(495)
105 99 23оплата и доставка

оплата и доставка char.ruКниги интернет магазинКниги
Рефераты Скачать бесплатноРефератыОсознанность, где взять счастье

РЕФЕРАТЫ РЕФЕРАТЫ

Разлел: Конституционное (государственное) право зарубежных стран Разлел: Конституционное (государственное) право зарубежных стран

Римська держава Ё цивЁльне право (шпаргалка)

найти еще ...
Жилищное право. Шпаргалка Сибирское университетское издательство
Кратко и понятно изложено самое главное, что необходимо знать студенту для успешной сдачи экзамена.
46 руб
Коммерческое право. Шпаргалка Просто оторви РИОР
В шпаргалке в краткой и удобной форме приведены ответы на все основные вопросы, предусмотренные государственным образовательным стандартом и учебной программой по дисциплине "Коммерческое право".
119 руб

Особа, що вважала своє майнове право порушеним і зверталася до суду за його захистом, дістала назву позивача, а особа, до якої заявлялася претензія — позов. — відповідача у справі Вимога позивача, звернена до суду, про надання захисту порушеному праву називається позовом. Особливістю римського цивільного процесу в республіканський період і період принципату є його поділ на дві стадії: розгляд справи в претора та розгляд справи в суді. Перша стадія мала на меті підготовку справи до слухання, друга — в суді. Це були дві стадії одного і того самого судового процесу, що розглядав одну й ту ж справу в два етапи. Справа не розглядалася в суді без її розгляду у претора. Закінчення розгляду справи у претора мало місце лише у випадках, коли відповідач визнавав заявлені до нього вимоги і погоджувався їх виконати. За таких умов спрямування справи до суду не вимагалось. Отже, якщо відповідач позов не визнавав, він підлягав обов'язковому розгляду як в стадії (у претора), так і в стадії (в суді) На жаль, немає вірогідних даних щодо пояснення доцільності поділу римського цивільного процесу на дві стадії, а також розкриття їх мети, що стояли перед кожною з них. Проте безсумнівним залишається факт — поділ цивільного процесу на дві стадії значною мірою сприяв вдосконаленню римського приватного права. Особливості Формулярного процесу. У другій половині періоду республіки Рим перетворився в могутню державу. Легісакційний процес із своїм формалізмом уже не задовольняв потреб економічної практики. Вимагалися радикальні зміни За повідомленням Гая, законом Ебуція між 149 і 126 рр і двома законами Юлія (час прийняття невідомий) до цивільного судочинства були внесені істотні зміни, які грунтовно змінили легісакційний процес. Вони в основному зводилися до того, що позивач звільнявся від неухильного обов'язку формулювати свої вимоги в чітко встановленій формі Обов'язок юридичне грамотно, відповідно до закону формулювати позовні вимоги перекладався на претора. Позивач мав тепер право викладати претору свої позовні вимоги вільно. без дотримання формальностей і ритуалів. Вислухавши пояснення сторін, їхні докази й заперечення претор самостійно формулював юридичну сутність позову. Зміст спору він викладав в спеціальній записці судді, яку почали називати формулою, звідси і назва нового порядку судочинства. Формулярний процес, як і легісакційні.й. поділявся на дві стадії. Він не тільки реформував застаріло римське судочинство, а й закріпився у другій половині періоду республіки настільки, що внаслідок своїх безсумнівних переваг виявився здатним обслуговувати рабовласницький стан весь наступний період — принципат — до встановлення абсолютної монархії. Саме формулярний процес дав змогу перетворити застаріле цивільне право з вузьконаціонального у всесвітньо визнане, абстраговане від своє; основи приватне право. У формулі містилося формулювання юридичної сутності виниклого майнового спору. Послідовно йшли: а) інтенція — викладення вимог позивача, сутності спору; б) кондемнація — доручення судді звинуватити чи виправдати відповідача залежно від підтвердження чи спростування інтенції.

