(495)
105 99 23оплата и доставка

оплата и доставка char.ruКниги интернет магазинКниги
Рефераты Скачать бесплатноРефератыОсознанность, где взять счастье

РЕФЕРАТЫ РЕФЕРАТЫ

Разлел: Иностранные языки Разлел: Иностранные языки

Notiunea si clasificarea actelor juridice civile

найти еще ...
Et Si Ca Venait Du Ventre? Pocket Pallardy P.
660 руб
Si C'etait vrai (+ Audio CD) Hachette Livre Sylvie B.
774 руб

О sfвrєi o a reia opi ie co siderг cг obiec ul ac ului juridic civil es e о suєi obiec ul rapor ului juridic civil гscu di acel ac juridic. Cu al e cuvi e, obiec ul ac ului juridic оl co s i uie co dui a pгrюilor, adicг acюiu ile sau i acюiu ile la care su о drep гюi e sau de care su юi u e pгrюile ac ului juridic. Aceas г opi ie es e susюi u г de mare majori a e a au orilor care s-au referi la obiec ul ac ului juridic. Faюг de cele arг a e co siderгm cг pri obiec al ac ului juridic se о юelege co dui a pгrюilor s abili г pri ac ul juridic, adicг acюiu ile sau i acюiu ile de care su юi u e pгrюile sau de la care rebuie sг se abюi г. Co diюiile de valabili a e ale obiec ului ac ului juridic civil. Pe ru a fi valabil, obiec ul ac ului juridic civil rebuie sг о depli eascг urmг oarele co diюii: A)obiec ul ac ului juridic civil rebuie sг exis e. Aceas г primг co diюie, es e єi cea mai impor a г, deoarece dacг obiec ul u exis г u se mai pu e problema observгrii celorlal e co diюii ale sale. ecesi a ea exis e юei obiec ului se apreciazг о mome ul о cheierii ac ului juridic. Po alcг ui obiec al ac ului juridic civil єi bu urile vii oare, cu excepюia succesiu ilor edeschise о cг. b)obiec ul ac ului juridic civil rebuie sг se afle о circui ul civil; c)obiec ul ac ului juridic civil rebuie sг fie de ermi a sau de ermi abil; obiec ul es e de ermi a cв d se precizeazг eleme ele care оl i dividualizeazг єi es e de ermi abil cв d se prevгd о ac ul juridic suficie e eleme e cu aju orul cгrora el va pu ea fi de ermi a о vii or. Raюiu ea aces ei co diюii es e impusг de evoia asigurгrii execu гrii exac e a pres aюiei la care s-au a gaja pгrюile ac ului juridic, po rivi cu voi юa lor. Dacг obiec ul ac ului juridic se referг la bu uri cer e, co diюia es e о depli i г pri i dicarea carac erelor lui par iculare. Dacг о sг es e vorba de bu uri ge erice , de ermi area lor se face pri i dicarea precisг a ca i гюii, a cali гюii, valorii sau pri s abilirea u or cri erii de de ermi are vii oare a aces ora. d)obiec ul ac ului juridic civil rebuie sг fie posibil. Aceas г co diюie es e de ermi a г de regula de drep po rivi cгreia ime i u se poa e obliga la imposibil. Es e vorba aici umai de imposibili a ea absolu г єi de eо vi s єi u de imposibili a ea rezul в d di epriceperea debi orului sau di cauze rela ive (subiec ive). О cazul obligaюiilor de a da u bu cer , imposibili a ea u poa e prove i decв di cauza pieririi bu ului respec iv, i erve i г a erior, о cheierii ac ului, iar о cazul obligaюiei de a da bu uri de ge , obiec ul es e imposibil umai о ipo eza cв d u mai es e cu pu i юг sг se producг bu urile respec ive, i exis e юa lor mome a eco s i ui d propriu-zis o imposibili a e absolu г de execu a . Obligaюia de a da se poa e referi єi la bu uri vii oare cu co diюia cг ele sг fie posibile єi de ermi a e sau de ermi abile. e)Obiec ul ac ului juridic civil rebuie sг fiei lici єi corespu zг or regulilor de moralг. Pe cale de co seci юг, co dui a pгrюilor ac ului juridic civil rebuie sг fie co form a в cu legea, cв єi cu regulile de moralг. Ac ele juridice о cheia e cu esoco irea aces ei co diюii su sa cюio a e cu uli a e absolu г; f)Obiec ul ac ului juridic civil rebuie sг fie u fap perso al al celui ce se obligг. ime i u poa e fi obliga pri voi юa al uia. u se poa e deci promi e о r-u ac juridic fap ul al uia, ci umai fap ul sгu perso al, afarг de cazul cв d aceas г promisiu e se face о cali a e de ma da ar.

