(495)
105 99 23оплата и доставка

оплата и доставка char.ruКниги интернет магазинКниги
Рефераты Скачать бесплатноРефератыОсознанность, где взять счастье

РЕФЕРАТЫ РЕФЕРАТЫ

Разлел: Искусство Разлел: Искусство

Дистрибутивний аналіз. Методика безпосередніх складників. Трансформаційний аналіз – методи лінгвістичних досліджень

найти еще ...
Методика обучения русскому языку в школе для слабослышащих детей Гуманитарные науки Оникс-Лит Комаров К.В.
139 руб
Методика обучения русскому языку в школе для слабослышащих детей Гуманитарные науки Оникс-Лит К. В. К.
295 руб

Отже, дієслово грати в наведених реченнях вжите в різних значеннях («виконувати що-небудь на музич­ному інструменті» і «дратувати кого-небудь»), оскіль­ки воно в цих реченнях має різну дистрибуцію. Дані, одержані за допомогою дистрибутивного аналізу, мо­жуть бути інтерпретовані мовою символів. Так, дист­рибутивною формулою дієслова грати в першому зна­ченні буде Vgprp j j a, а в другому — VsPrp j d, де — іменник, V — дієслово, ргр — прийменник, п, 1, d, a — відмінки (називний, місцевий, давальний, знахідний), 3 — третя особа. Як правило, багато­значні дієслова диференціюють свої значення уже на найбільш узагальненому синтаксичному рівні: різні значення реалізуються в різних (неоднакових) син­таксичних конструкціях. Пор.: Хлопець несе одеко­лон і Від хлопця несе одеколоном, де значення «до­ставляти щось кудись» дієслова нести реалізується у двоскладному реченні з підметом і прямим додатком ( V3 a), а значення «поширюючись повітрям, става­ти відчутним» у безособовому реченні (prp gV3 i). Пор. ще рос: взорваться от чего (от мины) і взор­ваться чем (яростью), разойтись с кем і разойтись в чем (во взглядах), вспыхнуть от чего (от огня) і вспыхнуть как (зло), вертеть что (сигарету) і вер­теть чем (сигаретой). Отже, дистрибутивний аналіз дає змогу точніше й об'єктивніше вивчати й описувати мовні явища. Оскіль­ки результати цього аналізу можна формалізувати, то во­ни можуть бути інтерпретовані мовою математики. Практичне застосування дистрибутивний аналіз знайшов не тільки в лінгвістичних дослідженнях, а й у машинному перекладі (перш ніж перекласти речення з багатозначним словом чи омонімами, машина на основі їх оточення повинна визначити значення цих неод­нозначних форм), а також у методиці викладання мов у вищій і середній школі. Наприклад, відомо, що значні труднощі викликає розрізнення російських прикметни­ків і прислівників у формі вищого ступеня порівняння. Єдиний засіб, який може використати вчитель, — посла­тися на оточення цих форм: якщо аналізована форма відноситься до іменника, то це буде прикметник, якщо до дієслова, то це прислівник (Истина дороже. Ку­пил дороже). Це ж стосується розрізнення омоні­мічних форм англійських іменника, дієприкметни­ка (prese par iciple) і герундія ( he readi g is ' i eres i g, He is readi g, I am fo d of readi g, I could ' help readi g), німецьких прикметників і прислівників (Er is sehr gluchlich. Er leb gliicklich). Дуже важливим є врахування дистрибуції у процесі засвоєння слів іноземної мови, денотативний обсяг яких не збігається з їх перекладними відповідниками. Так, скажімо, значення «огрядний» передається різ­ними словами англійської мови залежно від того, кого стосується ця ознака — дитини, жінки чи чоловіка (s ou ma , але plump woma ), значення «високий» пе­редається словом high, якщо йдеться про неістоту (high ree, high mou ai ), і словом all, коли це стосується істоти ( all girl, all you h). 2. Методика безпосередніх складників Дистрибутивний аналіз перебуває в тісному зв'язку з методикою безпосередніх складників. Методика безпосередніх складників (БС) — прийом подання сло­вотвірної структури слова і синтаксичної структури словосполучен­ня та речення у вигляді ієрархії складових елементів.

