(495)
105 99 23оплата и доставка

оплата и доставка char.ruКниги интернет магазинКниги
Рефераты Скачать бесплатноРефератыОсознанность, где взять счастье

РЕФЕРАТЫ РЕФЕРАТЫ

Страховое право

Реферат: Основи страхової справи Основи страхової справи

Міністерство освіти і науки України Славутицька міська рада Виконавчий комітет Ліцей Основи страхової справи Курсова робота з основ економіки Автор: учениця 33 групи Габрусь Світлана Любомирівна Науковий керівник: вчитель математики та основ економіки Проценко Інна Вікторівна Славутич 2004 ЗМІСТ .3 1. СТРАХУВАННЯ В УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ.4-18 1. ІСТОРИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ВИНИКНЕННЯ .4-5 2. СУТЬ СТРАХУВАННЯ. СУБ’ЄКТИ ТА ОБ’ЄКТИ .6-9 3. ФОРМИ .10-13 4. ПОРЯДОК УКЛАДАННЯ І ДІЇ СТРАХОВОГО .14-16 5. СТРАХОВІ ПОНЯТТЯ, ЯКІ ВІДОБРАЖАЮТЬ НАЙЗАГАЛЬНІШІ УМОВИ СТРАХУВАННЯ.17-18 2. ФІНАНСОВА НАДІЙНІСТЬ СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ.19-23 1. ПЛАТОСПРОМОЖНІСТЬ СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ.19-21 2. МІСЦЕ І РОЛЬ .24 .25 ВСТУП Формування в Україні ринкової економіки, розбудова її інфраструктури, створення дієвих механізмів господарювання для всіх суб’єктів ринку передбачає необхідність теоретичного з’ясування суті страхової діяльності, пошук методів захисту та відшкодування втрат як фізичним, так і юридичним особам. Разом із розвитком ринкових відносин, ускладненням взаємозв’язків між усіма суб’єктами господарювання зростає ймовірність виникнення не передбачуваних ускладнень, підвищується рівень ризику на всіх рівнях.

Реферат: страхование в Украине Система першого ризику. страхование в Украине

Страхування за всіх часів вважалося дохідною справою. Такі фірми, як скажемо, англійська “Ллойдс”, є явними “передовиками виробництва” по частині збору прибутку в країнах із ринковою економікою.І Економічна суть і сфера застосування страхування. Страхування - це спосіб відшкодування збитків, що постигло фізичну або юридичну особу, за допомогою розподілу між багатьма особами (страховою сукупністю). Відшкодування збитків здійснюється з засобів страхового фонду, що перебуває у віданні страхової організації (страховика). Об'єктивна потреба в страхуванні обумовлюється тим, що збитки часом виникають унаслідок руйнівних факторів, в загалі не підконтрольних людині (стихійних сил природи), у всякому разі не тягнуть чий цивільно-правовий відповідальності. У подібній ситуації буває неможливо стягувати збитки з кого б те ні було, і вони "осідають" у майновій сфері самого потерпілого. Заздалегідь створений страховий фонд може бути джерелом відшкодування збитку. Страхування доцільно тільки тоді, коли передбачені правовідносинами страхувальника і страховика страхові події (ризики) викликають значну потребу в грошах.

Реферат: Государственное регулирование страховой деятельности Реферат государственное страхование. Государственное регулирование страховой деятельности

При определении налогооблагаемой базы страховых организаций, получающих прибыль (доход) от иной деятельности, отнесение расходов (за исключением предусмотренных подпунктами "а" - "д) на страховую и иную деятельность производится исходя из доли дохода от страховой деятельности и выручки от реализации продукции (работ, услуг) от иной деятельности в общей сумме дохода IV. Налоговые ставки Налогооблагаемая база облагается налогом по ставке 25 процентов. Ставка налога может изменяться при утверждении федерального бюджета на предстоящий финансовый год. V. Льготы по налогу При исчислении налога облагаемый доход уменьшается на суммы: а) затрат, производимых в соответствии с нормативами, утверждаемыми местными органами государственной власти, на содержание находящихся на балансе страховой организации объектов и учреждений здравоохранения, образования, культуры, спорта, а также детских дошкольных учреждений, детских лагерей отдыха, домов престарелых и инвалидов, жилищного фонда и затрат на эти цели при долевом участии страховой организации в содержании указанных объектов и учреждений.

