(495)
105 99 23оплата и доставка

оплата и доставка char.ruКниги интернет магазинКниги
Рефераты Скачать бесплатноРефератыОсознанность, где взять счастье

РЕФЕРАТЫ РЕФЕРАТЫ

Разлел: История государства и права зарубежных стран Разлел: История государства и права зарубежных стран

Тадеуш Костюшка

найти еще ...
Из века в век. Польская поэзия Из века в век. Славянская поэзия ХХ - XXI Икар Ружевич Т.
Издание сопровождается предисловием, справками об авторах и адресовано всем любителям и ценителям поэзии.
674 руб
Тайны великих Великая Россия ОЛМА Медиа Групп Климович Т.
Книга польского писателя Тадеуша Климовича, доктора филологических наук, профессора Вроцлавского университета - это тринадцать великолепных эссе о выдающихся русских писателях и поэтах, о их музах и о любви. А. Пушкин, Ф. Достоевский, Л. Толстой, А. Чехов, В. Брюсов, А. Блок, С. Есенин, В. Маяковский, М. Булгаков, О. Мандельштам, М. Цветаева, Б. Пастернак, А. Ахматова… Те, о ком с полной убежденностью мы вправе сказать: наше национальное достояние, цвет и гордость русской литературы.
1891 руб

Хіба маглі яны дазволіць, каб у цэнтры кааліцыі моцна звіла сабе гняздо рэвалюцыя? — Ні ў якім выпадку. Зноў накінуліся яны на Полыычу, на гэты раз з намерам канчаткова пазбавіць яе нацыянальнага існавання». Але каб накінуцца, патрабаваліся фармальныя зачэпкі. За імі справа не стала, бо заўжды на гэтым свеце добрыя перамены сустракаюць зацятых ворагаў і здраднікаў. Рэакцыйная групоўка магнатаў, у якой тры-малі вяршэнства Ксаверы Браніцкі, Шчэнсны Патоцкі і Севярын Ржэвускі, стварыла ўзброеную канфедэрацыю і звярнулася за дапамогай да Кацярыны II. Акт канфедэрацыі, напісаны пад пільным назіраннем расійскай імператрыцы і абвешчаны ў мястэчку Таргавіца Кіеўскай губерні, заклікаў змагацца супраць Канстытуцыі 3 мая за абарону вольна-сцяў шляхты і каталіцкай царквы. У маі 1792 года рускае войска ў 32 тысячы салдат на чале з генерал-майорам Крачэтнікавым уступіла на Беларусь. Другая руская армія, якую вёў генералмаёр Кахоўскі, рухалася на Польшчу з Украіны. За імі пасоўваліся таргавіцкія канфедэраты. Адпор гэтым сілам узначалілі Панятоўскі і Касцюшка. Але вельмі хутка арміі Крачэтнікава і Кахоўскага захапілі Падолле і Валынь, большую частку Беларусі, Гродна і Вільню. Пасля няўдачных бітваў пад Мірам і Брэстам войскі Вялікага княства перайшлі Буг. Гэта адбылося 23 ліпеня, а назаўтра кароль зразумеў, што вайна прайграна і далучыўся да таргавіцкай канфедэрацыі. Супраціўляцца тым болып было немагчыма, бо адначасна з рускімі арміямі супраць Польшчы выступіла прускае войска Фрыдрыха II. У верасні таргавіцкія канфедэрацыі Кароны і Княства аб'ядналіся ў «Найсвятлейшую канфедэрацыю абодвух народаў». Рэформы, прынятыя Чатырохгадовым сеймам, і Канстытуцыя 3 мая страцілі сілу. Скасаванне Канстытуцыі Карл Маркс пазней тлумачыў так: «У 1793 годзе, калі Расія, Аўстрыя, Прусія дзялілі паміж сабой Полыпчу, гэтыя тры дзяржавы спасылаліся на Канстытуцыю 1791 года, якая была аднадушна асуджана за яе нібыта якабінскія прынцыпы. Што ж яна абвяшчала, гэтая польская Канстытуцыя 1791 года? Усяго толькі канстытуцыйную манархію: перадачу заканадаўчых функцый у рукі народных прадстаў нікоў, свабоду друку, свабоду сумлення, галоснасць судаводства, адмену прыгнёту і г. д. І ўсё гэта менавалася чысцейшым якабінствам». А паколькі менавалася, дык і не меліся «Найсвятлейшая канфедэрацыя» і царскі ўрад такі грэх дараваць. Сотні прагрэсіўных дзеячаў, тысячы сумленных патрыётаў мусілі пакінуць краіну. У 1793 годзе адбыўся другі падзел Рэчы Паспалітай. Прусія ат-рымала Торн і Гданьск з землямі. Да Расіі адышлі Валынь, Падолле, Менскае ваяводства агульнай плошчай 4550 квадратных міль і з насельніцтвам у тры мільёны чалавек. 27 сакавіка ва ўсіх цэрквах і касцёлах прылучаных зямель абвясцілі Маніфест генерал-аншэфа Крачэтнікава, які тлумачыў гэтым тром мільёнам, што з імі здарылася: «Участне ее величества императрицы всероссийской, прнемлемое в делах польских, основывалось всегда на ближайших, коренных н взаимных пользах обоих государств. Что не только тщетны были, но и обратились в бесплодную тягость и в такое же понесение бесчисленных убытков все ее старания о сохранности в сей соседней ей области покоя, тишины и вольности, то неоспоримо и ощути-тельно доказывается 30-летнею испытанностью.

