(495)
105 99 23оплата и доставка

оплата и доставка char.ruКниги интернет магазинКниги
Рефераты Скачать бесплатноРефератыОсознанность, где взять счастье

РЕФЕРАТЫ РЕФЕРАТЫ

Разлел: Право Разлел: Право

Поняття і види правових норм

найти еще ...
Судейское усмотрение в применении уголовно-правовых норм Проспект Грачева Ю.В.
Настоящая монография не исчерпала и не могла исчерпать всех вопросов, связанных с судейским усмотрением в уголовном праве, скорее явилась очередным шагом в этом направлении.
458 руб
Коллизии норм права равной юридической силы. (понятие, виды, причины) ГОУ ВПО "Российская академия правосудия" М.А. З.
Представляет интерес для студентов, аспирантов, преподавателей, ученых и практикующих юристов.
295 руб

Норма права — це загальнообов’язкове, встановлене чи санкціоноване і таке, що захищається державою правило поведінки, що виражає обумовлену матеріальними умовами життя суспільства волю і інтереси народу, що активно впливає на суспільні відносини в цілях їх впорядкування. Будь-яке державно-організоване суспільство не може обійтись без норм права. Але це одиничний феномен права, тому повне наукове визначення поняття передбачає з’ясування притаманних нормі права специфічних ознак (властивостей). По-перше, норма права представляє собою відхилення від ознак індивідуалізації і вказує лише на ті характерні риси поведінки, які є суттєвими, тобто розглядають поведінку як вид суспільних відносин. Ці ознаки, включені в текст норми, стають правилами поведінки, обов’язковими до реалізації. Наприклад, в процесі купівлі-продажу суттєвим є не те, скільки разів «прицінювався» покупець, вибираючи ту чи іншу річ, скільки часу він на це затратив. Для права важливо встановити ознаки: коли можна визнати договір купівлі-продажу укладеним, коли право власності на річ переходить від продавця до покупця. Або інший приклад: у випадку скоєння вбивства, коли закон особливо чутливий до обставин цього тяжкого злочину, закон відкидає все індивідуальне, що не має відношення до характеристики даної дії як такої. Отже, норми права містять вказівки на суттєві признаки поведінки, властиві кожному з невизначеного числа конкретних індивідуальних відносин (вчинків), які держава має намір піддати правовому регулюванню. По-друге, норма права є владним розпорядженням незалежно від того, який його характер: заборона чи дозвіл. Припис в будь-якому випадку знаходиться під охороною держави; оскільки віно нею встановлений, то передбачені і міри примусу в випадках його порушення. По-третє, норма права являє собою певний метод впливу на відносини, що врегульовуються. В приведених вище прикладах методи регулювання виникаючих відносин цілком несхожі, як і самі відносини, бо використовуються різні способи надання їм визначеності, впорядкованості. В цей метод включаються: обставини, при яких застосовується норма; коло учасників, регулюємих цією нормою відносин; взаємні права і обов’язки; санкції за неконання обов’язків. По-четверте, норма права — загальнообов’язкове правило поведінки. Воно має значення не для окремого індивида, а для всіх людей, що входять до складу даної категорії (суспільства в цілому), як можливих (чи реальних) учасників конкретного виду суспільних відносин. Норма права звичайно не вказує персоніфікованих виконавців розпорядження. Iншими словами, вона розрахована на невизначене коло уповноважених і зобов’язаних осіб. Це відбувається тому, що норма права як абстрактна модель поведінки передбачає її неодноразову дію, а відповідно, і «захопити» в поле свого притягання вона може потенційно кожного члена суспільства. По-п’яте, абстрактність норми права зовсім не означає невизначеності її змісту. Як раз навпаки, норма права тому і є такою, що містить достатньо конкретне правило поведінки. Таким чином, норма права як загальне правило поведінки регулює вид суспільних відносин, що повторюються, оскільки не вичерпується одноразовою реалізацією, а охоплює всі можливі індивідуальні випадки.

