(495)
105 99 23оплата и доставка

оплата и доставка char.ruКниги интернет магазинКниги
Рефераты Скачать бесплатноРефератыОсознанность, где взять счастье

РЕФЕРАТЫ РЕФЕРАТЫ

Разлел: Международные экономические и валютно-кредитные отношения Разлел: Международные экономические и валютно-кредитные отношения

Міграція робочої сили (юридичний аспект) (WinWord 97 (на укр языке))

найти еще ...
Платеро и я. Книга для чтения на испанском языке Чтение в оригинале. Испанский язык Каро Хименес Х.Р.
Книга пользуется любовью и взрослых, и детей в Испании и в других странах на большой планете людей.
157 руб
Я робот. На английском языке My Favourite Fiction Антология Азимов А.
354 руб

Щодо причин економічного характеру то вони закладені в економічному рівні розвитку різних держав. Робоча сила переміщується із держав з низьким рівнем життя в держави з більш високим рівнем. І це є закономірністю, наприклад якщо порівняти середньомісячний заробіток в нашій державі (він складає приблизно 40-60 ам. долларів на місяць),та заробіток в такий розвиненій європейській державі, як Німеччина (де середньомісячний заробіток приблизно 1500 ам. долларів) ми бачимо, що він перевищує середньомісячний заробіток в Україні приблизно в 25 разів, а характер виконуваної роботи - однаковий. Це і є однією з важливих причин сучасної міграції не тільки в нашій державі, але і в світі. Другою важливою ознакою, яка обумовлює економічний фактор є наявність органічного безробіттяя в деяких державах, перш за все слабо розвинених. Це спонукає громадян таких держав до пошуку будь-якого заробітку для забезпечення своїх потреб. І ця проблема є більш глибокою тому, що є різниця: заробляти хочаб щось чи не заробляти взагалі, а забезпечувати свої потреби хоче кожна особа. Що ж до самих міграційних течій, то необхідно сказати що їх основу складають робітники і не значну частину - службовці. Якщо звернутися до самого процесу міграції, необхідно відмітити, що в середині дев'ятнадцятого сторічча було відмічено значне явище в історії сучасної міграції. В 40-ві роки цього сторічча відбувся всплеск еміграції з Ірландії до США, внаслідок, так званого, "картопляного голодомору." Широкомаштабна міграція на початку 80-х років цьго ж сторічча, з Італії та стран Східної Європи до США, була пов'язана з падінням цін на пшеницю. Причинами такої міграції робочої сили було аграрне перенаселення в деяких європейських країнах, безробіття, більш сприятливі умови праці в США, а також сприятливі умови для поширеного розвитку своєї справи, підвищення життєвого рівня. Нова волна міграції з Європи до США мала місце в 20-ті роки нашого сторічча. До вже перелічених умов слід добавити труднощі післявоєнного періода життя у Європі. Після 2-ої світової війни було відмічено три нових потока міграції робочої сили до США. По-перше, це "віддток мозку", виїзд висококваліфікованих спеціалістів та членів їх сімей до Північної Америки. По-друге, потоки біженців з Угорщини після придушення антикомуністичного руху та із В'єтнаму після перемоги комуністів над ліберелами, а також із Куби. По-третє, самим массовим потоком цього піріоду є переміщення робочої сили із Мексики та країн Карибського басейну. Говорячи глобально про вищевказані проблеми можно відмітити що в перших двох випадках причини міграції були суто політичні, то в останньому - економічні. Проаналізувавши вищевикладене можна зробити висновок про те, що робоча міграція - це тривалий процес, корні якого беруть свій початок з моменту зародження робочого класу. Для того щоб більш ясніше зрозуміти процес міграції необхідно визначити основні напрямки робочої міграції. Проглянувши декілька видів класифікацій напрямків міграції, я дійшов висновку що найбільш повно та вдало вона викладена у Є.Ф. Авдокушина: 1)міграція з країн, що розвиваються до розвинених - вона викликана потребою розвинених країн в забезпеченні необхідними робітниками деяких галузей.