I RODUCERE aє erea u ui rapor juridic civil co cre presupu e exis e юa u ei orme juridice civile ca premisг ecesarг єi obliga orie pri care rapor urile sociale devi rapor uri juridice abs rac e, precum єi producerea u ui fap juridic de care legea civilг leagг aє erea modificarea sau s i gerea u ui rapor juridic civil co cre . Devi izvoare ale rapor urilor juridice civile co cre e umai acele fap e de care orma juridicг civilг leagг producerea de efec e juridice, ele deve i d pri aceas a fap e juridice. Se poa e co cluzio a cг pri izvor al rapor ului juridic civil co cre se о юelege o оmprejurare (ac sau fap ) de care legea civilг leagг aє erea modificarea sau s i gerea u ui rapor juridic civil co cre . oюiu ea єi clasificarea ac elor juridice civile Defi iюia ac ului juridic civil Pri ac juridic civil se о юelege ma ifes area de voi юг fгcu г cu i e юia de a produce efec e juridice adicг de a aє e, modifica, ra smi e sau s i ge u rapor juridic civil co cre . Di aceas г defi iюie rezul г cг ac ul juridic prezi г urmг oarele eleme e carac eris ice: Ac ul juridic es e о ai e de oa e, o ma ifes are de voi юг a u ei sau mai mul or persoa e fizice sau juridice; Ma ifes area de voi юг es e fгcu г cu i e юia de a produce efec e juridice respec iv de a crea, modifica, ra smi e sau s i ge rapor uri juridice civile co cre e. О li era ura de speciali a e, prac ica judiciarг єi chiar о legislaюia civilг erme ul de ac juridic es e folosi о douг se suri. О r-u prim se s ac ul juridic desem eazг о sгєi ma ifes area de voi юг о scopul de a produce efec e juridice, adicг о sгєi operaюia juridicг ce se о cheie ( ego ium). О cel de al doilea se s, ac ul juridic desem eazг о scrisul co s a a or al operaюiu ii juridice (i s rume um) fгcu e de pгrюi о vederea pro u югrii u ui mijloc de probг о r-u eve ual li igiu. Pe ru evi area oricгror co fuzii cu privire la cele douг accepюiu i es e i dica ca erme ul de ac juridic sг fie folosi pe ru desem area operaюiei juridice ( ego ium), iar pe ru desem area о scrisului co s a a or ale aces ei operaюii juridice (i s rume um) sг fie u iliza erme ul de о scris. Clasificarea ac elor juridice civile Co cepюia de ac juridic civil es e rezul a ul u ui proces de ge eralizare єi abs rac izare a rгsг urilor comu e u uror ac elor juridice civile care se о вl esc о circui ul civil. Da ori г regimului juridic diferi pe care оl au diferi e ca egorii de ac e juridice civile, a в о li era ura de speciali a e, cв єi о prac ica judecг oreascг s-a co sidera ecesar єi u il sг se facг clasificarea ac elor juridice civile. La baza clasificгrilor ac elor juridice s au cri erii varia e cum ar fi umгrul pгrюilor о re care se о cheie ac ul, co юi u ul, cauza, forma, modul de execu are, efec ele ac elor e c. О co i uare vor fi о fгюiєa e pri cipalele ca egorii de ac e juridice civile: Ac e juridice u ila erale, bila erale єi mul ila erale. Aceas г clasificare are la bazг cri eriul umгrului pгrюilor par icipa e la ac ul juridic. Ac ele juridice u ila erale su produsul ma ifes гrii de voi юг a u ei si gure pгrюi. juridic bila eral reprezi г voi юa co corda г a douг pгrюi, iar cel mul ila eral es e rezul a ul acordului de voi юг a rei sau mai mul e pгrюi. juridic u ila eral fii d rezul a ul voi юei u ei si gure pгrюi su mai rare.