Реферат на тему Дистрибутивний аналіз. Методика безпосередніх складників. Трансформаційний аналіз – методи лінгвістичних досліджень ПЛАН 1. Дистрибутивний аналіз 2. Методика безпосередніх складників 3. Трансформаційний аналіз 4. Використана література. Дистрибутивний аналіз Основні принципи дистрибутивної методики розро­бив у 20-х роках XX ст. Л. Блумфільд, а в 30—50-х роках їх розвинув 3. Харріс, якого вважають творцем цієї методики. Дистрибуція (від лат. dis ribu io «розподіл») — сукупність усіх оточень, у яких перебуває досліджуваний елемент на відміну від оточень інших елементів. Дистрибутивний аналіз — методика дослідження мови на основі оточення (дистрибуції, розподілу) окремих одиниць у тексті. Це своєрідний дешифрувальний підхід за принци­пом сентенції «Скажи мені, хто твій друг, і я скажу, хто ти» (назвіть мені оточення елемента, і я скажу, про який елемент ідеться). Можливість використання дистрибутивної методики при аналізі мовних явищ ви­ходить із розуміння, що кожна мовна одиниця має своє особливе оточення, тобто в дистрибутивних властивос­тях мовної одиниці реалізуються її внутрішні власти­вості, які відображають її функціональну роль. Немає двох одиниць, оточення яких би повністю збігалося. Деякі одиниці мови мають навіть одиничну дистрибу­цію, як, скажімо, укр. гайнувати поєднується лише зі словом час, англ. am вживається тільки з І, нім. bi — з ich, a bis — з du. Навіть коли дві одиниці абсолютно однаково звучать, наприклад, укр. мати (іменник) і мати (дієслово), англ. wo «та­кож», то вони мають різне сусідство: іменник мати поєднується з прикметниками та присвійними займен­никами {добра старенька мати, моя, наша мати), діє­словами (мати прийшла), а дієслово мати з іменником у знахідному відмінку (мати успіх); після англ. wo so s «Я маю двох синів»), тоді як частка oo стоїть, як правило, в кінці фрази і не може мати ад'юнктів (/ am oo «Я маю також»). На основі аналізу дистрибуції мовних елементів ви­діляють дистрибутивні класи. Існує таке дистрибутивне правило: якщо два елементи перебувають в одному й тому самому оточенні, то вони належать до одного класу. Перед лінгвістом у дистрибутивному аналізі стоять такі завдання (їх можна інтерпретувати і як послідов­ні етапи аналізу): 1) сегментація тексту (мовленнєвого потоку) на одиниці певного рівня (звуки, морфи, слова тощо); 2) ідентифікація виділених одиниць, тобто об'єднання їх у певні класи (фонеми, морфеми, лексе­ми тощо); 3) виявлення відношень між виділеними класами. Для ідентифікації мовних одиниць викорис­товують прийом субституції (в межах того самого ото­чення підставляють різні елементи): Я купив п'ять книг Я купив п'ять олівців Я купив п'ять яблук Я купив п'ять картин Я купив п'ять жоржин тощо. В одному і тому самому оточенні взаємозамінні еле­менти належать до одного дистрибутивного класу. У наведеному прикладі це клас обчислюваних іменників (див. неможливість фрази Я купив п'ять молок, вод тощо). При визначенні класів іноді виникають такі труд­нощі: два елементи в одному оточенні взаємозаміню-ються, а в іншому — ні. Наприклад: Я написав листа, Я написав борщ; Я зварив борщ, Я зварив листа; Це гарний лист, Це гарний борщ.

Таким критерієм є від­ношення домінації (підпорядкування) між безпосеред­німи складниками в реченні. Якщо між словами чи у випадку зміни основи слова в процесі трансформації між коренями різних слів у фразі залишаються ті Трансформаційний аналіз використовують у лінг­вістичних дослідженнях синтаксису, морфології, словотвору, лексичної семантики. Останнім часом із розширенням трактування трансформацій за раху­нок зняття з визначення трансформації умови не­змінності лексичного складу речення й умови незмін­ності синтаксичних відношень між словами сфера застосування трансформаційного аналізу значно роз­ширилася. Так, за допомогою трансформаційного аналізу легко розмежовують назви істот і неістот. Пор.: Іван іде з другом — he s ude 's book тощо). Використана література Ермоленко С. Я. Лінгвістичні теорії, конкретні методи дослідження // Мовознавство. — 1981. — № 4. Широков О. С. Современные проблемы сравнительно-исторического языковедения. — М., 1961. Мельничук А. С. О всеобщем родстве языков мира // Вопр. языкозна­ния. — 1991. — № 2. Универсалии и типологические исследования. — М., 1974. Новое в лингвистике. Языковые универсалии. — М., 1970. — Вып. 5. Структурно-математичні дослідження української мови. — К., 1964. 14