Виходячи з суверенного права та законних інтересів держав, кожна з них повинна мати власні імміграційні закони, в той же час, поважаючи норми міжнародного права, зобов(язуючись завжди дотримуватися прав і свобод людини-мігранта. Міграційні процеси як невід(ємна та постійна складова історії людства істотно впливають на стан і перспективи економічного, культурного і соціального розвитку суспільства, як я вже зазначав, впливаючи як позитивно так і негативно. Я вважаю, що для нашої держави міграційні процеси все ж таки відіграють більш негативну ніж позитивну роль, тому що наша держава не має відповідного регулюючого правового механізму, що дає підстави для розвитку нелегальної міграції, яка є безперечно негативним явищем. Найяскравішим прикладом у регулюванні процесів міграції може бути досвід США. Так, майже 11 млн. іммігрантів, які нині проживають у країні, заробляють 240 млрд. доларів, сплачуючи при цьому податки на загальну суму 90 млрд. доларів, а ще - податки у державну казну в розмірі 5 млрд. доларів. Такі надходження до національного доходу країни у 5-8 разів перевищують витрати на утримання мігрантів.1 Нормативна база, що регулює проблеми міграції в Україні є слабо розвиненою, але все ж таки приймаються заходи щодо регулювання цих проблем. Отже з набуттям Україною незалежності, постало питання створення власних державних органів управління, в тому числі й у сфері правового регулювання міграційних процесів. Для нашої країни вирішення цього питання було надто складним тому, що у Радянському Союзі, одною з правонаступниць якого стала Україна, взагалі не існувало інституту міграційного права. Початок розробки цього інституту було покладено прийняттям Декларації про держаний суверенітет. Піля його прийняття країна зіштовхнулася з проблемою недостатньої правової бази, яка б регулювала міграційні процеси, але все ж таки заходів було прицнято. Важливий крок у регулюванні проблем міграції був зроблений у 1993 році, коли указом Президента від 26 квітня, було створено нове міністерство, Міністерство України у справах національностей та міграції. Основними завданнями цього міністерства були: підготовка спільно з іншими органами державної виконавчої влади пропозицій про формування державної політики у сфері міграції, забезпечення відповідно до чинного законодавства захисту прав і соціальних гарантій незаконно депортованих з України і мігрантів, участь у міжнародному співробітництві у сфері національних відносин та міграції та інші. Відоповідно до покладених на міністерство завдань, воно повинно було виконувати такі функції: вивчати та аналізувати міграційні процеси; готувати і подавати Кабінету Міністрів інформацію, щодо реалізації державної політики у сфері національних відносин та міграції; організовувати спільно з іншими центральними органами державної виконачої влади розробку міграційної політики і державних програм у сфері міграції; брати участь у розробці проектів документів з питань трудової міграції громадян україни за кордон та іноземних громадян в Україну. Цей перелік функцій не є вичерпним. Варто зазначити, що покладені на міністерство функції і завдання були не тільки відповідальними і складними, але й різнобічними.

Наукові дослідження та публікації в пресі були зорієнтовані переважно на виявлення загальних тенденцій розвитку трудової міграції в Україні. Значно менше уваги приділялось теоретично-методологічному аналізу проблем виникнення та розвитку зовнішньої трудової міграції, аналізу процесу адаптації та механізму соціального захисту українських громадян за кордоном, створенню адекватної нормативно-правової бази регулювання процесів міждержавного обміну трудовими ресурсами. Недостатній рівень дослідження розвитку зовнішньої трудової міграції в Україні, відсутність чіткого та ефективного механізму управління, міграційними процесами, необхідність вдосконалення державної політики в сфері міждержавного обміну трудовими ресурсами - це на мій погляд та низка питань, яка повинна бути врегульвана в найкоротші строки. Переходячі саме до проблеми трудової еміграії громадян України за кордон по - перше треба з'ясувати - які ж саме налідки має ця проблема для України? Дослідження впливу зовнішньої трудової міграції, показало, що вона поєднує у собі і закономірні і вимушені наслідки для України. Міжнародна трудова міграція – складне явище, яке потребує комплексного підходу до оцінки впливу названих процесів на розвиток суспільства. Серед позитивних результатів трудової міграції для України можна назвати: - сприяння інтеграції України до міжнародного ринку праці через міждержавний обмін робочою силою; - послаблення тиску безробіття на національному ринку праці, зниження соціальної напруги у суспільстві; - надання можливості реалізувати свої здібності за кордоном, підвищити рівень кваліфікації, познайомитись з світовим досвідом, покращити матеріальне становища, як самих емігрантів так і членів їх родин; - надходження в Україну додаткової іноземної валюти, шляхом грошових переказів трудових емігрантів та інвестування коштів в економіку через створення спільних підприємств з іноземними засновниками; - стимулювання до більш продуктивної діяльності українських працівників через створення конкуренції з закордонними фахівцями; - підвищення світового рейтингу України, як демократичної, вільної та відкритої держави. В той же час вплив міграційних поїздок на розвиток трудового потенціалу та економіки України не можна вважати однозначно позитивним. Серед негативних наслідків трудової еміграції для України назвемо наступні: - втрата країною найконкурентоздатнішої частини власних трудових ресурсів; - підвищення тиску на національний ринок праці внаслідок створення іноземними громадянами конкуренції місцевій робочий силі; - уповільнення темпів розвитку науково-технічного прогресу, в зв’язку з чисельною інтелектуальною еміграцією українських вчених за кордон; - втрата Україною іноземної валюти, що вивозиться емігрантами в якості власних заощаджень; - поширення випадків зловживань та ошукувань громадян приватними агентствами з працевлаштування; - виникнення політичних та економічних претензій до нашої країни, в зв’язку з збільшенням нелегальної трудової еміграції українців; - використання наших громадян за кордоном на низькокваліфікованих, важких роботах з шкідливими умовами праці, наявність випадків їх дискримінації та експлуатації з боку місцевих роботодавців; - тривала відірваність трудових емігрантів від родини, існування можливостей потрапити у воєнні конфлікти і навіть загинути; - підвищення злочинності та соціальної напруги у суспільстві через міжнаціональні конфлікти, чисельні порушення правил оформлення документів на перебування та проживання іноземцями, використання України, в якості транзитної територій, для подальшої еміграції у розвинуті західні країни.