Тому санкції призначають, щоб спонукати суб’єктів діяти у відповідності з розпорядженнями норми права. Санкція називає заохочувальні чи каральні міри (позитивні чи негативні наслідки), що наступають у випадку додержання чи, навпаки, порушення правила, зазначеного в диспозиції норми. Iнколи в статті закону формується тільки частина норми, а інші її частини слід шукати в інших статтях чи в іншому нормативному акті. Звідси слідує необхідність розрізняти норму права і статтю закону. Це очевидно ще й тому, що в одній статті нормативного акту наприклад кримінально-правові, спеціалізуются на вираженні санкцій, що обслуговують норми інших галузей права. Норма права не виконала б своєї регулятивної ролі, якщо б в ній був відсутнім який-небудь з названих структурних елементів. Тому законодавець при формулюванні норм зобов’язаний виписати кожну частину чи дати відповідне посилання, а той, хто реалізує норму, повинен мати на увазі всі зв’язки єлементів норми, для того щоб юридично грамотно побудувати свої дії. Структура норми-припису Це структура первинних частин правової матерії, які знаходять пряме вираження в тексті нормативного акту. Норми-приписи як клітини єдиного організму виконують всередині нього різноманітні задачі, різні операції. Тому трьохчленна схема, яка має суттєве значення для характеристики логічних норм, не відповідає структурі реальних норм-приписів. Структурна побудова норм-приписів відображає головне, що властиве первинній ланці нормативної системи,- забезпечення конкретизованого, детального, точного і визначеного нормування поведінки людей. З врахуванням спеціалізації права для юридичної норми-припису характерна типова структурна побудова, що виражає жорсткий закон організації її змісту і яка складається з двох основних елементів: а) гіпотези - частини норми, що вказує на ті умови, тобто фактичні обставини, при настанні чи ненастанні яких норма вступає в дію; б) диспозиції чи санкції - частини норми, що вказує на ті юридичні наслідки, які наступають при наявності передбачених нормами умов. В регулятивних (правоустановчих) нормах ця частина норми називається диспозицією; вона утворює зміст самого правила поведінки, вказує на права і обов’язки, якими наділяються учасники відносин, що регулюються. Вказані дві частини норми-припису є її обов’язковими елементами. Правове веління обов’язково повинно містити вказівки на його суть, тобто на юридичні наслідки, і на умови їх настання. Отже, норм-приписів без гіпотез існувати не може. В будь-яких, самих спеціалізованих правових приписах так чи інакше вказуються умови, при яких вони діють. Важливо звернути увагу на те, що регулятивні норми-приписи неодмінно, за логікою юридичного регулювання, внутрішньо, а інколи і текстуально пов’язані, функціонують в єдності з охоронними приписами, які їх забезпечують, охороняють. Так що в кінцевому результаті регулятивні і охоронні норми-приписи виражаються у вигляді логічних норм, де є всі три елементи - гіпотеза, диспозиція, санкція. При цьому нерідко з кількома регулятивними нормами-приписами скоординовано одне охоронне нормативне положення, яке виступає у вигляді самостійного припису, а в рамках логічних норм приєднюється то до одного, то до другого регулятивного припису. 3. Види правових норм Проблема класифікації юридичних норм, як і багато інших питань теорії права, по свому характеру така, що її наукове вирішення можливе лише в тому випадку, якщо виходити з висновків, отриманих в результаті філософського (загальносоціологічного) осмислення явищ правової дійсності.

