(495)
105 99 23оплата и доставка

оплата и доставка char.ruКниги интернет магазинКниги
Рефераты Скачать бесплатноРефератыОсознанность, где взять счастье

РЕФЕРАТЫ РЕФЕРАТЫ

Разлел: Литература, Лингвистика Разлел: Литература, Лингвистика

Основы риси романтизму

найти еще ...
Основы дистанционного зондирования Техносфера Рис У.Г.
Книга доступна, интересна и полезна как студентам, так и практикующим специалистам и ученым.
154 руб
Основы безопасности жизнедеятельности. Учебник. 10 класс. ФГОС Планета знаний. 10 класс Дрофа, Астрель, АСТ Фролов М.П.
441 руб

Інститут міжнародних відносин Національного універитету імені Тараса ШевченкаРОБОТА НА ТЕМУ:ОСНОВНІ РИСИ РОМАНТИЗМУСтудентки 1 курсу Відділення МЕВ 1 групи Соловкової ОксаниКИЇВ – 98 Где приют для мира уготован? Где найдет свободу человек? Старый век грозой ознаменован, И в крови родился новый век.(Ф.Шиллер) Термін “романтизм” першочергово застосовувався в літературі, головним чином романо-германських народів, а пізніше охопив музику та образотворче мистецтво. Це дозволило трактувати романтизм як переважно художній напрямок. Однак вже в 19ст. починають говорити про “романтичні тенденції” у філософії, “економічний романтизм”, “романтичні ілюзії” в соціалізмі, тобто трактувати його як загальнокультурний рух, а не лише напрямок чи стиль. Те, що романтизм об‘єднував різноманітні явища, напрямки (прогресивний й реакційний, “епіко-міфологічний” та “лірико-іронічний”, національні форми романтизму і т.д.) – утруднює виділення в ньому сталого інваріантного ядра. Однак існують фундаментальні фактори цілісності романтизму, що знайшли відображення у спільності цого суттєвих ознак. Це передусім – спільність соціокультурної ситуації, спільність світосприйняття та світосвідомість. Головна соціокультурна передумова цілісності романтизму складається в тому, що була наслідком Великої Французької буржуазної революції. Подібно до того, як революція ознаменувала корінний переворот в соціальному житті, романтизм позначає собою революцію в культурі. Однак романтизм виник не на пустому місці. Він мав попередників в особі Руссо, який у століття Розуму заговорив про першочерговість чуттів, про своєрідність та неповторність кожної людини. В якості найважливіших джерел потрібно вказати також на філософію Фіхте з її абсолютизацією творчої свободи, й Шопенгауера з ідеєю сліпого, нерозумного бажання, що створює світ за своєю сваволею. Ці ідеі булицікавими та близькими романтикам, так само як шукання широкого кола музикантів, живописців, в творчості яких пробивалися паростки нового, відмінного від класицизму бачення світу та задач мистецтва (Жироде, Гро, Бетховен). Розвиток романтизму — розпадається на три головні етапи: передромантизм кінця XVIII ст., романтизм першої половини XIX ст. і неоромантизм кінця XIX — початку XX ст. Головними представниками передромантизму в Англії були поети Джеймс Макферсон (1736-1796), автор відомої збірки поем “Твори Осіана, сина фінгала”; Томас Чаттертон (1752-1770), автор циклу віршів про життя Брістоля 15 ст., та представники так званого готичного романа – Горес Уолпол, Клара Рів, Уїльям Бекфорд, Метью Льюїс, Анна Редкліф. В англійському неоромантизмі провідними представниками були Роберт Стівенсон, Рейдер Хаггард, Джозеф Конрад і Артур Конан-Дойл. Походження терміна «романтизм» досить складне і в різні історичні епохи зміст цього терміна істотно змінювався . Сучасне розуміння сутності романтизму іде від трактування його в естетиці Гегеля. Класики марксизму-ленінізму пов'язують природу й художні досягнення європейського романтизму кінця XVIII—початку XIX ст. з падінням феодалізму. К. Маркс і Ф. Енгельс розглядали романтизм як вираження своєрідної реакції основних суспільних груповань на результати французької революції 1789—1794 років та ідеологію європейських просвітителів XVIII ст. О. М. Горький писав, що романтизм як настрій є складним і завжди якоюсь мірою нечітким відображенням усіх відтінків, почувань та настроїв, що охоплюють суспільство у перехідні епохи, проте головна його нота — це очікування чогось нового, тривога перед цим новим, поспішне, нервозне прагнення пізнати це нове. І далі О. М. Горький зазначав, що в романтизмі слід розрізняти два різко відмінні напрями: пасивний романтизм, який намагається або примирити людину з дійсністю, прикрашаючи ту, або ж відвернути від дійсності до безплідного заглиблення у свій внутрішній світ, до думок про «фатальні загадки життя», про любов, про смерть, і активний романтизм, який прагне посилити волю людини до життя, пробудити в ній протест проти дійсності, проти будь-якого гніту її.