Поиск Жнива скорботи: радянська колективізація і голодомор

На основі цифр, наведених на с. 157, можна більш-менш точно порівняти кількість засланців, класифікованих за категоріями «промислової» й аграрної робочої сили; це дало б до 2,5 млн лише в цих районах. Красноярськ у 1930–1931 рр. одержав 24200 «куркульських» родин. Серед інших «одержувачів» був Нарим; тут земля не розмерзається протягом більшої частини року, а в інший час це — неродючий болотний грунт. О. Солженіцин у своєму творі «Архипелаг ГУЛАГ» розповідає про прибуття туди розкуркулених у лютому 1931 р.: «Ряди возів котилися безперервно селом Коченовим Новосибірської губернії, оточені з обох боків конвойними військами, з'являючись із засніженого степу і зникаючи в засніженому степу знову… всі вони човгали в наримські болота — і в цих ненаситних трясовинах всі вони залишилися. Чимало дітей уже померло жахливою смертю впродовж цього тяжкого шляху». Трапезников, описуючи цю міграцію, зауважує: на початок 1932 р. до Нарима, населення якого становило 119 тис., було заслано 196 тис. «репресованих куркулів із центральних районів країни»

Реферат: Аналіз фінансово-господарської діяльності ЗАТ "Перший український міжнародний банк" (ЗАТ "ПУМБ") Аналіз фінансово-господарської діяльності ЗАТ "Перший український міжнародний банк" (ЗАТ "ПУМБ")

Поиск Жнива скорботи: радянська колективізація і голодомор

Коні не були достатньо сильні, щоб тягнути борону, і їм треба було допомагати, а чоловіки могли носити мішки з насінням лише короткий час, змінюючи один одного. Вони якось дотягнули до чотирьох пополудні, коли коні вже зовсім знесилилися. Тоді колгоспний голова наказав припинити роботу того дня, сказавши, що «чогось все ж таки добилися». Український уряд закликав селян до ще самовідданішої праці, поставивши за зразок якийсь міфічний колгосп, у якому, мовляв, люди з легкістю працювали лише сім з половиною годин та виконували всі необхідні норми. Повідомляли, що до В. Затонського під час відвідин ним села у червні 1933 р. наблизився натовп знеможених селян, яких секретар окружкому партії відрекомендував йому як нероб, що ухиляються від праці. Затонський відповів: «Якщо вони помруть, це буде уроком для інших». З урахуванням фізичної спроможності селян виконувати лише частину праці і вичерпання резервів робочої сили посівну кампанію 1933 р. проводили по-новому. Колгоспних коней врешті забезпечили кормами, які суворо заборонялося використовувати для іншої мети під небезпекою судового переслідування (указ від 7 серпня 1932 р.)

