(495)
105 99 23оплата и доставка

оплата и доставка char.ruКниги интернет магазинКниги
Рефераты Скачать бесплатноРефератыОсознанность, где взять счастье

РЕФЕРАТЫ РЕФЕРАТЫ

Разлел: Философия Разлел: Философия

Глобальні проблеми сучасності

найти еще ...
Глобальные проблемы человечества Карты по географии. 10 класс Спектр (пособия)
452 руб
Всеобщая история. Учебное пособие. Том 6: Современность и глобальные проблемы человечества Книжный дом "Университет" (КДУ) Васильев Л.С.
Много внимания уделено усилению мира ислама с его экстремистским крылом.
853 руб

Виникнення екологічної кризи - це результат невідповідності логіки живої природи і так званої технологічної цивілізації, в якій багато вчених вбачають головну причину виникнення глобальних проблем сучасності. Ця цивілізація виникла порівняно недавно, десь біля 300 років тому, на порівняно невеликому просторі Західної Європи. Протягом двох століть вона підкорила своєму впливові весь світ. Головна особливість цієї цивілізації полягає в тому, що людина попадає у все більшу залежність від умов виробництва і техніки. Своєрідним ідеологічним обґрунтуванням технологічної цивілізації є концепція прогресу. В основі цієї концепції лежить припущення, що технічний розвиток являє собою безмежне удосконалення та розвиток техніки, що веде до покращення життя людей. На перший погляд концепція прогресує досить зрозумілою, але деталізувати її надзвичайно важко. Безсумнівним є те, що оцінка «прогресивності» досить суб'єктивна. Наприклад, рівень прогресу можна визначити виходячи із об'єму виробленої за одиницю часу (наприклад, за рік) продукції, або ж за станом навколишнього середовища, що мабуть сьогодні стоїть на першому місті серед тих проблем, які потребують негайного вирішення. Справа в тім, що якщо жива природа організована за циклічним принципом, наприклад, трупи тварин поїдаються бактеріями, бактерії є основою для росту рослий, рослини виступають у якості їжі для тварин і т.д., то коли людина вторгається у природу, вона ніби розриває існуючий цикл, в результаті чого відбувається катастрофічне накопичення відходів. Отже, сучасна екологічна ситуація характеризується як дуже серйозна, що ставить на карту майбутнє земної цивілізації. Лімітними стають для людини чисте повітря, прісна вода, іонізуюче випромінювання, зростаючі психічні навантаження, багатоманітність токсичних речовин, прогресуюче шумове забруднення, масове застосування антибіотиків та гормональних препаратів роблять досить реальною можливість самоотруєння, порушення біологічної основи спадковості людини. В наш час багато говорять і пишуть про так звані «хвороби цивілізації». Впровадження нових речовин і матеріалів, широке застосування добавок у їжу, консервантів, фарбників, штучних продуктів харчування, добрив разом із забрудненням навколишнього середовища негативно впливають на здоров'я сучасної людини. Інсектициди, гербіциди, миючи засоби та радіоактивні відходи все частіше вражають все живе на планеті. Під впливом змін, що відбуваються у навколишньому середовищі суттєво змінюються причини і походження багатьох традиційних для людини недругів, відбувається зміна «лідерів» серед них. На перше місце вийшли серцево-судинні та онкологічні захворювання. З'являються і принципово нові хвороби, батьківщиною багатьох із них стала Японія (хвороби «міна мата» - отруєння ртуттю, «ітай-ітай» - отруєння кадмієм, астма Амаголокі і т.ін. і тут немає нічого дивного, адже вчені констатують, що вміст свинцю в кістах сучасної людини в 50 разів перевищує вміст свинцю в останках наших далеких пращурів. У материнському молоці, що одержують 40% шведських дітей, вдвічі більше максимальної дози ДДТ, а їхні американські однолітки отримують' його у п'ять разів більше.

