(495)
105 99 23оплата и доставка

оплата и доставка char.ruКниги интернет магазинКниги
Рефераты Скачать бесплатноРефератыОсознанность, где взять счастье

РЕФЕРАТЫ РЕФЕРАТЫ

Разлел: История Разлел: История

Історія української літератури XIX століття: Євген Гребінка

найти еще ...
История Казанской духовной семинарии с восемью низшими училищами за XVIII-XIX стол. Книга по Требованию Благовещенский А.
676 руб
Подробная опись 440 рукописям XVII, XVIII и начала XIX стол. первого собрания "Линевского архива" с двумя приложениями. Книга по Требованию Селифонтов Н.Н.
1746 руб

Франка, вылил всю свою поэтическую душу и любовь к Украине» . Якщо у багатьох сучасників романтичний струмінь влився в тканину бурлеску, то в поезії Є. Гребінки поєднання різних стильових ознак, що було притаманне українській літературі того часу, позначено перевагою романтичного стилю. Вже перший його український вірш «Човен» (1833) мав виразний романтичний характер. Провідні мотиви його — жорстокість буття і безвихідь, трагізм відчуженої особистості. Звертаючись до різноманітних засобів фольклорної поетики, зокрема успішно використовуючи наскрізний психологічний паралелізм, автор уподібнює себе з одиноким човном у пінявих хвилях розбурханого житейського моря. В інших ліричних поезіях Є. Гребінки «Українська мелодія» («Ні, мамо, не можна нелюба любить!»), «Заквітчалася дівчина», «Маруся», написаних у народнопісенних традиціях і позначених романтичним колоритом, у журливих, елегійних тонах оспівуються мотиви нерозділеного кохання, почуття розлуки, зради, душевних страждань, неможливості досягнення щастя в реальному житті. Вірші ці пройняті зворушливими настроями, оповиті серпанком смутку й трагізму, позначені яскравою мелодійністю й інтонаційною розмаїтістю. Вливаючись у загальне річище пісенної лірики українського романтизму, твори Є. Гребінки разом з віршами С. Писаревського, А. Метлинського, М. Шашкевича, О. Афанасьєва-Чужбинського та інших поетів зміцнювали й розширювали тенденцію до розбудови інтимної лірики, сприяли проникненню у сферу глибоких людських почуттів, їх естетизації. Найвизначніше місце в художньому доробку Є. Гребінки українською мовою належить байкам. Опираючись на досягнення світового байкарства, плідно використовуючи народносатиричні традиції української і російської байки, Є. Гребінка створив ряд глибоко самобутніх, оригінальних творів І цього жанру. Славу йому як байкареві принесли «Малороссийские приказки» (з присвятою «Добрым моим землякам и любителям малороссийского слова»), видані у Петербурзі в 1834 і 1836 pp. Вони були відзначені тодішньою критикою як один із вагомих здобутків молодого українського письменника. Так, «Отечественные записки», поряд з Шевченковими поезіями, зарахували їх до творів, що «поза всяким сумнівом, принесуть користь південноросійським простолюдинам-читачам»2. Досить високу оцінку дав байкам Є. Гребінки М. Костомаров. У статті «Обзор сочинений, писанных на малороссийском языке» він зазначав: «Его «Приказки» всегда прочтутся с наслаждением: автор явился в них не пародистом, не насмешником над малороссийскою народностью и словом, но малороссийским баснописцем и превосходно показал способность малороссийского языка к апологическим сочинениям»3. Прихильно до них поставились О. Пушкін, І. Крилов, В. Бєлінський. «Малороссийские приказки» Гребінки з'явилися друком тоді, коли на сторінках періодичної преси точилися гострі дискусії щодо художніх можливостей української мови, розвитку національної літератури, її самобутності й народності. Якщо, приміром, журнал «Телескоп» і газета «Молва» дійово підтримували українську літературу, висловлювали впевненість у широких творчих потенціях української мови (показовою у цьому плані була рецензія на «Украинский альманах» 1831 p., автор якої гаряче вітав появу цього збірника), то критики з реакційного табору в «Сыне отечества», «Библиотеке для чтения» та інших наполягали на тому, що «провінційне малоросійське наріччя придатне лише для вираження комічного і вульгарного».

