(495)
105 99 23оплата и доставка

оплата и доставка char.ruКниги интернет магазинКниги
Рефераты Скачать бесплатноРефератыОсознанность, где взять счастье

РЕФЕРАТЫ РЕФЕРАТЫ

Разлел: Программное обеспечение Разлел: Программное обеспечение

Конфігурації композитних рамок в англомовному художньому тексті

найти еще ...
Проблемы текстообразования и художественный текст: на материале русской прозы XIX-XX вв. URSS Дымарский М.Я.
Для специалистов по лингвистике и философии текста, стилистике, общему языкознанию, литературоведению и смежным дисциплинам —„преподавателей, аспирантов, студентов.
421 руб
Конституция Российской Федерации. Текст гимна, Флаг, Герб (с изменениями от 30.12.2008 года) Виктория плюс
33 руб

Смисловий (когнітивний) аспект надає номінативним одиницям та їхній організації концептуалізуючої функції на підставі підпорядкованості макрознака авторському задуму, інтенції, когнітивній карті тексту (інформаційному масиву, закладеному в твір). Зв'язок номінативного аспекту з граматичним у тексті/дискурсі зумовлено участю номінативних одиниць у синтаксичних відношеннях та морфологічному структуруванні текстових одиниць. Структурний аспект шляхом номінативного організовує текстову членованість різних типів: архітектонічну, синтаксичну, смислову, тема-рематичну. Прагматично-комунікативний аспект за допомогою номінативних одиниць оптимізує ефективність тексту/дискурсу через вплив на свідомість адресата шляхом реалізації авторських інтенцій . ВИСНОВКИ ДОДЕЙДОГО РОЗДІЛУ / На сучасному етапі розвитку лінгвістичної науки мову, ії категорії, рівні та одиниці можливо вивчати в двох аспектах: семасіологічному та ономасіологічному. Вагомий внесок у розвиток ономасіологічної теорії зробили А. Цаунер, Ф. де Соссюр, М.Я. Марр, О.М. Фрейденберг, Б.О. Серебренніков та інші. На початку 80-х років остаточно сформувались два напрями розвитку ономасіології: семантико-структурний та функціональний. Перший напрям розглядає проблеми номінативного механізму, в той час як другий стосується питання про номінацію як первинну модель комунікації. Оскільки лінгвістичний функціоналізм має два різновиди: внутрішньо- та зовнішньо-функціональний, від функціонального напряму відмежовується третій - текстово-комунікативний. Метою даного напряму є вивчення номінативної організації мовлення та закінченого її продукту-тексту/дискурсу як макрознака. Процес номінації досліджували О.С. Кубрякова, Г.В. Колшанський та інші. Підкреслючи важливість аналізу номінативного аспекту тексту відомий дослідник В.Г. Гак виділив номінатему, як одиницю семантичної організації тексту. Як багатоаспектне явище текст вміщає в себе різні аспекти, які певною мірою перекривають один одного, оскільки між ними існує взаємозв'язок. РОЗДІЛ II Ономасіологічна структура складного слова та художній текст 2.1. Номінативна специфіка композитів. Поняття ономасіологічної структури Важливим щодо пізнання процесів найменування є поняття денотат, сигніфікат, референт, десигнат. Позитивістськи орієнтована логічна семантика спирається на семіотичний трикутник Огдена-Річардса (1923 p.), що встановлює відношення знака, його значення та предметної сфери (денотата). Концептуальна розбіжність понять денотата, сигніфікату, референта пояснюється, по-перше, різною пізнавально-філософською орієнтацією (Г. Фреге, У. Куайн, М. Хайдегер, О.Ф. Лосєв), по-друге, конкретним ставленням до зв'язку речей та понять. Трикутник Огдена-Річардса є істинним лише для остенсіональних, предметне орієнтованих найменувань . Семіотичний трикутник важко застосовувати і по відношенню до складних слів, оскільки об'єм денотата, що позначений композитом значно ширший завдяки наявності двох або більше ономасіологічних ознак. Визначення місця та меж композита у ряді інших номінатем є однією з проблем номінації. На думку більшості лінгвістів, композити посідають проміжне місце між простими словами, похідними одиницями та ідіоматичними сполученнями. Л.Ф. Омельченко та М.М. Полюжин зазначають, що похідне слово (дериват) використовується як у широкому значенні (на противагу терміну "просте", "непохідне" слово), так і в більш вузькому - для ідентифікації словотворчої структури афіксальних похідних, а також складних та складнопохідних (складно-суфіксальних) вторинних одиниць номінації, утворень, що виникли внаслідок дії конверсії, телескопії, а також внаслідок лексикалізації синтаксичних конструкцій . В.В. Виноградов визначав словоскладання як "своєрідний тип словотворення, синтактико-морфологічний.

