(495)
105 99 23оплата и доставка

оплата и доставка char.ruКниги интернет магазинКниги
Рефераты Скачать бесплатноРефератыОсознанность, где взять счастье

РЕФЕРАТЫ РЕФЕРАТЫ

Разлел: Психология, Общение, Человек Разлел: Психология, Общение, Человек

Біосфера та сучасні погляди на її проблеми

найти еще ...
Санктпетербургский журнал. Ч.65. Вып.1. Тураев Б.А. Исследования в области агиологических источников истории Эфиопии. Книга по Требованию Тураев Б.А.
1955 руб
Исторические чтения о языке и словесности в заседаниях 2-го Отделения. Т.01. №07. Тураев Б. Часослов эфиопской церкви. Книга по Требованию Тураев Б.
Несмотря на то, что была проведена серьезная работа по восстановлению первоначального качества издания, на некоторых страницах могут обнаружиться небольшие "огрехи": помарки, кляксы и т. п. Книга представляет собой репринтное издание 1853 года.
1299 руб

Цей вплив позначається насамперед у створенні численних нових видів культурних рослин і домашніх тварин. Такі види не існували раніш і без допомоги людини або гинуть, або перетворюються в дикі породи. Тому Вернадський розглядає геохімічну роботу живої речовини в нерозривному зв'язку тварини, рослинного царства і культурного людства як роботу єдиного цілого. На думку В.І.Вернадського, у минулому не додавали значення двом важливим факторам, що характеризують живі тіла і продукти їхньої життєдіяльності: відкриттю Пастера про перевагу оптично активних з'єднань, зв'язаних з дисиметричністтю просторової структури молекул, як відмінної риси живих тіл; явно недооцінювався внесок живих організмів в енергетику біосфери і їхній вплив на неживі тіла. Адже до складу біосфери входить не тільки жива речовина, але і різноманітні неживі тіла, що В. І. Вернадський називає відсталими (атмосфера, гірські породи, мінерали і т.д.), а також і біокосні тіла, утворені з різнорідних живих і відсталих тіл (ґрунти, поверхневі води і т.п.). Хоча жива речовина по обсязі і вазі складає незначну частину біосфери, але воно відіграє основну роль у геологічних процесах, зв'язаних зі зміною вигляду нашої планети. Оскільки жива речовина є визначальним компонентом біосфери, остільки можна затверджувати, що воно може існувати і розвиватися тільки в рамках цілісної системи біосфери. Не випадково тому В. І. Вернадський вважає, що живі організми є функцією біосфери і найтіснішим образом матеріально й енергетично з нею зв'язані, є величезною геологічною силою, її визначальної. Вихідною основою існування біосфери і біогеохімічних процесів, що відбуваються в ній, є астрономічне положення нашої планети й у першу чергу її відстань від Сонця і нахил земної осі до екліптики, чи до площини земної орбіти. Це просторове розташування Землі визначає в основному клімат на планеті, а останній у свою чергу – життєві цикли всіх існуючих на ній організмів. Сонце є основним джерелом енергії біосфери і регулятором усіх геологічних, хімічних і біологічних процесів на нашій планеті. Цю її роль образно виразив один з авторів закону збереження і перетворення енергії Юліус Майер (1814 – 1878), що відзначив, що життя є створення сонячного променя. Вирішальне відмінність живої речовини від відсталого полягає в наступному: зміни і процеси в живій речовині відбуваються значно швидше, ніж у відсталих тілах. Тому для характеристики змін у живій речовині використовується поняття історичного, а у відсталих тілах – геологічного часу. Для порівняння відзначимо, що секунда геологічного часу відповідає приблизно ста тисячам років історичного; у ході геологічного часу зростають міць живої речовини і його вплив на відсталу речовину біосфери. Це вплив, указує В.І. Вернадський, виявляється насамперед "у безупинному біогенному струмі атомів з живої речовини у відсталу речовину біосфери і назад"; тільки в живій речовині відбуваються якісні зміни організмів у ході геологічного часу. Процес і механізми цих змін уперше знайшли пояснення в теорії походження видів шляхом природного добору Ч.Дарвіна (1859 р.); живі організми змінюються в залежності від зміни навколишнього середовища, адаптуються до неї і, відповідно до теорії Дарвіна, саме поступове нагромадження таких змін служить джерелом еволюції. В. І. Вернадський висловлює припущення, що жива речовина, можливо, має і свій процес еволюції, що виявляється в зміні з ходом геологічного часу, поза залежністю від зміни середовища.