Казуистичний чи казуальний спосіб - це такий спосіб формулювання норм в статтях нормативно правового акту, коли фактичні дані вказуються з- за допомогою індивідуальних признаків. За прийомами (способами) викладу елементів норми права, вони можуть бути викладені прямим способом - це значить, що законодавець прямо формулює, перечислює всі елементи норм права в даній статті. Таке співпадання в реальному житті зустрічається не завжди, однак особи, що застосовують норму права, в кінцевому результаті змогли б виявити всі три необходні її елемента в статтях одного нормативного акту чи актів. Тільки при їх наявності дана норма може забезпечити державно- владне регулювання суспільних відносин. Також норми права можуть бути викладені посилальним способом, при якому окремі елементи норми не формулюються в даній статті нормативно- правового акту; в ней робиться посилання до інших норм, де містяться потрібні розпорядження. Цей прийом застосовується для встановлення зв’язку між частинами норм і для уникання повторень. Висновки Таким чином, з всього сказаного можна зробити висновок, що, аналізуючи право як суспільний інститут, дослідники неуклінно стикаються не з окремою, монолітною і самодостатньою системою. Право - це розділене поняття, так би мовити, формула, що означає не що інше, як чітко структуровану систему юридичних норм, і створену для вірного визначення співвідношення цієї системи з іншими соціальними явищами. Юридичні норми забезпечують гарантоване виконання життєво необхідних правил, без яких функціонування суспільства і держави було б неможливим. Такі правила є тим мінімумом, який призваний зберігати стабільність політичної і правової системи кожної держави. Оскільки така база вже створена, решта сфери суспільних відносин можуть знаходитись в межах компетенції інших соціальних норм. Список використаної літератури1. Нерсесянц В.С. Право в системе социальной регуляции. 1986. 2. Нерсесянц В.С. Право и закон: Из теории правовых учений. 1983. 3. Баранов В.М. Истинность норм советского права. 1989. 4. Иоффе, Шаргородский. Вопросы теории права. 1961. 5. Томашевский Н.П. О структуре правовой нормы и классификации ее элементов. Сборник: Вопросы общей теории советского права .1960. 6. Коркунов Н.М. Лекции по общей теории права. 1909. 7. Алексеев С.С. Государство и право, Начальный курс, 1993. 8. Алексеев С.С. Теория государства и права. 1985. 9. Бабаев В.К. Общая теория права (курс лекций). 1960. 10. Коваленко А.И. Краткий словарь-справочник. М., 1994. 11. Комаров «Теория государства и права» М.1996г. 12. Хропанюк В.Н. «Теория государства и права» М.1997г. 13. Лазарев В.В. «Общая теория государства и права» М.1996г. 14. Кримінальний кодекс України 15. Кримінально-процесуальний кодекс України 16. Цивільний кодекс України 17. Кодекс законiв про працю України----------------------- Алексеев С.С. Государство и право, Начальный 1993. Алексеев С.С. Проблемы теории права, том 1. Голлунский С.А. К вопросу о памяти правовой нормы в теории советского права. // Советское государство и право. 1961. 4. Пиголкин А.С. Нормы советского права и их структура. Сбор. Статей. Вопросы общей теории советского права. 1960. Коркунов Н.М. Лекции по общей теории права. 1909. Алексеев С.С. Теория государства и права. 1985. Нерсесянц В.С. Право в системе социальной регуляции. 1986.

Поиск Большой энциклопедический словарь (Часть 2, ЛЕОНТЬЕВ - ЯЯТИ)

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДИСЦИПЛИНАРНАЯ - по российскому праву форма воздействия на нарушителей трудовой дисциплины путем наложения на них дисциплинарных взысканий: замечания, выговора, строгого выговора, перевода на нижеоплачиваемую работу на срок до 3 месяцев или смещения на низшую должность на тот же срок, увольнения. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ МАТЕРИАЛЬНАЯ - по российскому праву обязанность работника возместить предприятию (учреждению), в котором он работает, имущественный ущерб, причиненный по его вине, в размере, предусмотренном законом. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УГОЛОВНАЯ - один из видов юридической ответственности, правовое последствие совершения преступления, заключающееся в применении к виновному государственного принуждения в виде наказания уголовного. Мера наказания определяется приговором суда. Возраст привлечения к уголовной ответственности устанавливается законом. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЮРИДИЧЕСКАЯ - государственное принуждение к исполнению требований права. Выражена в санкциях правовых норм. ОТВЕТЧИК - сторона спора, рассматриваемого судом или арбитражем, к которой предъявлено требование истца

Реферат: Особенности гражданско-правового положения отдельных видов акционерных обществ Особенности гражданско-правового положения отдельных видов акционерных обществ

