сімей у першочерговому порядку надаються місця у загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладах і дитячих оздоровчих таборах незалежно від форм власності. Діти військовослужбовців, які мають вислугу в календарному обчисленні 20 років і більше, діти громадян, звільнених з військової служби за віком, за станом здоров'я чи у зв'язку із скороченням штатів або проведенням організаційних заходів, вислуга років у календарному обчисленні яких становить 20 років і більше, діти військовослужбовців, які загинули при виконанні ними обов'язків військової служби, померли чи пропали безвісти або стали інвалідами внаслідок захворювання, пов'язаного з проходженням військової служби, користуються переважним правом зарахування до військових ліцеїв, ліцеїв з посиленою військово-фізичною підготовкою, вищих військових навчальних закладів та вищих навчальних закладів, які мають військові навчальні підрозділи, за умов успішного складення іспитів та відповідності іншим вимогам і правилам прийому до цих навчальних закладів.

Поиск Большая Советская Энциклопедия (ЮГ)

Югославскими учёными созданы серьёзные фундаментальные труды по различным отраслям права: конституционное право (И. Джоржевич, И. Стефанович и др.), трудовое право (А. Баетич, Н. Тинтич и др.), уголовное право (Н. Срзентич, А. Стяга и др.), административное право (И. Крбек, С. Попович и др.), гражданское право (М. Вукович, М. Ступар и др.), теория государства и права (Р. Лукич и др.), международное право (М. Бартош), сравнительное правоведение (Б. Благоевич, И. Стефанович и др.).   Основными научно-исследовательскими центрами в области изучения права, а также подготовки юридических кадров являются юридические факультеты университетов (прежде всего в Белграде, Загребе, Любляне). В 1955 в Белграде создан специальный институт сравнительного правоведения. Многие юридические факультеты издают учёные записки. Крупнейшими периодическими правовыми журналами являются: «Pravni život» (с 1952), «Pravnik» (с 1946), «Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu» (c 1948).   Ю. Л. Шульженко.   Языкознание. Для развития языкознания характерно преимущественно исследование и описание южнославянских языков (сербскохорватского, словенского и македонского), на которых говорит большинство населения страны, а также языков национальных меньшинств и народностей (албанский, русинский и др.)

Реферат: Поняття, система та принципи адміністративно-територіального устрою України Поняття, система та принципи адміністративно-територіального устрою України

Адміністративно-територіальний устрій — це поділ території держави на певні частини (області, провінції, де­партаменти тощо), відповідно до якого будується і функці­онує система державних і місцевих органів держави. Поняття підготовка та експертиза проектів нормативно-правових актів з питань адміністративно-територіального устрою. ЛІТЕРАТУРА Коваленко Г.С. Конституційне право України – К. 2007 р. Крамаренко О.В. – Правознавство – К. – 2008 р. Конституція України. Право і правова діяльність в Україні – збірник нормативної бази України – 2008 р.

Поиск Трудовое право России. Шпаргалка

С целью защиты прав и интересов работников и работодателей могут быть созданы соответствующие представительные органы и организации. Данный перечень функций трудового права нельзя признать исчерпывающим. В ходе применения нормы трудового права могут выполнять и другие функции. ПРИНЦИПЫ ТРУДОВОГО ПРАВА И ИХ РЕАЛИЗАЦИЯ Правовые принципы закрепленные в действующем законодательстве основополагающие и руководящие начала правовой регламентации, определяющие смысл, содержание и применение права. Отраслевые принципы трудового права закрепленные в нормах общей части основополагающие и руководящие начала, отражающие смысл, содержание и применение норм трудового права. Нормы-принципы должны быть использованы при принятии любого правоприменительно го решения. На их основании возникают конкретные права и обязанности. Причем другие нормы подлежат применению в части, не противоречащей нормам-принципам. СООТНОШЕНИЕ ТРУДОВОГО ПРАВА С ДРУГИМИ ОТРАСЛЯМИ ПРАВА Трудовое право самостоятельная отрасль российского права, тесно взаимодействующая с другими отраслями, такими как конституционное, гражданское, административное, право социального обеспечения и др

Реферат: Особливості експертизи якості шоколаду, дослідження асортименту, класифікація за УКТ ЗЕД та оформлення при переміщенні через митний кордон України Особливості експертизи якості шоколаду, дослідження асортименту, класифікація за УКТ ЗЕД та оформлення при переміщенні через митний кордон України

