(495)
105 99 23оплата и доставка

оплата и доставка char.ruКниги интернет магазинКниги
Рефераты Скачать бесплатноРефератыОсознанность, где взять счастье

РЕФЕРАТЫ РЕФЕРАТЫ

Разлел: Право Разлел: Право

Хозяйственное право

найти еще ...
Хозяйственное право. Экзаменационные ответы студенту ВУЗа Ответ
Рассматриваются вопросы основ правового регулирования производственно-хозяйственной деятельности, хозяйственных отношений предприятий различных форм собственности, характеристики социально-экономической сущности хозяйственных процессов, регулируемых нормами хозяйственного права.
22 руб
Учебное пособие Хозяйственное право. Для бакалавров КноРус Круглова Н.Ю.
Рассматривается современный правовой механизм управления производственно-хозяйственной деятельностью предприятий (фирм).
622 руб

Реферат На тему: “Види суб’єктів господарського права” Завдання, права та обов'язки суб'єкта господарського права Кожен з видів суб'єктів господарського права має свої певні завдання. Підприємство здійснює виробничо-господарську діяльність, банк — кредитну, розрахункову та іншу діяльність, орган державної виконавчої влади — управлінську діяльність в економіці і т.ін. Правовою формою, в якій врегульовані завдання суб'єктів господарського права, є їх статутні господарсько-правові акти – установчі документи установчий договір і статут), статут державного та іншого підприємства, положення (про міністерство, про державний комітет). Виходячи із завдань, статутні акти врегульовують такі поняття, як цілі і предмет діяльності суб'єкта господарського права (функції щодо органів управління). Підприємства згідно з законом мають право здійснювати будь-які види законної господарської діяльності: виробничої, науково-дослідної, комерційної та ін. Всі підприємства є комерційними організаціями. Їх статутними цілями завжди виступає здійснення певної господарської діяльності з метою одержання прибутку. Прибуток є основним узагальнюючим показником фінансових результатів господарської діяльності підприємства (ст.ст.1,18 Закону «Про підприємства в Україні», ст.1 Закону «Про підприємництво»). Це є майно, яке у визначеному статутом порядку присвоює власник (власники) підприємства. Право визначати цілі і предмет діяльності підприємства належить його засновникам, які виходять при цьому з своїх підприємницьких можливостей. Закон дозволяє вносити в статут будь-яку кількість видів діяльності, не забороненої законом. Юридичним засобом досягнення завдань і цілей суб'єкта господарського права виступають його права, захист яких гарантує держава. Права суб'єктів визначаються господарським законодавством залежно від їх видів: права підприємств, об'єднань підприємств, фінансових і посередницьких інститутів, органів державної виконавчої влади. Права суб'єктів можна класифікувати відповідно до їх змісту. Засновницькі права грунтуються на загальній нормі права власності, згідно з якою власник «може використовувати майно для здійснення господарської та іншої, не забороненої законом діяльності» (ст.4 Закону «Про власність»). Ця норма деталізована статтями 5 та 6 Закону «Про підприємництво» та ст.5 Закону «Про підприємства в Україні». Засновницькі права включають право на вільний вибір засновниками підприємства видів діяльності, право на вибір організаційно-правової форми підприємства, право на прийняття рішення про створення підприємства, право змінювати у встановленому порядкуяк діяльність, так і форму підприємства. За загальним правилом ці та ішні засновницькі права належать власнику (власникам). Права в галузі управління. Підприємства й інші суб'єкти господарського права самостійно управляють своєю діяльністю та справами. Порядок здійснення управління регулюється статутними актами згідно з принципами, визначеними законодавством. Основним з них є принцип поєднання прав власника на господарське використання свого майна з самоуправлінням трудового колективу. Власник здійснює свої управлінські права як безпосередньо (кооператив, колективне підприємство), так і через уповноважені ним органи (державні підприємства, господарські товариства).

Поиск Договорное право. Книга первая. Общие положения

Глубокое обоснование концепции единого гражданского права содержалось в работах С.С. Алексеева, Ю.Г. Басина, С.Н. Братуся, В.П. Грибанова, В.А. Дозорцева, О.С. Иоффе, Ю.Х. Калмыкова, С.М. Корнеева, О.А. Красавчикова, А.Л. Маковского, Г.К. Матвеева, Е.А. Флейшиц, А.А. Собчака, В.А. Рахмиловича, Р.О. Халфиной, В.Ф. Яковлева, В.Ф. Яковлевой и др. При этом среди тех, кого можно было назвать представителями школы цивильного права, оказалось немало тех, кто выступал за выделение особой группы хозяйственных договоров. Общим для взглядов последних было признание хозяйственных договоров особой разновидностью гражданских договоров. Соответственно регулирование таких договоров должно было подчиняться общим нормам гражданского права, а в их числе общим нормам гражданских договоров. При этом заведомо исключалась необходимость в создании обобщающего акта о таких договорах даже в рамках гражданского законодательства. По этой причине выделение хозяйственных договоров имело главным образом познавательное значение. Иную позицию занимали представители школы хозяйственного права, высказывавшиеся за принятие наряду с гражданским такого же самостоятельного хозяйственного кодекса

