(495)
105 99 23оплата и доставка

оплата и доставка char.ruКниги интернет магазинКниги
Рефераты Скачать бесплатноРефератыОсознанность, где взять счастье

РЕФЕРАТЫ РЕФЕРАТЫ

Разлел: Биология Разлел: Биология

Словообразование

найти еще ...
В 4-х частях. Часть 1. Лексика. Состав слова и словообразование. Практическая грамматика на уроках русского языка. Имя существительное. Имя прилагательное. Гриф МО РФ Коррекционная педагогика Владос Зикеев А.Г.
Предназначено для учителей специальных (коррекционных) образовательных учреждений I, II, V—VII видов, учителей 4—7 классов общеобразовательных школ, работающих с учениками, которые имеют отставание в речевом развитии и трудности в обучении русскому языку.
175 руб
Русский язык: морфемика, морфонология, словообразование. Гриф УМО МО РФ Учебное пособие. Флинта Мусатов В.Н.
В тех случаях, когда действующие в современном языке законы не могут дать объяснения некоторым фактам, синхронное освещение языковых явлений включает элементы исторического комментирования.
719 руб

В реальності справи постають таким чином, що морфологічні зміни в основі, префіксація і суфіксація на власній і запозиченій основах утворюють ціле семантичне гніздо із складним переплетінням згаданих явищ. Розглянемо деякі випадки. Продуктивні суфікси, що чергуються –ar, -er, -or, входить до складу багатьох іменників із значенням “той, хто виконує діло” і приєднуються, головним чином, до дієслівних основ, наприклад: aclor, baker, barber, da cer, racer, wrecker, doc or, pai er. Аналіз безпосередньо складових, скажімо, іменника pacifer буде такий: pacifer ім., pac (pacis) лат. корінь, що означає “мир”. Спостереження над комбінуючою здатністю основ і афіксів дає можливість установити закономірності цього виду словотвору та виділити лексико- граматичні класи деривативів, що особливо потрібно при класифікації неологізмів. 1.2. Складні слова. Слова поділяються на прості і складні. Слово може утворюватися шляхом складення двох або більше слів. При цьому приєднується незалежні діючи основи, наприклад: skid-lid “захисний шолом водія”, aircraf “літак”. Якими критеріями слід керуватися у визначенні структури наведених прикладів? У сучасному мовознавстві форма складного слова вживає на визначення: те, що написано разом, вважається одним словом. Але оскільки писемна мова вторинна, то і в усному мовленні мають бути критерії, за якими слід визначити тип слова. Не дотримуються постійності і лексикографічні джерела слова su flower може писатися su -flower і su flower. Слово su -bur означає “загар, засмага”, а su bur – “сонячний опік”. Слова, що пишуться через дефіс, можуть бути і складними словами і словосполученнями. Другий фактор, що впливає на визначення складного слова – це його значення. Якщо складне слово має одне, відокремлене значення, що відрізняється від значення компонентів, то таке слово можна вважати окремою одиницею. Значення слова ha dful “пригорщня” охоплює специфічну міру, відмінну від значень слів –full і –ha d. Фрази oma o soup чи comma der-i - chief вказують на єдність значення, проте не можна з певністю стверджувати, що це окремі слова. Ця особливість стосується багатьох фразеологічних одиниць, наприклад: i he leas , o be ahead of. Існує найважливіша фонетична ознака, що відрізняє складне слово від словосполучення. Це наголос. Якщо слово має один головний наголос то його можна вважати окремим словом, наприклад: a ’blackbird – a’ black ‘birs a ‘ha dful – a’ha d ‘full (of) Словосполучення, що має тенденцію до об’єднання в одне слово, може зазнати навіть фонетичних змін. Це видно на прикладі злиття слів break i fas ; у слові breakfas дифтонг . У сучасній англійській мові складні слова або композити (compou ds words, composi es) є наслідком продуктивного процесу словотвору. Складні слова – це такі лексичні одиниці, що складаються з двох і більше основ і вживаються як незалежні форми. Словоскладення на думку окремих дослідників, є головним напрямком розвитку лексики мови, бо воно – найпродуктивніший тип словотвору. Складні слова розподіляються наступним чином: 1. З точки зору приналежності до різних частин мови (функціонально). Більшість складних слів – це складні іменники типу aircraf , moo shi e, red-headed, whi e-faced, складні дієслова є наслідком подальшої деривації, тобто утворюється від складних іменників, що вже існують, шляхом конверсії, наприклад: o s ub- ose o deep-roo o bad- es Складні прислівники і сполучники складають незначну частину із загальної кількості композитів; неологізми серед них не зустрічаються.