Поиск Трудовое право России. Шпаргалка

Лица, достигшие возраста 65 лет, переводятся с их письменного согласия на иные должности. Для педагогических работников устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени не более 36Pч в неделю. Учебная нагрузка педагогического работника, оговариваемая в трудовом договоре, может ограничиваться верхним пределом в случаях, предусмотренных типовым положением об образовательном учреждении соответствующих типа и вида, утверждаемым Правительством РФ. Педагогическим работникам предоставляет ся ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжительность которого устанавливается Правительством РФ. ЗАЩИТА ТРУДОВЫХ ПРАВ И СВОБОД Каждый имеет право защищать свои трудовые права и свободы всеми способами, не запрещенными законом. Основными способами защиты трудовых прав и свобод являются: а)Pсамозащита работниками трудовых прав; б)Pзащита трудовых прав и законных интересов работников профессиональными союзами; в)Pгосударственный надзор и контроль за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права; г)Pсудебная защита

Реферат: Юридична особа як суб’єкт цивільного права. Поняття створення та припинення юридичної особи Юридична особа як суб’єкт цивільного права. Поняття створення та припинення юридичної особи

Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики
Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки

Реферат: Соціальні гарантії безробітним та практика їх реалізації Соціальні гарантії безробітним та практика їх реалізації

Служба зайнятості є посередником на ринку праці, дає надію і шанс людям на працевлаштування. Але практика свідчить, що самих зусиль центру зайнятості недостатньо. Для цього потрібні рішучі кроки керівників підприємств, місцевих органів влади по відновленню виробництва; створення нових робочих місць; повне порозуміння та тісна співпраця з роботодавцями. Подолання безробіття буде тим успішнішим, чим більше посадових людей залучатиметься до вирішення цієї проблеми. Зростання рівня безробіття, збільшення його тривалості вимагають підвищення ефективності діяльності державної служби зайнятості. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ ЗАЙНЯТОСТІ Основними завданнями державної служби зайнятості є: Розробка та здійснення заходів щодо реалізації державної політики зайнятості, які забезпечують зайнятість працездатного населення та матеріальну допомогу громадянам у разі безробіття; Систематичне вивчення процесів, що відбуваються на ринку праці, у сфері професійної зайнятості та професійного навчання, і розробка на цій основі необхідних прогнозів для вироблення і вжиття заходів щодо регулювання ринку праці та зайнятості робочої сили; Раціональне й ефективне використання державного фонду сприяння зайнятості населення; Контроль за дотриманням законодавства про зайнятість підприємствами, установами, організаціями усіх форм власності.

Реферат: Методика аудиту готової продукції та ії реалізації Методика аудиту готової продукції та ії реалізації

Але не кожен, хто здійснює управління майном і коштами цих власників, зацікавлений подавати їм достовірну інформацію про результати своєї діяльності. Майнові інтереси всіх власників має захистити держава. Однак у ринкових умовах господарювання традиційні форми фінансового контролю не можуть виконувати функції захисту майнових інтересів власників. Практика країн з ринковою економікою показує, що захистити майнові інтереси власників може такий вид незалежного фінансового контролю, як аудит, який є одним з головних елементів їх ринкової інфраструктури. Передумовою такого контролю є взаємна зацікавленість підприємств в особі їх власників (акціонерів, вкладників тощо), держави в особі податкових органів і самого аудитора в забезпеченні достовірності обліку та звітності. Іншою причиною необхідності впровадження аудиту в Україні є те, що в ринкових умовах фінансовий стан кожного господарюючого суб`єкта залежить від його взаємовідносин з іншими суб`єктами господарювання, і тому зростає потреба у достовірній обліковій і звітній інформації про їх діяльність.

Реферат: Проблеми реалізації норм права Проблеми реалізації норм права

КИЇВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ ВОДНОГО ТРАНСПОРТУ К У Р С О В А Р О Б О Т А з курсу: права, в якому історично не припиняється процес правоутворення, винятково різноманітне його здійснення в суспільних відносинах, постійно діє процес правореалізації. Обидва ці процеси пов'язані і проникають один в одного. Під час правоутворення, ще до прийняття закону, існує і реалізується суб'єктивне право, захищене судовими актами - у процесі становлення юридичних норм вкраплені елементи правореалізації. В процесі правоутворення суб'єктивне право вкраплене у вже почавшийся процес реалізації юридичних норм. В одному випадку правоутворення включає не тільки встановлення, але і якесь здійснення суб'єктивного права. В іншому - правореалізація включає триваючий процес правоутворення в умовах, коли об'єктивне право вже почало здійснюватися. Правоутворення - передумова правореалізації, у той час як соціальні наслідки останньої створять нові умови, що викличуть знову правоутворення. До форм реалізації права відносяться: дотримання норм права, виконання норм права, використання норм права і застосування норм права. Застосування норм права є основною з форм реалізації права і проходить кілька стадій застосування права.