Однако это свое правомочие собственник может осуществлять не только самолично, а и передать право владения другим лицам (например, по договору), сохраняя при этом право собственности на вещь. Право пользования— это более емкое по сравнению с правом владения правомочие собственника. Оно заключается в том, что собственник имеет право извлекать из вещи полезные качества, получать доходы и приращения от нее. Пользование вещью может осуществляться в различных ( но не противоречащих закону) формах и способах вещь: передачи в наем, аренду. Однако в римском праве есть общие правила пользования вещью: а) нельзя при этом причинять вред или какие-то неудобства другим лицам; б) пользоваться вещью вопреки закону. По общему правилу объем пользования, осуществляемый в соответствии с законом, практически не ограничен, кроме случаев, когда это вытекает из закона, договора или иных прав других лиц. Право пользования вещью — наиболее важное правомочие собственника. В нем заложена возможность последнего удовлетворить личные, бытовые, хозяйственные и иные потребности. С этой целью нужная вещь и приобретается. Право распоряжения заключалось в том, что собственник мог определять правовую судьбу вещи, т.е. отчуждать (прежде всего) всеми дозволенными способами, завещать, устанавливать сервитута в пользу других лиц и т.п. Решать правовую судьбу вещи — это значит определять ее правовой статус, изменять его по своему усмотрению и т.п., т.е. изменять или прекращать отношения собственности. Право распоряжаться вещью также может осуществляться в разнообразных правовых формах при одном непременном условии — оно не должно противоречить закону. В совокупности все три правомочия (знаменитая триада, дошедшая до наших дней) составляют содержание права собственности. Право частной собственности — это исключительное право лица владеть, пользоваться и распоряжаться вещью в своем интересе. Фідуціарна угода Найбільш рання форма застави. Вона полягала в тому, що боржник передавав кредитору (заставодержцю) замість одержаних в позику грошей будь- яку річ (предмет застави) у власність. Якщо боржник не зміг в строк погасити борг, то предмет застави залишався у власності кредитора. При виплаті боргу в строкобов'язок кредитора повернути заставу боржнику був лише моральним, а не правовим, оскільки за умовами договору кредитор ставав власником застави з усіма наслідками, що з цього випливають. Повернення застави при виконанні в строк зобов'язання боржником було справою совісті, сумління кредитора. Звідси і назва цієї форми застави — угода з кредитором, що основана на совісті, довірі. Умови зазначеної форми застави були дуже обтяжливими для боржника. Якщо кредитор продавав предмет застави третій особі, то боржник, навіть виконавши зобов'язання, позбавлявся права на річ. При перевищенні вартості застави над сумою боргу в разі невиконання юбов'язання різницю також одержував кредитор. Пізніше претори почали надавати позов проти кредитора, якщо той відмовлявся повернути заставу при виконанні зобов'язання боржником. Проте це мало чим полегшувало становище боржника. Поняття права на чужі речі (рос) Римское право развило ряд прав на вещи с ограниченным содержанием полномочий. Обьектом этих прав служили,чужие вещи.

Юридичне визнання такі пакти одержали в різний час і ця обставина була критерієм розмежування їх на три групи: а) приєднані пакти; б) преторські пакти; в) імператорські пакти. Перші одержали позовний захист раніше за інших, другі — в період республіки з боку претора, треті — були визнані імператорами. Підстави виникнення зобов'язань Важливо усвідомити, як складалися правовідносини, внаслідок яких один (кредитор) мав право, а інший мав обов'язки. іншими словами, з чого виникали зобов'язання Відповісти на це запитання можна коротко — зобов'язання виникали з юридичних фактів. Факт — від лат. зроблене — означає дійсну, не видуману, реальну подію або дію: землетрус, народження людини, вступ до шлюбу тощо. Проте одні з них мають значення, а інші — ні. Факти, що мають правове значення, які мають певні правові наслідки, називаються юридичними (народження людини, вчинення злочину чи проступку та ін.). Факти, що не мають правових наслідків, не відносяться до юридичних (прогулянка в лісі, відвідування родичів тощо). Юридичні факти поділяються на події та дії. Ті з них, які настають незалежно від волі людини, називаються подіями (смерть, землетрус та інші стихійні дії сил природи) є юридичними фактами, але не завжди. Дії — це факти, які настають за волею людей. Дії, які здійснюються відповідно до чинного законодавства, називаються правомірними, а ті, що порушують його, — неправомірними. Правомірні дії, спрямовані на досягнення певного правового результату (на виникнення, зміну або припинення прав і обов'язків), називаються правочинами, наприклад продати, купити, обміняти, подарувати, здати в оренду, заповісти, вступити до шлюбу тощо. Як правило, встановлення, зміна або припинення прав і обов'язків для певних осіб настає за їх згодою, за їх бажанням, тобто за їх волею (волевиявленням). Такі правочини називаються двосторонніми (договір), оскільки для виникнення їх необхідне волевиявлення двох сторін. Якщо права і обов'язки виникають, змінюються або припиняються за волевиявленням однієї сторони, правочини називаються односторонніми( заповіт ). Неправомірні дії поділяють на три види- а) приватні порушення; б) проступки; в) злочини. Нас цікавлять саме цивільні правопорушення, тобто ті, що порушують цивільний закон або договір. Цивільне правопорушення, яке порушує договір, називається договірним цивільним правопорушенням (наприклад, відмова від уплати купівельної ціни, орендної плати, заподіяння шкоди майну, взятому в найм) Цивільне правопорушення, яке порушує права чи інтереси особи, з якою порушник не знаходиться ні в яких договірних відносинах. дістало назву позадоговірного, або деліктного. Різноманітність юридичних фактів є підставою виникнення зобов'язань. Так само виникають зобов'язання й з односторонніх правочинів, деліктів та інших позадоговірних правопорушень. Ці юридичні факти, які є підставою виникнення зобов'язань, римляни згрупували в чотири групи: а) з договорів; б) ніби з договорів; в) зобов'язання виникають з деліктів, г) ніби з деліктів. Договір — це акт, з якого виникає зобов'язання. Із двосторонніх правочинів (договорів) завжди виникають зобов'язання, а із односторонніх — не завжди.