Залежно від засобів семантично-смислового узгодження складного слова з текстовим оточенням, від наявності його ономасіологічних зв'язків КР диференціюються на декілька різновидів . Дослідження КР різних типів дозволяє зробити висновок про те, що композити в художньому творі виконують не тільки номінативну функцію, але й слугують засобами текстової зв'язності, сприяють передаванню трьох типів інформації (за І.Р. Гальперіним): змістовно-фактуальної, змістовно-концептуальної та змістовно-підтекстової, інтегрують основні текстові категорії. Композит орієнтує фрагменти тексту емотивне та функціонально-стилістично, створює ономасіологічне узгодження у межах КР. ВИСНОВКИ ДО ДРУГОГО РОЗДІЛУ Дослідження номінативної специфіки композитів потребує перш за все визначення меж композита у ряді номінатем. Більшість лінгвістів визначають його місце як проміжне між простими словами і похідними одиницями та ідіомами. Різні дослідники виділяють різні групи критеріїв композитності, а також різні види композицій, серед них синтаксичний та асоціативний вид, які можна відобразити схематично за допомогою моделей. У результаті розробки когнітивних моделей був запропонований та розроблений фрейм, як одна із структур репрезентації знань. У дослідженні номінативного механізму поряд із семіотичним трикутником Огдена-Річардса та формально-семантичними моделями значну роль відіграє поняття ономасіологічної структури, що поєднує ономасіологічні ознаки, ономасіологічний базис і предикат. Певна реконструкція ономасіологічної структури відбувається в процесі виявлення відношень мотиватора з композитом ментально-психонетичного комплексу. Поняття ономасіологічного узгодження виражає особливий тип номінативних, семантичних та смислових зв'язків композиту з концептом. Ономасіологічне узгодження є поліфункціональною між категоріальною сутністю, яка має декілька репрезентацій у тексті. Певним контекстом композиту, результатом його ономасіологічного узгодження з текстом є композитна рамка, представлена декількома різновидами. РОЗДІЛ III Конфігурації композитних рамок Існує декілька різновидів композитних рамок, які розрізняються в залежності від способів семантико-смислового узгодження композитів з текстом і від наявності номінативних зв'язків. 0.0. Селіванова у своїй монографії виділяє дев'ять різновидів композитних рамок (дослідження проводилось на матеріалі російської і української художньої прози). Ця класифікація у зв'язку із загальними закономірностями у механізмах та конфігураціях узгодження композитів у КР, може бути екстрапольованою на англомовний текст. Першим різновидом є КР, що фокусує семантичну структуру композита як інтегрованої лексичної одиниці, утвореної шляхом асоціативного або синтагматичного об'єднання мотиваторів, окремі значення та форма яких повторюється в текстовому фрагменті . Наприклад: // was all gay, ra her rowdy, a d agreeably ligh -hear ed Julia e joyed herself, bu whe i was seve o'clock was o sorry o go /W. Somerse Maugham, », hea re: 106^ Композит ligh -hear ed утворено шляхом синтагматичного поєднання ознак настрою людини. Компоненти ОС композита узгоджуються з текстовим оточенням, а саме з лексемами gay, rowdy, e joyed. I seems ha he ew Commissio er of I sura ce, S a is ics, a d His ory has bee a old- ime I dia ligh er a d ra ger for ma y years, which accou s for he happy k ack he has of ha dli g a 44 I W.