Контрольна робота Виконав студ. гр. М-1100З Чобан . М. С. Інститут управління природними ресурсами Коломия – 2001 Вступ. 1. Характеристика і склад біосфери. У буквальному перекладі термін “біосфера” означає сферу життя й у такому змісті він уперше був введений у науку в 1875 р. австрійським геологом і палеонтологом Едуардом Зюсом (1831 – 1914). Однак задовго до цього під іншими назвами, зокрема "простір життя", "картина природи", "живаючи оболонка Землі" і т.п., його зміст розглядався багатьма іншими натуралістами. Спочатку під усіма цими термінами малася на увазі тільки сукупність живих організмів, що живуть на нашій планеті, хоча іноді і вказувався їхній зв'язок з географічними, геологічними і космічними процесами, але при цьому скоріше зверталася увага на залежність живої природи від сил і речовин неорганічної природи. Навіть автор самого терміна "біосфера" Э.Зюсс у своїй книзі "Лик Землі", опублікованої майже тридцять років після введення терміна (1909 р.), не зауважував зворотного впливу біосфери і визначав її як "сукупність організмів, обмежену в просторі і в часі й на поверхні Землі". Першим з біологів, що ясно вказав на величезну роль живих організмів в утворенні земної кори, був Ж.Б.Ламарк (1744 – 1829). Він підкреслював, що всі речовини, що знаходяться на поверхні земної кулі й утворюючі його кору, сформувалися завдяки діяльності живих організмів. Факти і положення про біосферу накопичувалися поступово в зв'язку з розвитком ботаніки, ґрунтознавства, географії рослин і інших переважно біологічних наук, а також геологічних дисциплін. Ті елементи знання, що стали необхідними для розуміння біосфери в цілому, виявилися зв'язаними з виникненням екології, науки, що вивчає взаємини організмів і навколишнього середовища. Біосфера є визначеною природною системою, а її існування в першу чергу виражається в круговороті енергії і речовин при участі живих організмів. Дуже важливим для розуміння біосфери було встановлення німецьким фізіологом Пфефером (1845 – 1920) трьох способів харчування живих організмів: автотрофне – побудова організму за рахунок використання речовин неорганічної природи; гетеротрофне – будівля організму за рахунок використання низькомолекулярних органічних сполук; Біосфера (у сучасному розумінні) – своєрідна оболонка Землі, що містить усю сукупність живих організмів і ту частину речовини планети, що знаходиться в безупинному обміні з цими організмами. Біосфера охоплює нижню частину атмосфери, гідросферу і верхню частину літосфери. Атмосфера – найбільш легка оболонка Землі, що граничить з космічним простором; через атмосферу здійснюється обмін речовини й енергії з космосом. Атмосфера має кілька шарів: тропосфера – нижній шар, що примикає до поверхні Землі (висота 9–17 км). У ньому близько 80% газового складу атмосфери і уся водяна пара; стратосфера; ноносфера – там “жива речовина” відсутня. Переважні елементи хімічного складу атмосфери: 2 (78%), O2 (21%), CO2 (0,03%). Гідросфера – водяна оболонка Землі. У наслідок високої рухливості вода проникає повсюдно в різні природні утворення, навіть найбільш чисті атмосферні води містять від 10 до 50 мгр/л розчинних речовин.