Поиск Страницы дипломатической истории

Что касается остальных положений представленного американцами наброска, то они исходили из требования безоговорочной капитуляции Германии. Власти Германии или ее военные представители должны были подписать соответствующий документ. Этот документ должен был содержать признание факта полного поражения гитлеровской Германии, наделить державы-победительницы правами оккупирующей власти по всей территории Германии, обязать германские власти передать всех военнопленных и других лиц — граждан Объединенных Наций, угнанных в Германию. Объединенные Нации уполномочивались регулировать демобилизацию германских вооруженных сил, обеспечить, освобождение политических заключенных, ликвидацию концентрационных лагерей и задержание военных преступников. Германские власти должны были поддерживать в соответствующем состоянии учреждения, занимавшиеся экономическим контролем, включая их штаты, сохранить полную документацию и оборудование для дальнейшей передачи Объединенным Нациям, которые уполномочивались наблюдать за экономической деятельностью Германии

Реферат: Поняття адміністративного права та його місце у правовій системі держави Поняття адміністративного права та його місце у правовій системі держави

Правила внутрішнього розпорядку, дорожнього руху, водокористування, санітарно-гігієнічні, пожежної і радіаційної безпеки, а також багато інших є сферою впливу адміністративних установлень. Норми адміністративного права зберігають відносини, що складаються під впливом цивільного, трудового, сімейного та інших галузей права. Уже ст. 41 Особливої частини КлАП передбачає адміністративну відповідальність за порушення законодавства про працю. Стаття 6 Цивільного кодексу прямо вказує, що захист громадянських прав у передбачених законом випадках здійснюється в адміністративному порядку. А угода, укладена представником, повноваження якого ґрунтуються на адміністративному акті, безпосередньо створює, змінює і припиняє громадянські права того, кого представляють (ст. 62 ЦК). З курсу коли про організацію роботи фінансових органів — це адміністративне право. Адміністративне право регулює управлінські відносини в галузі фінансів, а фінансове — самі фінансові відносини як особливий різновид економічних відносин. Найбільш складно здійснити розмежування між адміністративним і такими галузями права, як земельне, природоохоронне, сільськогосподарське, митне, підприємницьке.

