(495)
105 99 23оплата и доставка

оплата и доставка char.ruКниги интернет магазинКниги
Рефераты Скачать бесплатноРефератыОсознанность, где взять счастье

РЕФЕРАТЫ РЕФЕРАТЫ

Разлел: История Разлел: История

Літературно–теоретичне мислення в київських поетиках XVII – першої половини XVIII століття

найти еще ...
Официальные светские праздники как явление русской культуры конца XVII - первой половины XVIII века URSS Зелов Д.Д.
Кардинальные изменения всех сторон российской действительности требовали адекватного воплощения новых идей и важнейших событий в ярких, эффектных и крайне эффективных по степени своего воздействия зрелищ.
573 руб
Конец XVII - первая половина XVIII века Русские опальные фамилии. История царской немилости. История. География. Этнография ЛомоносовЪ Демкин А.
Трижды попадали в опалу Лопухины, дважды обрушивалось несчастье на фамилию Монс-Балк, угодил в Сибирь светлейший князь Александр Меншиков, утянув за собой все семейство, раздавлены и унижены были Долгоруковы и Голицыны, по двадцать лет провели в ссылках со своими родными временщик Бирон и фельдмаршал Миних.
450 руб

Прокоповича у перекладі на українську мову, що створює можливість глибше пізнати естетичні погляди київського професора, взагалі його широкий кругозір і рівень викладання цієї гуманітарної дисципліни Києво – Могилянській академії. Об друга (Д. Бабкін, Г. Сивокінь, Д. Наливайко, І. Іваньо та ін.), хоч не відкидає творчого використання дидаскалами українських шкіл західноєвропейських ренесансних поетик і риторик (А. Доната, Я. Понтана, Ф. Стради, Ю. Скалігера, М.-К. Сарбєвського, С. Лавксміна, Н. Кавсіна, К. Соареца), проте одночасно визнає певну оригінальність у вирішенні авторами курсів окремих питань теорії поезії і красномовства і передусім тих, які не зустрічаються і не могли зустрічатись у західноєвропейських трактатах, як, наприклад, виклад теорії східнослов'янського силабічного віршування, наявність вітчизняного ілюстративного матеріалу тощо. Автори курсів теорії поезії українських шкіл XVII — першої половини XVIII ст. не виробили так би мовити «чистої» поетики. У кожному курсі е розділи, в яких викладаються окремі питання теорії красномовства, або, частіше всього, друга частина поетики — це відомості зі стилістики і насамперед вчення про фігури і тропи. Навіть Ф. Прокопович, який у трактаті «Dе аг е рое іса» не відводить спеціального розділу для відомостей з риторики, розглядає їх (фігури і тропи) разом з питаннями теорії поезії. Теорія художнього слова (поезії і художньої ораторської прози) авторів латиномовних поетик і риторик грунтується на античній теорії художньої мови і, головним чином, на вченні Арістотеля, Діонісія Галікарнаського, Горація, Ціцерона, Квінтіліана, анонімних трактатах «Риторика до Гереннія» і «Про високе» — це основні її джерела. Звідси і розуміння поетичної мови як віршованої мови з поетичним вимислом, що є наслідуванням навколишньої дійсності. Поетичний вимисел і метрична структура-вірш, за їх твердженням,— основні форманти поетичної мови. Крім того, поетична мова повинна бути образною, емоціональною, з певним поетичним словником і поетичною фразеологією, що сформувались протягом століть. Художня проза, на думку авторів давніх українських поетик і риторик, мало чим відрізняється від віршованої поезії, хіба що ритмічною структурою: вірш (мається на увазі античний класичний) був метричним, а проза ритмічною, найчастіше з ритмічними клаузулами, а не суцільно ритмічною. Широке пояснення в шкільних поетиках знайшла така естетична категорія, як поетичний вимисел (fiс іо рое іса), під якою теоретики розуміли наслідування (відтворення) реальної дійсності, але не точне копіювання навколишнього світу, а тільки правдоподібне. Звідси правдоподібність (vегіsimilі аs) — характерна особливість художньої дійсності. На розумінні суті поетичного вимислу авторами українських шкільних поетик, як і взагалі поетичної мови, помітні сліди впливу принципів естетики і поетики стилю барокко і насамперед одного з основних його принципів — консептизму (київська поетика 1720 р., чернігівська поети Й. Лип'яцького, «Ног us рое ісиs» М. Довгалевського та ін.). Призначення поезії, згідно з античною теорією художньої мови, а також з теорією авторів давніх українських поетик,— повчати, хвилювати і розважати .

