(495)
105 99 23оплата и доставка

оплата и доставка char.ruКниги интернет магазинКниги
Рефераты Скачать бесплатноРефератыОсознанность, где взять счастье

РЕФЕРАТЫ РЕФЕРАТЫ

Разлел: Искусство Разлел: Искусство

Мовний дискурс

найти еще ...
Язык и дискурс средств массовой информации в XXI веке Gaudeamus Академический проект Володина М.Н.
Анализируются разные модусы и жанры медийного дискурса, представленные в прессе, на телевидении и в Интернете, с учетом национальной и региональной специфики их функционирования.
424 руб
Философский дискурс о социальном государстве. Монография Научная мысль. Философия Инфра-М Кочеткова Л.Н.
Автором книги на основе глубокого анализа истории, теории и практики социального государства с помощью методологии M. Вебера впервые в отечественной научной литературе сконструирован идеальный тип социального государства.
784 руб

Текст розглядається нами як полісистемне утворення, що складається із слідуючих підсистем: макрознак, комунікат, дискурс, що перебувають у постійному взаємозв’язку.До розгляду нами включені також правила, якими регулюється дискурс, що допомагають нам отримати більш систематизоване уявлення про таке явище як дискурс. Але незважаючи на те, що дискурс трактується нами як системне утворення, ми не ігноруємо таких підходів до нього, як до комунікативної події чи комунікативного процесу. Розділ 1. Офіційний та неофіційний дискурс. Трактування дискурсу в сучасній лінгвістичній науці. Теорія дискурсу як прагматизованої форми тексту бере свій початок у концепції Е. Бенвеніста, який розмежовував план дискурсу (discоurs) – мовлення, яке привласнюється людиною, яка говорить і план оповідання (reci ). Під дискурсом Е. Бенвеніст розуміє “усіляке висловлювання, яке зумовлює наявність комунікантів: адресата, адресанта,а,також, наміри адресанта певним чином впливати на свого співрозмовника”. Усучасній лінгвістиці поняття дискурсу трактується неоднозначно. Для визначення нашого розуміння дискурсу всі існуючі підходи можна звести до наступних. 1. Дискурс визначається через текст або текст через дискурс . 2. Дискурс розуміють як когнітивний процес, пов’язаний із творенням мовленнєвої поведінки. 3. Дискурс розглядається як послідовність взаємозв’язаних висловлювань, об’єднаних спільністю цільового завдання. 4. Дискурс визначається як засіб бесіди та мислення, які, як і жанри можуть ставати ритуалізованими. 5. Дискурс тлумачиться як мовленнєве утворення, одиниця вищого, ніж речення, рівня. 6. Дискурс розглядається як форма мовленнєвого спілкування, яка передбачає взаємозв’язок між мовцем та слухачем, як міжособистісна діяльність. 7. Дискурс розуміється як складна комунікативна подія. . 8. Дискурс тлумачиться як соціолінгвістична структура, яка твориться адресатом у конкретних комунікативних, соціальних та прагматичних ситуаціях. У рамках першого підходу спроба визначити текст через дискурс або дискурс через текст приводить до визначення первинності тексту/дискурсу. Так, В. О. Звєгінцев розуміє дискурс як елементарну одиницю тексту, тобто складне ціле або змістовну єдність, що вирізняється на рівні мови і, як правило реалізується у вигляді речень, пов’язаних між собою смисловими зв’язками. Однією з вартих уваги рис тексту є те, що його інтерпретація здіснюється через речення, при чому речення розглядаються як члени дискурсу. Наявність змістовної надбудови, спроможної з’єднати окремі речення в єдине ціле і призводить до утворення зв’язного тексту або дискурсу. Смислова інтерпретація зв’язності дискурсу є причиою схеми розгортання тексту. Б. А. Зільберт стверджує, що текст – одиниця мовлення, явище системи комунікації, тобто явиище соціально-мовленнєвого рівня. Фактично, текст ототожнюється з дискурсом і розглядається як комунікативна одиниця, де мовні елементи і структури використовуються для реалізації певних комунікативних цілей, задач і установок. В. В. Красних зробив спробу поглянути на дискурс з точки зору когнітивних структур, які лежать в основі мовної компетенції. На протилежність В. О. Звєгінцеву, текст(за В. В. Красних) є “елементарною( тобто базовою, мінімальною та основною) одиницею дискурсу” – явищем не тільки лінгвістичним, а й екстралінгвістичним.