Поиск Сломанный меч Империи

А наши боги — это капитан Гастелло, огненной кометой поразивший гущу врагов. Или адмирал Укаги, расцветший хризантемой из пламени над Окинавой, дабы не пережить своей Империи. Или подполковник Владимир Сарабеев, направивший свой смертельно раненый штурмовик на скопление дудаевских «волков». Каждому — свое. Рожденные ползать не должны править русской державой. 4 Прав был один мой коллега, когда сказал: нынешнее время — время остервеневших потребителей, вычерпывающих людей. Готовых в угоду своим аппетитам давить людей танковыми гусеницами. Разложившаяся верхушка СССР приватизировала первым делом не заводы, а добываемые нефть, газ, лес. Используя миллионы русских и остатки государства как рабов. А пожав на продаже сырья миллиарды долларов, эти твари не станки закупать стали, не технологии — они обложились каталогами роскошных вещей. История, наверное, еще не знала столь чистого примера паразитов у власти, сожравших целую Империю. Даже немка Екатерина, ударяясь в дикие оргии и транжиря огромные деньги на увеселения, все же строила флот, завоевывала Причерноморье, и при ней русские корабли господствовали в Средиземном море, высадив в 1771 году десант аж в Бейруте

Реферат: Завдання та джерела нотаріального процесуального права Завдання та джерела нотаріального процесуального права

Поиск Первая мировая война 1914—1918. Факты. Документы.

Принц Макс и его сотрудники вынесли собственный приговор. Только военный министр работал, чтобы изготовить укомплектование. Но и в этой области ничего не удалось достигнуть, так как часть запасных отказывалась ехать на фронт. Правительство уступило. XI 23 или 24 октября был получен ответ Вильсона. Это было меткое использование нашего малодушия. Теперь он ясно высказывал, что условия перемирия могут быть лишь таковыми, которые лишат Германию возможности возобновить военные действия и дадут союзным державам неограниченное право установить в подробностях мир, на который идет германское правительство. С моей точки зрения, никто больше не мог сомневаться в необходимости продолжать войну. На основании впечатлений, вынесенных мною из заседания 17 октября, я полагал, что народ еще возможно привлечь к продолжению войны, хотя опять были потеряны драгоценные дни… Император в ближайшее время должен был вызвать меня в замок Бельвю. Меня уже ничего больше не удивляло; сомнений в моей участи у меня не оставалось. Еще не успел закончиться разговор с полковником Гефтеном, как мы в неурочное время были неожиданно вызваны к его величеству

Реферат: Поняття та система принципів трудового права Поняття та система принципів трудового права

Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки

Реферат: Спадкування у римському цивільному праві Спадкування у римському цивільному праві

У межах кожного історичного періоду встановлювалась відповідна форма заповіту. За свідченням Гая, найдавнішою формою заповіту були заповіти, укладені по куріях на народних зборах, які відбувалися під головуванням жерців. Збори з цією метою скликалися двічі на рік - імовірно, 24 березня і 24 травня. У присутності всього народу спакодавець тобто обов'язок зарахувати до спадкової маси, яка підлягає розподілу, деякі види свого власного майна. Наприклад, дочка, яка одержала придане, якщо вона забажає взяти участь у спадкуванні після свого батька поряд з іншими дітьми, повинна внести у розподіл своє придане (dos). Законодавство імператорського часу, узагальнивши ідею зарахування, встановило, що в разі спадкування після висхідних усі низхідні повинні внести у спадкову масу те, що кожний з них одержав від спадкодавця у вигляді приданого, подарунку чи будь-якого іншого майна для власного влаштування, для зайняття якоїсь посади. Закон Юлія і Попія та Попея встановив, що в деяких випадках, уже прий­нята спадкоємцем спадщина може бути в нього відібрана як не гідна його. Така спадщина переходить до інших спадкоємців або в державну казну, яка бере на себе обов'язок сплатити всі спадкові борги.

Реферат: Європейські держави та США в умовах промислового перевороту (перша половина ХІХ ст.) Європейські держави та США в умовах промислового перевороту (перша половина ХІХ ст.)

РЕФЕРАТ НА ТЕМУ Європейські держави та США в умовах промислового перевороту (перші половина ХІХ ст.) ПЛАН1. Англія в першій половині XIX ст. 2. Німеччина в першій половині XIX ст. 3. Франція в першій половині XIX ст. 4. США в першій половині XIX ст. 5. Використана література. 1. Англія в першій половині XIX ст. Промисловий переворот другої половини XVIII ст. закріпив провідні позиції Англії у світовій економіці, а після випробування на р. Гудзон першого паро­плава в Англії розпочалося інтенсивне будівництво па­роплавів. Англія зміцнила свої позиції як Санкт-Петербург. ун-т экономики и финансов, Каф. экон. истории. — СПб. : Изд-во Санкт-Петербург. ун-та экономики и финансов, 1995. — 135, с.