Реферат: Земельное право как отрасль права, наука и учебная дисциплина в Республике Беларусь Земельное право как отрасль права, наука и учебная дисциплина в Республике Беларусь

Поиск Договорное право. Книга первая. Общие положения

Таким образом, есть все основания полагать, что Гражданский кодекс является в такой же мере Кодексом предпринимателей, как и граждан. На наш взгляд, спорными являются взгляды и тех, кто считает предпринимательское право комплексным образованием, регулирующим особого рода отношения в сфере хозяйствования: хозяйственно имущественные, хозяйственно управленческие и внутрихозяйственные. Как комплексное образование хозяйственное право не имеет собственного предмета и метода правового развития. Оно формируется и развивается на стыке публичного и частного права. В предмет хозяйственного ведения невозможно включить диаметрально противоположные хозяйственно имущественные (гражданские) и хозяйственно управленческие и внутрихозяйственные отношения[183]. Из дальнейших рассуждений автора можно сделать вывод, что в значительной мере речь идет о признании хозяйственного права совокупностью актов, действующих в хозяйственной сфере. Не случайно термин «хозяйственное право» заменяется в конце концов другим «хозяйственное законодательство», которое должно означать совокупность разнообразных актов, содержащих нормы различных отраслей права

Реферат: Гражданское право в системе права Гражданское право в системе права

Институт Мировой Экономики и ИнформатизацииКурсовая работа На тему: «Гражданское право в системе права – соотношение частного и публичного» г. Москва 2001 План: Введение 1. О предмете гражданского права. Аналогия права 2. Развитие гражданского права в России. Соотношение частного и публичного. А) Принятие ГК 1922 года Б) Гражданский кодекс 1964 года и последующие НПА В) Действующий Гражданский кодекс. Новеллы ГК 1994 года 3. Соотношение гражданского права и других отраслей права А) «Предпринимательское» право Б) Семейное, трудовое и земельное правоЗаключение Нормативно-правовые акты ЛитератураВведение Проблема разработки теоретических основ регулирования общественных отношений всегда остро стояла перед юридической наукой. Развитие теории права требует своевременного переосмысления ряда категорий, выхода на новый уровень исследований. В частности, речь идет о проблеме сущности основных начал гражданско-правового регулирования и их взаимообусловленности и связи с иными правовыми явлениями. Правовое регулирование суще­ствующих общественных отношений носит поотраслевой характер. При этом имеется в виду формирование отдельных отраслей, каждая из которых объединяет внут­ренне связанные между собой нормы.

Поиск Истмат и проблема Восток-Запад

Одной из главных задач государства в любом обществе является регулировать отношения в сфере хозяйства (производства и распределения). Этому посвящено хозяйственное право. Для советского строя эта функция стала особенно важной, поскольку в СССР произошло глубокое огосударствление хозяйства. Главные основания права в этой сфере также очень различны в современном и традиционном обществе, они уходят корнями в глубокую древность. Уже Аристотель сформулировал основные понятия, на которых базируется видение хозяйства. Одно из них экономия, что означает «ведение дома», домострой, материальное обеспечение экоса (дома) или полиса (города). Эта деятельность не обязательно сопряжена с движением денег, ценами рынка и т.д. Другой способ производства и коммерческой деятельности он назвал хрематистика (рыночная экономика). Это изначально два совершенно разных типа деятельности. Экономия это производство и коммерция в целях удовлетворения потребностей. А хрематистика это такой вид производственной и коммерческой деятельности, который нацелен на накопление богатства вне зависимости от его использования, т.е. накопление, превращенное в высшую цель деятельности

Реферат: Право власностi та право повного господарського ведення: спiльне та вiдзнаки Право власностi та право повного господарського ведення: спiльне та вiдзнаки

Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная
Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады
Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее

Реферат: Уголовно-исполнительное право в системе права, его предмет, функции и система Уголовно-исполнительное право в системе права, его предмет, функции и система