Реферат: Політична доктрина більшовиків у 20-50 роках (WinWord (на укр языке0) Політична доктрина більшовиків у 20-50 роках (WinWord (на укр языке0)

Скасовуючи наркомат Робочо-селянської інспекції, з'їзд перетворив Центральну Контрольну комісію, що обирається з'їздом, у Комісію партійного контролю при ЦК ВКП(б). Керівник комісії призначався з числа секретарів ЦК. Одночасно була перетворена комісія виконання при СНК Союзу Сірий у намічувану з'їздом партії на затверджувану ЦИК і СНК Союзу Сірий комісію радянського контролю при СНК Союзу Сірий. Керівник і цієї комісії також призначався з числа заступників голови СНК Союзу Сірий. Таким чином, з'їзд заснував «зони поза критикою». Історичний досвід показав, що навіть ЦКК-РКП не зміг піднятися над ЦК партії і виявився знаряддям у боротьбі Сталіна за одноособову владу. Діяльність органів, що перевіряють, була узята під строгий контроль ЦК партії і Генсека. Піраміду партійно-державного керування, що вибудовується з'їздом, на вершині якої міцне місце займав Сталін як Генеральний Секретар ЦК ВКП(б), доповнило ще одою рішення з'їзду. У Статуті, прийнятому на з'їзді, принцип демократичного централізму був конкретизований 4 пунктами, запропонованими Сталіним: виборністю, звітністю, підпорядкуванням більшості й обов'язковостей для всіх комуністів прийнятих рішень.

Поиск Введение в языкознание (Курс лекций)

Наоборот, различные течения структурализма наиболее существенной характеристикой языка объявляют его внутреннюю структуру и взаимоотношения составляющих ее элементов, отодвигая при этом на задний план все остальное. Поэтому, характеризуя язык, можно его представить как нечто такое, на чем любое явление жизни общества оставляет свои неизгладимые следы, или как схему чистых отношений, своего рода код, или как некое кибернетическое устройство. Автор описывает сущностные характеристики языка такими, какими мы можем наблюдать их в реальной действительности, в конкретном многообразии. Проблемы структуры и системы языка так же важны, как и проблемы влияния общества на язык. Можно заранее сказать, что такой подход к языку не удовлетворит представителей различных крайних течений, но автор надеется, что вдумчивый читатель сам поймет, в каких целях это делается. Человеческий язык необычайно многогранное явление. Чтобы понять истинную сущность языка, его необходимо рассмотреть в разных аспектах, рассмотреть, как он устроен, в каком соотношении находятся элементы его системы, каким влияниям он подвергается со стороны внешней среды, в силу каких причин совершаются изменения языка в процессе его исторического развития, какие конкретные формы существования и функции приобретает язык в человеческом обществе

Реферат: Український правопис Український правопис

Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение

Реферат: Заболотний Данило Кирилович – український мікробіолог, епідеміолог, видатний учений Заболотний Данило Кирилович – український мікробіолог, епідеміолог, видатний учений

Міністерство охорони здоров'я України Вінницький національний медичний університет імені М.І. Пирогова Кафедра медичної мікробіології та імунологіїРеферат на тему: Заболотний Данило Кирилович - український мікробіолог, епідеміолог, видатний ученийм. Вінниця, 2008 ПланВступ Коротка біографія Д.К. Заболотного Внесок Д.К. Заболотного в мікробіологію і епідеміологію, науку Висновок Література Життя пролетіло як одна мить Д.К. Заболотний Вступ Данило Кирилович Заболотний встиг в своєму житті стільки, що він по праву може зайняти одне з перших місць в шерензі таких корифеїв, як Луї Пастер, Ілля Мечніков, Роберт Кох. Його ім - Москва, 1987

Реферат: Український національний рух напередодні Першої світової війни Український національний рух напередодні Першої світової війни