При цьому слід враховувати наступне: Перше. Ноосферний світогляд має віддзеркалювати нову епоху, яка починається із небезпеки зіткнення людства з біосферою Землі. Не поклавши цьому край, людство ризикує зникнути не тільки як соціальна істота, а й як біологічний вид. Друге. Новий світогляд має бути побудований не на основі політичної картини світу, яка є суб'єктивно створеною, змінюваною, і, що головне, не сприймає на практичному рівні ідею збереження Земної цивілізації, а на науках про природу і суспільство, які підпорядковують свої дослідження ідеї збереження Земної цивілізації. Наука робить такі визначення сучасної доноосферної та майбутньої ноосферної цивілізації. Земна доноосферна цивілізація - це світ людей, носіїв розуму і духу, який організувався в результаті тривалості еволюції біосфери та людства, на одній із планет Всесвіту - Землі, світ з різноманіттям його етносів, культур, технологій, релігій, соціально-економічних систем, що увібрав в себе всі минулі і сучасні історико-географічні цивілізації, світ, наражений на загрозу катастроф земного і космічного походження, який на завершальній стадії свого існування переступив антропогенну мету біосфери і став в цьому відношенні приреченим. Земна ноосферна цивілізація - це керована науково і духовно організована цивілізація, яка функціонує в умовах обмежених для її існування можливостей біосфери, репрезентуючи у Всесвіті унікальну планету розуму і духу, яка можливо буде взаємодіяти із позаземними цивілізаціями. У сучасному світі існують і протистоять один одному два основних полярних світогляди: індивідуалізм «вибранців» цього світу, заснований на прагненні до панування, необмеженого використання органічних природних ресурсів, - та колективізм, що базується на прагненні до розумних суспільних відносин, урахуванні обмежених ресурсів та інтересів майбутніх поколінь. Висновок Отже в наш час перед людством постала фатальна дилема: або всі країни з часом сприймуть на рівні практичних дій ідею збереження Земної цивілізації і єдиний ноосферний світогляд, або ж незалежно від них Земна цивілізація зникне. Необхідні неймовірні зусилля вчених, політиків, народів, націй і держав, які були б спрямовані на те, щоб історія пішла шляхом ноосферного розвитку, який гарантує не тільки виживання всього людства, а й життя, достойне кожної людини. Література1.Барвінський А.О. Соціологія. Курс лекцій для студентів вищих навчальних закладів. - К.: Центр навчальної літератури, 2005. - 328 с. 2.Яковец Ю.В. Глобализация и взаимодействие цивилизаций. 2004 3. Сугой О. Экономическая экология.// Наука и жизнь, №5, 2004г. С29 4. Батлук В.А. Основы экологии и охрана окружающей природной среды. Л.: Афиша, 2001. – 335с. 5. Новиков Ю. В.Экология, окружающая среда и человек. М.: Агентство «ФАИР», 1998,— 320 с 18

Поиск Мозг (сборник)

Как можно полагать, такие феномены основаны на том, что пути вычислений действуют каким-то образом сами на себя, но как именно это происходит, неизвестно. Поскольку эта центральная проблема ускользает от решения, нам остается только обратиться к более локальным и частным вопросам в надежде, что, трудясь над их решением, мы натолкнемся на правильный подход к более сложным глобальным проблемам. Какой, в общем смысле, аппарат дает мозгу возможность выполнять свою замечательную деятельность? Число компонентов (нейронов) в мозгу составляет, вероятно, около 1011. Число синапсов, или контактов между нейронами, равно, возможно, 1015. В среднем на каждом нейроне имеется несколько тысяч отдельных входов, и он сам посылает связи ко многим другим нейронам. Физическое распределение большинства компонентов не особенно отчетливое. Дендриты, или короткие волокна, соседних нейронов сложно переплетены, хотя обычно они не соприкасаются друг с другом. Между дендритами ветвятся аксоны, или длинные волокна нейронов; многие из них часто обладают тысячами контактов

Реферат: Проблеми розвитку демократії в сучасній Україні Проблеми розвитку демократії в сучасній Україні