Поиск Теорії нації та націоналізму

Вн був варативним, багатоаспектним. * * * Як бачимо, комплекс проблем, повязаних з визначенням поняття «укранська наця», генезою самого явища, цлком збгаться з проблемами, що дослджуються свтовим суспльствознавством у загальнотеоретичному ключ. Загальновдомо, що Украна протягом тривалого часу не привертала увагу авторв теоретичних праць з питань становлення нацй  нацоналзму. Ситуаця змнються, , як вважа Я. Грицак, завдяки невиробленост багатьох сюжетв, багатству нтелектуальних парадоксв  складност дослдницьких проблем укранська сторя може бути «великим пробним каменем, який виявля чиннсть тих чи нших теорй, навть якщо вони безпосередньо не стосуються Украни»[338]. Варто зауважити, що будьяка сторя будьяко вропейсько крани не поступаться укранськй ан складнстю проблем, ан «багатством нтелектуальних парадоксв»  також може бути «пробним каменем» для будьяко теор, хоча й не таким великим. Очевидно, справа в ншому: наскльки теоретичн висновки, зроблен на основ аналзу укранського сторичного досвду, збгатимуться з вдповдними мркуваннями, сформульованими при дослдженн стор нших нацй,  де можна знайти розбжност (останн завдання, здаться, не мстить великих евристичних можливостей)

Реферат: Методика впроваджень моніторингових досліджень у систему роботи вчителя Методика впроваджень моніторингових досліджень у систему роботи вчителя

МЕТОДИКА ВПРОВАДЖЕННЯ МОНІТОРИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ У СИСТЕМУ РОБОТИ ВЧИТЕЛЯ Загальною метою є надання практичної допомоги завідувачам районними (міськими) методичними кабінетами (центрами), керівникам загальноосвітніх навчальних закладів щодо впровадження освітніх моніторингових досліджень у систему роботи вчителів. Для ефективного впровадження моніторингу якості освіти (засвоєння навчального матеріалу, рівня сформованості спеціальних, загальнонавчальних умінь і навичок учнів) у систему роботи вчителів доцільно використовувати наступний алгоритм. І етап: Планування системи моніторингу Планування моніторингових досліджень здійснюється в рамках навчальної теми, що є дидактичною одиницею тематичного оцінювання. Робота з планування здійснюється на основі методичного аналізу теми по наступних аспектах: терміни вивчення окремої теми (відповідно до вимог державних програм); мета і задачі навчання в рамках даної теми; обсяг знань, рівень сформованості спеціальних, загальнонавчальних умінь і навичок учнів; види робіт, що підлягають оцінюванню; можливість практичного застосування отриманих знань. ІІ етап: Розробка інструментарію моніторингу Одним з найбільш розповсюджених видів інструментарію, що застосовуваються при проведенні моніторингу, є кваліметрична модель.

Поиск Україна у революційну добу. Рік 1917

Якщо діяльність Української Ради, спрямована на досягнення автономії, протистояння з цього приводу з Тимчасовим урядом, конфлікти з Радою Народних Комісарів завжди були в полі зору дослідників, то ініціативи й зусилля української політичної еліти щодо федеративного переустрою Росії постійно залишались на узбіччі наукового аналізу[768]. Це, звісно, несправедливо й нічим не виправдано. Адже обидва напрями, обидва елементи — автономія і федерація — між собою діалектично нерозривно пов'язані, взаємозумовлені. Наявні ж дослідження, як правило, розвиваються за іншою логікою: вивчення процесу досягнення автономії, що не привів до кінцевого позитивного результату, набуває свого продовження у з'ясуванні проблем запровадження державної самостійності України. В результаті всі кроки, серед них і З'їзд народів, відступають на задній план. Адже навіть головний натхненник і основна постать на з'їзді — М. Грушевський (він сам себе називав «героєм сього з'їзду») — крізь призму років досить скептично висловлювався на його адресу: «Він (з'їзд. — В. С.) не дав нічого конкретного, і його навіть можна вважати також одним з відхилянь укр[аїнської] демократії від конкретних організаційних зводок в бік національної романтики чи стрілянини через голову безпосередніх справ до далеких мет»[769]. Проте в 1917 р. все було значно складніше, принаймні інакше з фактичної точки зору

Реферат: Ситуаційний аналіз з маркетингу Ситуаційний аналіз з маркетингу

Поиск Чи дійсно загинули шість мільйонів?