Усі свої здобутки українцям доводилося виборювати у впертій боротьбі з польською адміністрацією та польськими політичними силами краю. Українсько-польські стосунки на початку ХХ століття набрали гостро конфліктного характеру, характеру неоголошеної війни, найвиразнішими проявами якої стали замах на Івана Франка 1897 року, криваві розправи над українськими виборцями, вбивство галицького намісника графа Андрія Потоцького українським студентом у 1908 році та вбивство польськими студентами одного з лідерів українського студентського руху Адама Коцка у 1910 році. Політична боротьба точилася навколо двох питань: створення українського університету у Львові та проведення виборчої реформи, яка б збільшила представництво українців у галицькому соймі. У лютому 1914 року завдяки активним діям митрополита Андрія Шептицького був укладений польсько-український компроміс, згідно з яким українці повинні були одержати третину місць у галицькому соймі і повноправне представництво у різних соймових комісіях. Польсько-український компроміс сильно підважив монополію поляків на владу, передусім в освітніх і культурних питаннях. Поляки зобов й заборонив їм створювати будь-які товариства, клуби, музично-драматичні гуртки, видавати газети рідною мовою.

Реферат: Войно-Ясенецкий, український діяч і лікар Войно-Ясенецкий, український діяч і лікар

Зміст Біографія Пам`ять про архієпископа Луку Роботи Використана література Біографія Лука (Войно-Ясенецький Валентин Феліксович), архієпископ Сімферопольський і Кримський. Народився 27 квітня 1877 року в м. Керчі, в сім'ї провізора. Батьки його незабаром переїхали до Києва, де він в 1896 році одночасно закінчив 2-у Київську гімназію та Київське Художнє Училище. У хлопця виявилося художнє дарування, намітився і напрям. Пройнятий релігійною ідеєю, Войно-Ясенецький ходив по церквах і в Києво-Печерську Лавру, робив багато зарисовок богомольців, за яких отримав премію на виставці в Училищі. Він збирався поступити в Академію Витівок, але бажання приносити безпосередню користь народу примусило його змінити свої плани. Валентин Феліксович проучився рік на юридичному факультеті, потім перейшов на медичний факультет Київського університету. У 1903 р. він з відмінністю закінчив університет. У січні 1904 р. під час війни з Японією, був направлений з госпіталем Червоного Хреста на Далекий Схід і працював в м. Читі завідувачем хірургічного відділення госпіталю. Тут Валентин Феліксович познайомився з сестрою милосердя, яку поранені називали . 2-е видавництво 1959, т. 5.

Реферат: Леся Українка - "чи не єдиний чоловік на всій Україні!" Леся Українка - "чи не єдиний чоловік на всій Україні!"

Реферат на тему Леся Українка - . Померла Леся Українка 1 серпня 1913 року в курортному грузинському містечку Сурамі. Згодом прах великої дочки українського народу було перевезено до Києва і перепоховано на Байковому кладовищі. Поліція не дозволила ні промов, ні співів, а щоб ніхто не посмів порушити заборону, дала у супровід похоронної процесії наряд кінноти. За труною йшов багатотисячний натовп. Україна ховала свою дочку. Висновок Тверда, переконлива віра в людину, в її високе покликання, торжество християнських істин — головний рушій творчості геніальної дочки українського народу. Те, що колись спекулятивно охрещували як революційність, насправді було палким прагненням якнайскорішого утвердження справжніх моральних цінностей як у конкретно взятій людині, так і в суспільстві загалом. Ця переконаність не була декларативним проповідуванням догм, а ґрунтувалася на знанні Духа, що відкривається лише обраним раз на сто років. Як я умру, на світі запалає Покинутий вогонь моїх пісень, І стримуваний пломінь засіяє, Вночі запалений, горітиме удень. Леся Українка

Реферат: Український філософ Памфіл Юркевич Український філософ Памфіл Юркевич

Зміст Вступ 1. Течії української філософії початку ХІХ століття 2. Життя та творчість Памфіла Юркевича 3. Просвітництво та романтизм: погляд на пізнання 4. Кардіоцентризм – філософія серця Висновок Список літератури Вступ Починаючи з третього десятиріччя й в середині XIX ст. найзначнішим центром філософського життя України стає Київ. У ньому цього часу склалась релігійно-філософська школа, представники якої відіграли істотну роль не лише в історії української, а й російської культури. За всього розмаїття поглядів кожного з представників школи їх загалом об'єднує спільність в історико-філософській зорієнтованості і у спрямуванні, з огляду на яке здійснювався синтез ідей найзначніших представників світової філософської думки. Щодо останнього представники київської школи виявляють передусім глибокий інтерес до творчості речників німецької філософії, насамперед, Шеллінга, Гегеля, німецьких містиків. Разом з цим звернення до ідей німецьких філософів не обме­жувалось зусиллями щодо популяризації їх у нашій культурі. Київські філософи здійснюють спробу синтезувати ці ідеї через взаємодію з вітчизняною духовною традицією.