У “Філософських думках натураліста” Вернадський писав: “Ми саме переживаємо її яскраве входження в геологічну історію планети. В останні тисячоріччя спостерігається інтенсивне зростання впливу однієї видової живої речовини — цивілізованого людства — на зміну біосфери. Під впливом наукової думки і людської праці біосфера переходить у новий стан — у ноосферу” . Ми є спостерігачами і виконавцями глибокої зміни біосфери. Причому перебудова навколишнього середовища науковою людською думкою за допомогою організованої праці навряд чи є стихійним процесом. Корені цього лежать у самій природі і були закладені ще мільйони років тому в ході природного процесу еволюції. “Людина. складає неминучий прояв великого природного процесу, що закономірно триває протягом, принаймні, двох мільярдів років” . Звідси, до речі, можна укласти що висловлення про самознищення людства, про катастрофу цивілізації не мають під собою вагомих основ. Було б щонайменше дивно, якби наукова думка – породження природного геологічного процесу суперечила б самому процесу. Ми коштуємо на порозі революційних змін у навколишнім середовищі: біосфера за допомогою переробки науковою думкою переходить у новий еволюційний стан – ноосферу. Заселяючи всі куточки нашої планети, спираючи на державно організовану наукову думку і на її породження, техніку, людина створив у біосфері нову біогенну силу, що підтримує розмноження і подальше заселення різних частин біосфери. Причому разом з розширенням області проживання, людство починає представляти себе усе більш споєну масу, тому що розвиваючі засоби зв'язку – засобу передачі думки огортають усю Земну кулю. “Цей процес – повного заселення біосфери людиною – обумовлений ходом історії наукової думки, нерозривно зв'язаний зі швидкістю зносин, з успіхами техніки пересування, з можливістю миттєвої передачі думки, її одночасного обговорення усюди на планеті” . При цьому людина вперше реально зрозуміла, що він житель планети і може і повинний мислити і діяти в новому аспекті, не тільки в аспекті окремої особистості, чи родини роду, чи держав їхніх союзів, але й у планетному аспекті. Він, як і все живе, може мислити і діяти в планетному аспекті тільки в області життя — у біосфері, у визначеній земній оболонці, з яким він нерозривно, закономірно зв'язаний і піти з який він не може. Його існування є її функція. Він несе її із собою усюди. І він її неминуче, закономірно, безупинно змінює. Схоже, що вперше ми знаходимося в умовах єдиного геологічного історичного процесу, що охопив одночасно всю планету. XX століття характерне тим, що будь-які подія, що відбувається на планеті, зв'язуються в єдине ціле. І з кожним днем соціальна, наукова і культурна зв'язаність людства тільки підсилюється і поглиблюється. “Збільшення вселенності, спаяності всіх людських суспільств безупинно росте і стає помітним у деякі роки ледве не щорічно” . Результат усіх перерахованих вище змін у біосфері планети дав привід французькому геологу Тейяр де Шардену укласти, що біосфера в даний момент швидко геологічно переходить у новий стан – у ноосферу, тобто такий стан у який людський розум і робота, що направляється їм, являють собою нову могутню геологічну силу.

Поиск Альтернативна Еволюція

Але що рятувати? Залишки Босфери? Для чого? Щоб розтягнути агоню? Чи рятувати Людину як вона з усма збоченнями й жахттями? Суть проблеми не в тому, щоб самозберегтися (адже тлесно так чи накше помирають ус); суть у тм, щоб не тльки зупинити катастрофу, але й вдтворити ґднсть, а отже Радсть Життя, котра суджена як головний прояв Самопзнання. Аналзуючи минуле, сучасне й грядуще, ми бачимо, що вс жахи Буття це диний процес розвитку Космчно Хвороби, що уразила Життя. Певно, знайдуться вчен апологети катастрофчного свтосприймання, котр стануть стверджувати «законнсть» та «необхднсть» тако ситуац. Знайдуться «свят отц», що вкажуть на «грхопадння» Людини стануть стверджувати невдворотнсть свтового покарання. Ми ршуче повстанемо проти приреченост. Ми стверджумо Святсть та Радсть людського Духу. Ми стверджумо його Праведнсть та Космчне Синвство. Ми стверджумо, що Вн здатен мусить повернути Радсть Життя. Отруйний врус падння хвороби необхдно вигнати вдновити Цлсть

Реферат: Адвентивна флора Чернігівської області: історія формування та сучасний стан Адвентивна флора Чернігівської області: історія формування та сучасний стан

Поширюється також кіньми, які їдять цю рослину. Поширена по всій території області. Додаток 3 ВИХОВНИЙ ЗАХІД НА ТЕМУ: «Користь і шкода бур'янИстих рослин» На такому вечорі в ігровій формі можна розповісти про місце бур'янистих рослин у сучасних агрофітоценозах, про їх походження, зв'язки з культурними рослинами, а також про ту шкоду і ту користь, що вони приносять господарству. Основна ідея вечора — показати учням необхідність екологічного підходу до проблеми засмічення полів, неприпустимість перезахоплення пестицидами і глибокою оранкою, що веде до руйнування ґрунту. До вечора оформляють стенди з зображенням основних видів бур'янистих рослин, монтують гербарій, складають колекцію насінь. Якщо у літні місяці учні вивчали засміченість полів, вивішують карту господарства, на якій відзначають поширення основних бур`янів. На спеціальних плакатах пишуть основні дані про бур'янисті рослини, їх плідності виносі з ґрунту елементів мінерального харчування і т.д. В аудиторії бажано повісити портрети видатних агрономів і дослідників рослин — А. Болотова, Н. Вавилова, Т. Мальцева, Д. Прянишникова. На вечір запрошують агронома базового господарства, що може розповісти про методи контролю засміченості полів, а також механізаторів, що займаються культивацією.