Цей ідеал як єдине ціле поділяють далеко не всі в Україні: для одних неприйнятною є європейська модель демократії, для інших — суверенітет України, треті схильні абсолютизувати стабільність, яка часто-густо ототожнюється з тоталітарним «порядком». А тому в ідеологічній сфері, поряд з національно-демократичними ідейними переконаннями, що сприймаються їх опонентами як радикальний націоналізм, поки що прослідковується декілька негативно забарвлених різновекторних орієнтацій: - деідеологізований і часто безпринципний прагматизм тієї частини суспільства, для якої гроші, а не держава й цивілізоване суспільство, є вищою метою діяльності; - апологія досвіду радянського минулого, ностальгія найбіднішої частини суспільства за гарантованими державою стабільністю і добробутом; - посилене творення національного міфу про «найдавніше» походження українців, їхню месіанську роль тощо; - механічне та некритичне перенесення на національний ґрунт ідей, які акумулювали досвід економічного та політичного розвитку інших країн. Ідеологічний плюралізм, що в умовах стійких демократій є невід'ємною ознакою громадянського суспільства, в Україні поки що спричиняє підвищену конфронтаційність політичних організацій, надмірне подрібнення політичного спектра та невміння об'єднуватися заради великого, знехтувавши малим. 2. Багатопартійність, політична еліта Важливим аспектом (і показником) становлення сучасної представницької демократії є формування багатопартійної системи.

Поиск Новая идеология

Например, если в России русских около 70%, то во всех перечисленных структурах должно работать около 70% русских. 5. *Борьба за здоровый образ жизни*. Одна из главных задач совершенствования коммунистического образа жизни, требующая комплексного подхода, - борьба за здоровый образ жизни, преодоление пьянства, наркомании, алкоголизма и их последствий. Для решения этих задач, целесообразно создавать сети реабилитационных центров и учреждений. 6. *Решение глобальных и экологических проблем*. Важно понять, что ресурсы любой планеты ограниченны, - ничего нельзя брать, не отдавая. Возвратить взятое можно путем благоустройства планеты. Иначе, неизбежно сокрушение устоявшихся форм жизни, истощение накопленных за миллионы веков энергетических ресурсов, что обрекает на нищету грядущие поколения. Человечество стоит перед острой необходимостью резко изменить суть технологической цивилизации, придать ей универсальный природоохранный характер. На исходе XX столетия глобальные проблемы приобретают жизненное значение для судеб цивилизации

Реферат: Глобальные проблемы человечества и проблема ценности научно-исследовательского прогресса Глобальные проблемы человечества и проблема ценности научно-исследовательского прогресса

С изменением функций науки в социальной жизни особенно остро возникает проблема научного познания, его возможностей и границ. Все дело в том, что само развитие техногенной цивилизации подошло к критическим рубежам, которые обозначили границы этого типа цивилизационного роста. Это обнаружилось во второй половине XX в. в связи с возникновением глобальных кризисов и глобальных проблем. 1. Глобальные проблемы человечества По мнению ученых, современная научно-техническая революция имеет положительные и отрицательные последствия. Именно отрицательные последствия и создают так называемые глобальные проблемы. Само название — научно-техническая революция — вошло в научный оборот в середине XX в. после создания атомной бомбы. Применение нового оружия массового уничтожения произвело громадное впечатление на все население планеты. Стало ясно, что произошла действительно революция в средствах жизненного действия человека на других людей и на окружающую природную среду. Никогда ранее не было такого, чтобы человек был способен уничтожить самого себя и почти все живое на Земле, т.е. в глобальном масштабе. Постепенно пришло осознание, что глобальные проблемы представляют собой неизбежную сторону оборота НТР, и по мере ее развития они будут обостряться.

Поиск Теории, прогнозы и фантастика

Известны пророчества, разработанные под эгидой созданного в 1968 году вице-президентом компании "Оливетти" А. Печчеи "Римского клуба", нашумевшие книги футуролога О. Тоффлера "Шок будущего" и "Экоспазм", тревожные предупреждения экологов. "Наши глобальные проблемы, - писал О. Тоффлер, - несомненно, имеют угрожающий характер. Концом нашего мира мог бы стать не грохот взрыва или стон, а экоспазм" [Toffler A., "The Ego-Spasm Report", N-Y, 1975, p. 1.]. Футурологические сценарии пессимистов отнюдь не беспристрастны в классовом плане. С помощью этих сценариев будущего защитники буржуазного строя пытаются посеять настроения безысходности, уверить трудящиеся массы в бессмысленности борьбы за изменение социального строя, за социализм, так как технический прогресс якобы повсюду ведет мир к экологической гибели. Экологический кризис провозглашается явлением общемирового порядка, поражающим как капиталистические, так и социалистические страны, вступившие на путь индустриализации. Специалист в. области индивидуальной и социальной психологии Э

Реферат: Проблема праворозуміння (Проблема правопонимания) Проблема праворозуміння (Проблема правопонимания)