Вопрос приведения регионального законодательства в соответствии с федеральным в настоящее время особо актуален, так как по всей стране сейчас происходит процесс приведения в соответствии регионального законодательства с федеральным. Актуальность выбранной мною темы обусловлена ещё и тем, что процессы реформирования экономики в РФ приобрели необратимый характер. Приватизация затронула практически все наиболее важные сферы нашей жизни, начиная от приватизации жилья, предприятий и следующий этап, к которому мы все ближе подходим это приватизация земли. На сегодняшний день, я не ошибусь если скажу, что большинство наших предприятий, которые были приватизированы имеют организационно-правовую форму ОАО. При написании своей дипломной работы я использовал большое количество законодательных, нормативно-правовых актов, а также Постановлений Пленумов Верховного суда РФ и Высшего арбитражного суда РФ, учебную и специальную литературу. Кроме того, практически любой гражданин в РФ сегодня, вольно или невольно вступает в различные отношения как с акционерными обществами, предприятие на которых многие работают в большинстве своем акционерные общества, банки, в которых многие из нас хранят свои сбережения также в основном акционерные, многие из нас являются акционерами.

Поиск Сошедшие с небес и сотворившие людей (Книга 2, главы 20-22)

Еще в 60-е годы ввиду того, что поиск внеземных цивилизаций (ВЦ) затрагивает как интересы ученых, так и политиков, религиозных деятелей и человечества в целом, было решено ввести в этой области правовое регулирование. В 1967 г. накануне пилотируемых экспедиций на Луну был принят Договор о принципах деятельности государств по исследованию и использованию космического пространства, включая как Луну, так и другие небесные тела. Поиск ВЦ в этом договоре неявно подпадал под понятие "космические исследования". В 1979 г. в Соглашении о деятельности государств Земли на Луне и других небесных телах говорится об обязанности подписавших его сторон незамедлительно информировать Генерального секретаря ООН, общественность и международное сообщество о "признаках любого вида органической жизни, обнаруженных в космосе". Собственно, каких-либо правовых норм, касающихся поиска ВЦ, в этих документах не было. Был создан комитет из ученых и различных экспертов, которые в случае означенного события и должны будут дать рекомендации о том, как и в каком объеме нужно будет довести такого рода информацию до сведения общественности

Реферат: Правовые споры и виды социальной защиты Правовые споры и виды социальной защиты

Администрация предприятий, организаций по согласованию с соответствующим выборным профсоюзным органом предприятия, организации в случае необходимости может выдавать беременным женщинам путевки в санатории и дома отдыха бесплатно или на льготных условиях, а также оказывать им материальную помощь. (в ред. Указа Президиума ВС РФ от 20.12.83) Статья 177. Запрещение привлекать работников моложе восемнадцати лет к ночным и сверхурочным работам. Запрещается привлекать работников моложе восемнадцати лет к ночным и сверхурочным работам и к работам в выходные дни. Статья 178. Отпуска работникам моложе 18 лет (в ред. Федерального закона от 24.11.95 182-ФЗ). Работникам моложе 18 лет ежегодный оплачиваемый отпуск устанавливается продолжительностью не менее 31 календарного дня и может быть использован ими в любое удобное для них время года. Указ Президента РФ № 1875 "О дополнительных мерах по социальной защите женщин" запрещает отказывать в приеме на работу и снижать заработную плату по мотивам связанным с беременностью и наличием детей.

Поиск Из истории эстетики и общественной мысли (Джамбаттиста Вико, Собрание сочинений в трех томах, Том 2)

Ямбический стих (быстрая стопа) более похож на прозу, и он сложился позднее. "Наконец, когда и сознание и язык стали в высшей степени подвижными, появилась проза, которая... говорит почти что интеллигибельными родовыми понятиями". Но такая отвлеченность еще не была доступна героическому веку. В это время слово господствует над понятием. Отсюда педантичное отношение к словам, свойственное всякому варварскому обществу. Человек, давший обет принести в жертву свою дочь, должен его исполнить. В юриспруденции господствуют формулы достоверного права: "на определенной особенности его слов естественно успокаиваются варвары с их идеями, направленными лишь на частное, и считают правом то, что вытекает буквально из закона". Это уважение к формуле Вико наблюдает и у крестьян. В средние века педантичное отношение к словам являлось источником множества нелепых и запутанных форм судопроизводства. Как видит читатель, вся атмосфера героического века противоположна духу позднейшей цивилизации. Она вполне соответствует варварскому делению человеческого рода на благородных и низких, отсутствию рациональных правовых норм, единообразных писаных законов, грамматических правил и логического мышления