Паралельне семантичне або номінативне узгодження двох композитів з відповідними їм елементами тексту визначає "суміщені рамки". Поєднуватись можуть будь-які різновиди та будь-яка кількість композитних рамок, оскільки існують блочні композитні рамки, які зустрічаються на протязі тексту. Результати аналізу вибірки показують, що в англомовних текстах зустрічається значна кількість суміщених композитних рамок. Даний факт частково пояснюється широкою вживаністю композитів у англійській мові. ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ Інтенсивний розвиток ономасіологічної науки припадає на початок 80-х років. В цей час відокремились два напрями ономасіології, перший з яких досліджує механізм номінації та її типологію. Процес номінації як первинна модель комунікації розглядається другим напрямом. Внутрішньо функціональний та зовнішньо функціональний різновиди лінгвістичного функціоналізму дозволяють виділити крім семантико-структурного та функціонального третій - текстово-комунікативний, його вихідними посиланнями є спроби вчених встановити схожість процесів номінації та комунікації. Розгляд тексту/дискурсу як макрознака та опис взаємодії номінативної організації макрознака з іншими текстовими аспектами і категоріями формують два підходи текстово-комунікативного напряму. Вивчаючи номінативний аспект тексту була виділена одиниця його семантичної організації - номінатема. Її породження у тексті та мовленні розглядаються функціоналістською теорією. Текст є багатоплановим явищем, що дає підстави виділяти його різні аспекти, які існують у тісній взаємодії. В даній роботі розглядається взаємозв'язок номінативного аспекту тексту з семантичним, смисловим (когнітивним), граматичним, структурним та прагматико-комунікативним. Однією з проблем номінації є визначення місця та меж композита. На думку багатьох лінгвістів, складне слово поєднує в собі якості маргінальних класів, оскільки посідає проміжне місце між простими словами, похідними одиницями та ідіоматичними сполученнями. Неоднозначним є також питання виділення критеріїв композитності, тому лише врахування двох-трьох критеріїв у комплексі здатне всебічно характеризувати особливості композитів. На основі критеріїв композитності виділяються критерії та види композитної номінації, а саме: синтаксичний та асоціативний. Обидва різновиди композитної номінації отримали пояснення в світлі когнітивної науки. Структурою репрезентації знань у світлі когнітивно-ономасіологічного аналізу є фрейм. Орієнтацією поняття ономасіологічної структури на відтворення всього мотиваційного процесу надає йому особливого статусу в аналізі номінативного механізму. Когнітивно орієнтована реконструкція ономасіологічної структури виявляє на основі якої когнітивної структури, яким чином і чому формується номінативна структура. Вона також розкриває зв'язок номінативної структури зі значенням та репрезентованим нею ментально-психонетичним комплексом. Семантичний та ономасіологічний аспекти є головними у розгляді складних найменувань поряд з іншими одиницями. Композитна номінатема у тексті/дискурсі реалізує особливий тип номінативних, семантичних, зв'язків з концептом. Ці зв'язки визначаються як ономасіологічне узгодження, яке має декілька аспектів репрезентації в тексті: семантичний та смисловий.

Поиск Я готуюсь до курсу інформатики. Алгоритмізація та програмування

Табличн величини Мета уроку: дати поняття табличних величин та х опису мовою програмування. Поняття лнйних таблиць, введення елементв таблиць та виведення х на екран. Теоретичний матерал Поняття таблиц було введене програмстами для запамятовування та обробки великих наборв однотипних даних. Наприклад, якщо ми хочемо знайти середнй бал кожного учня класу з нформатики за чверть, нам слд знайти суму дуже велико клькост оцнок. Як збергати вс ц оцнки? Зарезервувати для цього 40 (а може бльше змнних)? Це дуже незручно. Ось тут знадобиться такий структурований тип даних, як таблиця, або накше масив. Масив це структура даних, що явля собою однордну (за типом), фксовану (за розмром конфгурацю) сукупнсть елементв, упорядкованих за номерами. Таблиця визначаться мям (дентифкатором) клькстю ндексв (номерв), що потрбн для визначення мсцезнаходження необхдного елементу масиву. ¶мя масиву диним для всх його елементв. У програмуванн кльксть ндексв таблиц називають розмрнстю, кльксть дозволених значень кожного ндексу дапазоном, а сукупнсть розмрност та дапазону формою масиву