Вступ Проблемі розуміння права завжди приділялось багато уваги. Спроби дати змістовну відповідь на питання “що таке право?” прослідковуються з глибокої давнини і не припиняються і досі. Право – це надзвичайно складне соціальне явище, оскільки воно відображає ще більш складніші економічні, політичні і соціальні відносини. Напротязі всієї історії розвитку юридичної науки різні мислителі прагнули з’ясувати, що являє собою право, яка його природа і суть. Поняття права – найважливіший компонент правознавства. Від вірного його розкриття залежать правильна постановка наукових досліджень, а також загальна орієнтація юридичної практики. Поняття права – це не застигла категорія, а категорія, що розвивається, в якій відображаються і історичні традиції, і суспільна ситуація сучасної епохи. Ціллю роботи являється розгляд еволюції правових ідей різних мислителів, починаючи з найдавніших часів, розгляд і аналіз основних концепцій права, з’ясування причин, через які існує таке багатоманіття розуміння сутності і соціальної природи права і не існує єдиного його розуміння. І. Праворозуміння в історичній еволюції Правові вчення в спеціальному смислі цього поняття з’явились лише в ході досить тривалого існування ранньокласових суспільств і держав.

Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее
Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов
Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады

Реферат: Комунальні проблеми. Сутність проблеми вивезення сміття та її правове підґрунтя Комунальні проблеми. Сутність проблеми вивезення сміття та її правове підґрунтя

Реферат: Глобальна продовольча проблема Глобальна продовольча проблема

У наш час питаннями, які є пов'язані з глобальною продовольчою проблемою займається продовольча і сільськогосподарська організація ООН (ФАО). ФАО заснована 1945 р. Її офіційна мета – поліпшення харчування і підвищення життєвого рівня народів; підвищення продуктивності сільського господарства і поліпшення системи розподілу продовольства та продукції. Найвищий орган ФАО – конференція у складі представників усіх держав-членів. Керівний орган – рада у складі представників 49 держав-членів, яких обирає конференція. Адміністративний орган – Секретаріат на чолі з генеральним директором. Місце перебування секретаріату ФАО – Рим.

Реферат: Деятельность международных организаций ООН в решении глобальной продовольственной проблемы Деятельность международных организаций ООН в решении глобальной продовольственной проблемы

Реферат: Глобальные экологические проблемы Глобальные экологические проблемы

В результате подобной «природопреобразующей деятельности» на обширных пространствах Тасмании произошла смена растительности; произошли изменения в характере почвы, изменился климат. Многие исследователи сходятся на том, что до появления человека, в частности, в Исландии до 40% площади острова были заняты березовыми лесами с примесью ивы, рябины и можжевельника. Со времени освоения Исландии викингами леса стали быстро сокращаться, и ныне их площадь не превышает 0,5%. В других регионах к подобным же результатам привела система первобытного земледелия, предполагавшего выжигание огромных лесных пространств регулярно - раз в несколько земледельческих сезонов. Как ни странно воспринимать это нам, привыкшим видеть главную проблему природы в развитии техногенной цивилизации, в числе первых экологических катастроф, привнесенных в жизнь планеты молодым человечеством, называют и последствия такого чистого и безобидного занятия, как самая обыкновенная охота. Именно результатом хищнического истребления целых видов животных (археологи, действительно, находят гигантские скопления костей животных на местах былых охотничьих побед), а также воздействия человека на природные комплексы в целом стало то, что во многих регионах мира создались предпосылки для кризиса охотничьего хозяйства, присваивающего природные биологические ресурсы практически без сознательного их возобновления.

Реферат: Парниковый эффект - глобальная экологическая проблема Парниковый эффект - глобальная экологическая проблема

В России изменения климата отразятся на сельском, лесном и водном хозяйстве. В зоне вечной мерзлоты, (а это около 55% площади всей страны), в результате таяния льдов при потеплении климата станет разрушаться хозяйственная инфраструктура, будет нанесен ущерб добывающей промышленности, транспортным, энергетическим системам, коммунальному хозяйству. Подъём уровня Мирового океана приведет к затоплению береговой зоны, будут затоплены населенные пункты, пострадает лесное хозяйство, живой и растительный мир. Изменение климата повлияет и на здоровье человека, возможно распространение многих видов заболеваний. В 1992 г. страны – члены ООН подписали Конвенцию ООН об изменении климата, которая ратифицирована Россией 4 ноября 1994 г. и вступила в силу 6 марта 1995 г. Цель Конвенции - добиться стабилизации парниковых газов в атмосфере на уровне, которое бы не допускало опасного антропогенного воздействия на климат Земли. В 1996 г. правительство России приняло федеральную целевую программу ''Предотвращение опасных изменений климата и их отрицательных воздействий''.