Реферат: Нормативно-правовые акты, их виды и значения Нормативно-правовые акты, их виды и значения

Система нормативно – правовых актов в каждой стране определятся конституцией, а так же изданными на её основе специальными законами, положениями о тех или иных государственных органах, правительственными постановлениями. Законодательством определяется так же порядок издания, изменения, отмены и дополнения нормативно – правовых актов; указывается, какой орган в соответствии с какой процедурой издаёт тот или иной нормативный акт. Нормативно – правовые акты, как источники права имеют определённые организационно – технические и иные преимущества перед другими источниками права. Они проявляются : во – первых, в том, что издающие их государственные органы имеют гораздо большие координационные, чем все иные нормотворческие институты для выявления и отражения в праве не только групповых, классовых, индивидуальных, но и общих интересов; во – вторых, что в силу чётких требований, традиционно сложившихся правил изложения своего содержания нормативно – правовой акт считается лучшим способом оформления устоявшихся норм; и, в – третьих, что нормативно - правовой акт в силу своей чёткости и определённости более лёгок “в обращении”, чем другие формы права.

Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки

Реферат: Нормативно–правовые акты, их виды и значения Нормативно–правовые акты, их виды и значения

Министерство внутренних дел РФ Казанский юридический институт МВД России юридический факультет Курсовая работа по теории государства и праваТема №13 : б) если в нормативном акте начало действия не опреде­лено, то вступают в силу общие правила для данного вида нормативных актов, установленные законом или иным ак­том. 10) Систематизацией нормативно-правовых актов, (законода­тельства) является деятельность, направленная на упорядочение и совер­шенствование правовых норм. В результате систематизации устраняются противоречия между правовыми нормами, отменяются или изменяются устаревшие нормы и создаются новые, более совершенные, отвечающие потребностям обще­ственного развития. 11) Инкорпорацией называется объединение в сборники или собрания действующих нормативно-правовых актов в определенном по­рядке без изменения содержания, в результате которой производится внешняя обработка дей­ствующего законодательства. Консолидацией является форма систематизации, при которой происходит объединение нескольких нормативно-правовых актов, дей­ствующих в одной и той же области общественных отношений, в единый сводный нормативно-правовой акт без изменения содержания.

Реферат: Нормативні акти господарського законодавства: поняття і види Нормативні акти господарського законодавства: поняття і види

Реферат: Поняття і види господарських об’єднань Поняття і види господарських об’єднань

Реферат: Поняття, види та форми договорів Поняття, види та форми договорів

При цьому слід зазначити, що законодавцем не встановлено чіткого розмежування між утриманням і доглядом, тому це не впливає на обсяг прав і обов`язків сторін. Утримання (догляд) може полягати як у матеріальному (натуральному чи грошовому) забезпеченні, так і у наданні догляду. Сторони вправі самостійно визначити в договорі розмір, обсяг та періодичність надання матеріального забезпечення, види і зміст догляду (наприклад, надання житла, придбання продуктів харчування, одягу, побутових товарів, виплата грошових сум, медичне обслуговування тощо). Матеріальне забезпечення, яке щомісячно має надаватися відчужувачу, підлягає грошовій одиниці. Така оцінка підлягає індексації в порядку, встановленому законом. Насамперед це необхідно для встановлення вартості переданого за договором довічного утримання (догляду) майна. Причому матеріальне забезпечення являє собою не тільки грошові суми, а й вартість продуктів, одягу та інших предметів, наданих набувачем під час виконання своїх обов єкт і матеріали і, нарешті, за 6 місяців можна було б завезти пошкоджені матеріали і завершити будівництво.