Консепти, словесні смислові, використовувались як у поезії, так і в ораторській прозі. Барокковий консептизм і бароккова стилістична перенасиченість засобами вираження, яка створює ілюзорну видимість певної новизни і незвичності та викликає у слухачів здивування, призводили до порушення класичного принципу декоруму, класичної міри барокковою надмірністю, класичної гармонії барокковою дисгармонією, класичного спокою і симетрії бароковою дина про ритміко-синтаксичну структуру художньої мови. Згідно з їх ученням найважливіші особливості словесного вираження такі: краса , побудова і достоїнства . Перша особливість полягає в тому, щоб словесне вираження було зрозумілим, красивим, відповідним і відзначалось чистотою мови. Багато уваги у стилістичній теорії авторів поетик і риторик приділялось відповідності — діалектичному зв'язку форми і змісту — одному з головних принципів античної класичної естетики. Підбір слів та їх розміщення у реченні, вчення про період і про експресивно-емоціональні засоби вираження (тропи і фігури) — всі ці питання стилістики розглядались переважно у риторичних курсах, проте знання їх було обов'язковим як для оратора, так і для поета. Пряме відношення до теорії стилю мають розділи в риториках про емоціональну сторону ораторської прози і про спосіб збудження у слухачів різних емоцій. Такі розділи, на наш погляд, мають неабияке значення не тільки для ораторів-початківців і поетів, а й для історії вітчизняної психології, зокрема, змістовний розділ є в «Dе аг е гhе огіса» Ф. Прокоповича, оригінальний цікавими спостереженнями і висновками київського професора. Учення про три роди стилю — високий, низький і середній, яке сягає своїм корінням в античну теорію художньої мови, знайшло свій подальший розвиток у стінах Києво-Могилянської академії у XVII — першій половині XVIII ст. У теорії літературних родів і видів дидаскалів українських шкіл згаданого періоду, в основі якої лежить учення античних теоретиків літератури, помічається вплив естетики барокко і особливо бароккового консептизму, який надзвичайно яскраво відобразився в епіграматичній, курйозній і фігурній поезії. Консепт (лат. сопсеріиз, аситеп, аси-Іит, агдиіит, агдиііае), джерела якого треба шукати в античній поезії (у творчості Сенеки Старшого, Лукана, Апу-лея, Плінія Молодшого та інших представників «срібної» латині),—це поєднання протилежностей у випадкову гармонію, узгоджена неузгодженість (сопсогз дізсогсііа). Консепти, словесні смислові, використовувались як у поезії, так і в ораторській прозі. Барокковий консептизм і бароккова стилістична перенасиченість засобами вираження, яка створює ілюзорну видимість певної новизни і незвичності та викликає у слухачів здивування, призводили до порушення класичного принципу декоруму, класичної міри барокковою надмірністю, класичної гармонії барокковою дисгармонією, класичного спокою і симетрії барокковою динамічністю і асиметричністю, внаслідок чого формі надавався пріоритет перед змістом твору. XVII — перша половина XVIII ст.— період становлення і розвитку української літератури, її родів і видів, і, безперечно, шкільні курси теорії поетичного і ораторського мистецтва відіграли значну роль у цьому процесі, на який водночас мала вплив народна творчість.

Поиск Революційна доба в Україні (1917–1920 роки): логіка пізнання, історичні постаті, ключові епізоди

Солдатенко вважа найбльшим свом надбанням, найголовншим науковим внеском у пошук та осягнення сторично стини. Вдтак зрозумлою  вмотивованою вбачаться спроба вичленити з сторографчних набуткв т моменти (сюжети), в яких якнайрельфнше унаочнюються, акумулюються дослдницьк звершення, розкриваються шляхи х досягнення, вимальовуються елементи, як можна вднести до творчо лаборатор фахвця: методологчн пдходи, ступнь глибини  Aрунтовност проникнення в проблеми, що стали предметом аналзу, рвень аргументац мркувань, висновкв, узагальнень, концепцй, свтоглядн  моральн позиц. Безперечно, в найбльш концентрованому вигляд вони втлен в новтньому чотиритомнику «Украна в революцйну добу. ¶сторичн есе-хронки» (Харкв Кив, 20082010)  сер полтичних портретв учасникв суспльно-полтичних процесв, непересчних особистостей першо половини ХХ столття. А в сум ц прац вирзняють творчсть В. Ф. Солдатенка серед нших сторикв, оскльки автор вибудову сво дослдження на такому сутнсному, яксному, комплексному зрз, який невиправдано мало практикуться його колегами