Реферат: Глобальные проблемы человечества Глобальные проблемы человечества

A) Наиболее ”универсальные” проблемы политического и социально- экономического характера ( предотвращение ядерной войны и сохранение мира, обеспечение устойчивого развития мирового сообщества и повышение уровня организованности и управляемости им; B) Проблемы преимущественно природно-экономического характера ( экологическая, энергетическая, сырьевая, продовольственная, Мирового океана; C) Проблемы преимущественно социального характера ( демографическая, межнациональных отношений, кризиса культуры, нравственности, дефицита демократии и охраны здоровья (а так же терроризма, в какой-то мере ); D) Проблемы смешанного характера, нерешенность которых, нередко приводит к массовой гибели людей ( региональные конфликты, преступность, технологические аварии , стихийные бедствия и др;


Глобальные проблемы человечества. Междисциплинарный научно-практический сборник Древо жизни Кацура А.
Еще очень и очень многие ищут решение в научно-техническом, культурном и общественном прогрессе, забывая о том, что упование на этот прогресс и ввело нас в кризисное состояние.
213 руб
Современные глобальные проблемы мировой политики. Гриф МО РФ Аспект-Пресс Кулагин В.М.
Особое внимание уделено проблеме наркотиков, определению и классификации наркотических и психотропных веществ, режиму нераспространения ядерного оружия, информационным технологиям и их глобальным возможностям.
5 руб
Учебное пособие по русскому языку для иностранных учащихся Обсуждаем глобальные проблемы, повторяем русскую грамматику. Русский язык. Курсы Баско Н.В.
В каждом из 14 уроков пособия содержатся учебные тексты по глобальным проблемам современности, задания по лексике, грамматике, развитии речи (устной и письменной), а также обобщённый теоретический материал по наиболее трудным для иностранцев грамматическим темам и задания на его усвоение и активизацию в речи.
426 руб
Современные глобальные проблемы Аспект-Пресс Барановский В.Г.
Издание адресовано широкому кругу читателей — научным сотрудникам, преподавателям, аспирантам, студентам, обучающимся по направлениям «Международные отношения», «Зарубежное регионоведение», «Политология» и «Экономика».
343 руб
Глобальные проблемы биосферы Наука
Для экологов, биологов, специалистов по охране окружающей среды, климатологов, демографов, историков науки.
872 руб
Коррупция как глобальная проблема: история и современность Мастер класс по экономике и финансам Экономика Андрианов В.Д.
Масштабы распространения коррупции в мире и усиление внимания международного сообщества к этому негативному явлению превратили коррупцию в глобальную проблему современности.
221 руб
Глобальные проблемы человечества и космос Москва Меньшиков В.
В книге показаны реалии новой, единой, стратегии освоения космоса, перехода в современную зпоху - эпоху глобализации и интеграции - от космической гонки для достижения господства в космосе к космической деятельности, направленной на удовлетворение потребностей мирового сообщества в предотвращении чрезвычайных ситуаций, рисков и угроз XXI века, обеспечение экологобезопасного социоприродного развития человечества.
678 руб
Универсальный эволюционизм и глобальные проблемы ИФ РАН Сборник
В книге представлены различные, зачастую противоположные точки зрения по этим вопросам.
334 руб
Глобальные проблемы и международные отношения Юнити-Дана Карпович О.Г.
Современный культурно-цивилизационный подход к исследованию международных конфликтов и технологий их мирного разрешения находит свое отражение и развитие в новых политических школах, таких культурно-политический конструктивизм, очень популярный в западном мире и составляющий сегодня реальную конкуренцию школам неореализма и неолиберализма.
1342 руб

Молочный гриб можно использовать для похудения, восстановления микрофлоры, очищения организмаМолочный гриб можно использовать для похудения, восстановления микрофлоры, очищения организма

(495) 105 99 23

Сайт char.ru это сборник рефератов и книг