Реферат: Теорія розподілу влади на законодавчу, виконавчу і судову та її реалізація в Україні Теорія розподілу влади на законодавчу, виконавчу і судову та її реалізація в Україні

Реферат: Проектування web-додатку для обліку поставки та реалізації товарів Проектування web-додатку для обліку поставки та реалізації товарів

Реферат: Економічний інтерес та шляхи його реалізації в рекламній діяльності Економічний інтерес та шляхи його реалізації в рекламній діяльності

ЗмістВСТУП РОЗДІЛ 1. ТОЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ВИЗНАЧЕННЯ ТА ПОБУДОВИ ЕКОНОМІЧНОГО ІНТЕРЕСУ 1.1. Поняття економічного інтересу та його класифікація 1.2. Національний економічний інтерес як рівень розвитку економічного інтересу РОЗДІЛ 2. СФЕРИ РЕАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІЧНИХ ІНТЕРЕСІВ 2.1. Національний економічний інтерес як специфічний вид економічного інтересу 2.2. Сфери реалізації економічних інтересів РОЗДІЛ 3. ЕКОНОМІЧНИЙ ІНТЕРЕС ЯК РЕЗУЛЬТАТ ДІЯЛЬНОСТІ РЕКЛАМНОЇ КОМПАНІЇ 3.1. Результат діяльності рекламної компанії 3.2. Економічний інтерес на прикладі рекламної діяльності в Україні ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ВСТУП Рекламування — це складова маркетингу, що є неособистою формою повідомлення певній групі людей споживчих характеристик товарів (послуг) або ідей створення таких товарів (послуг) у будь-якій формі. Без реклами не може існувати жодне підприємство. Комерційна й технічна інформація з рекламних звернень особ­ливо потрібна вітчизняним підприємцям, бо за наших умов успішно діяти може тільки той, хто запропонує покупцям найсучас­ніші вироби (послуги).


Выпуск 9: Гарантии и компенсации работникам, исполняющим государственные обязанности Библиотека журнала 'Трудовое право Российской Федерации' ISBN 5-16-001278-8 Библиотека журнала 'Трудовое право Российской Федерации' Инфра-М
29 руб
Охрана личных, политических и трудовых прав в уголовном законодательстве России и зарубежных государств - 304 с. ISBN 5-88721-268-3 ~54.00.00 19476 М: Руссо Мачковский Л.Г.
В ходе исследования проведено их сравнение с дис Монография посвящена анализу уголовно-правовых норм, содержащихся в главе 19 УК Российской Федерации и направленных на охрану личных (общегражданских), политических и трудовых прав человека и гражданина.
149 руб
Защита трудовых прав граждан: Справочное пособие МЦФЭР Глисков А.Г.,Забейворота А.И.,Бабурин С.Н.
185 руб
Защита трудовых прав работников Закон и общество ISBN 5-222-09477-4 Закон и общество Феникс Губенко М.И.,Губенко А.В.
Пособие предназначено для практикующих юристов, работников, работодателей, оно будет полезно и для студентов, аспирантов, преподавателей юридических вузов и факультетов.
54 руб
Защита трудовых прав граждан с учетом последних изменений в ТК РФ Новое в трудовом законодательстве РФ ГроссМедиа Ферлаг Пазюк С.
70 руб
Защита трудовых прав работников Управление персоналом Миронов В.И.
100 руб
Правила бытового обслуживания населения в Российской Федерации. Защита прав потребителей Кодексы. Законы. Нормы Сибирское университетское издательство
37 руб
Защита органами прокуратуры трудовых прав граждан (под ред. Василевича Г.А.) Дикта Кеник А.А.
198 руб
Защита трудовых прав граждан: практическое пособие Дашков и К° Андрияхина А.М.
Для широкого круга читателей.
167 руб
Современное трудовое право (Опыт трудоправового компаративизма). Книга 2: Коллективное трудовое право Статут Лебедев В.М.
394 руб
Защита трудовых прав граждан. Практическое пособие Дашков и К° Андрияхина А.М.
Материал сопровождается большим количеством примеров из судебной практики, а также опыта авторов.
131 руб

Молочный гриб можно использовать для похудения, восстановления микрофлоры, очищения организмаМолочный гриб можно использовать для похудения, восстановления микрофлоры, очищения организма

(495) 105 99 23

Сайт char.ru это сборник рефератов и книг