Приказки та прислів'я, фразеологічні звороти, почерпнуті Гребінкою з фольклорних джерел, входячи у внутрішній лад байок, були й складовим елементом їхньої мовної структури, надавали останній особливої емоційності, експресивної жвавості («Як не крути, а правди ніде діти», «Гуляй, дитино, покіль твоя година» та ін.). Окремі образні вирази, взяті безпосередньо з народної творчості, художньо трансформуючись під пером поета, поверталися до свого першоджерела у вигляді крилатих слів («Мовчи! почують — будеш битий!», «Дурний, дурний! а в школі вчився!» тощо). Яскравої пластичності, поетичної колоритності мовностилістична палітра Є. Гребінки досягає і завдяки майстерному використанню ним різних форм діалогу, невимушеного й динамічного, зокрема побутового з риторичними запитаннями («Мабуть, підсудок?» — «Ні!» — «Так Лев?» — «Ні!» — «Так мішок з дукатами?» — «Ні, ні!» — «Так папороті цвіток?» і т. д. — «Могилині родини»), специфічно сталих — казкового походження — конструкцій у зачинах («В далекій стороні, в якій про те не знаю.» — «Грішник»), професійної лексики («І так опреділили і приказали записать: «Понеже Віл признався попеластий.» — «Ведмежий суд»). Досконало володіє Є. Гребінка і традиційним байковим віршем (різностопним ямбом), позначеним як народнорозмовною інтонацією, так і мелодійною народнопісенною тональністю. Порівняно зі своїми попередниками Є. Гребінка зумів надати умовно-абстрактному жанру поглибленої життєвості, суспільної вагомості, викривальної спрямованості. Є. Гребінка розширює жанрові межі байки, урізноманітнює її форми (народна казка й гумореска, драматична сценка й жартівливе оповідання); він майстерно динамізує сюжет байкового твору, збагачує його образно-поетичну систему, наснажує виразним народно-національним колоритом. «Як байкопис, — зазначав І. Франко, — займає Гребінка перше місце в нашім письменстві. Його байки визначаються ярким національним і навіть спеціально лівобережним українським колоритом, здоровим гумором і не менш здоровою суспільною і ліберальною тенденцією. По дусі наступник великоруського байкописа Крилова, він, усе-таки, зумів висловити свобідніший дух українського народу» . Поетичні досягнення в жанрі байки Є. Гребінки, як і П. Гулака-Артемовського та деяких інших авторів передшевченківської доби, ставали міцним фундаментом для його подальшого розквіту вже в межах критичного реалізму в творчості Л. Глібова. Поетичний доробок Є. Гребінки російською мовою за своїм обсягом і тематикою значно ширший, ніж українською. Його російські твори позначені переважно романтичною тональністю; їх романтичний колорит помітно виявляється у посиленій увазі до сильних пристрастей, складних душевних переживань, до постійного пошуку ліричним героєм свого місця в житті, до заглиблення поета у стан самотності, до злиття з непорочною природою. Один з провідних мотивів лірики Є. Гребінки — роздуми про долю і покликання поета в суспільстві. Ліричний автор-суб'єкт Гребінки невдоволений жорстоким світом, де все «пахнет и златом, и кровью». Єдиним «властелином» його «убитой души» виступає журба — «чудная гостья. неземная» («Печаль»), і він поривається у небесне безмежжя, в захмарні висоти, щоб кинути виклик тим, хто «ближних гнетет» і «честь продает» («Утешение», «Недуг», «Моя месть»).