Defi irea cauzelor de i eficaci a e a ac elor juridice uli a ea aєa cum am vгzu , es e sa cюiu ea civilг care co s г о lipsirea de efec e a u ui ac juridic, adicг desfii юarea lui re roac ivг, deoarece a fos о cheia cu о cгlcarea ormelor referi oare la co diюiile sale de validi a e. uli a ea are cв eva rгsг uri carac eris ice: Ac ul juridic es e evalabil, deoarece a fos о cheia cu erespec area legii; Cauzele uli гюii su a erioare sau co empora e da ei о cheierii ac ului; Sa cюiu ea uli гюii se aplicг oricгrui ac juridic, о cheia cu о cгlcarea legii; Efec ele uli гюii su re roac ive. Rezoluюiu ea es e sa cюiu ea civilг care co s г о desfii юarea re roac ivг a u ui co rac si alagma ic, cu execu are di r-o da г, pe ru eexecu area di culpг a obligaюiilor de cг re u a di pгrюi. rгsг urile carac eris ice ale rezoluюiu ii su : Poa e fi aplica г umai co rac elor si alagma ice; Priveє e u co rac о cheia valabil; Cauza rezoluюiu ii co s г о eexecu area culpabilг a co rac ului, deci es e ul erioarг da ei о cheierii lui; Efec ele rezoluюiu ii su re roac ive. Rezilierea es e sa cюiu ea civilг care co s г о desfacerea u ui co rac si alagma ic cu execu are succesivг, pe ru eexecu are di culpг a obligaюiilor de cг re u a di pгrюi. rгsг urile carac eris ice ale rezilierii su : Poa e fi aplica г co rac elor si alagma ice; Priveє e u co rac о cheia valabil; Cauza rezilierii co s г о eexecu area culpabilг a co rac ului, deci es e ul erioarг da ei о cheierii lui; Efec ele rezilierii se produc umai pe ru vii or. Revocarea es e sa cюiu ea civilг care co s г о abolirea efec elor ac ului juridic, fie da ori г i gra i udi ii gra ifica ului, fie eexecu гrii di culpг a sarci ii do aюiei sau lega ului. rгsг urile carac eris ice ale revocгrii su : Presupu e u ac valabil о cheia ; Se о emeiazг pe cauza pos erioare о cheierii ac ului; Se aplicг de regulг liberali гюilor; Revocarea poa e fi co cepu г єi ca u caz de i eficaci a e a ac ului juridic u ila eral, pri voi юa u ila eralг a au orului sгu. e referim la revocarea lega elor єi a celorlal e dispoziюiu i es ame are. Caduci a ea es e o cauzг de i eficaci a e a ac ului juridic, care co s г о lipsirea aces uia de oa e efec ele, da ori г i erve irii u or cauze pos erioare о cheierii lui єi i depe de de voi юa au orului ac ului. Aєa, de exemplu, di re cauzele de caduci a e a lega elor me юio гm: predecesul lega arului faюг de es a or; re u юarea lega arului la lega ; pierderea o alг a bu ului ce co s i uie obiec ul lega ului; epuizarea co i гюii dispo ibile pri efec ul do aюiilor. rгsг urile carac eris ice ale caduci гюii su : Priveє e u ac juridic valabil о cheia ; Es e u mod de desfii юare re roac ivг a ac ului; Se о emeiazг pe o cauzг pos erioarг о cheierii ac ului juridic єi s rгi г de au orul lui. I opozabili a ea es e o cauzг de i eficie юг a ac ului juridic (care оєi produce efec ele о re pгrюi), da ori г erealizгrii formali гюilor de publici a e, ul erioare о cheierii ac ului juridic. I opozabili a ea poa e fi co cepu г єi ca o cauzг de i eficaci a e a ac ului juridic, da ori г depгєirii pu erii de a repreze a, co feri e pri ma da .

Поиск Предисловие к сочинениям Кальдерона

Некоторые частности взяты также из книги Luis del Marmol Carvajal "Historia del rebelion у castigo de los moriscos del reino de Granada". Основной мотив - любовь после смерти любимой женщины - взят из книги Gines Perez de Hita, "Guerras civiles de Granada". Так как наше впечатление от драмы может только усилиться, когда мы узнаем, что события и страсти, в ней представленные, взлелеяны живою кровью, приведем из книги Переса де Ита (глава 22 и след.) рассказ о действительно случившемся, послуживший для Кальдерона основным мотивом. Во время осады Галеры в ней находилась сестра военачальника Малеха, которая гостила там у своих родных. Во время взятия города она была убита, вместе с множеством других женщин. Она была необыкновенно красива, и слава о красоте ее гремела по всему Гранадинскому царству. Человек пятнадцать морисков, как мужчин, так и женщин, при разграблении Галеры спаслись от смерти через водопровод, которым шли в Галеру речные воды; они-то и рассказали обо всем, что там происходило. Малех, узнавши обо всем этом в Пурчене и весьма огорчившись, размышлял, кто бы мог тайком отправиться в Галеру, разведать о судьбе его сестры, и, если она убита, отыскать ее труп, а если взята в плен, узнать, куда увели ее