Кожен окремий вид має певні характеристики та особливості, притаманні лише йому. Мова офіційного дискурсу – це мова офіційних та наукових текстів і документів. Офіційний стиль є неоднорідним у своїх маніфестаціях. Способи експресії варіюються в ному в залежності від сфери ділового та наукового спілкування. Мова точних наук не допускає елементів емоційності, в той час як мова таких гуманітарних наук як історія, літературознавство допускає їх у масштабах, близьких художнім творам письменників-реалістів. Стильовою домінантою викладу в точних науках є точність, стислість, об’єктивність в рамках літературної норми з елементами, прийнятими стильовою нормою даної науки. У цьому зв’язку мікробіологія та астрофізика є точними. Вони переважно аналітичні та структурні, займаються побудовою квантитативних моделей і аналізом досвіду для встановлення емпіричної однотиповості. Опозиції між мовою точних наук та поетикою реалізуються на основі літературної норми за наступними параметрами: Об’єктивність викладу Суб’єктивність викладу Інтелектуальна логічність Образна логічність викладу викладу Вплив висловлювання на Вплив висловлювання на чутливе інтелект сприйняття, перш за все на уяву. Звідси випливають наступні часткові опозиції ознак: Відсутність індивідуальної Наявність індивідуальної творчості творчості Відсутність індивідуального Наявність індивідуального використання слів використання слів Відсутність індивідуального Наявність індивідуального сполучення слів сполучення слів Відсутність розвинутих Наявність розвинутих синонімічних рядів синонімічних рядів Відсутність контекстуальних Наявність контекстуальних синонімів синонімів Відсутність тропів Наявність тропів Відсутність Наявність стилістико-синтаксичних стилістико-синтаксичних прийомів прийомів Поряд із вище переліченими ознаками, на нашу думку, тексти офіційного стилю характеризуються ще й лаконічністю, логічністю побудови думки у висловлюванні, розраховані на задоволення потреб інтелекту, а не естетичних. Таке протиставлення є правомірним лише в тому випадку,якщо ми беремо за еталон наукового стилю мову точних наук. Мова офіційних документів має свої особливості, хоча також характеризується стислістю і конкретністю висловлювань, характерними скороченнями й формами-кліше. Але незалежно від того, чи текст належить до офіційного, чи неофіційного дискурсу, він має свого певного адресата, який обумовлює в тій чи іншій мірі комунікативну природу мовленнєвого твору. Існування і важливість цього фактора визнається багатьма лінгвістами. . Упроблемі вивчення мовленнєвої спрямованості твору є ще багато дискусійних та невирішених питань. Зокрема, нема єдності у визначенні об’єкта спрямованості мовленнєвого впливу, він іменується як “отримувач”, “рецептор”, “реціпієнт”, “адресат”, не виділені його функції в тексті, хоча він безпосередньо є невід’ємною складовою частиною акта комунікації. Репрезентація фактора адресата забезпечується цілим рядом лексичних, граматичних, символіко-графічних,композиційних та структурних засобів. Крім цього, фактор адресата може імплікуватися й виражатись у загальній спрямованості мовленнєвого впливу для досягнення певного перлокутивного ефекту – інтелектуального чи естетичного впливу.