Власні англійські префікси походять від окремих слів. Таких префіксів небагато – a-, be-, fore-, mid-, u -. Префікс mis- змішаного типу (нім. mis, лат. mi us, фр. me, mes). Префікс а-, що походить від давнього англійського прийменника a , вживається з іменником, прикметником і дієсловом і передає значення стану, становища, наприклад: aback, afloa , agaze, alike, amou , a ew,apiece, arise, asleep, a remble, awake. Та частина слів де префікс утворює прислівники, невелика, при чому окремі прислівники сприймаються як прості слова, нор.: before, beyo d. У тих випадках де давня форма by залишилась наголошеною, утворились похідні слова, що пишуться через риску, наприклад: by-go e, by-law, by-word. У сучасній англійській мові префікс be- вживається, головним чином, для утворення дієслів. Серед них можна виділити: 1. Підгрупу перехідних дієслів, до яких префікс додає значення ”скрізь, всюди” (all ever, all arou d), наприклад: bedabble, bedaub, bedeck, bedigh , bedraggle, begird, beloy, bese , beslaver, besmear, besmirch, bespa er, bes rew; 2. Підгрупу перехідних дієслів, до яких додається значення остаточності чи, навіть, надмірності дії, наприклад: becall, becalm, bedize , bedrug, befall, befi , bege , begrudge, behave, bemuse, bescorch, beseech, bes ir, be ray, bewi ch, bewray; 3. Підгрупу, де префікс спонукає до перетворення неперехідних дієслів у перехідні, наприклад: belabour, bemoa , bespeak, be hi k, bewail, bewilder; 4. Підгрупу, де за допомогою префікса утворюються перехідні дієслова із загальним значенням “творити, робити” від іменників та прикметників, наприклад: bedim, befoul, bela e, beli le, beso ; 5. Підгрупу, де за допомогою префікса утворюються перехідні дієслова із загальним значенням “називати таким чином”, утворених від іменників, наприклад: becalm, becloud, bedew, befog, bef ie d, be co h; 6. Підгрупу перехідних дієслів із значенням “оточувати; впливати на щось; обходитися з кимсь певним чином”, утворених від іменників, наприклад: becalim, beclaud, bedew, befog, bef ied, begrime, bespa gle, be ro h. За допомогою префікса -be - від іменників утворюються також прикметники із значенням зневаги, наприклад: bedrabbled, beflagged, be eaped. За значеннями із підгрупи випадає прикметник beloved. До власне англійських налележить і префікс for-. Загальновживані слова с префіксом -forge , -forgive, -forbid, -forgake. Префікс – o це морфологічний варіант частки – o, що вживається перед прикметниками; значення префікса вказує на заперечення, наприклад: o - opera io al, o -skid “не слизький”; вживається префікс і при утворенні іменників, наприклад: o -priori y “відсутність зверхності”. Загалом цей префікс може спонтанно вживатися майже з кожним іменником чи прикметником, вказуючи на відсутність якості. Префікс o - вживається з дієприкметником, герундієм. Віддієслівним іменником та іменником-агентом, що закінчується на суфікс – er. Особливість префікса полягає у його здатності вживатися з похідними іменниками і дієсловами, які набувають разом з ним ідіоматичного значення. Звідси походять такі лексичні пари, як o come o - o comi g, o flow – o flow, goi gs-o – o goi gs, ha ger – o ha ger. Власне англійський префікс ou - один з найпоширеніших у мові.