Реферат: Технология получения монокристаллического Si Технология получения монокристаллического Si

В дальнейшем вакансия мигрирует в объем кристалла за счет его тепловой энергии. В условиях термодинамического равновесия концентрация этих дефектов Ш задается уравнением Ш= C exp(-W/k ), где C - константа, W - энергия образования данного вида дефекта. Для кремния значение W= 2,6 эВ. Дефект по Френкелю представляет собой вакансию и междоузельный атом. Концентрация этих дефектов вычисляется также по формуле, но с большим значением энергии образования междоузельного атома W= 4,5 эВ. Вакансия и междоузельный атомы перемещаются внутри решетки за счет тепловой энергии. Возможно внедрение примесных атомов в кристаллическую решетку. При этом атомы примеси, находящиеся в положении замещения, создают энергетические уровни в запрещенной зоне полупроводника. Атомы примеси, находящиеся в междоузлиях, не создают этих уровней, но влияют на механические свойства полупроводника. . Линейные дефекты К линейным дефектам относятся: . краевая дислокация . винтовая дислокация Краевые дислокации возникают за счет параллельного смещения атомов одной плоскости относительно другой на одинаковое расстояние b в направлении параллельном возможному перемещению дислокации.

Поиск Энциклопедический словарь

Вместе с ЭльзасЛотарингией, в Пруссии считается 69 офиц. и 3908 рядов. Ж., том числе 1860 конных. На подобных началах организована жандармерия и в др. герман. государствах (в Вюртемберге - земские егеря, Landjagerkorps), также в Италии, где Ж. называются королевскими карабинерами (Carabinieri reali) и Испании (гражданская гвардия, Guardia civil). В Германии в мирное время существуют еще лейб-жандармы, которые служат ординарцами при особе императора, и Ж.-ординарца, при корпусных и дивизионных штабах. При мобилизации из состава земских Ж. формируются полевые жандармские команды. В России слово Ж. впервые упоминается в 1792 г.: в составе гатчинских войск царевича Павла Петровича была учреждена конная команда, называвшаяся то кирасирским, то жандармским полком. По воцарении имп. Павла I команда эта вошла в состав лейб-гвардии конного полка, и затем слово Ж. не употреблялось в России до 1815 г. В этом году сформирован был, на правах старой гвардии, жандармский лейб-гвардии полуэскадрон (существовавший до 1876 г.) и, кроме того, борисоглебский драгунский полк был переименован в жандармский и распределен по армии, для наблюдения за порядком. В 1817 г. учреждены были "Ж. внутренней стражи", образовавшие в столицах жандармские дивизионы. В 1827 г. образован был особый корпус Ж. и первым шефом его назначен гр. А. Х

Реферат: Исследование применения сплавов системы Al-Mg-Si для производства поршней гоночных автомобилей Исследование применения сплавов системы Al-Mg-Si для производства поршней гоночных автомобилей

Он с легкостью выдерживает режимы быстрого нагрева и охлаждения, свойственные работе системы выхлопа болида Формулы-1. В форсированных моторах применение кованых поршней если уж не обязательно, то во всяком случае желательно. Но прежде чем говорить об их преимуществах, внесем ясность в терминологию. Точное название процесса не ковка, а изотермическая штамповка, поскольку заготовку поршня получают из прутка выдавливанием без плавления – единственным ходом пресса при постоянной температуре 495±5°С. Фотографии поршней гоночных болидов Formula–1 фирмы Mahle По сравнению с литыми штампованные поршни легче и одновременно прочнее, их форма оптимальна для форсированных двигателей, склонность к прогоранию меньше. В подтверждение обратимся к цифрам. Твердость кованых поршней 120–130 ед. по Бриннелю против 80–90 ед. у обычных. Термоциклическая стойкость выше в 5–6 раз. Если литые до появления первых трещин выдерживают в среднем 400 испытательных циклов «нагрев–охлаждение», то штампованные – 2500. В качестве предмета исследования в данной работе были выбраны сплавы на основе Al – Mg – Si, полученные методомвысокоскоростной кристаллизации (распыление из перфорированного стакана) в виде гранул. 2. ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР ПО ТЕМЕ ДИПЛОМА 2.1 Сплавы системы Al — Si — Mg Наиболее типичным сплавом силумин системы Al—Si—Mg, нашедшим широкое применение, является сплав АЛ9 (6—8% Si, 0,25— 0,4% Mg, остальное Al).