Реферат: Романтизм як стильова течія української літератури першої половини 19 століття Романтизм як стильова течія української літератури першої половини 19 століття

Поиск Трубадури імперії: Російська література і колоніалізм

Лазар Баранович, який здобув кивську освту, в 1672 р. присвятив дв сво прац польською мовою синам царя Олекся Михайловича. В лист до царя вн писав: «Я написав ц прац польською мовою, тому що знаю, що Ваш син Федр Олексйович може читати не тльки нашою мовою, але й польською Я присвятив [мою ншу книжку] Вашому синов ¶вану Олексйовичу, тому що знаю, що члени Вашо Державно ради також читають польськ книги з задоволенням»P6. У той час польська свтська лтература була багатою  витонченою порвняно з росйською, хоча й не такою розвиненою, як захдновропейськ лтератури; вона сформувала перший  значний мст мж лтературами Москов  Захдно ґвропи. У намаганн стерти з памят цю залежнсть росйсько лтератури сторики пзнше по-новому нтерпретували перехдний перод XVII столття, пдкреслюючи контакти з Захдною ґвропою XVIII столття  замовчуючи укрансько-московськ та польсько-московськ контакти, що мали мсце раншеP7. Петро ¶  його вйни сприяли виникненню мперсько лтератури, але в Рос було мало часу для нтелектуальних занять, оскльки  сили витрачалися на здобуття доступу до Балтики та на послаблення Швец та Польщ

Реферат: Сходознавчі студії в історичному кримознавстві в першій половині XIX століття Сходознавчі студії в історичному кримознавстві в першій половині XIX століття

Поиск Победы и беды России

Эти творения общепризнаны в качестве великих достижений мировой архитектуры в целом и уж конечно в качестве величайших воплощений стиля барокко, игравшего главную роль в европейской архитектуре XVII — первой половины XVIII века. Барокко сложилось в конце XVI века в Италии, которая еще со времен средневековья в целом ряде отношений «опережала» остальные европейские страны. Для строительства Петербурга был приглашен ряд итальянцев — мастеров барокко, начиная с Доменико Трезини и Гаэтано Кьявери. Подчас это вызывает горестные настроения у патриотически настроенных людей, но вот характерный факт: Кьявери, приняв участие в строительстве петербургской Кунсткамеры, был затем приглашен в Дрезден, где построил Хофкирхе — придворную церковь, которая являет собой один из немногих высших образцов барочной архитектуры в Германии. Строили итальянцы и в Париже, и в Мадриде, и в других городах Европы. Обстоятельный биограф Растрелли писал в 1982 году, что даже «еще в начале семидесятых годов нашего столетия исследователи утверждали: молодой Растрелли выезжал из Петербурга в Италию или Францию на учебу… писали так, не ведая всех фактов и документов… Не мог не уезжать. Обязан был

Реферат: Методика изучения темы "Социально-экономическое положение Ингушетии XVII - первой половины XVIII вв." Методика изучения темы "Социально-экономическое положение Ингушетии XVII - первой половины XVIII вв."

МОСКОВСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ Методическая часть дипломной работы (Указывает на процесс феодализации, на становление в ингушском обществе новых классовых отношений). В заключение урока проводится работа по формированию представления о культуре ингушского народа. Дается характеристика самобытной духовной культуры ингушей. Раскрывается роль и сущность первобытноязыческой религии, исповедуемой ингушами вплоть до XVIII в. Таким образом на данном уровне формирования представление учащихся о социально-экономическом и культурном развитии Ингушетии в XVII - первой половины XVIII вв. СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ I. Учебные программы: Программа учебного курса для старших классов. ПИШ - 1996, № 1. История России с древнейших времен до наших дней. Программа по истории. - М., 1995. II. Учебные пособия: Буганов В.И., Зырянов Л.Н., Сахаров А.Н. История России в 2-х частях, ч. 2, - М., 1995. Ионов Л.Н. Российская цивилизация IX - начало XX вв. - М., 1995. Сахаров А.Н. История России в 2-х частях, ч. 2. III. Федеральный компонент государственного образовательного стандарта. История 1996, № 42. IV. Методическая литература: Методика преподавания истории в средней школе. В 2-х частях, ч. 2, - М., 1979. Методика обучения истории.

Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники
Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее

Реферат: Розвиток етичних знань в Україні у середині XVII – XVIII століття Розвиток етичних знань в Україні у середині XVII – XVIII століття

Реферат: Українські землі у складі Литви і Польщі (XIV – перша половина XVII ст.) Українські землі у складі Литви і Польщі (XIV – перша половина XVII ст.)

Шляхта – світські дрібні та середні феодали у країнах Центральної Європи (Польща, Литва, Україна та ін.)

Реферат: Условия формирования военно-административной системы Южного Зауралья в XVII - первой половине XIX века Условия формирования военно-административной системы Южного Зауралья в XVII - первой половине XIX века

Потребовался второй поход В. Сукина и И. Мясного. Они не повторили походы Ермака к Кашлыку, когда Кучум, отступив на юг, смог отрезать казаков от ясачных людей и продовольствия. Русские сами, основав в 1586 году на старинной караванной дороге из Средней Азии в Поволжье предоставили на 2 года Шейбанидам и Тайбугинам сражаться между собой за Кашлык, вернули контроль под промысловыми южными юртами. Тюменские воеводы обложили данью татар по Пышме, Тавде, Туре, Тоболу и Исети уже в 1586 году. Г.Ф. Миллер замечает, что это событие происходило без особых затруднений, почему устные предания и летописи мало говорят о нём: "У татар не было собственных начальников, которые могли бы защитить их от русских. Живя осёдло в своих юртах, они имели свои земли и занимались земледелием и скотоводством и должны были бы всего этого лишиться, если бы не подчинились русским".(7) Дальнейшие события показывают, что большинство ясачных и служилых татар осталось лояльными по отношению к подданству России, чем вызвало гнев бывшего хозяина.

Реферат: Экономичекое развитие в первый период Нового Времени (середина XVII века – конец XVIII века) Экономичекое развитие в первый период Нового Времени (середина XVII века – конец XVIII века)

Была введена рекрутская повинность, немецкие инструкторы обучали полки регулярной русской армии. В 1709 году новая русская армия разгромила шведов под Полтавой; Россия стала великой европейской державой. Реформы Петра I во многом повторяли реформы Кольбера. Было построено более двухсот мануфактур; они строились по большей части под руководством мастеров, нанятых на Западе. Большинство мануфактур принадлежало государству; те, что поменьше, отдавались в управление или продавались компаниям купцов - с обязательством поставлять часть товара по низким ценам казне. Урал стал страной горных заводов, уральское железо в большом количестве вывозилось за границу. Петр I прорубил окно в Европу и вскоре в новых русских портах появились английские и голландские купцы; они предлагали большие деньги за хлеб, лен, пеньку, железо, полотно и другие товары. Однако вывоз хлеба был запрещен, а продажа и производство других товаров регулировались государством. Государственной монополией была и продажа водки – однако с конца 1730-х годов начались массовые нарушения этой монополии.

Реферат: Італійська культура (кінець ХVІІІ – перша половина ХІХ ст.) Італійська культура (кінець ХVІІІ – перша половина ХІХ ст.)

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІЕРСИТЕТ імені ВОЛОДИМИРА ДАЛЯ Кафедра всесвітньої історії Парфенчук Наталя ВолодимирівнаІТАЛІЙСЬКА КУЛЬТУРА (кінець ХVІІІ – перша половина ХІХ ст) Курсова роботаНауковий керівник- к. і. н., доц. Кривуля О.А. Луганськ 2007 ЗМІСТЗМІСТ ВСТУП РОЗДІЛ I. ІСТРІОГРАФІЯ ПРОБЛЕМИ РОЗДІЛ ІІ. ВНУТРІШНІ ТА ЗОВНІШНІ ЧИННИКИ ВПЛИВУ НА РОЗВИТОК КУЛЬТУРИ ІТАЛІЇ 2.1. Розвиток капіталістичних відносин та спроби політичних реформ другої половини ХVІІІ ст. 2.2. Вплив європейського просвітництва на розвиток суспільно-політичних традицій в Італії РОЗДІЛ ІІІ. ДУХОВНА КУЛЬТУРА ЕПОХИ РІСОРДЖИМЕНТО 3.1. Розвиток суспільно-світоглядної думки в Італії 3.2. Основні художні течії: неокласицизм, романтизм, реалізм ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ВСТУПАктуальність теми. На сучасному етапі становлення української державності країна перебуває у складному становищі. Затяжна економічна й політична криза ускладнює процес входження України до європейського співтовариства. Довгий час перебування країни під владою інших держав відбилося на особливостях культурного та етнічного розвитку регіонів. Політична еліта сучасної України використовує це у своїх інтересах, що поглиблює регіональні відмінності і загрожує майбутньому існуванню України, як соборної незалежної держави.