Синкопа може виникати внаслідок поетичного ритму, наприклад: ma’am – madam, o’er – over. Коли спрощуються початкові і кінцеві частини прототипу, утворюється скорочення з однією серединною частиною, наприклад: flu – i flue za, fridge – refrigera or. Вживана частина прототипу – це, звичайно, його наголошена частина, яка типова лише для просторіччя. Окремо слід зупинитися на скороченнях власних назв. Зменьшувально- ласкаві назви притаманні всім індоєвропейським мовам; на грунті спільних етимологічних назв ці мови мають і багато спільних імен. Скорочуються, як відомо, і чоловічі і жіночі імена. Більшість скорочень власних імен – це апокопа, наприклад: Bar -Bar holomew, Be – Be jami , Ber – Ber ram, Chris – Chris opher, Clem – Cleme . Стилістично скорочення належать до різних розмовних і писемних стилів – побутового, військового, газетного, спортивного. Часто скорочуються слова дитячої лексики, наприклад: dad, mom, sis, gra , gra y. Існує до певної міри взаємопроникнення цих стилів, проте воно різне в різних прошарках лексики. Так, скорочення в галузі дитячої лексики не виходять за межі домашнього побуту, шкільні і студентський скорочення популярні в навчальних закладах. Військові скорочення, навпаки, виходять за межі казарми і полігену, а газетярські спостерігаються на всіх рівнях усного мовлення. Службові слова, як правило, не скорочуються, за винятком сполучника a d, що зводиться до позначення Висновок Як і передбочалося основні цілі цього дослідження були досягнуті. Основна ціль цього дослідження була визначити основні випадки утворення слів за допомогою морфеми –er. Розглянуті нами складні іменники з останніми (стоячим перед суфіксом – er) дієслівним компонентом являють собою значно велику групу слів (4240 одиниць) які належать до пізних стилістичних шарів лексики, і виражають різні поняття пов’язані з різними сторонами суспільного, господарського, культурного питання людини, науки, техніки, побуту і спорту. В доповнення до великого-англо-російського словника “ (1980) нами вилучений багаточисленний корпус лексем (197 один.) з них побудованих по моделям: (V er) – 124, ( ) er – 37, (A ) er – 26, по останнім моделям – 10 (o e-piecer, o e-li er, hree-wheeler, all- igh er, o-hoper, i e- o- fiver, ra k-a d-filer, rai -bow-chaser). Основну масу аналізуючих нами слів складають іменників, між компонентами яких налічують об’єктні відносини. Так наприклад в “ Доповнені до великого англо-руського словаря” (1980) зарегістрований корпус з 124 слів моделі (V er): Структурно-складні слова с формантом –er функціонують в англійській мові в одному, двох (рідше в трьох) близьких або опосередкових значеннях. Регулярними являються приклади метонімічного переносу значень в структурно- складних лексемах з формантом –er, які проходять по регулярним видам асоціативного зв’язку або типовим для англійської мови парним комбінаціям значеннь. Чим більше існує слів, значення якиє розрізняються однією і тією ж семантичною асоціацією, тим регулярніше такий тип багатозначності. Один з відмінних рис складних і складнотворчих лексем з кінцевим формантом –er являється іх здатність поєднувати в одному слові значення місця, механізма, різних речовин, не матеріального аспекта. Бібліографія. 1. Н.М. Раєвська “Теоретична граматика сучасної английської мови”.

Поиск Наведение транса

Я всегда выбираю такие словесные шаблоны, которые не имеют прямого отношения к сенсорным переживаниям. Тем самым я предоставляю вам самим осуществлять процесс осмысления таких шаблонов. Каждый раз, когда вы это делаете, вы совершаете процесс, который мы обозначаем непонятным термином «трансдеривационный поиск» «Буквально: поиск с обращением к источнику словообразования.P Прим. перев.». Люди воспринимают слова, которые вы произносите, и связывают их со своими собственными переживаниями. В качестве гипнотизера я использую тот факт, что для собеседника естественно именно такое поведение. Я формулирую выражения, изобилующие номинализациями. У меня нет никаких предположений относительно смысла таких номинализаций, но мой клиент заполняет их содержанием, наиболее естественным для него самого (более подробно об этом см. в Приложении II). Женщина: Формулируя процессуальные инструкции, вы несколько раз употребили выражение: «Так оно и должно быть». Что вы подразумевали под этим? Использование выражения «Так оно и должно быть» один их простейших способов усилить любую появляющуюся реакцию