Поиск Украдене ім'я: чому русини стали українцями

Автор лтопису мж рзними здогадами, чего ради наш народ Русю наречеся, згаду, що се виводять иныя от реки глаголемыя Рось. [82] Затаврувавши погляди норманств як фашистськ та буржуазн, радянськ сторики писали: Радянська сторографя остаточно спростувала антинаукове твердження норманств, нбито термн Русь походить вд назви норманського племен, яке в 2-й половин 9 ст. проникло в Схдну ґвропу, заснувало тут державу дало й сво мя. [83] Насправд походження слова Русь повязане з територю й стародавнм населенням сучасно Украни, особливо з Середнм Поднпровям, Кивом, Чернговом, Переяславом. [84] Укранськ даспорн сторики дотримуються певного компромсного виршення проблеми. Слово Русь, як можна думати, належало первсно чужому племен, яке пдбило пвденн племена схднословянсько групи, органзувало серед них державу й само зникло, розчинилось серед словянсько стих, залишивши по соб одну назву, яка й стала тепер назвою нашо народност й ново держави. Ця назва Русь стала нашим нацональним менем держалася у нас дуже довго. [85] Вдзначаючи антинорманську позицю крайово сторограф, вони пишуть: Це аж няк не заперечу важливсть рол, що вдграли перш княз та хн дружинники варязького походження у формуванн державного ладу в Кивськй держав. [86] Новтн укранськ сторики традицйно дотримуються антинорманстського спрямування

Реферат: Кримські татари: історія та сучасні проблеми Кримські татари: історія та сучасні проблеми

Поиск Винайдення Східної Європи: Мапа цивілізації у свідомості епохи Просвітництва

Особливо псля революцй 1989 року чимало надзвичайно проникливих авторв обговорю мсце Схдно ґвропи у сучаснй ґвроп, я уважно стежу за цю дискусю, зокрема за мркуваннями Тмот @артона Еша, Тон Джадт, Жака Рупнка, Данля Широ, @ейла Стокса, Кришана Кумара, Млана Кундери, Йозефа Скворецького, Станслава Баранчака, Адама Мхнка Чеслава Млоша. Вс вони в останн роки брали участь у переосмисленн де Схдно ґвропи, я не змг би вивчати нагальн для мене проблеми XVIII сторччя, не беручи до уваги драматичних подй дебатв сучасност. Сподваючись, що мо зацкавлення XVIII столттям кине нове свтло на ц проблеми, я також добре свдомий того, що розвиток мох власних дей дуже завдячу часом погоджуючись, часом суперечачи поглядам нших, тих, хто реаAував з щирою вдданстю й глибокою обзнанстю на новтню сторю Схдно ґвропи. (17) Я вдчуваю, що мушу скласти щиру подяку предметов вивчення мо прац флософам доби Просвтництва. Саме хня палка цкавсть до Схдно ґвропи викликала мй нтерес до них

Реферат: Історія виготовлення, виробництво та сучасний стан ринку коньяку Історія виготовлення, виробництво та сучасний стан ринку коньяку

У другій половині XVI століття голландські кораблі заходили сюди за знаменитими винами Шампані і Бордері. У XVI столітті місцеві виноградарі почали виготовляти таку кількість вина, що стало важко його збувати. Якість напою впала. Слабоалкогольні і кислі, ці вина не могли витримати довгого морського перевезення. Вони псувалися в дорозі і в підвалах виноторговців. До того ж перевезення в бочках було трудомістким і економічно невигідним. Приблизно у 1630 році виникла думка застосувати у великих масштабах процес перегонки, відомий у той час алхімікам і аптекарям, що практикували його в незначних кількостях переважно для отримання спирту в лікувальній меті. До 1641 року відноситься винахід французькими умільцями із департаменту Шаранта спеціального перегінного апарату для отримання коньячного спирту, що є основною сировиною при виробництві коньяку. Шляхом перегонки із вина почали отримувати абсолютно новий напій. Його можна було перевозити куди завгодно, і він не псувався в дорозі. До кінця XVII століття голландські і англійські торговці почали вивозити вже звичайний спиртний напій без яких-небудь добавок, менш об'ємний і менш дорогий.

Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки

Реферат: Україна в системі сучасних міжнародних відносин та світовому геополітичному просторі Україна в системі сучасних міжнародних відносин та світовому геополітичному просторі

Реферат: Політичні погляди Н. Макіавеллі та макіавеллізм Політичні погляди Н. Макіавеллі та макіавеллізм

Реферат: Ідеї Юнга та сучасна психологія Ідеї Юнга та сучасна психологія

Реферат: Розвиток та сучасний стан соціології Розвиток та сучасний стан соціології

Реферат: Генезис та сучасний стан олімпізма та олімпійського руху Генезис та сучасний стан олімпізма та олімпійського руху

Реферат: Приватне життя і життя компанії з етичних поглядів Приватне життя і життя компанії з етичних поглядів


Смерть сказала: Может быть; Та, которой не стало; Из царства мертвых и др.: Романы (пер. с фр. Завьяловой Л., Леликова В.) - 800 с. {Классика детектива} ISBN 5-699-09501-2 ~54.00.00 57458 М:Эксмо Буало-Нарсежак
Книги Буало-Нарсежака неоднократно экранизированы, в том числе непревзойденным мастером черной криминальной драмы и сасленза Альфредом Хичкоком. <br> В данный том вошли избранные романы знаменитого литературного дуэта.
154 руб
Та, которой не стало; Заклятие; Человек-шарада; Смерть сказала: Может быть; Вдовцы (пер. с фр.; сост., предисл. Завьяловой Л.М.) - 768 с. {Лучшие детективы мира} ISBN 5-7905-1150-3 ~91.09.27 089 М:РиполКлассик Буало П., Нарсежак Т.
107 руб
Та сторона мира Фантастическая авантюра Крылов Дембский Е.
Милая и приятная в общении молодая актриса превращается в жестокую и холодную женщину-вамп.
68 руб
Та, которой не стало: Роман (пер. с англ. Гришечкина В.) - 448 с. {Голос сердца-мини} ISBN 5-699-05655-6 ~54.00.00 06599 М:Эксмо Браун С.
42 руб
Кролик, который никого не боялся: Сказка (худ. Халилова А.Р.) - 10 с. {Чи-та-ем по слогам} ISBN 5-479-00043-8 ~54.00.00 53046 М:Стрекоза-Пресс Пляцковский М.С.
26 руб
Круглый год (худ. Сучилина И.) - 10 с. {Чи-та-ем по слогам} ISBN 5-94663-730-0 ~54.00.00 03968 М:Стрекоза-Пресс Гамазкова И.Л.
31 руб
Кузнечик Денди: Сказка (пер. с англ. Шерешевской Н.; худ. Халилова А.Р.) - 5 с. {Чи-та-ем по слогам} ISBN 5-94563-857-9 ~54.00.00 31964 М:Стрекоза-Пресс Биссет Д.
21 руб
Маленькие сказки (худ. Бондаренко М.В.) - 10 с. {Чи-та-ем по слогам} ISBN 5-94563-753-Х ~54.00.00 12410 М:Стрекоза-Пресс Цыферов Г.М.
26 руб
Теремок: Сказка (худ. Бай О.Б.) - 10 с. {Чи-та-ем по слогам} ISBN 5-479-00088-8 ~54.00.00 68414 М:Стрекоза-Пресс Бианки В.В.
31 руб
Три-та-туш-ки (худ. Кузнецова Е.Д.) - 16 с. ISBN 5-7833-0735-1 ~54.00.00 58495 М:Фламинго Лагздынь Г.Р.
22 руб
Для тех, кому 3, 4, 5… - 18 с. {Воробышек: Развитие речи и культуры общения} Читать о-хо-та: Речевые игры и упражнения: М:Карапуз Янушко Е.А.
24 руб

Молочный гриб можно использовать для похудения, восстановления микрофлоры, очищения организмаМолочный гриб можно использовать для похудения, восстановления микрофлоры, очищения организма

(495) 105 99 23

Сайт char.ru это сборник рефератов и книг