Касцюшка страціў прытомнасць. Казакі сцягнулі з яго боты, з кішэні вынялі залаты гадзіннік, з пальцаў знялі некадькі пярсцёнкаў з надпісам «Айчына— абаронцу свайму», якімі Касцюшка ўзнагароджваў замест медалёў. Побач ляжаў драгун з ягонай конніцы, што прыкінуўся забітым. Але бачачы, як рабуюць Касцюшку, як заліла ягоны твар кроў, ён не стрываў і стаў крычаць: «Начальніка забілі! Касцюшку!.» Казакі збянтэжыліся, пачалі крычаць Касцюшку ў вуха, каб прывесці ў сябе. Нарэшце абмылі твар вадой, Касцюшка апрытомнеў, тады адзін спытаў: «Ты — Касцюшка?». Той шэптам вымавіў: «Так. Вады.» Палон кіраўніка паўстання шмат што абяцаў казакам; узрадаваныя, яны панесліся дакладваць па камандзе. Прымчалі афіцэры, знайшлі нейкую падводу, Касцюшку паклалі на голыя дошкі і павезлі. Падводу трэсла на няроўным полі, галава яго білася аб дошку. Трэба аддаць доўжнае ка-закам, яны не вытрывалі такое назіраць і нехта разважлівы сказаў: «Хоць гэта і вораг, але ўсё ж і ён чалавек». Казакі надзелі на пікі два шынялі, і на такіх насілках панеслі палоннага да генералаў. Па загаду Кацярыны Касцюшку павёзлі ў Пецярбург; баючыся нападу паўстанцаў, маршрут абралі кружны—цераз Украіну, потым праз Гомель, Магілёў, Шклоў, Оршу, Віцебск, Ноўгарад. У Пецярбургу начальнік паўстання апынуўся ў Петрапаўлаўскай крэпасці, дзе пад пільным наглядам правёў два гады, У снежні 1795 года яго суседам па астрогу стаўся Станіслаў Аўгуст Панятоўскі, кароль Рэчы Паспалітай, які мусіў адмовіцца ад кароны пасля трэцяга падзелу дзяржавы, і былая каханка імператрыца Кацярына не знайшла яму лепшага прытулку, як турма. Апошні падзел Польшчы, Беларусі і Літвы адбыўся ў кастрычніку 1795 года. Картографы ўсёй Еўропы перароблівалі палітычныя карты, пасоўваючы граніцы Расіі, Прусіі і Аўстрыі. Сяляне, якія з нецярпеннем ча-калі абяцанай ім за пакору зямлі ад секвестраваных маёнткаў, засталіся, вядома, у сваіх наіўных надзеях падманутыя. Маёнткамі і зямлёй надзялялі, але не іх. Сялян жа аддавалі разам з землямі новым панам. Вось як сведчаць аб гэтым «Росписи канцелярии генерал-прокурора о пожалованных крестьянах и нмениях в вечное и потомственное владение»: .«генерал-фельдмаршалу гр. Петру Александровичу Румянцеву-Задунайскому, в разных поветах — 17750 душ; генерал-фельдмаршалу гр. Александру Васильевичу Суворову-Рымникскому, волость Кобринская и др.— 13279 душ; генерал-майору Николаю Ланскому — 1760 душ; генерал-майору Александру Тормасову — 1600 душ; генерал-поручику Николаю Татищеву — 2325 душ; статс-даме гр. Скавронской — 3823 души; генерал-поручику гр. Ферзену — 1364 души; бывшему королевской французской службы генерал-директору почт Дюку де Полиньяку — 1933 души; генерал-аншефу гр. Н. Салтыкову из секвестрованных у подскарбия литовского Михаилы Огинского в Минской губ. местечко Раков и двор Пологовщизну, фольварок Левков с деревнями. — 964 души, ему же местечко Илия с фольварками, село Цецержин с деревнями Могилевской губ.— 3735 душ; вице-канцлеру гр. Остерману — 4067 душ; генерал-майору Беннигсену — 1087 душ; вдове и детям убитого полковника Деева в Минской губернии из секвестрованных у Фадея Городенского фольварок Вержнюс—511 душ; бригадиру Бордакову из секвестрованных у Яна Горана в Минской губернии местечко Костеневичи с деревнями — 403 души.» Спіс гэты, зразумела, далёка не поўны, бо за заслугі ў падзелах Рэчы Паспалітай і задушэнні паўстання раздалі сотні тысяч беларускіх сялян.