Психологічно влучною деталлю окреслений і портрет хабарника «с бесцветными, как старыми двухгривенными, глазами» тощо. Зображені Гребінкою чиновники нижчих рангів завжди вважали себе «виновными пред властью коллежского асессора»; вони духовно спустошені, нужденні, у жодного з них за душею немає ні гроша. І тому кожен з них будь-якими засобами прагне заволодіти «скарбом» — лотерейним квитком кухарки (Лука Прохорович, приміром, не вагаючись, одружується з нею, а чиновник-пройдисвіт Семен Семенович — з дочкою купця Арбузина, вважаючи її власником щасливого квитка); врешті всі вони виявляються обдуреними і залишаються ні з чим. Великою популярністю свого часу користувалися «Записки студента» (І841) Є. Гребінки, які в багатьох моментах мають автобіографічний характер; особливо це стосується першої частини повісті. Дитинство героя твору Якова Івановича, його навчання в ліцеї, перебування на військовій службі, приїзд до Петербурга тощо значною мірою нагадують факти біографії самого Гребінки. Проте перед нами не виклад біографії автора, а оригінальний художній твір, написаний у формі щоденника, в якому постають типові характери, реальні обставини тогочасної дійсності (до речі, всі інші події Гребінка подає й оцінює через сприйняття головного героя). Сам Гребінка визнавав наявність у цьому творі певної автобіографічності, але категорично заперечував трактування його як спогадів про своє життя. У «Записках студента», писав Гребінка в листі до свого товарища М. Новицького (травень 1841 р.), я «не представлял ни себя, ни кого другого, а развивал идею, каким образом молодой человек, с пылкими чувствами вступая в свет, малу-помалу разочаровывается и, будучи неспособен приноровиться к свету, часто падает под его ударами.»8. У повісті Гребінка продовжує розробляти тему «маленької людини», ідею придушення людської особистості в умовах самодержавно-бюрократичного режиму. В «Записках студента», як і в «Петербурзьких повістях» М. Гоголя, — конфлікт мрії з дійсністю. Сповнений творчих сил і енергії юний Яков Іванович поривається до північної столиці з метою «с пользой употребить свои знания» («Долг чести зовет меня — я должен служить отечеству»). Але потрапивши туди, він, як і, приміром, гоголівський Піскарьов з «Невського проспекту», одразу ж стикається з «гадкой действительностью». Романтичні ілюзії героїв (як врешті дещо раніше і їх авторів) поступово руйнуються. Ескізно, хоча й переконливо, в іронічних тонах змальовує Гребінка короткочасну службу Якова Івановича в канцелярії одного з департаментів, де змушений щоденно переписувати нудні папери та ще й зносити незаслужені докори начальника, який називав його «вольнодумцем» (Яків Іванович завжди виправляв у паперах букву ъ, а скорочений вираз «вые. Поч.» розшифровував не «высокопочитанием», а тільки «высокопочтением»). Не догодив Яків Іванович і власникові пансіону Лисицину, людині черствій і нікчемній. Байдужий чиновний Петербург не прийняв скромного провінціала, не визнав чесного трудівника — йому, хворому й голодному, дала притулок проста прачка Онисія Карпівна, у якої він і дожив останні дні свого життя.

Поиск Революційна доба в Україні (1917–1920 роки): логіка пізнання, історичні постаті, ключові епізоди

Украна в огн й бур революц. 19171921. К., 2003. 608 с.; Дорошенко Д. ¶. ¶сторя Украни 19171923. В 2-х т.P К., 2002. Т. ¶. Доба Центрально Ради.P 320 с.; Т. 2. Укранська Гетьманська Держава 1918 року.P 287 с.; Шаповал М. Ю. Соцологя укранського вдродження.P К., 1994. 45 с.; Липинський В. Листи до братв-хлборобв. Про дею  органзацю укранського монархзму // Вячеслав Липинський. Повне збрання творв, архв, студ. Т. 6. Кн. ¶. Кив Фладельфя 1995. 471 с.; Липинський В. Листування.P Т. ¶ (А Ж).P К., Фладельфя, 2003. 960 с. та н. 4 4 Грушевський М. Спомини // Кив.P 1988. P9. С. 115149; P10. С. 131138; P11. С. 120137; P12. С. 116139; Винниченко В. Щоденник // Кив.P 1990. P9. С. 91125; P10. С. 96110; P11. С. 85106; Дружба народов.P P12. С. 161205; Скоропадський П. Спомини.P К., 1992. 112 с.; його ж. Спогади.P К., Фладельфя, 1995. 495 с.; Дорошенко Д. Мо спомини про недавн-минуле (19141918) // Укранський сторичний журнал.P 1992. P6. С. 131142; P78; С. 140146; P9. 5 5 Нагавський ¶. ¶сторя Укрансько держави двадцятого столття.P К., 1993. 413 с.; Млиновецький Р