Другий напрямок втечі – відхід від дійсності в інший час. Не знаходячи опори в теперішньому, романтизм розриває природний зв‘язок часів: ідеалізує минуле, особливо середньовіччя, патриархальний образ життя, ремісничий устрій, лицарський кодекс честі; конструює майбутннє, вільно манипулюючи часовим потоком. Третій напрямок втечі романтика – відхід у власний внутрішній світ, в усі куточки свого «Я». В житті серця романтики вбачають протилежність безсердечності зовнішнього світу (казки Гофмана, Гауфа).Романтизм як певний тип культури в різних країнах мав свої націонльні особливості. У Німеччині, роздрібненій більш як на 360 великих і малих суверенних держав – королівств, курфюрств, рицарських володінь, уся інтелектуальна енергія виплеснулася в галузб теорії, що знайшло відображення в філософсько-естетичних шуканнях, художній літературі, роботі славнозвісної школи Ієнських романтиків. В українській ментальності романтичний світогляд, формування якого відбувалося на основі національних особливостей, знайшов своє яскраве вираження у «філософії серця» П. Юркевича, в художній реальності М.Гоголя та Т.Шевченка, в пошуках витоків національної самосвідомості членів Кирило-Мефодіївського братства, П. Куліша, М.Максимовича та ін. ЛІТЕРАТУРА 1.Ф.І.Прокаєв; Б.В.Кучинський; І.В.Долганов. «Зарубіжна література» , К.1987. 2.Детская энциклопедия. Для среднего и старшего возраста. Издание 2. Том 11. «Язык. Художественная литература». Москва, «Просвещение», 1968. – 528с.:ил. 3.Бичко А. К. та ін. Теорія та історія світової та вітчизняної культури: Курс лекцій. – К.: Либідь, 1992. – 392с. 4.Культурология в вопросах и ответах. Учебное пособие. Ротов-на-Дону: «Феникс», 1997 – 480 с.

Поиск Большая Советская Энциклопедия (КО)

Машинное ковроткачество более производительно, чем ручное. Ковровщица при вязке ворсового узла выполняет в год в среднем 10—12 м2 К. Выработка идентичных по рисунку, колориту, плотности (число ворсовых пучков по горизонтали и вертикали), внешнему виду машинных тканых жаккардовых двухполотенных К. с разрезным ворсом достигает 4—6 м2 за 1 час.   Однако по качеству исполнения и сложности рисунка ручные К. не превзойдены, поэтому их стоимость выше. При ручном ковроткачестве ворс образуется путём завязывания узлов из разноцветной гребенной или аппаратной ворсовой пряжи на нитях основы (рис. 1 ). Концы ворсовых узлов выводятся на лицевую сторону и равномерно обрезаются, формируя опорную поверхность на особо прочном каркасе ткани, состоящем из кордных нитей основ и утка. Узлы располагаются горизонтальными рядами. После каждого ряда пропускаются нити утка, а затем металлической гребёнкой весь ряд плотно прибивается к предыдущему. Безворсовые ручные К. (килим, палас, шпалера, сумах) формируются следующим образом (рис. 2