Після дослідження Лейхтера Державний музей Освенціма звернувся з проханням до Краківського судово-експертного інституту провести дослідження на тему можливості того, що масові вбивства були в Освенцімі. Аналіз цегли та цементу повністю підтверджував результати, отримані Лейхтером. Вальтер Люфтль, австрійський інженер, Президент Австрійської Асоціації Інженерів, також досліджував цю проблему і зробив висновок, що знищення людей в приміщеннях, поданих як газові камери, технічно неможливо. Неможливо було і креміювати таку кількість трупів у печах, які були в концтаборах, для цього потрібно було тисячі крематоріїв. Існує велика кількість книжок, які стверджують, що в гітлерівській Німеччині було вбито шість мільйонів жидів. Ми сподіваємось, що ця робота проллє світло на той період історії і збудить інтерес до проблем, які до цього часу уявлялись нашому читачу в односторонньому світлі. Всі чули про те, що уряд Гітлера начебто хотів знищити жидів у Європі, і що за час війни внаслідок їх політики загинуло шість мільйонів жидів

Реферат: Фармакогностичне дослідження надземної частини кульбаби лікарської (taraxacum officinale wigg.) та розробка способів аналізу біологічно активних речовин Фармакогностичне дослідження надземної частини кульбаби лікарської (taraxacum officinale wigg.) та розробка способів аналізу біологічно активних речовин

Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков
Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее

Реферат: Аналіз результатів соціологічного дослідження "Освіта в житті молоді" Аналіз результатів соціологічного дослідження "Освіта в житті молоді"

Згідно цього принципу, на сучасному етапі розвитку освіти повинно поступово відбуватися перехід до особистісно-зорієнтованого навчання та профільної освіти, мета яких – створення максимально сприятливих умов для розвитку і саморозвитку особистості учня, виявлення та активного використання його індивідуальних особливостей у навчальній діяльності. Разом з тим, треба відмітити, що перехід до нового етапу освіти передбачає, насамперед, відробки концепції усвідомлення інноваційних підходів, методологічних принципів постнеокласичної науки, методики активізації освіти, створення ряду організаційних заходів. Ціллю цього стану стає не навчання, а освіта, формування особистості, «людини культурної», яка володіє необхідною для інформаційної цивілізації духовним потенціалом. Навчання застосовується на освіті, а не навпаки. Одним із найважливіших напрямів розвитку освіти в Україні є приєднання стандартів у більшості українських вузів до Болонського процесу. Як наслідок, передбачається різке скорочення аудиторних занять і перехід студентів до активної самостійної роботи.

Реферат: Комерційний аналіз інвестиційного проекту Комерційний аналіз інвестиційного проекту

Аналіз ринкового середовища містить діагностику макросередовища та оцінку бізнес-оточення і залежить від якості підготовки попередньої стадії. Розробка стратегії проекту є центральним ланцюгом маркетингових досліджень, оскільки дозволяє сформулювати основні принципи і методи раціонального використання ресурсів, проекту протягом його життєвого циклу. Визначення стратегії проекту дозволяє побудувати відповідну маркетингову концепцію. Останнім кроком маркетингового аналізу проектних рішень є розробка маркетингового плану і детальний розгляд його елементів. 1.2 Визначення меж та якісного складу аналізу ринку Дослідження ринку починають з аналізу макроекономічної політики, що проводить країна, в якій планується реалізовувати проект. Країни відрізняються своїми економічними та політичними системами. Економіко-політичний спектр містить альтернативи, які коливаються у межах від централізованих економік з втручанням уряду в усі аспекти економічної та суспільної діяльності до ліберальних економік з мінімальним втручанням влади.

Реферат: Ситуаційний аналіз. Аналіз основних ринкових проблем Ситуаційний аналіз. Аналіз основних ринкових проблем

Реферат: Методика складання кошторису видатків бюджетних установ та аналіз його виконання Методика складання кошторису видатків бюджетних установ та аналіз його виконання

Реферат: Билеты по методике обучения иностранным языкам Билеты по методике обучения иностранным языкам

Структура речевой деятельности: В психологической литературе в ее структуре выделяют: побудительно-мотивационную ориентировачно-исследовательскую аналитико-синтетическую исполнительскую фазы в продуктивных (экспрессивных) видах речевой деятельности, кроме того: побуждающий смыслоформулирующий формулирующий уровни 1 Его содержание составляет сложные взаимодействия мотивов и цели действия, как будущего результата (коммуникативного намерения). Говоря о мотивах при пользовании языком как средствам общения, следует указать на разный характер мотивации в продуктивных и рецептивных видах речевой деятельности. Мотив – то, что объясняет характер данного речевого действия, тогда как коммуникативное намерение выражает то, какую коммуникативную цель преследует говорящий, планируя ту или иную форму воздействия на слушающего.(И.А.Зимняя) Главным мотивом речевой деятельности является потребность или желание узнать новую, полезную для себя информацию при чтении или аудировании. Для полноценного речевого общения необходимы его коммуникативно-познавательное значение и личная заинтересованность в общении. В зависимости от возраста учащихся, их уровня владения иностранным языком способы мотивации могут разными. 1 этап – ситуативно-ролевые игры 2 этап – содержательная сторона коммуникации.