Виклад фактів шляхом їх протиставлення і співставлення дозволяє підкреслити ті їх властивості, які адресант вважає суттєвим чи на які хоче звернути увагу адресата. Слід зазначити, що, якщо в автора виникає побоювання , що адресат має інші, ніж у нього уявлення про викладений ним матеріал, то у функції “коректорів” використовуються допустові сполучники (i spi e of, despi e, co rary o, co versely, i variably ). Необхідність аргументувати висловлювання і полегшувати адресату розуміння шляхом чіткого поділу дискурсу приводить до широкого використання паралельних конструкцій, наприклад, Oxyge was produced direc ly by volca ic ou gassi g a d he degassi g of me eori es a d i direc ly by he break-dow of wa er vapor a d carbo dioxide molecules. Адресант, який прагне якомога повнішого розуміння адресатом запропонованого дискурсу, намагається структурно так організувати своє повідомлення, щоб увесь процес оформлення авторської думки адекватно декодувався реціпієнтом. Сприйняття полегшуватиметься, якщо думка логічно, структурно і графічно представлена в абзаці таким чином, що надходження інформації до адресата оптимально організоване і останній отримує її як функціонально і формально завершену. Наші матеріали підтверджують, що для наукових дискурсів характерним є розміщення основної думки на початку абзаца, потім від ствердження переходять до доказу, підкріплюючи їх прикладами та їх аналізом. На фоні поширених синтаксичних побудов короткі прості речення стають стають виділеними і фокусують увагу адресата, додатково акцентуючи важливі поняття, факти чи докази. Для логічного представлення інформації чи підведення підсумків, часто зміст схематично оформлюють у вигляді окремих пунктів, що, в свою чергу, полегшує адресату процес обробки отриманої інформації. Згідно з матеріалами нашого дослідження, не рідкістю для наукового дискурсу є вживання питальних речень, які завжди є орієнтованими на адресата, в іншому випадку вони втрачають будь-який зміст. Їх мета – створити проблемну ситуацію, закцентувавши увагу на конкретному моменті та втягнути адресата в науковий диспут.Наприклад, How did he co i e s break apar i he firs place? Why do ’ we o ice he mass i crease predic ed by rela ivi y heory i ordi ary life? . Типовим є виклад інформації наукового дискурсу від третьої особи однини, тобто автор не розкриває себе, виступаючи таким чином у ролі стороннього, об’єктивного спостерігача, який неупереджено описує події, а, отже дає можливість адресату сформувати власне ставлення до запропонованих фактів. Характерним є широке використання пасивних конструкцій ( he acid was ake , oxyge was produced, he orga isms were weighed) та безособових речень (i is o jus a for u a e coi cide ce, i is evide , i is freque ly desirable, i is esse ial). Разом з тим, існує існує тенденція до побудови авторської мови у першій особі множини (we are comi g o realize, we are begi i g o see). “Ми” має подвійне значення. По-перше, автор підкреслює, що запропонований підхід, проведений експеримент, результати дослідження тощо створені співдружністю великого колективу учених, і, по-друге, лекторське “ми” втягує адресата у процес роздумів та доказів.

Поиск Философия (Учебник)

Эту инстанцию Фуко считает не более чем идеологической иллюзией, свойственной определенной культурной эпохе. С окончанием этой эпохи придет конец и идеологическому конструкту, называемому "субъектом". В этой связи Фуко ведет речь о неизбежной "смерти субъекта" и о "смерти человека" [2]. 1 См.: Фуко М. Порядок дискурса // Фуко М. Воля к истине. М., 1996. С. 47 - 96. 2 См.: Фуко М. Слова и вещи: археология гуманитарных наук. М., 1977. "Смерть субъекта" и критика "метафизики" С фукианской критикой "идеологии субъекта" перекликается проект Деррида, вначале названный им грамматологией, а затем деконструкцией. Эта программа заключается опять-таки в пересмотре одного из базисных допущений европейской философской традиции, а именно примата речи, говорения, голоса над письмом. Классическая философия (начиная с Платона) и классическое языкознание (начиная с В. фон Гумбольдта или с Ф. де Соссюра) считала само собой разумеющимся, что первичным источником смысла может служить лишь речь. Запись же речи, ее материальное воплощение (письмо) есть лишь застывший голос, омертвленный дух