Гэта ўжо быў сапраўдны ўрад. І вось жонка паведамляе яму: па яе назіраннях сэрцы Тадэвуша і Людвікі працяу стрэламі Амур. Пан гетман адразу ж сустрэўся з Касцюшкам і прама мовіў яму, што як сінягорліца не для шэрага вярбеля, так дачка панская не для дробнага шляхціча. Касцюшку прыйшлося сесці на каня і ад'ехаць. Але страціць каханую ён не меўся, таму склаў план выкрасці Людвісю і абвянчацца з ёй без згоды пыхлівага пана гетмана. На сваю бяду Тадэвуш абмовіўся пра задуму каралю. Панятоўскі, прыязны да Касцюшкі, гэты яго рыцарскі намер ухваліў, аднак паслаў людзей папярэдзіць Сасноўскага. Тадэвуш сабраў прыяцеляў, Людвіка ў дамоўленую ноч выйшла ў парк, і коні паімчалі іх па дарозе шчасця. Аршак сябрукоў ляцеў за імі, як вясельная дружына. Але Сасноўскі ў пару спахапіўся, харугва гайдукоў пайшла наўздагон маладым, і Людвіку адбілі. Касцюшку прыйшлося хавацца, бегчы за мяжу, бо за наезд, выкраданне дачкі гетман лёгка мог дамагчыся для яго смяротнага выраку. Уцячы ад гайдукоў Сасноўскага было няцяжка, а вось ад безграшоўя на кані яшчэ нікому на белым свеце ўцячы не ўдалося. Касцюшка апынуўся ў Францыі, але бедных там хапала і без яго. У той час Амерыканскія штаты ваявалі з Англіяй за незалеж-насць, рэспубліканцы — супраць каралеўскіх войскаў. Манархічная Францыя, як адвечны вораг Англіі, падтрымлівала амерыканскіх рэспубліканцаў. Апошнім патрабаваліся дасведчаныя афіцэры, і шмат французаў служыла там. Сябры падказалі Тадэвушу, што паездка за акіян — найлепшы для яго сродак перамагчы тугу разлукі з каханай і засцерагчыся ад галечы. На акіянскіх абсягах дзейнічалі бязлітасныя англійскія карсары, і гэта рабіла плаванне небяспечным, але іншага выйсця не было. У 1776 годзе Тадэвуш сышоў на амерыканскую зямлю. Тут Касцюшка ўбачыў тое, што не магло прысніцца на радзіме і што няхутка яшчэ з'явілася ў Еўропе,— вольных людзей, якія вырашылі дамагчыся роўнасці грамадзянскіх правоў і ўпершыню ў гісторыі стварыць дзяржаву без саслоўяў, незалежную, самастойную, з павагай да працы, таленту, асабістай свабоды. Амерыканская армія была рэвалюцыйнай, яе валанцёры не хацелі цярпець над сабой англійскай кароны, замест каралеўскай Новай Англіі яны сваёй крывёй здабывалі дэмакратычную Амерыканскую рэспубліку. Касцюшка аддаў гэтай арміі дзевяць гадоў жыцця. Разам з палкамі рэспубліканцаў ён прайшоў усе Амерыканскія штаты, удзельнічаў ва ўсіх галоўных бітвах, рызыкаваў жыццём, спаў на зямлі, месяцамі гайдаўся ў сядле, распрацоўваў інжынернае забеспячэнне наступаў і абароны. Гэта яму належыць праект тыповага форта, прыстасаванага да ўмоў Амерыкі і магчымасцей галоднай, неапранутай, неабутай, вымушанай натхненнем замяняць порах, а ўпартасцю падвойваць шэрагі сваіх рот, рэспубліканскай арміі. Рэспубліка дала Касцюшку чын генерала, ён стаў ганаровым грамадзянінам Амерыканскіх штатаў, але ад'язджаў з Новага Свету такім жа, бадай, бедным, як і нрыехаў. Пакуль Касцюшка адсутнічаў, Людвіка Сасноўская па волі бацькі сталася княгіняй Любамірскай. У гэты ж час на Беларусі каталікі і уніяты будавалі касцёлы і цэрквы. Адукацыйная камісія стварыла тут 200 пачатковых школ, піяры ад-чынілі дзверы 20 школ сярэдніх. Выдатны вучоны, ураджэнец Гродзеншчыны, Марцін Пачобут-Адляніцкі адкрыў пры Віленскім універсітэце астранамічную абсерваторыю.