Реферат: Понятие права и правовой нормы. Виды и структура правовой нормы. Понятие и виды юридической ответственности Понятие права и правовой нормы. Виды и структура правовой нормы. Понятие и виды юридической ответственности

Реферат: Административная ответственность как вид административного принуждения и вид юридической ответственности Административная ответственность как вид административного принуждения и вид юридической ответственности

К административной ответственности привлекают органы, которым такое право предоставлено законодательством, их полный перечень содержится в разделе 3 КоАП. Положения об административной ответственности урегулированы нормами административного права, которые содержат исчерпывающий перечень административных проступков и административных взысканий, которые в своей совокупности образуются в нормативную основу административной ответственности. Законодательством установлен особый порядок привлечения к административной ответственности, он отличается сравнительной простотой, что создаёт условия для его эффективного применения, и в тоже время содержит необходимые гарантии законности, права на защиту. Структура административной ответственности: В структуру административной ответственности включаются её основные части, элементы. Причём отсутствие хотя бы одного из них препятствует её наступлению: Основание. Субъекты Условия применения. Мера административной ответственности. Процедура. Необходимо отметить, что в течение многих лет под основанием административной ответственности понимали административное правонарушение, но затем это мнение изменилось и было выделено два основания: закон и правонарушения. Т.е. стали выделять юридическое основание - норма права, и фактическое основание - совершение правонарушения.


Конкуренция уголовно-правовых норм при квалификации преступлений: Учебное пособие для вузов - 169 с. {Высшее образование} ISBN 5-16-001346-6 5-16-000844-6 ~92.12.10 120 М: Инфра-М Иногамова-Хегай Л.В.
58 руб
Реализация принципа справедливости при установлении санкций уголовно-правовых норм Велби, Проспект Бунин О.Ю.
На основе анализа действующего законодательства выявлено и обобщено большое количество санкций УК РФ, не отвечающих критериям уголовно-правового принципа справедливости.
98 руб
Толкование конституционно-правовых норм в Российской Федерации: Монография Проспект,Велби Таева Н.Е.
На основе анализа федерального законодательства и законодательства субъектов РФ, практики Конституционного Суда РФ и конституционных (уставных) судов субъектов РФ исследуются такие вопросы, как понятие, виды, способы толкования конституционно-правовых норм.
229 руб
Установление содержания иностранных правовых норм в международном частном праве Инфотропик Медиа Хоцанов Д.А.
Для ученых, преподавателей, судей и арбитров государственных и третейских судов, адвокатов и иных юристов, представляющих интересы участников международного гражданского оборота.
399 руб
Установление содержания иностранных правовых норм в международном частном праве Инфотропик Медиа Хоцанов Д.А.
Основные выводы автора вносят вклад в развитие отечественной доктрины международного частного права.
699 руб
Общая теория налогово-правовых норм Научная мысль Инфра-М, РИОР Демин А.В.
На основе общеправовых подходов выделена отраслевая специфика фундаментальных категорий налогового права, включая понятие, признаки и структуру налогово-правовых норм, их классификацию, системные взаимодействия в рамках нормативно-логических конструкций.
331 руб
Рецепция гражданско-правовых норм в налоговом законодательстве Современная российская цивилистика Юрлитинформ Волкова Н.Н.
Выявлены характерные особенности и сходство налоговой (финансово-правовой в целом) и гражданско-правовой ответственности в контексте содержания функций, выполняемых этими видами ответственности, определены допустимые пределы рецепции цивилистических норм и юридических конструкций в Налоговом кодексе РФ. Определено субъективное основание пени как меры налоговой ответственности.
294 руб
Концептуальные основы конкуренции уголовно-правовых норм: Монография Норма Иногамова-Хегай Л.В.
Анализируются институты назначения наказания и освобождения от уголовной ответственности и наказания, обосновываются правила выбора норм.
1046 руб
Договоры об играх, пари: понятия, виды, правовое регулирование Статут Брагинский М.И.
Работа посвящена правовому регулированию отношений, возникающих по поводу игр и пари.
87 руб
Ю. Новое в жилищном законодательстве Сб.норм.-правовых актов (на 20.04.05г.) { } ISBN 5-98119-695-5 ~54.00.00 83300 М: Омега-Л
68 руб

Молочный гриб можно использовать для похудения, восстановления микрофлоры, очищения организмаМолочный гриб можно использовать для похудения, восстановления микрофлоры, очищения организма

(495) 105 99 23

Сайт char.ru это сборник рефератов и книг