Реферат: Методика исправления речевых недостатков у актёров Методика исправления речевых недостатков у актёров

Особое внимание надо уделять углублению методов работы над словом.Внутренняя актёрская техника, метод воспитания профессионального мастерства, разработанные К.С.Станиславским и В.Немировичем-Данченко, являются той необходимой школой, на основе которой организуется, и воспитывается сценическая речь и наоборот.ДЛЯ СПРАВКИ: Сценическая речь—одно из основных средств театрального воплощения драматического произведения путём произношения текста роли. К.С.Станиславский в разработанной им системе работы актёра над собой и над ролью обобщил творческий опыт русского и мирового театра, он постоянно искал приёмы, помогающие актёру достигнуть мастерства сценической речи. «Говорить—значит действовать, -- утверждал Станиславский. – Я хочу особенно обратить внимание на занятия дикцией, голосом, ритмом, движением, пластикой». Культура сценической речи—одна из важных проблем в актёрском искусстве. Речь сейчас наиболее слабое звено в технике актёра. Неверное построение фраз, комканье текста, проглатывание концов слов, невнятная дикция и т.п. Всё это иногда выдают за новую манеру актёрской игры.


Нетрадиционное лечение рака: Методика Н. Шевченко и другие авторские методы Здоровье на все 100 Вектор Самохин И.П.
Игорь Самохин знакомит читателей с авторскими методиками лечения рака, которые были разработаны, и опробованы разными врачевателями.
48 руб
Методика новых языков и американский разговорный метод: для учителей, родителей и учеников Нобель Пресс А. Е.
715 руб
Астрология трансформации личности Кармическая астрология и методика коррекции гороскопа ISBN 978-5-91313-010-5 Мир Урании Дараган К.
Какова роль высших планет, Лунных Узлов, кармических домов?
875 руб
Физика. 8 класс. Методика и технологии обучения Физика Вентана-Граф Синявина А.А.
143 руб
Для детей от 1 года до 3 лет Я учусь говорить. 15 книжек-ступенек, уникальная методика индивидуального развития ребенка. Робинс Кузнецова А.И.
Разработанная удобная навигационная система позволит родителям, воспитателям и педагогам легко ориентироваться в ней и находить образовательные материалы, необходимые для развития и обучения именно вашего ребенка.
410 руб
Гриф УМО МО РФ Методика обучения математике в начальной школе. Учебное пособие для студентов вузов. Курс лекций. Вузовское образование Владос Белошистая А.В.
Пособие не только ознакомит студентов с конкретными примерами обучения младших школьников математике, но и расширит педагогический и математический кругозор будущего учителя.
412 руб
Учебное пособие Методика оценки и факторы повышения качества обслуживания в розничной торговле. Учебные издания для бакалавров Дашков и К° Зверева А.О.
Особое внимание уделено исследованию влияния на качество торгового обслуживания таких важных факторов, как ресурсный потенциал торгового предприятия, атмосфера торгового зала и ассортиментная политика предприятия.
214 руб
Методика обольщения Романтические истории Центрполиграф Габбер Х.
Или насмешливую гримершу с красавцем актером, который моложе ее лет на десять?
134 руб
Рисующий гномик. Методика и планирование работы по формированию графических навыков и умений у детей младшего дошкольного возраста с ЗПР Гном и Д Касицына М.А.
Пособие адресовано учителям-дефектологам, воспитателям коррекционных групп для детей с ЗПР, слушателям курсов повышения квалификации по проблеме "Коррекционно-педагогическая помощь дошкольникам с задержкой психомоторного развития", а также родителям при самостоятельной работе с детьми.
35 руб
Дошкольные уроки. 5-7 лет. Методика игровых уроков Оникс 21 век
85 руб
Готовимся к школе. Популярная методика игровых уроков Центр раннего развития Оникс-Лит
Цель этой книги - помочь подготовить ребенка к школе и развить его способности.
36 руб

Молочный гриб можно использовать для похудения, восстановления микрофлоры, очищения организмаМолочный гриб можно использовать для похудения, восстановления микрофлоры, очищения организма

(495) 105 99 23

Сайт char.ru это сборник рефератов и книг