Поиск Папы и папство

В Европе тяжелой проблемой для папства было распространение этатизма и янсенизма в таких католических странах, как Франция и Австрия. Распространению идей Феброния, осужденных Климентом XIII, способствовал император Иосиф II, монарх Австрии. Он считал себя ответственным за судьбу католицизма на территории своего государства и совершенно не прислушивался к мнению апостольской столицы. Пий VI решил лично поехать в Вену, чтобы поднять там авторитет епископа римского. Император принял его с почестями, но не отказался от проведенных самовольно реформ. В 1786 г. в тосканском городе Пистое состоялся синод, созванный епископом Риччи, сторонником идей иосифизма и янсенизма. Синод принял много решений реформаторского характера, которые папа Браски осудил в 1794 г. главным образом по той причине, что епископ действовал самовольно, без согласия апостольской столицы. Во времена Пия VI произошел последний раздел Польши. В этом деле папство 20 лет придерживалось неустойчивой и медлительной политики. В 1791 г. Пий VI признал конституцию 3 мая, но с условием, что права католической церкви в Польше не будут нарушены. В 1795 г. папа осудил восстание под предводительством Тадеуша Костюшки, а в 1796 г. ликвидировал нунциатуру в Варшаве. 29 марта 1790 г

Реферат: Национально-освободительное движение на Украине в 40-50-х гг. ХХ ст.: история и проблемы исторических оценок Национально-освободительное движение на Украине в 40-50-х гг. ХХ ст.: история и проблемы исторических оценок

Мета роботи – узагальнення досвіду висвітлення подій в історичній науці, практичні рекомендації щодо застосування матеріалів у виховній і публіцистичній діяльності. Метод дослідження – описовий, порівняльний. Наукова новизна роботи полягає у тому, що історичний матеріал розгядається з точки зору насамперед політики і соціальної психології. Робота може бути використана у викладацькій і виховній діяльності в середній школі та позашкільних закладах. Робота складається з 62 сторінок, містить 8 ілюстрацій. НАЦІОНАЛЬНО-ВИЗВОЛЬНИЙ, ВІЙСЬКОВИЙ, ПОЛІТИКА, ІДЕОЛОГІЯ, ВИХОВНИЙ, ІСТОРІОГРАФІЯ.

Поиск Доленго

Окна были открыты настежь, и в помещении стоял сладковатый запах сирени, наполнявшей палисадник, и чебреца; пучок этой сухой травки пани Тереза засунула за образ Остробрамской богоматери, перед которым горела толстая свеча. Слева от иконы висел большой портрет Тадеуша Костюшко в генеральской форме и с американским орденом Цинцинната, полученным за участие в войне североамериканских колоний за независимость. Посреди комнаты стоял длинный стол, и на нем несколько больших глиняных кружек по числу ожидаемых гостей. - Что-то панство запаздывает, - сказала пани Тереза, перетирая полотенцем кружки. - Многие из них подневольные люди. - Да, да, я понимаю... - Она вздохнула. Явились почти все сразу. Это была примерно та же компания, которая собралась в доме Венгжиновского в первый день приезда Зыгмунта в Оренбург. Пришел, попыхивая сигарой, бородатый Федор Матвеевич Лазаревский. Быстрым, торопливым шагом поднялся на крылечко ксендз Михал Зеленко, молодцеватой походкой вошел Карл Иванович Герн в ладно пригнанной форме штабс-капитана