Реферат: Добровольное и обязательное медицинское страхование Обязательное медицинское страхование, добровольное медицинское страхование реферат. Добровольное и обязательное медицинское страхование

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ГЕНЕРАЛЬНОЙ ПРОКУРАТУРЫ РОССИИ Кафедра гражданско-правовых дисциплин. РЕФЕРАТ По курсу: Финансовое право На тему: Добровольное и обязательное медицинское страхование. Выполнил: студент группы № 312 Тойсов С.Ю. Преподаватель: Степанов В.Г. Санкт-Петербург. 1999 год. ПЛАН: 1. Введение. 2. Право на охрану здоровья. 3. Обязательное медицинское страхование 4. Типовые правила обязательного медицинского страхования. 5. Фонды обязательного медицинского страхования. 6. Обязательное медицинское страхование в Санкт-Петербурге. 7. Добровольное страхование. 8. Литература. ВВЕДЕНИЕ. Страховое право - совокупность правовых норм, регулирующих общественные отношения, складывающиеся в процессе создания и использования специальных страховых фондов денежных средств. Страховая деятельность обусловлена определенными социально-экономическими потребностями общества и направлена на предотвращение и ликвидацию отрицательных последствий чрезвычайных обстоятельств, возмещение материальных потерь, восстановление разрушенных, поврежденных материальных ресурсов, компенсацию вреда, возникшего в социальной сфере и т.п. Разнообразие и сложность названных общественных отношений обусловили необходимость их правового урегулирования нормами различных отраслей права, таких как административное, финансовое, гражданское, социального обеспечения и др.

Реферат: Cтрахование железнодорожного транспорта Рефераты о железнодорожном транспорте. Cтрахование железнодорожного транспорта

Объективная потребность в страховании обусловливается тем, что убытки подчас возникают вследствие факторов не подконтрольных человеку (стихийных сил природы), во всяком случае не влекут чей-либо гражданско-правовой ответственности. В подобной ситуации бывает невозможно взыскивать убытки с кого бы то ни было, и они "оседают" в имущественной сфере самого потерпевшего. Заранее созданный страховой фонд может быть источником возмещения ущерба. Страхование целесообразно только тогда, когда предусмотренные правоотношениями страхователя и страховщика страховые события (риски) вызывают значительную потребность в деньгах. Так, например, физическоелицо, у которого эта потребность возникает, как правило, не может покрыть ее из собственных средств без чувствительного ограничения своего жизненного уровня. Обьект страхования Объектом страхования является железнодорожный транспорт (подвижной состав) эксплуатируемый на территории Украины и других государств, указанных в договоре страхования. К страховым случаям относятся: Крушения, аварии, повреждения подвижного состава, приведшие к неплановому ремонту или исключению из инвентаря вследствие: - столкновения; - схода с рельсов; - пожара; - падения пилотируемых летающих объектов или их обломков; - извержения вулкана; - землетрясения; - урагана; - смерча; - оползня; - селя; - горного обвала; - наводнения (паводка); - просадки грунта; - удара молнии; - взрыва; - обвала тоннелей; - разрушения мостов; - нарушения технологии погрузочно-разгрузочных работ; - противоправных действий третьих лиц; - утеря подвижного состава. (утерей подвижного состава считается длительное безвестное его отсутствие в течение 40 суток).

Реферат: Понятие, структура и методики построения страховых тарифов Скачать реферат страховой тариф. Понятие, структура и методики построения страховых тарифов

На основе данных об ущербах за прошлые периоды рассчитывается частота наступления страховых случаев, к ним приведших, и их вероятность, после чего определяется средняя выплата по договору и средняя страховая сумма. Используя эти данные, получают следующие формулы для расчета нетто- ставки: P= kB/ kd ; K= ; H= P K 100, где: P- вероятность наступления страхового случая; kB – количество страховых случаев за период; kd – количество договоров, заключенных за период; K- поправочный коэффициент; - средняя страховая сумма на один договор; н – тарифная нетто- ставка. Однако при практическом применении такие расчеты могут оказаться ошибочными. Даже при очень хорошей информированности об ущербах в предыдущих периодах реальный ущерб часто превосходит рассчитанную среднюю величину. Таким образом, нетто- ставки оказывается недостаточно для выплат по договорам и страховым организациям приходится к нетто- ставкам по риску добавлять страховую надбавку. Она необходима, чтобы финансировать случайные отклонения реального ущерба от ожидаемых показателей. Остальные составляющие тарифной ставки относятся к экономике страховой организации.