Реферат: Основные понятия словообразования Основные понятия словообразования

Кроме суффиксальных словообразовательных типов, существуют префиксальные, префиксально-суффиксальные и другие. Например: ris e печальный – a ris er опечалить. Некоторые словообразовательные типы выступают в нескольких словообразовательных моделях, конкретных фонетических реализациях, при этом наблюдаются чередования основы: admissible допустимый – admissibili acroba e, acroba ique, acroba ie) занимает второе место по распространенности, четырехсловные гнезда (ama de, ama dier, ama daie, ama di e) – третье место. Некоторые однокорневые объединения могут быть очень большими. Например, вокруг глагола ba re формируется более 50 производных.    С увеличение количества слов, входящих в словообразовательное гнездо, распространенность гнезд уменьшается. Это позволяет сформулировать одну из закономерностей построения французского лексикона: количество словообразовательных гнезд обратно пропорционально количеству входящих в них слов.    В зависимости от того, к какой части речи относится слово, стоящее на вершине гнезда, последнее может стать субстантивным, адъективным или глагольным.

Поиск Алиса в Стране чудес и в Зазеркалье

Известный английский лексикограф Эрик Партридж посвящает специальную работу неологизмам Кэрролла, привлекая, помимо баллады из "Зазеркалья", материалы поэмы "Охота на Снарка" и ранних "англосаксонских" опусов Кэрролла {E. Partridge. The Nonsense Words...}. Роберт Сазерленд прослеживает развитие лингвистических интересов Кэрролла на всем протяжении его творчества {R. D. Sutherland. Language and Lewis Carroll. The Hague, 1970.}. Интересное прочтение Кэрролла предлагает М. В. Панов, который считает, что у Л. Кэрролла было не только безупречное чувство языка, но и умение проникнуть в его сущность, была своя (вероятно, интуитивная) лингвистическая концепция, по крайней мере концепция называния, одной из важнейших языковых функций. По мнению исследователя, Кэрролл показал сложную условность наименования, его знаковую сущность, несовпадение структуры "обозначающего" и "обозначаемого", то есть подошел к проблемам, которые в полный свой рост встали только перед языкознанием XX в. {М. В. Панов. О переводах на русский язык баллады "Джаббервокки" Л. Кэрролла. "Развитие современного русского языка. 1972. Словообразование. Членимость слова". М., 1975.} Наконец, есть и еще один аспект рассмотрения жанра литературной сказки Кэрролла, который представляется нам принципиально важным

Реферат: Словообразование Словообразование

Словообразование Литневская Е. И. Словообразованием называется как процесс образования производных слов, так и раздел языкознания, в котором изучается производность, средства и способы образования слов. Главные задачи словообразования как раздела языкознания таковы: 1) установить, является ли слово производным в современном языке (на синхронном уровне), 2) определить, от чего и с помощью чего образованно данное производное слово. Основные понятия словообразования: - производная (ПН) основа, - производящая (ПЩ) основа (или основы), - средство словообразования, - способ словообразования, - процессы, сопровождающие словообразование. Средство и способ словообразования Понятия средства и способа словообразования используются для описания того, как от основы одного слова (или нескольких основ) образуется основа другого слова. Первая основа называется производящей, вторая - производной. Производящая основа - ближайшая по форме к производной основа, через которую мотивируется, истолковывается производная основа. Производная основа - основа, формально образованная и мотивированная по смыслу другой основой (критерий мотивированности): стол-ик > стол, столик - 'маленький стол' (о производной и производящей основе и критерии мотивированности см. также в разделе "Морфемика").

Поиск Поступь полководца разбитой армии

Например: "Командор, казалось, смотрела мимо гостя". Невольно вспоминается старая шутливая рифмовка: "Молодая пешеход побежал на переход". Это была попытка посмеяться над "гражданкой покупателем" и прочими нелепыми словообразованиями первых лет советской власти. Но ведь Т. Суворова штампует подобные ляпсусы массами, причем абсолютно серьезно. Да, главный герой книги - женщина, однако искусство писателя в том и заключается, что он не позволяет себе таких режущих глаз конструкций. Всего в книге 380 страниц, здесь приведены цитаты с первых 80, причем далеко не все, заслуживающие упоминания. Небрезгливые читатели могут найти не хуже. Извините, но отсюда можно сделать совершенно однозначный вывод: Т. Суворова и русский язык просто биологически несовместимы! И о каком потенциале молодой автора говорит Родион Икаров? Рыжего в цирке? Или он все-таки не читал книги? Есть еще одна серьезнейшая претензия к автору, хотя она и не относится впрямую к литературе. При чтении книги бросается в глаза прямо-таки младенческая наивность и полнейшая жизненная неосведомленность Т. Суворовой