Реферат: Советские авиационные конструкторы А.М.Люлька и Н.Д.Кузнецов Советские авиационные конструкторы А.М.Люлька и Н.Д.Кузнецов

Московский Государственный Технический Университет Гражданской авиацииКафедра гуманитарных и социально-политических наукКонтрольная работа по «Истории воздухоплавания и авиации в России» студента 1 курса заочного факультета Назаровой Екатерины Владимировны специальность 201300 шифр:РС-041347Москва 2004 Тема: «Конструкторы авиационных двигателей А.М.Люлька, Н.Д.Кузнецов.»ПЛАН:ВВЕДЕНИЕ Архип Михайлович Люлька Николай Дмитриевич Кузнецов СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫВВЕДЕНИЕНа основе достижений науки два первых десятилетия 20 века стали в России периодом зарождения отечественной авиации, а в дальнейшем были заложены материальные и правовые основы для создания гражданской авиации. В начале 20-го века рядом наших соотечественников-авиаконструкторов были построены первые аэропланы и совершены полеты на них. Начали создаваться аэроклубы и авиашколы, появились свои летчики-профессионалы. Открылись первые полукустарные частные заводы и мастерские, которые, занимаясь в основном сборкой самолетов по французским лицензиям, приступили к строительству и отечественных самолетов.

Поиск Логические проблемы знания

Единственное уместное объяснение, в смысле "указания на источники", в данной ситуации - это указание того, какие проблемные слои данного анализа с какой литературой связаны. Что касается проблемности соотношений понятий деятельности и знания и соотношений понятий знания и предметности, которые составляют содержание первого и второго разделов, то это самая "оригинальная" часть моего исследования (в том смысле, что ни какие конкретные источники не инициировали эту проблемность). Исключение в них составляет проблема соотношения способа разработки предметности (который я назвал дискурсом) и способа представления этой предметности. Здесь понятие дискурса целиком взято в коннотации работ М.Фуко, хотя для целей концептуализации достаточно того рабочего определения, которое я ввел по ходу изложения. Что касается фактора внутренней активности (третий раздел), то здесь проблема соотношения понятий творчества "для себя" и творчества "для другого" тоже является "оригинальной". Концепция "типа интеллектуального поведения" взята из работы Богоявленской и соединена с герменевтическими мотивами работ Ж.Делеза и П.Рикера

Реферат: Внешняя политика М.Тэтчер Внешняя политика М.Тэтчер

ведение.Контрольная работа на тему: « Внешняя политика правительства Маргарет Тэтчер» является итогом изучения и исследования данного вопроса. Имя Маргарет Тэтчер не оставляет равнодушным, о ней написаны десятки книг. Эта женщина очень популярна во многих странах, особенно Тэтчер была популярна в Советском Союзе в середине 80-х годов. Тэтчер вошла в историю Британии, как первая женщина- премьер- министр. История Британии не знала такого примера, когда бы женщина руководила военными операциями, как это было во время войны с Аргентиной. Как настоящий большой политик , она не стояла на месте и твёрдо придерживаясь своих основных принципов, со временем меняла свои оценки и взгляды. Именно поэтому, интерес историков к персоне Маргарет Тэтчер велик. Цель данной работы осветить деятельность и влияние Тэтчер на международной арене, показать изменения в мире в отношении Британии. В отечественной историографии, есть ряд авторов, которые посвятили свои работы деятельности Тэтчер на внешней арене, еще при её правлении,1так и работа зарубежного автора.2 В этих работах отображены шаги к «примирению» с СССР и итоги Англо-Аргентинского конфликта.