Реферат: Система стимулювання зовнішньоекономічної діяльності на рівні держави та регіонів Система стимулювання зовнішньоекономічної діяльності на рівні держави та регіонів

Реферат: Антимонопольна політика держави та її сутність Антимонопольна політика держави та її сутність

Реферат: Право интеллектуальной собственности /гражданское право Украины/ Право интеллектуальной собственности /гражданское право Украины/

Реферат: Конституционное право Украины как отрасль права Конституционное право Украины как отрасль права

Однако конституционное право не сводится к конституции, а включает множество правовых актов. В отличие от других отраслей права, каждая из которых имеет свой объект регулирования (имущественные и некоторые неимущественные отношения в гражданском праве, трудовые отношения в трудовом), правовые акты, относящиеся к конституционному праву, регулируют, прежде всего, наиболее значимые, важнейшие общественные отношения: основы жизни общества, государства, коллектива, личности. Эти акты в своей совокупности распространяются на все четыре главные сферы общественной жизни: экономику, социальные отношения, политику, идеологию. Конституционное право – ведущая отрасль права Украины. Она, как и другие, с одной стороны, представляет собой совокупность правовых норм, которые имеют внутреннее единство, общие признаки, а с другой – отличается от других отраслей права. Большая Советская Энциклопедия определяет конституционное право как термин, используемый в юридической и политической литературе для обозначения отрасли права, регулирующей отношения, которые закрепляются конституцией и нормативными актами в её исполнение.


Римское право: Шпаргалка Кудряшов И.В.
Данное пособие подготовлено в соответствии с учебной программой курса Римское правд' . В издании вопросы курса изложены предельно кратко и компактно, но при этом полно и последовательно. Данная книга не является альтернативой учебникам для получения фундаментальных знаний, но служит реальным пособием для успешной сдачи экзаменов. Используя данную книгу при сдаче экзамена, студенты смогут в максимально сжатые сроки систематизировать и конкретизировать знания, приобретенные в процессе изучения этой дисциплины.
34 руб
Уголовно-исполнительное право. Шпаргалка Юриспруденция Суперека П.В.
34 руб
Семейное право: Шпаргалка А-Приор,Приор-издат Пятаков В.А.
В издании вопросы курса изложены предельно кратко и компактно, но при этом полно и последовательно.
44 руб
Наследственное право. Шпаргалка Юриспруденция Звягинцев М.Г.
34 руб
Коммерческое право: Шпаргалка Шпаргалка студенту Приор-издат Якушев А.В.
Используя данную книгу при сдаче экзамена, студенты смогут в максимально сжатые сроки систематизировать и конкретизировать знания, приобретенные в процессе изучения этой дисциплины.
44 руб
Налоговое право: Шпаргалка Приор-издат Парыгина В.А.,Чуркин А.В.,Тедеев А.А.
В издании вопросы курса изложены предельно кратко и компактно, но при этом полно и последовательно.
44 руб
Предпринимательское право. Шпаргалка Юриспруденция Суперека С.В.
44 руб
Международное частное право: Шпаргалка Шпаргалка студенту Приор-издат Холодов С.
Данная книга не является альтернативой учебникам для получения фундаментальных знаний, но служит реальным пособием для успешной сдачи экзаменов.
44 руб
Трудовое право Шпаргалка студенту ISBN 978-5-384-00230-7 5-9512-0425-9 5-9512-0274-4 Шпаргалка студенту Приор-издат Соловьев А.А.
В издании вопросы курса изложены предельно кратко и компактно, но при этом полно и последовательно.
54 руб
Страховое право. Шпаргалка Юриспруденция Суперека С.В.
20 руб
Таможенное право: Шпаргалка Шпаргалка студенту Приор-издат Давыдов Я.В.
Используя данную книгу при сдаче экзамена, студенты смогут в максимально сжатые сроки систематизировать и конкретизировать знания, приобретенные в процессе изучения этой дисциплины.
44 руб

Молочный гриб можно использовать для похудения, восстановления микрофлоры, очищения организмаМолочный гриб можно использовать для похудения, восстановления микрофлоры, очищения организма

(495) 105 99 23

Сайт char.ru это сборник рефератов и книг