Реферат: Словообразование в английском сленге Словообразование в английском сленге

Канд. филол. наук Агузарова К. К. Кафедра иностранных языков. Северо-Кавказский горно-металлургический институт  (государственный технологический университет) Наиболее типичной чертой английского и американского сленга является превращение ряда полнозначных слов в полусуффиксы. В области словообразования наиболее типичной чертой английского и американского сленга является превращение ряда полнозначных слов в полусуффиксы. Так, слово mo key используется в качестве полусуффикса со значением «рабочий; механик»: air mo key, broom mo key, compa y mo key, grease mo key, powder mo key, weed mo key, wheel mo key. Слово happy превратилось в полусуффикс со значением «энтузиаст, любитель»: adjec ive-happy, bomb-happy, brass-happy, buck-happy, cab-happy, car-happy, coi -happy, dough-happy, foo ligh -happy, gi -happy, jive-happy, power-happy, rock-happy. Слово hamburger было произвольно разложено на ham и burger, причем последняя часть превратилась в самостоятельный суффикс: beefburger, ca fish-burger, cheeseburger, double-burger, mu o -burger, sausage-burger, s eak-burger, s eer-burger, urkey-burger, wes er -burger.

Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов
Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки

Реферат: Особенности словообразования в американском варианте английского языка Особенности словообразования в американском варианте английского языка

Вот почему выбранная тема исследования представляется нам интересной и актуальной. Объектом нашего изучения являются пути пополнения словарного состава американского варианта английского языка. Предметом изучения являются особенности словообразования американского варианта английского языка. Цель исследования - рассмотреть особенности и специфику словообразования в современном американском английском. Реализация поставленной цели предполагает решение ряда конкретных задач: Определить статус, занимаемый американским английским по отношению к английскому языку в Великобритании; Выявить лексические особенности американского английского; Проследить пути развития американской лексики и словообразования в американском английском. Для решения поставленных задач были использованы методы контекстологического анализа в сочетании с компонентным анализом, являющиеся основными в исследовании. Также нами были использованы метод комплексного филологического описания и дефиниционный метод. Цели и задачи исследования определили структуру настоящей курсовой работы.

Реферат: Словообразование в современном китайском языке Словообразование в современном китайском языке

Реферат: Компонентный анализ и его применение в лингвистическом исследовании (лексика и словообразование) Компонентный анализ и его применение в лингвистическом исследовании (лексика и словообразование)

Курсовая работа Тема: «Компонентный анализ и его применение в лингвистическом исследовании (лексика и словообразование)»Челябинск 2003 г. Содержание: Введение 3 1.Зарождение понятия «компонентный анализ» в лингвистических исследованиях . 4 2.Применение метода «компонентного анализа» в лингвистической практике . 5 3.Взаимодействие метода компонентного анализа с другими методами лингвистических исследований . 12 Заключение 18 Список использованной литературы . 19Введение Сущность и назначение метода компонентного анализа сводится к тому, что в совокупности исследуемых языковых единиц выделяются те признаки, с помощью которых одни единицы различаются между собой, другие, напротив, объединяются в группы или совокупности. Иначе говоря, описание фактов осуществляется набором признаков, входящих в их план содержания.     Признаки, с помощью которых значимые единицы отличаются одна от другой, называются дифференциальными, а признаки, способствующие объединению единиц,- интегральными.