Реферат: Продолжалась Национально-освободительная война украинского народа под руководством Богдана Хмельницкого Продолжалась Национально-освободительная война украинского народа под руководством Богдана Хмельницкого

Было решено собрать народ на совет. После первого старшинского совета 8 января в два часа дня неожиданно для послов , прозвучал призыв к генеральному совету, послы на этом совете не присутствовали. На собрании в Переяслове Богдан Хмельницкий появился в окружении генеральных старшин и полковников. В своей речи, нарисовавши крайне тяжелое положение Украины, в котором она оказалась в следствии длительной войны, продолжать которую грозилась Польша, он сказал, что единственное спасение для Украины - это встать под защиту сильного государства., для того что бы получить от нее военную помощь - Турции крымского хана или христианского православного царя. Окончил свою речь гетман такими словами : “А буде хто з нами не згоден тепер, куди хоче вiльна дорога”. Все собравшиеся согласились с мнением Богдана Хмельницкого. После собрания старшин у Богдана Хмельницкого и одним из генеральных старшин состоялась официальная аудиенция с послами, на которой им вручили царскую грамоту и там же зачитали ее. В грамоте говорилось что царь : ” велел принять под свою высокую руку гетмана Богдана Хмельницкого и все Войско Запорожское с городами и землями и будет вспомоществовать им против недругов ратными людьми”.

Поиск Боевые маршруты

Весной 1943 года группа польских коммунистов организовала Союз польских патриотов в СССР. Он и явился инициатором создания новой польской армии. Идя навстречу Союзу польских патриотов, Государственный Комитет Обороны СССР 6 мая 1943 года принял постановление о формировании на территории нашей страны 1-й польской дивизии им. Тадеуша Костюшко, ставшей ядром будущей польской армии, Наша страна приняла на себя все расходы, связанные с созданием дивизии, вооружением, обмундированием и содержанием ее личного состава. Союз польских патриотов, располагая сведениями о месте жительства своих соотечественников в Советском Союзе, выступил с ходатайством о призыве их и направлении в польские формирования. Многие поляки стали сами подавать заявления о зачислении их в дивизию им. Тадеуша Костюшко. Создаваемые части ощущали острую нужду в командных кадрах. Как позже отмечалось в одном из приказов главнокомандующего Войском Польским, "11 тысяч польских офицеров немцы уничтожили в Катыни, десятки тысяч заточили в концлагеря. Многих офицеров Андерс увел в пески Ирана"

Реферат: Греческая национально-освободительная революция 1821 – 1829 годов Греческая национально-освободительная революция 1821 – 1829 годов

Для борьбы за освобождение Греции идеи революции впервые применил пламенный революционер и поэт Ригас Велестинлис. Он разработал политическую программу, предусматривавшую свержение османского ига объединенными усилиями балканских на родов. Но освободительный замысел Велестинлиса стал известен австрийской полиции. Греческого революционера арестовали и вместе с семью его сподвижниками выдали Порте. 24 июня 1798 г. отважные борцы за свободу были казнены в Белградской крепости. Несмотря на этот тяжелый удар, движение за освобождение Греции продолжало набирать силу. В 1814 г. греческие переселенцы основали в Одессе тайное национально-освободительное общество “Филики Этерия” (“Дружеское общество”) . Через несколько лет организация приобрела многочисленных приверженцев в Греции и греческих зарубежных колониях. Основание “Филики Этерии” в России в немалой степени способствовало успеху ее деятельности. Хотя царское правительство не поощряло освободительные замыслы этеристов, самые широкие круги русского общества с сочувствием относились к борьбе греков за свое освобождение.

Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки
Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки

Реферат: Освободительное Движение в V-IX веках Освободительное Движение в V-IX веках

ОСВОБОДИТЕЛЬНОЕ ДВИЖЕНИЕ В V-IX ВЕКАХ План: 1. Всенародное восстание 450—451 годов против Сасанйдской Персии 2. Освободительная война 481—484 годов 3. Положение Западной Армении 4. Господство Арабского халифата в Армении 5. Освободительное движение VIII—IX веков 1. Всенародное восстание 450—451 годов против Сасанйдской Персии После падения армянского царства Аршакидов в 428 г, большая часть Армении, как уже было отмечено, попала под верховную власть Сасанйдской Персии (Ирана). Армянские нахарары (князья) стали ее вассалами; они обязаны были платить установленный налог и во время войны предоставлять свои войска «царю царей».В начальный период Сасаниды сохранили феодальные права больших и малых нахараров. За ними были оставлены важнейшие административные должности страны: азара-пета, ведавшего экономической жизнью, спарапета!—главно командующего войсками, и даже марзпана—верховного правителя страны. Опасаясь возможного нападения Византии, а также набегов кушанов и гуннов, Персия пока терпела полунезависимое положение Восточной Армении.Однако в конце 40-х годов, когда персидскому царю Ездигерду II (438—457) удалось нормализовать свои отношения с Византией и нанести поражение кушанам, сложились условия, способствовавшие проведению более жестокой политики в отношении подчиненных стран.

Реферат: Национально-освободительная борьба народов мира в конце XIX - начале XX века Национально-освободительная борьба народов мира в конце XIX - начале XX века

В мае семь южных провинций заявили об отделении от Пекина. Началась гражданская война между Югом и Севером. Уже к концу лета революционные войска Юга потерпели поражение. В ноябре 1913 г. Юань Шикай запретил деятельность Гоминьдана. Сунь Ятсен снова был вынужден эмигрировать. После разгона парламента из конституции изъяли статьи о демократических свободах. Началась подготовка к реставрации монархии. Но в июне 1916 г. Юань Шикай умер, не успев осуществить задуманное. В отличие от Китая, Ирана и Турции, Индия была бесправной колонией Великобритании. Вместе с тем, метрополия приложила определенные усилия для создания в Индии современного сектора экономики, а это дало возможность развиваться малому предпринимательству, национальной буржуазии. У последней даже была своя политическая партия - Индийский Национальный Конгресс (ИНК) - созданная еще в 1885 г. Но среди ее членов не было единства мнений. Если умеренные деятели партии соглашались на самоуправление в рамках Британской империи, то радикально настроенные выступали за полную независимость страны.

Реферат: Турция во второй половине ХІХ в. – первой половине ХХ в. Национальная революция под руководством Кемаля Ататюрка Турция во второй половине ХІХ в. – первой половине ХХ в. Национальная революция под руководством Кемаля Ататюрка

Данная организация не была достаточно революционной. Ее требования ограничивались критикой правящей верхушки, критикой некоторых действий султанского двора, они выступали за восстановление конституции 1876 г. Главным способом для достижения своих целей они видели постепенный, эволюционный путь в развитии турецкого общества. Активизация населения и революционная ситуация в стране способствовали усилению активности и самих младотурок. Комитет «Единение и прогресс» стал очень влиятельным среди турецкого офицерства. Ввиду новых условий центр деятельности младотурок переместился из-за границы на родину. Учитывая сложившуюся в стране обстановку, младотурки начинают искать контакты с лидерами национально-революционных организаций албанцев, армян, македонцев и других народов. Однако, это сближение (как покажут будущие события) носило для них исключительно тактический характер. Сами младотурки располагали очень незначительными силами. Большая часть их сторонников представляла либо отдельных военных, либо политических и общественных деятелей, часто из числа новой интеллигенции. В 1907 г. в Париже состоялся съезд младотурок.

Реферат: Значение разделов Польского государства 1772, 1793, 1794 годов Значение разделов Польского государства 1772, 1793, 1794 годов

Реферат: Национальное движение в Башкортостане (1905-1917) Национальное движение в Башкортостане (1905-1917)

МИНЕСТЕРСТВО ОБРОЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ БАШКИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ Исторический факультет Кафедра истории Республики Башкортостан и этнологии Дипломная работа Национальное движение в Башкортостане (1905-1917) Выполнил: студент V курса дневного отделения Муфтиев М.Т. К защите допущен Зав. Кафедрой, д.и.н., профессор ОглавлениеВведение Глава 1. Либеральное движение в Башкирии в 1905-1907гг Глава 2. Деятельность мусульманских депутатов Государственной Думы 1-4 созывов. § 1 Постановления национального вопроса мусульманскими депутатами § 2 Деятельность башкирских депутатов в Государственной Думе по критике колониальной (земельной) политики царизма Глава 3.Формирование башкирского национального движения. § 1. Первые башкирские съезды и их решения. Заключение Список использованных источников и литературы Введение Российская революция 1905-1907гг. вытекает из общенационального кризиса начала XX века. Чрезвычайно высокая степень эксплуатации народных масс, политическое бесправие, угнетенное положение нерусских народов и т. д. породили революционную ситуацию в стране.