Общие положения и принципы исполнения наказаний закреплены в главе 1 УКИ, они образуются из целей и задач, структуры и содержания уголовно- исполнительного законодательства, из его места в системе международно- правовых актов, относящихся к обращению с осужденными. Они включают нормы этой отрасли права определяющей действия уголовно-исполнительного законодательства в пространстве и во времени, основания исполнения наказаний, и применения иных мер уголовно-правового характера, основные средства исправления осужденных. Впервые в данной отрасли законодательства установлены его принципы (ст. 8 УИК). В общих положениях УИК определены основные средства исправления осуждённых (ст. 9): V режим, V воспитательная работа, V общественно полезный труд, V получение общего образования, V профессиональное обучение и подготовка осуждённых, V общественное воздействие на осуждённых. Уголовно-исполнительный кодекс отказался от употребления термина «меры исправительно-трудового воздействия», содержание которых не было раскрыто в законе и, как следствие этого, вызывало разноречивое их толкование как в теории данной отрасли права, так и на практике.

Реферат: Административное право как отрасль права Административное право как отрасль права

А в ряде сфер - в обороне, государственной безопасности, охране общественного порядка, здравоохранении, народном образовании, транспорте, связи, энергетике - ее роль является решающей. Административное право - очень важная отрасль права, так как роль государственной администрации в России очень велика. От нее зависит эффективность управления и реализация гражданами многих прав. Отрасли права отличаются друг от друга прежде всего по предмету и методу правового регулирования. Предмет административного права - совокупность общественных отношений, складывающихся в процессе организации и деятельности исполнительной власти. В самой общей форме можно сказать, что административное право - управленческое право. Оно реализует отношения, возникающие в ходе формирования и функционирования государственной администрации, и “ обслуживает” сферу государственного и муниципального управления. Управление существует во всех сферах общественной жизни, эта деятельность велика по объему и разнообразна по содержанию. Во многих случаях управленческая деятельность настолько специфична, настолько связана с особым видов управляемой деятельности, что ее регламентируют нормы не административного, а других отраслей права.

Реферат: Административное право как отрасль права и как наука Административное право как отрасль права и как наука

Исполнительные органы - субъекты исполнительной власти, а также органы управления, действующие за пределами практической реализации исполнительной власти (например, исполнительные органы системы местного самоуправления, органы управления жизнью предприятий, учреждений, общественных объединений, коммерческих структур). Предмет и метод административного права Общественные отношения, регулируемые административным правом Административное право - отрасль правовой системы Российской Федерации, регулирующая общественные отношения, которые возникают в связи с организацией и функционированием системы исполнительной власти на всех национально-государственных и территориальных уровнях Российской Федерации Такого рода отношения, многообразные по своему характеру, и составляют предмет административного права. Предмет административного права - общественные отношения, возникающие, как правило, на основе власти и подчинения, в рамках управленческой деятельности между субъектами исполнительной власти, с одной стороны, а с другой стороны, ими же или гражданами, государственными (негосударственными) предприятиями, учреждениями, организациями, общественными объединениями, профсоюзами и другими субъектами права.

Реферат: Право и система права Право и система права

Однако правотворческая деятельность состоит не в «изобретении» неких «правил игры», содержание которых определяется произвольно. Нормы права имеют объективную базу в виде закономерностей общественных отношений, тенденций их развития. В ходе правотворчества эти тенденции и закономерности улавливаются, открываются, и именно на их основе формулируются общеобязательные правила поведения. Люди же, уполномоченные разрабатывать нормы права, могут ошибаться в оценке объективных потребностей общества или даже пытаться бороться с ними. Но, как показывает исторический опыт, нормы права, «перескакивающие» существующие в обществе условия и возможности, либо нацеленные на торможение прогрессивных тенденция социального развития, долго не живут. Хотя это не исключает значительного ущерба, который они могут причинить обществу и его членам. Продолжая рассмотрение объективных корней права, следует указать на обусловленность его, С одной стороны, экономическим строем, а с другой - уровнем, характером, традициями и тенденциями его культуры.

Реферат: Коммерческое право - отрасль гражданского права Коммерческое право - отрасль гражданского права

Иначе говоря, это частные отношения, вникающие между субъектами частного права. Имущественные, а также и неимущественные отношения, не относящего указанным признакам, не относятся к предмету гражданского права и не могут регулироваться его нормами. Прежде это касается имущественных отношений, основанных на административном или ином властном подчинении одной стороны другой, в частности налоговых и финансовых отношений, участки которых не являются юридически равными субъектами. По этой причине из сферы действия гражданского права исключаются отношения по управлению государственным и иным публичным имуществом, возникающие между государственными органами. Имущественные отношения составляют основную, преобладающую часть предмета гражданского права. Они складываются по поводу конкретного имущества — материальных благ товарного характера. К таким благам относятся не только физически осязаемые вещи, но и некоторые права, еще в римском праве называвшиеся «res i corporales» — «не телесные вещи» (например, банковский вклад, представляющий собой не деньги, а право требования вкладчика к банку).