Реферат: Османская империя в середине XVII-первой половине XIX в.в. Османская империя в середине XVII-первой половине XIX в.в.

Тема: Османская империя в середине XVII – первой половине XIX в.в. План Введение. Аграрные отношения. Разложение ленной системы. Усиление феодальной эксплуатации крестьянства. Города Османской империи. Ремесла и торговля. Политический строй Османской империи. Обострение классовой борьбы. Восстания крестьян и ремесленников. Рост феодального сепаратизма. Упадок культуры. Разложение армии. Падение военного могущества турок. Политика турецких феодалов по отношению к угнетенным народам. Русско-турецкие войны. Проникновение европейских колонизаторов в Османскую империю. Зарождение «восточного вопроса». Французская буржуазная революции и народы Османской империи. Реформы Селима III. Вторжение французских войск в Египет. Война с Россией. Продолжение войны с Россией. Бухарестский мир. Заключение. Список литературы. Введение.К началу нового времени Турция являлась центром обширной Османской империи, включавшей территории в Европе (Балканский п-ов, Крым с прилегающими районами Причерноморья и Приазовья) Азии, (малая Азия, Аравия, Ирак, Сирия, Палестина, часть Закавказья) и Северную Африку.


Меркантилистские политико-правовые доктрины России XVII - первой половины XVIII вв. Гриф УМО ВУЗов России Юнити-Дана Гайнутдинов Р.
Для правоведов, экономистов, историков, философов и всех тех, кто интересуется развитием отечественной и мировой политико-правовой мысли.
310 руб
История России с древнейших времен до конца XIX в. В 3-х часть. Часть 2. История России XVII - первой половины XVIII вв. Материк-Альфа Ивашко
В пособии использованы исторические источники и специальная научная литература.
84 руб
Официальные светские праздники как явление русской культуры конца XVII - первой половины XVIII века. История триумфов и фейерверков от Петра Великого до его дочери Елизаветы ЛКИ Зелов Д.Д.
Кардинальные изменения всех сторон российской действительности требовали адекватного воплощения новых идей и важнейших событий в ярких, эффектных и крайне эффективных по степени своего воздействия зрелищ.
525 руб
Документы по истории японской деревни конец XVII - первая половина XVIII в ЁЁ Медиа
495 руб
Поэтика русской драмы: вторая половина XVII - первая треть XVIII века Российский государственный гуманитарный университет (РГГУ) Одесский М.
221 руб
Эволюция бюрократической системы Государственное управление в России с конца XVII до конца XVIII века: Российская политическая энциклопедия Писарькова Л.Ф.
Смена циклов происходила в плоскости ' централизация - децентрализация' , а не ' реформа - контрреформа' , как считают некоторые историки. <br> Исследование дополняют многочисленные таблицы и приложения. <br> Работа рассчитана на историков, политологов, правоведов, а также всех интересующихся отечественной историей.
458 руб
История России. XVII–XVIII вв. 7 класс. Внешняя и внутренняя политика России в конце XVII - первой четверти XVIII вв. Карта настенная. Карты по истории. 7 класс Спектр (пособия)
204 руб
Выбор пути. Русское самодержавие второй половины XVII-первой четверти XVIII века Pro patria: историко-политологическая библиотека Русский мир Талина Г.В.
5 руб
Борьба Польши с казачеством во второй половине XVII и начале XVIII века. Книга по Требованию Волк-Карачевский В.В.
1182 руб

Молочный гриб можно использовать для похудения, восстановления микрофлоры, очищения организмаМолочный гриб можно использовать для похудения, восстановления микрофлоры, очищения организма

(495) 105 99 23

Сайт char.ru это сборник рефератов и книг