Реферат: Т. Костюшко и польское восстание Т. Костюшко и польское восстание

В доме Сосновского Костюшко выполнял сразу несколько функций: от офицера для особых поручений до учителя математики и живописи генеральских дочерей. С одной из них — Людвикой Сосновской — у Тадеуша завязался роман. Молодые люди хотели пожениться, но богатый магнат отказал бедному и незнатному Костюшко в руке своей дочери. Сорвался и план Тадеуша похитить любимую девушку из родительского дома. Вскоре Людвика Сосновская была выдана замуж за князя Любомирского. В Северной Америке и возвращение на родину (1776-1792) Крах личных и карьерных планов заставил Костюшко уехать во Францию, а затем, в 1776 году — в Северную Америку, где он вступил добровольцем в армию колонистов, боровшихся за независимость от Великобритании. В августе 1776 году Костюшко возводил укрепления Филадельфии, где заседал Второй Континентальный конгресс. Знания и способности Костюшко были замечены Джорджем Вашингтоном, который назначил его своим адъютантом. Польский волонтер был произведен в чин инженер-полковника и, позднее, весной 1777 года получил назначение в форт Тикондерога, опорный пункт американцев на севере штата Нью-Йорк.


Плоский, Тадеуш VSD Джесси Р.
High Quality Content by WIKIPEDIA articles! Таде? уш Сте? фан Пло? ский (польск. Tadeusz Stefan P? oski; 9 марта 1956, Лидзбарк-Варминьский — 10 апреля 2010, Смоленск, Россия) — польский католический епископ, генерал брони, учёный.
1259 руб
Рыдзык, Тадеуш VSD Джесси Р.
1769 руб
Дольный, Тадеуш VSD Джесси Р.
Бывший игрок национальной сборной Польши.
1130 руб
Вильчинский, Тадеуш Феликсович VSD Джесси Р.
1130 руб
Кондрусевич, Тадеуш VSD Джесси Р.
1130 руб
Хроника любовных происшествий Оранжевый ключ Азбука (Азбука-классика) Конвицкий Т.
История первой любви переплетена здесь с Историей (да-да, с большой буквы) и кульминационное любовное происшествие происходит на фоне знаменитой "атаки розовых уланов". . . Перевод с польского. "Хроника любовных происшествий" - знаменитый роман, по которому Анджей Вайда снял не менее знаменитый фильм.
138 руб
Сарматы: Древний народ юга России Загадки древних цивилизаций Центрполиграф Сулимирский Т.
Перевод с английского Т. В. Китаиной. В книге рассказывается об одном из самых загадочных народов древности - сарматах, которые в свое время безраздельно властвовали на просторах нынешней Восточной Европы.
129 руб
Фаршированные блюда Кулинарная серия Мой мир Барович Т.
Приготовленные из них аппетитные, вкусные и красивые угощения порадуют ваших домашних и изумят гостей.
84 руб
Дрожжевая выпечка Кулинарная серия Мой мир Барович Т.
81 руб
Оригинальные рулеты Кулинарная серия Мой мир Барович Т.
Они могут стать вашим коронным блюдом и будут удивлять даже самых требовательных гостей, а могут быть приятной закуской к ужину.
81 руб
Руководство по метанию ножей ГРАНД-ФАИР Касьянов Т.
Дает рекомендации по оборудованию площадки для метания, подготовке мишеней, определению дистанции, показывает способы правильного хвата ножа, стойки и приемы метания.
198 руб

Молочный гриб можно использовать для похудения, восстановления микрофлоры, очищения организмаМолочный гриб можно использовать для похудения, восстановления микрофлоры, очищения организма

(495) 105 99 23

Сайт char.ru это сборник рефератов и книг