Реферат: Адміністративне право як галузь права, навчальна дисципліна і наука. Предмет і метод адміністративного права Адміністративне право як галузь права, навчальна дисципліна і наука. Предмет і метод адміністративного права

У складі органів державної податкової служби знаходяться відповідні спеціальні підрозділи по боротьбі з податковими правопорушеннями (далі - податкова міліція). Державна податкова адміністрація України залежно від кількості платників податків та інших місцевих умов може утворювати міжрайонні (на два і більше районів), об'єднані (на місто і район) державні податкові інспекції та у їх складі відповідні підрозділи податкової міліції. У Державній податковій адміністрації України та державних податкових адміністраціях в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі утворюються колегії. Чисельність і склад колегії Державної податкової адміністрації України затверджуються Кабінетом Міністрів України, а колегій державних податкових адміністрацій в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі - Державною податковою адміністрацією України. Колегії є дорадчими органами і розглядають найважливіші напрями діяльності відповідних державних податкових адміністрацій.


Предпринимательское (хозяйственное) право: В 2 тт: Т. 1: Учебник (под ред. док.юр.наук, проф. Олейника О.М.) - 727 с. ISBN 5-7975-0231-3 5-7975-0229-1 ~99.09.09 078 М: Юристъ Андреев В.К., Андреева Л.В., Голубков А.Ю. и др.
180 руб
Хозяйственное право России: Пособие для подготовки к экзаменам (под ред. Арининой П.С.) - 160 с. {В помощь студенту} ISBN 5-7990-0276-8 5-9512-0020-2 ~99.05.01 163 М: Приор-издат
85 руб
Хозяйственное право: Пособие для подготовки к экзаменам (под ред. Булановой А. Г. , Аряниной С. А. ) - 128 с. {В помощь студенту-мини} Конспект лекций: М: Приор
59 руб
Хозяйственное право КноРус Круглова Н.
В качестве практического пособия книга может быть использована руководителями, менеджерами и специалистами предприятий.
398 руб
Конспект лекций. Хозяйственное право. Пособие для подготовки к экзаменам В помощь студенту. Конспект лекций Приор Новиков С.
Используя данную книгу при подготовке к сдаче экзамена, студенты смогут в предельно сжатые сроки систематизировать и конкретизировать знания, приобретенные в процессе изучения этой дисциплины; сосредоточить свое внимание на основных понятиях, их признаках и особенностях; сформулировать примерную структуру (план) ответов на возможные экзаменационные вопросы.
129 руб
Хозяйственное право: Шпаргалка Шпаргалка студенту Бюро печати Якушев А.В.
Для использования данного пособия разрежьте страницы на четыре части по пунктирным линиям и сложите их по порядку.
44 руб
Хозяйственное право: Экзаменационные ответы студенту вуза Шпаргалка ISBN 5-89582-234-7 Шпаргалка Буклайн Лебедева Е.С.
Структура пособия позволяет легко найти нужный материал, систематизировать знания по данной дисциплине, повторить основные понятия курса, их признаки и особенности, а также легко и быстро подготовиться к сдаче экзамена или зачета.
24 руб
Предпринимательское (хозяйственное) право Дашков и К° Кудинов О.А.
В пособии представлен юридический комментарий основных нормативных актов и судебной практики, регулирующих хозяйственно-правовые отношения в Российской Федерации.
149 руб
Экзаменационные ответы студенту вуза Хозяйственное право: Шпаргалка Ответ Лебедева Е.С.
В материалы пособия включены сведения об основах правового регулирования производственно-хозяйственной деятельности, хозяйственных отношений предприятий разных форм собственности, а также характеристики социально-экономической сущности хозяйственных процессов, регулируемых этими нормами.
24 руб
Предпринимательское (хозяйственное) право Дашков и К° Кудинов О.А.
Ряд тем, вызывающих затруднения в правоприменительной практике, особенно у экономистов и предпринимателей, изложен более подробно, чем в аналогичных изданиях.
169 руб
Предпринимательское (хозяйственное) право. Гриф МО РФ Дашков и К° Ванин В.В.
Учебник соответствует Государственному образовательному стандарту.
427 руб

Молочный гриб можно использовать для похудения, восстановления микрофлоры, очищения организмаМолочный гриб можно использовать для похудения, восстановления микрофлоры, очищения организма

(495) 105 99 23

Сайт char.ru это сборник рефератов и книг