Поиск Энциклопедический словарь

Вытекая, в сущности, из политических тенденций Савиньи (Савиньи боролся, прежде всего, с революционными идеями юриспруденции. В частности он опасался введения гражданского брака, равноправности евреев и т.д. Этими же идеями по преимуществу объясняется его недовольство Code civil), а не из его основной посылки, эта часть учения и не получила развития у последующих представителей И. школы. Общегерманское гражданское уложение, правда, не было издано, но не по убеждению в правильности идей Савиньи, а по неподготовленности к единству самого германского народа, выразившейся, прежде всего, в отсутствии единства политического, без которого немыслимо единое законодательство, предполагающее единую власть. Идеи Савиньи не помешали жизненному росту партикулярных и нового имперского законодательств по всем отраслям права, - росту, приводящему теперь, наконец, и к единому гражданскому кодексу, проект которого уже выработан. Будучи прусским министром, и сам Савиньи принимал деятельное участие в деле законодательства. Современная доктрина об источниках права отводит закону по меньшей мере равноправное значение с обычаем; большинство писателей стоит за его преобладающую роль

Реферат: The Old Indian Civilization The Old Indian Civilization

Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики
Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее

ДЬЯКОНОВ_MATLAB 6.5 SP1 7.0+SI ДМК ПРЕСС { } ISBN 5-98003-206-1 ~25.00.00 01912 ДМК ПРЕСС
Для всех пакетов, наряду с функциями командного режима, описан интерактивный и визуально-ориентированный инструментарий на основе графического интерфейса пользователя (GUI), справка и наиболее показательные демонстрационные примеры.
580 руб
Сборник рассказов французских писателей (сост. Петрова А. Н. , Длугач И. М. , Иванова Л. М. ) - 272 с. Si Vous Aimez Les Histoires Drolts. . . (Если вы любите забавные истории…): М: Высшая Школа /КД 'Университет'
115 руб
CD-Rom: Песни Победы: Агутин Л., Газманов О., Zdob Si Zdub и др. - - с. (в супер.) ~54.00.00 78488 М: Real Records
155 руб
Et Si C'etait Vrai Pocket
375 руб
Si C'est Un Homme Pocket
800 руб
Si Loin Du Monde Pocket
812 руб
Gossip Girl 10: Comme si j'allais te mentir Pocket Cecily v.Z.
Le Manhattan chaud et humide n' est pas loin, mais nous pré fé rons flâ ner pieds nus dans nos bikinis Eres ou Missoni et dans nos sarongs Calypso en batik, ou conduire nos Mercedes CLK 500 platine dé capotables sur Main Street dans East Hampton, à la recherche de la place de parking introuvable et des mecs en short de surf Billabong. Bienvenue à New York, dans Flipper East Side, où mes amis et moi vivons dans d' immenses et fabuleux appartements, où nous fré quentons les é coles privé es les plus sé lectes. Nous ne sommes pas toujours des modè les d' amabilité , mais nous avons le physique et la classe, ç a compense. Dieu merci, l' é té est là , et nous attelons enfin à la dure tâ che de nous la couler douce. Aprè s un mois de juin actif passé en ville, juillet est arrivé avec son lot de ré servations permanentes dans les meilleurs restaurants des Hamptons.
316 руб
Et si c'était vrai... Pocket Marc L.
880 руб
Security Agent-Oriented Requirements Engineering. The SI* Modeling Language and the Secure Tropos Methodology Книга по Требованию Nicola Z.
The author presents the SI* modeling language and the Secure Tropos methodology to address the problem of modeling and analyzing security requirements at the organizational level.
2403 руб

Молочный гриб можно использовать для похудения, восстановления микрофлоры, очищения организмаМолочный гриб можно использовать для похудения, восстановления микрофлоры, очищения организма

(495) 105 99 23

Сайт char.ru это сборник рефератов и книг