Реферат: Романтизм в живописи Романтизм в живописи

И в этом отношении благодатным материалом будут служить для него детские портреты. В “Портрете детей Хюльзенбек” (1805) Рунге не только передает живость и непосредственность детского характера, но и находит для светлого настроения особый прием. Фоном в картине является пейзаж, который свидетельствует не только о колористическом даре художника, восхищенном отношении к природе, но и о появлении новых проблем мастерского воспроизведения пространственных отношений, световых оттенков предметов на открытом воздухе. Мастер-романтик, желая слить свое “Я” с просторами Вселенной, стремиться запечатлеть чувственно-осязаемый облик природы. Но этой чувственностью изображения он предпочитает видеть символ большого мира, “идею художника”. Рунге одним из первых художников-романтиков поставил перед собой задачу синтеза искусств: живописи, скульптуры, архитектуры, музыки. Художник фантазирует, подкрепляя свою философскую концепцию идеями знаменитого немецкого мыслителя первой половины XVII в. Якоба Беме. Мир – некое мистическое целое, каждая частичка которого выражает целое.

Поиск Большая Советская Энциклопедия (ЛА)

Ламельный прибор Ламе'льный прибо'р, основонаблюдатель, механизм, служащий для автоматического останова ткацкого станка при обрыве нити основы. Наиболее распространены Л. п. механического действия. Принцип работы таких Л. п. заключается в следующем. На каждую нить основы (рис.) надета металлическая пластинка — ламель. В ламели выше отверстия для нити имеется продолговатая прорезь, через которую проходят рейки: наружная неподвижная и внутренняя подвижная. Последняя совершает возвратно-поступательное движение внутри неподвижной рейки. При обрыве нити ламель падает и, попадая между зубьями реек, останавливает движение подвижной рейки, что вызывает выключение станка. Существуют также Л. п. электромагнитного действия, в которых при обрыве основной нити упавшая ламель замыкает цепь электрического тока и станок останавливается. Л. п. освобождает ткача от наблюдения за обрывностью основы, что важно при многостаночном обслуживании автоматических станков, и предотвращает образование брака в ткани. Ламельный прибор: 1 — неподвижная зубчатая рейка; 2 — подвижная зубчатая рейка; 3 — ламель, упавшая между зубьями; 4 — ламель, висящая на нити основы

Реферат: Причины возникновения романтизма Причины возникновения романтизма

Но сосредоточившись на себе, человек вступает в конфликт с действительностью. ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ - это мир странный, фантастический, необыкновенный, как в сказке Гофмана “Щелкунчик”, или уродливый, как в его сказке “Крошка Цахес”. В этих сказках происходят странные события, предметы оживают и вступают в пространные беседы, основной темой которых становится глубокий разрыв между идеалами и действительностью. И этот разрыв становится основной ТЕМОЙ лирики романтизма. ОТЛИЧИЕ РУССКОГО И ЕВРОПЕЙСКОГО РОМАНТИЗМА. Основной литературной формой европейского романтизма стали сказки, легенды, фантастические повести. В  романтических произведениях русских писателей сказочный мир возникает из описания повседневности, бытовой ситуации.  Эта бытовая ситуация преломляется и переосмысливается как фантастическая.  Наиболее ярко эту особенность произведений русских писателей-романтиков можно проследить на примере “Ночи перед Рождеством” Николая Васильевича Гоголя. Но главным приизведением русского романтизма по праву считается “Пиковая дама” А.С.Пушкина.  Сюжет этого произведения значительно отличается от сюжета знаменитой оперы Чайковского с тем же названием.

Поиск Большая Советская Энциклопедия (ПИ)

Образец шумерского клинописного текста. Рис. 1. Образец египетского иероглифического письма. Рис. 10. Генеалогическая схема развития систем письма. Прерывистыми линиями обозначены вероятные пути развития или влияния. Рис. 3. Печати с надписями из Мохенджо-Даро. Рис. 12. Диакритические знаки и лигатурные буквы, применяемые в системах письма, построенных на латинской основе. Рис. 5. Образец китайского иероглифического текста. Рис. 4. Глиняная таблица с надписью критским слоговым письмом. Рис. 7. Письмо деванагари. Пита (волокна из листьев агавы) Пи'та (исп. pita, заимствованное, из языков южно-американских индейцев кечуа), волокна из листьев американской агавы (Agave americana). Цвет волокон белый или жёлтый; они хорошо окрашиваются, очень прочны. Употребляются для изготовления верёвок, канатов, шпагата, рыболовных сетей, грубых тканей и бумаги. Иногда П. называются волокна, получаемые из листьев др. видов агавы. Пита (город в Гвинейской Республике) Пи'та (Pita), город в Гвинейской Республике, на шоссе Маму—Тамбакунда (Сенегал), административный центр округа Пита. Центр с.-х. района (рис, кукуруза, бататы, маниок, таро, цитрусовые, скотоводство). Близ П., в Кинконе,— ГЭС мощностью 2,4 Мвт