Реферат: Основні форми існування етносу в історії української культури ХІV-ХVІІІ століття Основні форми існування етносу в історії української культури ХІV-ХVІІІ століття

Поиск Революційна доба в Україні (1917–1920 роки): логіка пізнання, історичні постаті, ключові епізоди

Спогади мнстра Центрально Ради та Директор. Житомир, 1992. 124 с.; Махно Н. Воспоминания.P Киев, 1991. Кн. 1. 211 с.; Кн. 2. 162 с.; Кн. 3. 184 с.; його ж. Воспоминания, материалы и документы.P К., 1991. 192 с.; Чикаленко ґ. Щоденник, 19191920. К., Нью-Йорк.P 2005. 640 с.; Омелянович-Павленко. Спогади командарма (19171920). Документально-художн видання.P Кив, 2007. 608 с.; Дорошенко Д. Мо спомини про недавн-минуле (19141920 роки).P Кив, 2007. 632 с. та н. 31 9 Нагавський ¶. ¶сторя Укрансько держави двадцятого столття.P Кив, 1993. 413 с.; Млиновецький Р. Нариси з стор укранських визвольних змагань 19171918. Львв, 1994. 571 с.; Верига В. Визвольн змагання в Укран 19141923 рр.P Львв, 1998. Т. 1. У двох томах.P Т. 1. 524 с.; Т. 2. 504 с.; Чернецький А. Спомини з мого життя.P Кив, 2001. 168 с.; Доценко О. Зимовий похд (6.Х¶¶.1919 6.V.1920).P Кив, 2001. 376 с.; Петрв В. Вйськово-сторичн прац. Спомини.P Кив, 2002. 640 с. 32 10 Кучма Л. Учасникам мжнародно конференц «Центральна Рада та укранський державотворчий процес» // Центральна Рада  укранський державотворчий процес (до 80-рччя створення Центрально Ради).P Матерали науково конференц 20 березня 1997 р. (У 2-х ч.).P Ч. 1. Кив, 1997 С. 67; Кучма Л

Реферат: Українська культура. Архітектура Росії XVIII-XIX століття Українська культура. Архітектура Росії XVIII-XIX століття

Поиск Трубадури імперії: Російська література і колоніалізм

Анна поетеса, вона чита сво врш на фабриках  в школах (Петрушевська, можливо,  диною письменницею, яка змушувала б поета прибирати екскременти сво матер). Одного дня Анна повертаться додому, травмована свом ршенням залишити свою власну матр в будинку для перестарлих, лише щоб дзнатися, що Альона похала й забрала дтей з собою. У творах Петрушевсько замсть перемог  свтлого майбутнього описуються злидн та вдчай. Безнадя особливо яскраво зображена в «Цикл», де недльного вечора освчена молода жнка вдвду випадкову знайому, щоб послухати розповд про  сексуальн подвиги. Нема чого робити, хба що пти на нудний фльм нема нчого, до чого варто прагнути, жодних проблем, як потрбно долати. Нема жодного натяку на громадське життя, ан сподвання на ширш де, як захоплювали та надихали стлькох самотнх людей у росйськй лтератур XIX столття. Обмеженсть свтогляду, очевидна вже у Солженцина  Распутна, досяга свого апогею в Петрушевсько. · жнкам браку громадянсько, полтично й культурно свдомост рончна ремарка щодо гпертроф полтично й «культурно» освти в СРСР

Реферат: Архівно-бібліотечні зібрання української еміграції з чехословацької республіки: історія переміщень та опрацювання в Україні (1945–2007) Архівно-бібліотечні зібрання української еміграції з чехословацької республіки: історія переміщень та опрацювання в Україні (1945–2007)

Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады
Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки
Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки

Реферат: Вивчення новітньої історії України через призму поняття "політична культура" Вивчення новітньої історії України через призму поняття "політична культура"

Реферат: Найдавніші часи в історії України Найдавніші часи в історії України

Зовні неандерталець був набагато подібнішим до сучасної людини, ніж його попередник пітекантроп. Найдавніші стоянки й рештки неандертальців знайдені у печері Кіїк-Коба, неподалік від Сімферополя, та біля колишнього с. Старосілля (нині у складі Бахчисарая) в Криму, а також поблизу с. Антонівки на Донеччині, смт. Королевого на Закарпатті та в інших місцях. Найбільш заселеним на той час був Крим з його сприятливими для життя умовами. В печерах проживали по дві-чотири сім'ї, що складалися з шести-семи чоловік кожна. Неандертальці вже мали певні навички виготовлення знарядь праці, вміли надавати їм зручнішої форми. Наприкінці середнього палеоліту люди навчилися робити проколюючи знаряддя праці. Змінилася психологія людини. Часте спілкування із собі подібними виробляло в неї почуття колективізму, усвідомлення дій та їх планування. З'явилися елементи абстрактного мислення. Намітився поділ праці між чоловіками й жінками. Чоловіки почали займатися переважно мисливством, а жінки — веденням домашнього господарства та переробкою роздобичі.

Реферат: Предмет і завдання історії України Предмет і завдання історії України

Свого часу іспанський філософ Хосе Оржега – і Гассет (1883-1955) висміював деяких істориків, котрі вважали, що французи та іспанці були вже тоді, коли ще не було ні Франції, ні Іспанії. Вчений не знав історії українського народу. А українці були вже тоді, коли України іще не було ні як держави, ні як поняття політичного та географічного. Наш народ – народ страждання. Дикі орди топталися по нашій землі. На вогнищах чужинецьких навал горів не тільки золотоверхий Київ, нищились основи нашої української цивілізації, нищились душі людські. Може згоріти стародавні рукописи й книги, але не згорає людське слово. Слово живе в народі, а народ живе в слові. Ось де запорука вічності народу, ось де надія на майбутнє. Та для нових злетів народові чи не найперше потрібна історична пам я. Ця історична фаза характеризується війнами нашестям варварів та потенційною можливістю зародження на руїнах загиблої цивілізації нової, дочірньої. Претензії імперських російських кіл на відмінний від Європи, особливий євразійський шлях не мають реального підґрунтя. Росія не може серйозно претендувати на особливу історичну долю тому, що не тільки не має реальних альтернатив рушійним силам західної цивілізації (перш за все ринку та парламентській демократії), а й інтенсивно запроваджує ці західні моделі у себе.

Реферат: Громадянська освіта та формування національної свідомості на уроках історії України Громадянська освіта та формування національної свідомості на уроках історії України

Зміст Вступ Розділ І. Актуальні проблеми громадянської освіти в сучасній школі Розділ II. Ідеї української державності та її відображення у шкільному курсі історії України Розділ ІІІ Формування національної свідомості на уроках історії України в сучасній школі Висновки Список використаної літератури Додатки Вступ Україна розбудовується як суверенна держава, її майбутнє залежить від багатьох чинників. Серед них одним з вирішальних є людський фактор. З досвіду людства відомо, що в унітарних державах, а саме такою, згідно з конституцією, є Україна, однією з найпотужніших сил у розбудові державності стає національна самосвідомість громадян. Потрібно дбати про збереження й зміцнення України. Якби держава була живим організмом, вона відчула б інстинктивно, що для її самозбереження вирішальне значення має рівень національної самосвідомості громадян. Але держава не є живою істотою, тому вся відповідальність за її майбутнє перекладається на суспільство. Ось чому національно свідомі громадяни мають усе робити для того, щоб підвищувати рівень національної самосвідомості населення, в тому числі і учнівської молоді.