Поиск Российское оружие - война и мир

Вполне можно допустить, что экономические успехи конфуцианских драконов как раз и определяются тем, что Тайвань, Южная Корея и Япония восприняли основные ценности либерального западного общества, основанного на плюрализме и рыночной экономике, и сумели выработать органический синтез традиционных и импортированных с Запада цивилизационных кодов. С этим можно было бы согласиться, если бы не еще один феmомен, проявившийся примерно с начала 80-х годов, когда политические элиты ряда стран третьего мира стали отвергать западные ценности на концептуальном, идейно-теоретическом уровне. В наиболее концентрированном и четко сформулированном виде это проявилось в Исламской Республике Иран и у идеологов исламских фундаменталистских движений. Сегодня такой антизападный и антиамериканский дискурс локализован уже не только в мусульманском, но и конфуцианском (прежде всего в КНР) мире. Интересно отметить, что в 80-е годы произошла парадоксальная рокировка носителей антизападных настроений. В первые десятилетия деколонизации политические элиты освободившихся стран были ориентированы на проведение модернизации, то есть ликвидацию социально-политических и экономических отличий своих стран от "эталонных" западных структур

Реферат: Политические воззрения Сперанского М.М. Политические воззрения Сперанского М.М.

В царствование Екатерины II и Александра I такой поступок, как отказ Солженицына от ордена Андрея Первозванного, был вдвойне немыслим: во-первых, за литературные достижения не жаловали орденами Империи и тем более высшим из них (классическая награда в первой половине XIX века – царский бриллиантовый перстень, Екатерина предпочитала табакерки с червонными), во-вторых – отказ от награды был бы шагом неслыханным и немыслимым. Чувство собственного достоинства смирялось перед верховной властью: потому Суворов тяжело переживал опалу со стороны Павла I, потому великий поэт М. М. Херасков, прося Державина о заступничестве, отрекался от своих масонских взглядов, добавляя, что лишиться милости императорской – все равно что жизни, потому фельдмаршал, по-настоящему крупный полководец князь Н. В. Репнин посещал в угоду тому же Павлу нелепые тактические лекции одного из его любимцев, а Державин мирился с царем, прибегая к помощи своего таланта. Нам сейчас все это показалось бы забвением собственного достоинства; тогда люди смотрели на вещи иначе. Стоит добавить, что вышеупомянутые поэты, администраторы и полководцы занимали высокие посты в Империи, что все они отличались совершенно неслыханными по сегодняшним дням неподкупностью и бескорыстием, а их заслуги у нас просто нет возможности оценить по достоинству.

Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки

Реферат: Конституционные проекты П.И. Пестеля и Н.М. Муравьева Конституционные проекты П.И. Пестеля и Н.М. Муравьева

Реферат: Міграція робочої сили (юридичний аспект) (WinWord 97 (на укр языке)) Міграція робочої сили (юридичний аспект) (WinWord 97 (на укр языке))

Процес міграції безпосередньо пов'янаний з економічними перебудовами в будь-якій країні. Саме структурна перебудова економіки, конверсія оборонного комплексу, банкрутство та ліквдація ряду пядприємств промисловості, зупинка виробництва та інші проблеми, нашої ще молодої держави, призвели до істотного скорочення та вивільнення в істотно-галувому та якіно-професійному розрізі робочої сили. Водночас дефіцит державного та регіональних бюджетів, та незначна частка іноземних інвестицій не дає змоги за короткий проміжок часу перепідготувати та перерозподілити великі обсяги вітчізняної робочої сили. Все це стало передумовою появи значної кількості вільної робочої масси, а держава не взмозі забезпечити її необхідними робочими місцями. Ось ми і є свідками того, що одні, будучи науковцями працюють сторожами, а іньші, ті що не мають освіти стоять у "керма", але основна ж масса працівників тремтить в пошуках гарного робочого місця і вдосконалившись тим що не може знайти роботи в нашій державі, шукає різні вакансії праці за межами держави, формуючи тим самим групу мігруючої робочої сили.