Реферат: Развитие инструментальной музыки в эпоху романтизма. Творчество Ф. Шопена, Ф. Листа, Н. Паганини Развитие инструментальной музыки в эпоху романтизма. Творчество Ф. Шопена, Ф. Листа, Н. Паганини

Также впервые в романтизме не был полностью переосмыслен язык художественных форм: в известной мере сохранились стилевые основы классицизма, существенно видоизменённые и переосмысленные в отдельных странах. При этом в рамках единого стилевого получила большую свободу развития индивидуальная манера художника. Развиваясь во многих странах, романтизм повсюду приобретал яркое национальное своеобразие, обусловленное собственными историческими условиями и национальными традициями. Первые признаки романтизма появились одновременно в разных странах. В конце 18 – начала 19 вв. черты романтизма в разной мере уже присущи: в Великобритании – живописным и графическим произведениям швейцарца И.Г. Фюсли, в которых сквозь классицистическую ясность образов прорывается мрачный, изощренный Блейка; в Испании – поздним работам Ф. Гойи, исполненным безудержной фантазии и трагического пафоса, страстного протеста против национального унижения: во Франции – созданным в революционные годы героически-взволнованным портретам Ж.Л. Давида, ранним напряженно-драматическим композициям и портретам А.Ж. Гро, пронизанным мечтательным, несколько экзальтированным лиризмом работам П.П. Прюдона, а также противоречиво сочетающим тенденции с академическими приёмами произведений Ф. Жерара. Наиболее последовательная школа романтизма сложилась во Франции в период Реставрации и Июльской монархии в упорной борьбе с догматизмом и отвлеченным рационализмом позднего академического классицизма.

Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки

Реферат: Романтизм в Германии XIX века Романтизм в Германии XIX века

Романтизм в Германии XIX века Введение  Романтизм – это духовное движение во всех областях культуры, прежде всего в литературе, музыке, философии, исторических науках и пр. К деятелям романтизма относят братьев Шлегелей, Новалива, Шлейермахера, Шеллинга, Гельдерлина, Гофмана, Байрона, Гейне, Шуберта, Вагнера, Карлейла. Этот список можно значительно расширить.  Определить «романтизм» безотносительно формы его проявления (в литературе, музыке, философии и пр.) крайне сложно. Однако некоторые элементы понимания романтизма можно выделить: 1. Это прежде всего порыв к свободе человеческого духа от сковывающих условий бытия. 2. Интерес к тому, что еще не воплотилось в жизни в виде готовых произведений искусства, науки, природы. «Жизненное брожение», процессы творчества – в центре внимания романтиков. 3. Романтики переживают «разорванность» жизни в современном им обществе. Понятия, которыми романтики описывали свои состояния, точно передают конфликт с реальностью: «ностальгия» - желание вернуться к состоянию покоя и счастья, когда-то утраченному; «страсть», «тоска», «желание» - обычно связаны с некоторым идеалом жизни, который романтики «чувствуют», но не желают и не могут точно сформулировать.

Реферат: Романтизм Романтизм

Х Г К К ИРомантизм рефератВыполнил студент 2 курса ЛУКИН АНДРЕЙ Проверил ВАХМИН В.П.Г. ХАБАРОВСК 2000 г. Романтизм. Романтизм - это своеобразная реакция на Французскую революцию (Карл Маркс). Великая французская буржуазная революция завершила эпоху Просвещения. Писатели, художники, музыканты оказались свидетелями грандиозных исторических событий, революционных потрясений, неузнаваемо преобразивших жизнь. Многие из них восторженно приветствовали изменения, восхищались провозглашением идей Свободы, Равенства и Братства. Но время шло, и они замечали, что новый общественный порядок далек от того общества, наступление которого предвещали философы XVIII века. Наступила пора разочарования. В философии и искусстве начала века зазвучали трагические ноты сомнения в возможности преобразования мира на принципах Разума. Попытки уйти от действительности и в то же время осмыслить ее вызвали появление новой мировоззренческой системы - РОМАНТИЗМА. По определению, данному в Большом энциклопедическом словаре, романтизм – идейное и художественное направление в европейской и американской духовной культуре конца 18 – первой половины 19 века.