Реферат: Знаходження кусково-постійних конфігурацій множин Знаходження кусково-постійних конфігурацій множин

Поиск Концентраційні табори в Совєтському Союзі

Норма на одну людину — 12 кв. метрів. в) Обдранкувати стіну і прибити дранку цвяхами, з припасуванням дранки. Норма на одну людину — 25 кв. метрів. г) Закидати дранку глиною, вирівняти стіну з приготуванням глиняного розчину. Норма на одну людину — 30 кв. метрів. ґ) Затерти глину піском, з пересіванням піску і вирівнянням поверхні під льокало. Норма на одну людину — 84 кв. метрів. д) Повна будова печі, з приготуванням розчину, підтесуванням і витесуванням конфігурацій на цеглі. Норма на одну людину — 0,75 кубометра готової печі за 8 годин. е) Навантажити в шахті вагонетку об'ємом 4 кубометри і відкотити її по рейках на віддаль 50 м. Норма на одну людину — 20 вагонеток. є) Викопати рови для фундаменту в ґрунті 2-ої категорії (м'який) на глибину 1,5 метра і шириною 0,5 метра. Норма на одну людину — 12 кубометрів. ж) Викопати траншею для каналізації або водотягу на глибину 3 м. при ширині до 0,5 м., ґрунт 4-ої катеґорії (кам'янистий). Норма на одну людину — 4,8 кубометра. При третій катеґорії ґрунту (напівкам'янистий) норма на одну людину — 6,8 кубометра

Реферат: Деякі засоби інтенсифікаціі eксприсивності в англомовній рекламі тексту Деякі засоби інтенсифікаціі eксприсивності в англомовній рекламі тексту

Поиск Сповідь у камері смертників

Я не став сперечатися з лкарем, вдтод мене не покида думка: як добре було б, коли б у пацнта був вихд у вигляд права вибору лкаря. Треба, щоб поряд з державним лкарем був ще й приватний. Хай буде вн платний. Аби був вибр. Коли б поруч з державним з'явився приватний лкар, що дбав би про свй авторитет у пацнтв, тод державний змушений був би згадати клятву Гппократа. Псля того як я пдписався на постанов про ознайомлення з фактом установлення адмнстративного нагляду та змстом обмежень, мен видали посвдку особи засланця, привезли 30.01.88 р. до льотниська пдвели до лтака Парабель - Березвка, я вперше (хоч пд наглядом млцонера), але вже без збройного супроводу зробив клька десяткв крокв до лтака. Малий двокрилий лтак на 12 мсць загуркотв двигуном, ковзнув лижами по рвному снгу прнув у холодне небо. Вд Парабел лтак летв просто на схд. Пд лтаком рвна мсцевсть, що вперемж складалася з болт та длянок лсу рзномантних конфгурацй. Мсцями снговий килим покривав широк й довг ниви, я подумав був, що тут луки чи, може, сльськогосподарськ поля

Реферат: Английске тексты Английске тексты

Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов

Реферат: Текст как явление культуры Текст как явление культуры

Появление и развитие письменной речи порождает принципиально новые возможности культурного прогресса. Базисным знаком письма является не слово, как в разговорном языке, а меньшая и более абстрактная единица – буква. Количество базисных знаков системы при этом уменьшается и становится обозримым. Это ведет к коренным изменениям в логике пользования знаковой системой. Становятся возможным качественно новые способы обработки, восприятия и передачи информации. Запись создает возможность существенно увеличить словарный запас языка. В племенных бесписьменных языках редко употреблявшиеся слова просто исчезали из социальной памяти, на смену забытым словам приходили новые. Словарь таких языков содержит не более 10-15 тысяч слов. В современных языках происходит накопление слов, их количество достигает полумиллиона. С возникновением письменности начинают складываться языковые нормы и правила. Это делает возможным создание нормированного литературного языка. В ней вырабатываются стройные грамматические формы, усложняются речевые обороты и конструкции.