Реферат: Indirect speech acts in modern English discourse. - Косвенные речевые акты в современном английском дискурсе Indirect speech acts in modern English discourse. - Косвенные речевые акты в современном английском дискурсе

Реферат: Нестеров М.В.- русский художник Нестеров М.В.- русский художник

Так отзывается об этой дебютной работе Нестерова – иконописца Мстислав Формаковский. Этой росписи Владимирского собора было довольно, чтобы имя Нестерова прогремело в России стою силой, что и имя Васнецова. С этого времени Нестеров, едва кончая роспись одного храма, принимался уже за работу для другого. В 1898 году по инициативе наследника Георгия, Нестеров приглашается на Аббастуманские горы для росписи дворцовой, во имя Александра Невского, церкви. В течение 5-6 лет Нестеров исполнил лично 50 композиций на стенах и иконостасе. К сентябрю 1904 г. все работы были закончены, а эскизы главнейших произведений приобретены в Музей Александра III. Стенописи Нестерова изображают земную жизнь Спасителя, Богоматери, хоры ангелов, евангелистов святых, и т.д. Почему-то, прежде всего и невольно внимание останавливается именно на святых. Вот святая Нина, покровительница Грузии, умеренно строгая, черноокая женщина на фоне приятно синеющих гор. Вот Александра, святая царица, в короне, в богатом уборе; святой Пантелеймон, миловидный отрок, с целебными травами в руке, в нарядных чистеньких лопатках; святой Георгий, легко поражающий копьём нестрашного розоватого дракона; преподобный Сергий, заботливо облачённый в традиционные одежды схимника; святой Анастасий, святая Татьяна, святая Ксения, - все они хорошенькие, немного жеманные, все с подчеркнуто большими глазами.

Реферат: Великий график Добужинский М.В. Великий график Добужинский М.В.

1. Введение. Обзор литературы. Добужинский вступил в искусство в период величайших сдвигов в социальной жизни, науки, философии, культуре. Его творчество навсегда остается связанным с глубоким переломом в сознании человека, совершившимся под влиянием этих перемен. Его искусству, всегда идущему от культуры, связанному с современностью в большей степени, чем творчество других художников. Миру искусства свойственны черты романтического сознания. Поэтическое и одухотворенное, символико-синтетическое по методу, оно проникнуто любовью к таинственному и фантастическому, к старине, средневековью. Как все романтики, Добужинский мечтает о преобразовании жизни искусством. Более, чем все художники его круга, он устремлен в будущее. Более, чем они, чуток к новым движениям в искусстве. Тем не менее, в лучших своих работах он остается мастером рубежа веков, и основным импульсом его творчества является романтическое ощущение кризисности действительности. Это самое романтическое ощущение кризисности действительности, так или иначе отмечаемое критиками, более всего проявляется, пожалуй, в жанре городского пейзажа, столь любимого Добужинским.

Реферат: Художник М.В. Нестеров Художник М.В. Нестеров

Нестеров приступил к росписи Владимирского собора в Киеве в конце 1890г и работал там, почти без перерыва, вплоть до 1894 года. Нелегко дались эти четыре года росписи Владимирского собора Нестерову. Ему принадлежат запрестольные образа в двух приделах на хорах и по 10 других образов там же, по 4 образа в диаконике и жертвеннике и "Богоявление" в крестильнице. «Художник был поставлен в необычные для него условия: он должен был писать святых с широко раскрытыми глазами на грандиозных площадях церковных стен, к которым он не привык. Пышный русско-византийский стиль его сбивал с толку. И несмотря на это, там, в этом пышно-великолепном соборе, нашлись скромные и уединённые уголки, где приютились смиренные и грустные создания Нестерова: на маленьких боковых иконостасах нижнего и верхнего этажей есть миниатюрное Благовещенье, иконы святой Варвары, Бориса и Глеба, где теплится это глубоко сладостное святое чувство самоуничижения. Мать, рождающая младенца на неслыханные страдания, мать, сердце которой пронзено мечом печали и согрета светлой радостью рождения, - она полна у Нестерова неземного очарования.