Реферат: Романтизм Романтизм

Романтизм. Д. Мирский I. ПОНЯТИЕ «Р.» — Слово Р., являясь обозначением очень сложного комплекса литературных и общекультурных движений, развернувшихся с конца XVIII до середины XIX в., ассоциируется то с одной, то с другой стороной этих движений и распространяется на весьма разнообразные явления. В наиболее ограниченном и конкретном смысле Р. обозначает идейное движение, возникшее после перелома в развитии Французской революции (от Террора к Термидору) в результате недовольства ее ходом известных слоев буржуазии и мелкой буржуазии. Но слово, которое стало обозначать это движение, было уже в употреблении раньше, в эпоху нарастания революции, и на его смысле в сильной степени отразилось содержание определенных предреволюционных течений, видоизменением которых явился послереволюционный Р. Генезис термина «Р.» следующий. Словом роман (франц. roma , англ. roma ce) в XVI—XVIII в. называли жанр, сохранивший многие черты средневековой рыцарской поэтики и весьма мало считавшийся с правилами классицизма. Характерной чертой жанра была фантастика, расплывчатость образов, пренебрежение правдоподобием, идеализация героев и героинь в духе позднего условного рыцарства, действие в неопределенном прошлом или в неопределенно-отдаленных странах, пристрастие к таинственному и магическому, Для обозначения черт, характерных для жанра, возникло французское прилагательное «roma esque» и английское — «roma ic».

Реферат: Романтизм как направление в искусстве Романтизм как направление в искусстве

Экзаменационный реферат Тема: "Романтизм как направление в искусстве". Выполнила ученица 11 «В» класса сш №3 Бойправ Анна Преподаватель мировой художественной культуры Буцу Т. Н. г. Брест 2002г. СОДЕРЖАНИЕ 1. Введение 2. Причины возникновения романтизма 3. Основные черты романтизма 4. Романтический герой 5. Романтизм в России а) Литература б) Живопись в) Музыка 6. Западноевропейский романтизм а) Живопись б) Музыка 7. Заключение 8. Список литературы 1. ВВЕДЕНИЕ Если заглянуть в толковый словарь русского языка, то можно найти несколько значений слова “романтизм”: 1. Направление в литературе и искусстве первой четверти XIX века, характеризующееся идеализацией прошлого, оторванностью от действительности, культом личности и человека. 2. Направление в литературе и искусстве, проникнутое оптимизмом и стремлением показать в ярких образах высокое назначение человека. 3. Умонастроение, проникнутое идеализацией действительности, мечтательной созерцательностью. Как видно из определения, романтизм – это явление, которое проявляется не только в искусстве, но и в поведении, одежде, образе жизни, психологии людей и возникает в переломные моменты жизни, поэтому тема романтизма актуальна и в наши дни.

Реферат: Романтизм в творчестве Пушкина Романтизм в творчестве Пушкина

Безусловно, Пушкин является самым блестящим примером писателя-романтика. Многие люди пытались проанализировать его романтизм. Но как же все-таки понимает романтизм сам Пушкин ? Взгляды Пушкина на романтизм. У Пушкина взгляды на романтизм вполне соответствовали духу его романтического творчества. Большинство замечаний и высказываний Пушкина о романтизме относится к 1824-1825 годам, когда были завершены или завершались южные поэмы (в 1824 году были написаны «Кавказский пленник» и «Бахчисарайский фонтан» , в октябре того же года были закончены «Цыганы» ) . Пушкин часто подчеркивал свое несогласие с наиболее распространенными определениями романтизма. Он писал друзьям: «Сколько я ни читал о романтизме, все не то.» В шестой главе « Евгения Онегина» , Пушкин , цитируя предсмертные стихи Ленского замечал : Так он писал темно и вяло (Что романтизмом мы зовем , Хоть романтизма тут нимало Не вижу я ; да что нам в том ?) Это ироническое замечание по поводу стихов было похоже на сделанное Пушкиным позднее, в 30-е годы категорическое заявление : нельзя относить к романтической литературе «все произведения , носящие на себе печать уныния или мечтательности» .