Реферат: Обучение словообразованию детей дошкольного возраста со стертой дизартрией Обучение словообразованию детей дошкольного возраста со стертой дизартрией

Язык и речь - это основное средство проявления важнейших психических процессов - памяти, восприятия, эмоций. Обогащение речи ребёнка дошкольного возраста сложными грамматическими конструкциями (словообразовательными, синтаксическими) важно по двум причинам. Во-первых, богатство индивидуальной речи дошкольника - это залог развития интеллекта, его мыслительного компонента. Во-вторых, разнообразие грамматических конструкций одновременно предусматривает правильность речи, а правильность – это первое условие культуры речи, поскольку, только достигнув правильности, можно совершенствовать точность, уместность, целесообразность дискурса. Наиболее яркой характеристикой старшего дошкольника является активное освоение им построения разных типов текстов. Ребенок осваивает форму монолога. Речь становится контекстной, независимой от наглядно представленной ситуации общения. Совершенствование грамматического строя происходит в связи с развитием связной речи. Своевременное формирование грамматического строя языка ребенка является важнейшим условием его полноценного речевого и общего психического развития, поскольку язык и речь выполняют ведущую функцию в развитии мышления и речевого общения, в планировании и организации деятельности ребенка, самоорганизации поведения, в формировании социальных связей.

Реферат: Новые и сверхновые звезды (Доклад) Новые и сверхновые звезды (Доклад)

Реферат: Подсолнечник (Доклад) Подсолнечник (Доклад)


Для детей 3-7 лет Грамматика в картинках Наглядно-дидактическое пособие: Словообразование: Грамматика в картинках Мозаика-Синтез
98 руб
Лексикология; Морфемика и словообразование (система Эльконина Д. Б. -Давыдова В. В. ) Изд. 2-е, перераб. - 200 с. Русский язык: Учебное пособие для 6 класса: Томск:Пеленг Репкин В.В.
96 руб
Русский язык: Веселая грамматика: Корень - 48 с. Словообразование: Состав слова: М:Дрофа Волина В.В.
27 руб
Веселая грамматика: Сложные слова - 64 с. Состав слова; Русский язык: Словообразование; М:Дрофа Волина В.В.
Книга поможет учащимся овладеть грамматикой русского языка.
34 руб
Морфемика и словообразование: Тематическая тетрадь ISBN 5-7107-7386-7 Дрофа Шаповалова Т.Е.
Тетрадь рекомендуется как для самостоятельного повторения или изучения темы, так и для освоения материала под руководством учителя.
24 руб
Необычное словообразование: Учебное пособие по русскому языку для 5-6 классов - 128 с. ISBN 5-237-00118-1 ~98.07.08 113 М:АСТ Соловьева Н.Н.
20 руб
Пособие по грамматике русского языка: Словообразование, морфология, синтаксис Учебники Феникс Гаврилова Г.Ф.,Брусенская Л.А.
34 руб
Русский язык: На отлично: Правила и упражнения: Синтаксис, морфология, словообразование, орфография, фонетика, лексика - 304 с. {Для школьников и абитуриентов} ISBN 5-18-000422-5 ~54.00.00 27402 М:Махаон Розенталь Д.Э., Голуб И.Б.
145 руб
Русский язык: Пособие для подготовки к обязательному централизованному тестированию и поступлению в вузы: Фонетика; Орфография; Словообразование; Лексика; Морфология; Синтаксис; Пунктуация - 544 с. ISBN 985-474-576-7 ~54.00.00 65263 Мн:Юнипресс Беляевская О.Н., Бычковская Ж.Э., Волынец Т.Н. и др.
Пособие предназначено для подготовки к выпускным экзаменам, вступительным экзаменам в вузы, централизованному тестированию. <br> В конце книги приведен бланк ответов, полностью соответствующий экзаменационному.
115 руб
Русский язык: Синтаксис и пунктуация; Лексика; Словообразование; Морфология; Развитие речи: 6 класс - 144 с. {Дидактические материалы} ISBN 5-7107-4714-9 ~91.12.17 681 М:Дрофа Дейкина А.Д., Пахнова Т.М.
35 руб
Русский язык: Фонетика, лексика, словообразование, морфология: 5-7 классы - 288 с. {Дидактические материалы} ISBN 5-7107-4719-Х ~92.03.30 677 М:Дрофа Шипицына Г.М., Петровская С.С., Черников И.Н.
61 руб

Молочный гриб можно использовать для похудения, восстановления микрофлоры, очищения организмаМолочный гриб можно использовать для похудения, восстановления микрофлоры, очищения организма

(495) 105 99 23

Сайт char.ru это сборник рефератов и книг