Действительность. Текст. Дискурс. Учебное пособие Флинта Прохоров Ю.Е.
Для студентов филологических специальностей и преподавателей.
270 руб
Семантическое поле 'наркотики': Дискурс как объект прикладной лингвистики ISBN 5-354-00775-5 Едиториал УРСС Потапов В.В.,Потапова Р.К.
В результате исследования была разработана методика лингвосемантического анализа П/У/Д, включающая первичный лингвистический анализ П/У/Д (применительно к устному дискурсу - транскрибирование), определение стилистического жанра П/У/Д, контент-анализ, операционное кодирование, когнитивное картирование, определение концептуальной переменной (К-переменной), определение экешшцитности/имгшицитности К-переменной, поуровневый лингвистический анализ, лингво-психолого-сопиологический анализ, ассоциативно-семантический анализ, интерференционно-мультилингвалъный анализ, в случае необходимости - статистический анализ, формально-логический и содержательно-концептуальный анализ.
250 руб
Языковой круг: Монография - 390 с. Личность, концепты, дискурс: М: Гнозис /Языки русской культуры Карасик В.И.
280 руб
Русский дискурс в межкультурной коммуникации Призванные в общение: КомКнига Владимирова Т.Е.
Представлена модель межличностного дискурса, построенная исходя из древнейшего принципа триединства, известного едва ли не всем народам мира.
275 руб
Информационный дискурс терроризма в контексте художественной рефлексии: Монография ЛКИ Петухов В.Б.
Сравнительный анализ дал возможность проследить характерные черты и особенности художественной рефлексивности восприятия террора в узловые моменты новейшей истории России.
259 руб
Элективный курс: методическое пособие Введение в алгебру и анализ: культурно-исторический дискурс. Элективный курс Бином. Лаборатория знаний Земляков А.Н.
Представлено тематическое и поурочное планирование курса, даны подробные рекомендации по изучению отдельных тем.
90 руб
Дискурс власти и власть дискурса: Проблемы речевого воздействия Флинта Чернявская В.Е.
Для студентов, аспирантов, преподавателей филологических факультетов вузов и факультетов журналистики.
129 руб
Феминистический дискурс украинского модернизма Женское пространство. Идея-пресс Агеева В.
Заинтересованность проблемами гендерной идентичности, пересмотр традиционных определений феминного и маскулинного, внимание к коллизиям сексуальности - творчества не были в 1990-е годы чьей-то эпатажной данью моде.
372 руб
Цесаревич Павел Петрович. Политический дискурс и социальная практика Российский государственный гуманитарный университет (РГГУ) Скоробогатов А.В.
На основе анализа широкого комплекса разнохарактерных источников автор рассматривает проблему формирования политической доктрины императора Павла I и ее развития до восшествия на престол, раскрывается влияние на этот процесс воспитания и обучения Павла как наследника престола, его учителей, окружающих лиц, круга чтения и других факторов.
288 руб
Действительность; Текст; Дискурс: Учебное пособие Изд. 2-е, испр. ISBN 50-2-03327-2 5-89349-653-1 Наука,Флинта Прохоров Ю.Е.
Каждая из фигур коммуникации - действительность, текст и дискурс могут сосуществовать в реальном, латентном, квази и виртуальном состоянии.
179 руб
Введение в алгебру и анализ: культурно-исторический дискурс. Учебное пособие Элективный курс. Элективный курс Бином. Лаборатория знаний Земляков А.Н.
Изложена как история развития математических идей, так и сами идеи; объясняются не только «теории», но и задачи.
194 руб

Молочный гриб можно использовать для похудения, восстановления микрофлоры, очищения организмаМолочный гриб можно использовать для похудения, восстановления микрофлоры, очищения организма

(495) 105 99 23

Сайт char.ru это сборник рефератов и книг