Реферат: Чем романтизм Жуковского отличается от романтизма Рылеева Чем романтизм Жуковского отличается от романтизма Рылеева

Чем романтизм Жуковского отличается от романтизма Рылеева Романтизм, как литературное направление, характеризуется неудовлетворенностью настоящим, современной действительностью. Эта неудовлетворенность порождает мечты о том, что должно быть, о желанном. Но это желаемое, то, что хотелось бы видеть в жизни, представлялось писателям-романтикам по-разному. Поэтому в романтизме выделилось два основных течения - консервативное и революционное. Представители революционного романтизма устремлены в будущее, полны освободительных идей, связаны с борьбой за свободу и счастье людей. Одним из них в России был К.Ф. Рылеев. Черты личности Рылеева – это пламенный патриотизм, стремление к свободе отечества. По воспоминаниям современника, Рылеев был помешан на «равенстве и свободомыслии». Это было основным мотивом и его поэтического творчества. Герои произведений Рылеева – борцы за свободу. Стихотворные повествования были о славных героях русской истории («Ермак»). Представителем консервативного романтизма был Жуковский. Консервативные романтики брали сюжеты своих произведений преимущественно из прошлого, обращались к старине с ее бытом и преданиями или предавались грезам о каком-то загробном мире.


Рисуем животных. Основы. Техника. Сюжеты Классическая библиотека художника Эксмо Хальбингер В.
Вскоре вы испытаете несравненное удовольствие, рисуя с натуры собак и кошек, рыбок и морских свинок, живущих в вашем доме, птиц и бабочек из вашего сада.
208 руб
Рисуем карикатуры и дружеский шарж. Техники. Основы рисунка. Проекты. Мастер-класс Ниола-Пресс Чедберн С.
421 руб
Времена лжи с Владимиром Познером: Основы телеаналитики Народ против Алгоритм-книга Смирнов С.В.
И как классическая унтер-офицерская вдова, телеакадемик Познер в каждом выпуске своей программы Времена устраивает принародную, публичную порку самому себе.
149 руб
Основы советской цивилизации - 464 с. ISBN 5-7784-0177-9 ~91.06.05 052 М:Аграф Синявский А.Д. (Терц А.)
В своей книге, в основу которой был положен курс лекций, прочитанный А. Синявским в Сорбонне в 1978-1984 годах, автор исследует не столько историю советской цивилизации, сколько её теорию и даже, скорее, метафизику (по его собственным словам).
298 руб
350 упражнений для подготовки детей к школе: Игры, задачи, основы письма и рисования - 104 с. ISBN 5-85684-271-1 5-85271-012-1 5-17-001197-0 5-17-001 ~98.08.01 019 М:АСТ/Астрель Узорова О.В., Нефедова Е.А.
83 руб
Основы безопасности жизнедеятельности Хочу все знать Астрель,АСТ Зигуненко С.Н.
98 руб
Основы безопасности жизнедеятельности Я познаю мир. Я познаю мир АСТ Зигуненко С.Н.
98 руб
Я познаю мир. Основы безопасности жизнедеятельности Я познаю мир АСТ Зигуненко С.Н.
70 руб
Основы психолингвистики Высшая школа АСТ Глухов В.П.
Учебное пособие по основам психолингвистики как теоретической базы логопедии и коррекционно-педагогической работы издается впервые.
227 руб
Основы общей и профессиональной педагогики. Гриф МО РФ Культурология. Педагогика. Книжное дело Гардарики Жуков Г.Н.
Изложены общие основы педагогики и теоретико-методологические основы педагогики профессионального образования.
334 руб

Молочный гриб можно использовать для похудения, восстановления микрофлоры, очищения организмаМолочный гриб можно использовать для похудения, восстановления микрофлоры, очищения организма

(495) 105 99 23

Сайт char.ru это сборник рефератов и книг