Реферат: Анализ акцента литовца при произнесении русского текста Анализ акцента литовца при произнесении русского текста

Реферат: Порождение текстов на естественном языке Порождение текстов на естественном языке

Порождение текстов на естественном языке Порождение текстов на естественном языке - процесс преднамеренного построения текста на естественном языке с целью  решать определенные коммуникативные задачи. Термин "текст" рассматривается как общий, рекурсивный термин, который может относится к письменному или устному высказыванию, или к отдельным частям высказывания. При порождении текстов, в устной или письменной форме, человеку важно обдумать и отредактировать производимое высказывание. Едва ли можно сказать, что большинство программ может “говорить” сегодня, в основном все они лишь выводят слова на экран. Так как для программы порождения текстов на сегодняшний день не стоит вопрос конструирования фразы, эти детали принимаются во внимание только тогда, когда они задействованы в создании программы. Цели исходят из другой программы, возможно экспертной рассуждающей системы или ICAI обучающей программы, которая общается с пользователем на естественном языке. Произведенные тексты могут быть различной длины: от одиночной фразы, данной в ответ на вопрос, до диалогов с большим количеством предложений или толкований на целую страницу.

Реферат: Взаимосвязь заглавия и глубинного смысла текста в кратком художественном рассказе Взаимосвязь заглавия и глубинного смысла текста в кратком художественном рассказе

Реферат: Создание фигурного текста посредством WordArt Создание фигурного текста посредством WordArt

Реферат: Работа с текстами в Corel DRAW 10 Работа с текстами в Corel DRAW 10


Вилла Рено: Роман - 334 с. {Текст: Открытая книга} ISBN 5-7516-0426-1 ~54.00.00 18825 М:Текст Галкина Н.
Вилла Рено, где обитают вечные дачники, - это русский Ноев ковчег, плывущий вне времени и пространства, из одной эпохи в другую.
131 руб
Зеркала: Роман, повесть, рассказы - 269 с. {Текст: Открытая книга} ISBN 5-7516-0239-0 ~91.11.26 072 М:Текст Базунов О.
58 руб
Коржик, или Интимная жизнь без начальства: Повести - 187 с. {Текст: Открытая книга} ISBN 5-7516-0270-6 ~91.11.26 076 М:Текст Некрасов Е.
63 руб
Один в океане - 253 с. {Текст: Открытая книга} ISBN 5-7516-0237-4 ~91.06.29 042 М:Текст Катаев П.В.
63 руб
Покрывало для Аваддона; Повести - 157 с. {Текст: Открытая книга} Курортная зона: М:Текст Галина М.
63 руб
Роман-мираж: История о любви и ненависти - 269 с. {Текст: Открытая книга} ISBN 5-7516-0302-8 ~92.05.17 054 М:Текст Полищук Р.Е.
58 руб
Придурков всюду хватает: Повести - 190 с. {Текст: Открытая книга} ISBN 5-7516-0339-7 ~92.12.03 164 М:Текст Дериева Р.
63 руб
Агнес: Роман (пер. с нем. Ромашко С.) - 141 с. {Текст: Современная зарубежная проза} ISBN 5-7516-0465-2 ~54.00.00 28384 М:Текст Штамм П.
74 руб
Кашель на концерте: Рассказы (сост. Солодунина И.; пер. с нем. Михелевич Е., Солодуниной И.) - 299 с. {Текст: Квадрат} ISBN 5-7516-0296-Х ~92.07.22 072 М:Текст Белль Г.
115 руб
Книга россказней: Новеллы (сост., пер. с нем., прим., послесл. Ромашко С.) - 219 с. {Текст: Квадрат} ISBN 5-7516-0294-3 ~92.07.22 074 М:Текст Гессе Г.
115 руб
Мир велик, и спасение поджидает за каждым углом: Роман (пер. с нем. Фридлянд С.) - 366 с. {Текст: Современная зарубежная проза} ISBN 5-7516-0327-3 ~92.08.15 068 М:Текст Троянов И.
67 руб

Молочный гриб можно использовать для похудения, восстановления микрофлоры, очищения организмаМолочный гриб можно использовать для похудения, восстановления микрофлоры, очищения организма

(495) 105 99 23

Сайт char.ru это сборник рефератов и книг