(495)
105 99 23   char.ru


,

:  :

Introducere

...

Cerce area sociologic juridic mbrieaz fr discrimi ri ambele forme de cupri dere a eleme elor de juridici a e fe ome ele vieii sociale. Pri me ode care-i rm specifice (observaia, so dajul de opi ie, a che a sociologic, ches io arul, i erviul), sociologia juridic mbrieaz urm oarele dome ii: Dome iul crerii drep ului; Dome iul cu oa erii legilor de c re ce e i i orga ele de s a ; Dome iul poziiei subiecilor rapor urilor sociale fa de regleme rile juridice vigoare; Dome iul cerce rii cauzelor co cre e ale clcrii drep ului; Dome iul limi elor regleme rii juridice, al rapor ului di re sfera regleme rilor juridice i ex rajuridice, a formelor juridice i me ajuridice de i flue are a co dui ei ce e e i. re emele de cerce are sociologic juridic se l esc: Docume ri solici a e de orga e cu compe e e orma ive; I ves igaii cu carac er de exper iz legal; I ves igaii privi d modul de admi is rare a jus iiei; Cu oa erea legii; I ves igaii privi d desfurarea procesului de rei egrare social a persoa elor ce au comis fap e a isociale e c. Cerce area sociologic juridic (me oda sociologic) poa e fi u iliza de legiui or pe ru a-i procura i formaii leg ur cu msura care legea es e respec a i ce proporie legea i gse e supor di par ea se ime ului juridic comu . Exemplu. Su bi e cu oscu e rezul a ele cerce rilor care au s a la baza u or msuri legisla iv-s a ale, cum ar fi legislaia i vrs a adolesce ei, co cep ul de fap e a isocial, s ra egia ac ivi ii de cu oa ere a legilor e c. Ia spre exemplu, problema ica au ori ii pri e i, r-o a che socio-juridic mai veche desfura SUA, cerce orii i-au propus s udierea urm oarelor aspec e: Coi cide ele i ecoi cide ele re regleme area au ori ii pri e i i se ime ele juridice ale socie ii; U i a ea sau diversi a ea acelor se ime e; A aliza impor a ei u or fac ori de s ra ificare a opi iilor aceas ma erie vrs a, ve i urile, sexul, preg irea e c., ce msur rezul a ele cerce rii sociologice co diio eaz opor u i a ea u or regleme ri juridice. Rezul a ele cerce rilor au scos la iveal, c umai ci ci di ches iu ile s udia e s-a observa o coi cide a regleme rilor de drep cu se ime ele celor ches io ai. rebrile puse au fos de ipul: pri ii au drep ul s co roleze salariile copiilor? Care, poa e fi vrs a mi im pe ru cheierea cs oriei? A che a a scos la iveal, pri re al e co cluzii, o lacu a regleme rii legale: i exis e a u or dispoziii privi oare la vrs a adolesce ei. Sociologia i psihologia opereaz o dis i cie evoluia rului, vorbi d de adolesce ca perioad imedia premerg oare celei de ma uri a e psihic (chiar cuv ul vi e de la adolesco ere a cre e, a cp a pu eri, a se ma uriza). Adolesce a es e s adiul cep d cu procesul ma urizrii sexuale, i sfri d oda cu apropierea ma uri ii (biopsihice). ge eral perioada se si ueaz re a ii 12/13 18/19. Dei exis sociologie aseme ea delimi ri, drep ul u co sider vrs a respec iv ca o e ap deosebi dezvol area perso ali ii i u i se acord forma u ei ca egorii juridice separa e ( e vorba, bi e eles, de drep ul SUA).

Is oria cupri de oa e ge urile de ma ifes ri, deci i pe cele juridice. Ca ii , ea es e u mod de explicare a lumii (a ume, a modului succesiv), iar aceas explicaie o realizeaz u iliz d me oda i erfere ei, pri care se urmre e s se s abileasc adevruri i dividuale, di ai e cu oscu e. Apel d la is orie, drep ul i afl co diiile ce-i po descifra asce de a; cu osc d formele suprapuse de drep , is oria i procur s a or ice modali i de a es are docume ar. eoria ge eral a drep ului i ii ele par iculare ( ii e juridice de ramur), abordeaz de fiecare da dime siu ea is oric a co cep elor i ca egoriilor cu care opereaz. As fel, plec d de la da ele pe care le ofer is oria, cerce area marilor i s i uii juridice ii a drep ului, co s a d vechimea lor, le urmre e evoluia, co figuraia, fu ciile e c. eoria drep ului opereaz cu ca egoria de ip a drep ului, cu cea de bazi de civilizaie juridic, plec d de la da ele de cu oa ere oferi e de ii a is oriei. Origi ea i apariia s a ului u po fi s udia e fr s se por easc de la pu c ele de vedere afirma e is orie. U eori pe baza u or da e is orice se realizeaz reco s i uirea fizio omiei u or i s i uii ale drep ului, aciu e ce permi e o a aliz re rospec iv cu largi implicaii elegerea poziiei respec ivelor i s i uii drep ul ac ual. C. Me oda compara iv Logica defi e e comparaia ca pe o operaie ce urmre e co s a area u or eleme e ide ice sau diverge e la dou fe ome e. Compararea sis emelor de drep ale diverselor s a e, a rs urilor ramurilor, i s i uiilor i ormelor aces ora s-a dovedi ex rem de fruc uoas procesul me odologic de s udiere a fe ome ului juridic. Aceas aciu e a de ermi a chiar u ele sis eme de vm juridic recu oa erea exis e ei u ei ramuri ii ifice ii a drep ului compara . Ex i derea me odei drep ului compara es e impus azi mod ese ial de sporirea fr precede a leg urilor s a elor, de cre erea volumului co rac elor eco omice i sociale, urmare a amplificrii i erdepe de elor pla ul dezvol rii eco omice i cul urale a rilor lumii. Aceas reali a e i co es abil a zilelor oas re aduce prim pla ecesi a ea cu oa erii diverselor sis eme aio ale de drep . forma sa embrio ar, co cepia asupra ecesi ii drep ului compara apare la cepu ul sec. XX, c d se ava seaz i primele eze ale u ei forme me odologice u iversale de s udiere a drep ului. co i uare, li era ura juridic s-a mbogi se sibil cu lucrri ce au pus bazele u umai, u ei me ode a drep ului compara , ci chiar a ii ei au o ome a drep ului compara . ii a drep ului compara a fixa deja a umi e reguli, care prezi u ilizarea me odei compara ive drep . Observarea riguroas a aces or reguli asigur succesul me odei, co feri du-i carac erul ii ific i dispe sabil. 1. Prima regul a me odei impu e a compara umai ceea ce es e comparabil. cadrul aces ei reguli va rebui s se co s a e, mai i, dac sis emele compara e apari aceluiai ip is oric de drep sau apari u or sis eme is orice de drep diferi e.

"", .
. . ,
31
:
" 2".
. 95160 .
19
: ,
"", 12 .
,
170
: 7

     ,  ,  , ,

(495) 105 99 23

 char.ru