Реферат: Місце та роль української греко-католицької церкви в процесі національно-духовного відродження України Місце та роль української греко-католицької церкви в процесі національно-духовного відродження України

Реферат: УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКІ ВІДНОСИНИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКІ ВІДНОСИНИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Розділ І. Сучасний стан українсько-російських відносин у політичній сфері.3 І.1 Напрямки українсько-російських відносин у політичній сфері 3 І.2 Українсько-російські відносини в Євроатлантичному інтер’єрі.5 І.3. Існуючі проблеми в українсько-російських І.4. Історія виникнення проблем в українсько-російських відносинах.7 І.5 Шляхи вирішення І.6. Майбутнє українсько-російських відносин у політичній сфері.10 Розділ ІІ. Україно-російські відносини у економічній сфері.11 ІІ.1. Сучасний стан українсько-російських відносин у економічній сфері.11 ІІ.2. Українсько-російські економічні відносини у світовому значенні.14 ІІ.3. Проблеми існуючі в українсько-російських економічних відносинах.15 ІІ.4 Історія виникнення проблем у економічних стосунках Росії та України.16 ІІ.5. Шляхи вирішення проблем у економічних відносинах.17 ІІ.6. Стосунки України та Росії в енергетичній ІІ.7. Майбутнє українсько-російських відносин у економічній сфері.21 Розділ ІІІ. Сучасний стан українсько-російських відносин у соціальній сфері .26 ІІІ.1. Головні напрямки українсько-російських відносин у соціальній сфері.26 ІІІ.2. Проблеми україно-російських відносин соціальній сфері.28 ІІІ.3. Історія виникнення і шляхи вирішення проблем у соціальній сфері.29 Список використаних Додатки Вступ Відносини з Росією були і залишаються одним із пріоритетів української політики.


Сибирский парадный стол XIX - XX Ситалл Шеин И.В.
Все это погружает читателя в атмосферу того времени.
5222 руб
Великие мысли великих людей. Антология афоризма. В 3 томах. Том 3: XIX-XX века нет серии ISBN 5-7905-2161-4 5-7905-2168-1 Рипол Классик
179 руб
Энциклопедия афоризмов: XIX в. - 976 с. {Классическая философская мысль} ISBN 985-456-237-9 ~99.12.02 042 Мн:Современныйлитератор
117 руб
Русский литературный анекдот конца XVIII - начала XIX вв. (сост., прим. Курганова Е., Охотина Н.; вступ.ст. Курганова Е.) Материк
Краткий исторический рассказ, микроновелла, острое изречение - все эти разновидности анекдота с античных времен сопутствовали большой литературе, дополняли официальную историю, биографии знаменитых мужей.
143 руб
Стол ПоРог ПоРог Потемкин
79 руб
Шведский стол: Сборник рассказов и повестей Лимбус Пресс Лавруша А.
119 руб
Дьяволиада: Таинственная проза русских писателей второй половины XIX - начала XX вв.: Сборник (комм. Акимова Б.) Таинственная проза русских писателей ИД Родионова,Литература Толстой А.К.,Тургенев И.С.,Лесков Н.С.
Мистическая литература всегда пользовалась неизменно повышенным интересом у читателей всех народов.
198 руб
Сборник (вступ. ст. Переяслова Н. ; комм. Акимова Б. ) Кровь за кровь: Таинственная поза русских писателей первой трети XIX века: Таинственная проза русских писателей ИД Родионова,Литература Жуковский В.А.,Дурова Н.А.,Перовский А.А.
Мистическая литература всегда пользовалась неизменно повышенным интересом у читателей всех народов.
229 руб
Страшная месть: Таинственная проза русских писателей первой половины XIX века Таинственная проза русских писателей ИД Родионова,Литература Мельгунов Н.А.,Одоевский В.Ф.,Киреевский И.В.
Она имеет истинно народные корни и полностью основана на легендах и преданиях, глубокий философский смысл которых нашел свое отражение во многих произведениях наших оте- чественных классиков.
229 руб

Молочный гриб можно использовать для похудения, восстановления микрофлоры, очищения организмаМолочный гриб можно использовать для похудения, восстановления микрофлоры, очищения организма

(495) 105 99 23

Сайт char.ru это сборник рефератов и книг