Реферат: Страхування Страхування

Позитивне відхилення виникає тоді, коли фактичний результат виявляється більш вагомішим, ніж очікувалося. Можливість негативного відхилення від запланованого фактичного результату, тобто небезпека небажаного наслідку, називається ризиком. Ймовірність позитивного відхилення при вихідних заданих параметрах на одну очікувану подію визначається як шанс. У цьому розумінні можна розрізняти ризик збитку або шанс на прибуток, де збиток виражається у негативному, а прибуток — у позитивному відхиленні між плановими (очікуваними) й реальними (фактичними) результатами. Саме багатогранність форм прояву ризику, частота й шкідливість наслідків його прояву, неможливість абсолютного уникнення його ймовірності викликають необхідність Організації страхування. У страхуванні ризик визначається декількома основними поняттями. Насамперед, ризик — це конкретне явище або сукупність явищ (подія чи декілька подій), з виникненням яких відбуваються виплати з раніше утвореного централізованого страхового фонду в натурально-речовій або грошовій формі.

Реферат: Страхование и его роль в рыночной экономике Экономическая роль страхования. Страхование и его роль в рыночной экономике

Появление денег освободило страховой фонд от массы технических неудобств, связанных с натурально-вещественным его содержанием, открыло перед ним новые возможности. Прежде всего, благодаря денежной форме, в которой также стал создаваться страховой фонд, его ресурсы могли быть быстро превращены в любую потребительную стоимость, необходимую для возмещения возникшего ущерба. Денежная форма страхового фонда позволила ему превратиться из элемента, обслуживающего внутриотраслевой хозяйственный оборот, в средство воздействия и гарантии развития межотраслевого хозяйственного оборота. Осознанная человеком и обществом в целом необходимость страховой защиты формировала страховые интересы, через которые стали складываться определенные страховые отношения. Содержание страховых отношений охватывало образование и использование ресурсов страхового фонда независимо от конкретной формы его организации. По мере развития общества эти отношения получили гражданско-правовое закрепление, что в свою очередь позволило регулировать их правовыми методами.

Реферат: Рейтинг страховых компаний Украины Методика оценки платежеспособности украинских страховых компаний. Рейтинг страховых компаний Украины

Учитывая характер страховой услуги, в основе которой лежит категория страхового риска и случайность его наступления, расчетный размер страховых резервов может быть недостаточным для выполнения всех обязательств за страховыми выплатами. Поэтому страховщик должен иметь свободные от обязательств средства, которые может использовать для выплат в случае, если страховые резервы будут выплачены. Если страховых резервов будет не хватать, страховщик должен будет выполнить страховые обязательства за счет собственных средств. Западный опыт показывает, что страховщика можно считать платежеспособным в случае, если собственные средства превышают внешние обязательства. К собственным средствам страховщика принадлежат уставный фонд, а также резервы, которые формируются за счет прибыли, и резервы, которые не связаны с обязательствами. Сюда следует также отнести нераспределенную прибыль. Наличие значительного объема собственного средства имеет важное значение с самого начала деятельности. Если страховщик не имеет сбалансированного страхового портфеля, а страховые резервы скромные и не могут дать значительной инвестиционной прибыли, страховщик за счет собственных средств может выполнить свои обязательства.

Реферат: Имущественное страхование по российскому законодательству Имущественное страхование по российскому законодательству

ИНСТИТУТ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И ИНФОРМАТИЗАЦИИ Факультет Права ДИПЛОМНАЯ РАБОТА Тема: Имущественное страхование по российскому законодательству. Москва 2003 год 1. Понятие страхования. Основные определения . . .7 § 1. Понятие о страховании .7 § 2. Страховые термины . 12 § 3. Участники страховых отношений . .20 Глава 2. Сущность договора страхования .29 § 1. Общие положения о договоре страхования . 29 § 2. Порядок заключения договора страхования . 35 § 3. Содержание договора страхования 41Глава 3. Договор имущественного страхованияи его разновидности . 48 § 1. Виды договора имущественного страхования . 48 § 2. Договор страхования имущества 51 Заключение 76 Список использованной литературы 79 Приложения .84 Введение. Страхование как система защиты имущественных интересов граждан, организаций и государства является необходимым элементом социально- экономической системы общества. Страхование предоставляет гарантии восстановления нарушенных имущественных интересов в случае непредвиденных природных, техногенных и иных явлений, оказывает позитивное влияние на укрепление финансов государства.

123456

(495) 105 99 23

Сайт char.ru это сборник рефератов и книг