Реферат: Сутність і види міжнародної міграції робочої сили Сутність і види міжнародної міграції робочої сили

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ЧЕРКАСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ФАКУЛЬТЕТ ПЕРЕПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ К О Н Т Р О Л Ь Н А Р О Б О Т А по дисципліні « Міжнародна економіка »Слухач : Дмитро Іванович Спеціальність, група : .ЗФ – 02 ( фінанси )Керівник : Леся Омел’янівнаРезультат, дата: Реєстраційний номер, дата: м. Черкаси 2002 р. З А В Д А Н Н ЯТЕМА : Сутність і види міжнародної міграції робочої сили. Регулювання міжнародних міграційних процесів.1. Сутність і причини міжнародної міграції робочої сили .- 32. Державне та наддержавне регулювання міжнародної міграції робочої сили 63. Міжнародна економічна інтеграція 8 Література 111. Сутність і причини міжнародної міграції робочої сили Як форма міжнародних економічних відносин міжнародна міграція робочої сили виникає і розвивається водночас зі становленням і еволюцією міжнародної міграції капіталу, міжнародної торгівлі. Інтенсивно цей процес відбувався наприкінці XVIII — на початку XIX ст. із здійсненням промислової революції та формуванням технологічного способу виробництва, заснованого на машинній праці.


ФЗ Выпуск 22 (97) "О языках народов РФ" Инфра-М
24 руб
Учебник для студентов, аспирантов, преподавателей филологических факультетов и факультетов иностранных языков вузов и учащихся старших классов гуманитарного профиля Изд. 1-е 2-е - 264 с. Лексика и фразеология (сопоставительный аспект) современного русского литературного языка: Современный русский язык: М: Флинта /Наука Солодуб Ю.П., Альбрехт Ф.Б.
115 руб
Дидактические карточки "Знание-сила! Цифры и счет на английском языке"
Игра предназначена для детей от 3-х лет. В комплекте: 8 карточек. Яркие карточки и игровая форма обязательно заинтересуют даже непосед!
107 руб
Глобализация и Россия: Парадигма, социально-политический аспект, стратегия левых сил ISBN 5-88010-194-0 ИТРК Биндюков Н.Г.
160 руб
Набор для квиллинга "Укрась фоторамку. Солнечный день", 6 цветов, 97 полос
Мастер-класс по созданию поделки прилагается.
107 руб
Даурия: Роман - 736 с. ISBN 5-04-001658-1 5-04-006533-7 ~97.11.08 033 М:Эксмо Седых К.Ф.
125 руб
Собачье сердце; Избранные сочинения: В 3 тт: Т. 1: Записки юного врача; Белая гвардия - 688 с. Записки на манжетах; Рассказы; Дьяволиада; Роковые яйца; М:Терра-Кн.клуб/Литература Булгаков М.А.
165 руб
Избранные сочинения: В 3 тт: Т. 3: Пьесы - 736 с. ISBN 5-300-02358-2 5-300-02355-8 5-300-02975-0 5-300-02 ~97.11.23 073 М:Терра-Кн.клуб/Литература Булгаков М.А.
220 руб
Перверзия (пер. с укр. Бражкиной А., Сида И.) ISBN 5-86793-173-0 Новое литературное обозрение Андрухович Ю.
Античный сюжет о кратком трагическом романе поэта и переводчицы разыгрывается в современной Венеции на семинаре, посвященном спасению этой сокровищницы мировой культуры.
240 руб
Желтый князь: Роман; Царь-Голод: Воспоминания, документы (пер. с укр.) - 351 с. ISBN 5-7516-0263-3 ~91.09.17 024 М:Текст/Дружбанародов Барка В.
73 руб
Три товарища: Роман (пер. с нем. Шрайбера И.) - 384 с. ISBN 5-237-01483-6 966-03-0147-2 5-17-001697-2 5-17-011 ~97.11.08 094 М:АСТ/Харьков:Фолио Ремарк Э.М.
195 руб

Молочный гриб можно использовать для похудения, восстановления микрофлоры, очищения организмаМолочный гриб можно использовать для похудения, восстановления микрофлоры, очищения организма

(495) 105 99 23

Сайт char.ru это сборник рефератов и книг