(495)
105 99 23оплата и доставка

оплата и доставка char.ruКниги интернет магазинКниги
Рефераты Скачать бесплатноРефератыОсознанность, где взять счастье

РЕФЕРАТЫ РЕФЕРАТЫ

Разлел: Педагогика Разлел: Педагогика

Ролевые игры на уроках английского языка

найти еще ...
Ролевые игры на уроках английского языка Педагогический взгляд Каро Бурмакина Л.В.
Тексты некоторых игр (описания картинок, ролевые карточки и т. п. ) записаны на компакт-диск.
300 руб
Ролевые игры на уроках английского языка CD-ROM (MP3).
Диск сможет помочь учителям использовать на уроках английского языка коммуникативный метод обучения.
318 руб

Набуті таким шляхом навички та уміння є більш гнучкими та сталими. Мислення учнів характеризується різними особливостями такими, як самостійність, глибина розуміння, швидкість. Мислення функціонує в єдності з мовленням. Наявність індивідуальних відмінностей мислення вимагає застосування різних прийомів навчання. Важливу роль в оволодінні іноземною мовою відіграє також пам'ять. Участь в комунікативній діяльності можлива лише у тому випадку, коли у довгочасній пам'яті ( свідомості ) людини міцно зберігаються мовні засоби. Існують різні типи пам'яті; одні учні краще запам'ятовують предмети ( образна пам'ять ), інші - слова ( вербальна пам'ять ). Існує також поділ памяті за джерелом надходження інформації ( слухова, дотикова, зорова, рухова і комбінована ) . У більшості людей наявні всі типи пам'яті , але рівень розвитку кожного з них неоднаковий. Рівень розвитку пам'яті по-різному впливає на певні види мовленнєвої діяльності. Розвинути пам'ять кожного типу допомагає зацікавленість учнів. Оволодіння учнями іншомовною діяльністю значною мірою зумовлено і мотивацією, яка викликає і стимулює цілеспрямовану активність для досягнення мети. Психологи називають мотивацію "запускним механізмом" діяльності, у тому числі й мовленнєвої. Зіткнувшись з різноманітними труднощами на шляху до досягнення мети, мотивація у учнів може знижуватись, зникає активність, погіршується успішність. "Мотивація відноситься до суб'єктивних якостей учня і вона визначається його особистими спонуканнями, пристрастями і потребами. Тому вчитель може вплинути на неї лише опосередковано, створюючи умови, на основі яких виникає особиста зацікавленість у роботі." Для того, щоб реалізувати взаємодію та співпрацю вчителя з учнем, а також розвиток інтересу учня до вивчення мови, важливо продумувати стимули для мовлення, заохочувати учнів до активних мовленнєвих дій у певній ситуації. За наявності в учнів інтересу до мови, вивчена мова не забувається , навіть якщо знання цієї мови не буде використовуватись протягом тривалого часу. Одним з основних стимулів є гра. Різна навчальна інформація сприймається по-різному. 70% інформації засвоюється під час навчальних дидактичних ігор, 50% - у групових дискусіях - показує діаграма засвоєння навчальної інформації.У той час як інші стратегії та методи навчання не дають таких результатів засвоєння інформації, а отже і навчального матеріалу. Наведені дані свідчать про необхідність індивідуалізації засобів та прийомів навчання. У навчальному процесі має враховуватись увесь комплекс психологічних особливостей учня. Остання чверть XX та початок XXI століть орієнтовані також на комунікацію як мету навчання іноземних мов дітей та дорослих, тобто увага наголошується на комунікативному підході до вивчення іноземної мови. Основою цього підходу є переорієнтація на комунікативну компетенцію як провідну, на спонтанність та природність комунікації з мовною правильностю, які використовуються для певної мети. Визначальними принципами комунікативного підходу є: . мовленнєва спрямованість навчального процесу, яка полягає в тому, що шляхом до поставленої практичної мети є правильне користування іноземною мовою; . індивідуалізація з точки зору особистісного її аспекту як головного засобу мотивації та активності учнів; . функціональність, яка забезпечує відбір іншомовного матеріалу адекватного процесу комунікації; . ситуативність, новизна, тощо.

Зокрема, формальність - ми вживаємо більш-менш формальні мовні засоби, а іноді навіть термінологію, в залежності від того, з ким ми спілкуємось. Наступним аспектом можна виокремити функціональність - від того, які функції ми будемо виконувати також залежить вибір мовних засобів. Ще цілком зрозумілою є залежність вибору мовних засобів від нашого відношення до співбесідника. Крім того мову для спілкування потрібно правильно підбирати і правильно вживати, щоб дати співбесідникові можливість зрозуміти наше відношення ( гнів, радість, сум, тощо ). Слід також враховувати різниці у культурі поведінки, тому що багато студентів будуть спілкуватися безпосередньо і дуже важливо знати відповідну до слів міміку та жести. У рольовій грі важливим аспектом поведінки є негайна усна відповідь. Учень-слухач повинен зрозуміти ситуацію, показати розуміння почутого, вчасно відповісти, помітити реакцію співбесідника - можливо треба перефразувати чи пояснити свою відповідь, подати сигнал - чи бажає він продовжити розмову, чи ні. На думку К.Лівінгстоуна, перед проведенням рольової гри вчитель повинен враховувати: - мовленнєву підготовку учнів - крім формальної мовленнєвої практики робота вчителя повинна бути спрямована на використання учнями мовленнєвих засобів у різних типах мовленнєвої діяльності, у різних ситуаціях та умовах; - культурний та ситуаційний фактори - англійський спосіб дій слід практикувати у ситуаціях, поки він не перетвореться на автоматичну поведінку учня; - фактичну підготовку - учні повинні знати конкретні умови , перш ніж впевнено зіграти роль; - потреби, інтереси та досвід учнів. Вчитель повинен переконатися, що учні можуть вільно оперувати необхідними для ситуації вербальними та невебральними мовними засобами і це оперування не викликає у них суттевих труднощів. Рольова гра - це діяльність, яка надає учневі можливість практичного застосування мовних засобів, аспектів рольової поведінки. Отже знання мовних засобів та уміння і навички оперування ними мають бути вже засвоєні до моменту проведення рольової гри. Іншими словами, рольова гра буде неефективною, якщо учні не будуть попередньо підготовлені. Підготовка учнів, яку заздалегідь повинен провести вчитель, має декілька етапів: I етап - традиційна мовна практика - вправи, направлені на засвоєння граматичних структур та лексики. На цьому етапі доцільно використовувати такі види вправ, як: . виправлення граматично та лексично неправильних речень . заповнення пропусків . вибір правильних відповідей II етап - складання діалогів, застосовуючи такі види вправ, як: . побудова діалогів, заповнюючи пропуски, коли ситуація чітко окреслена . складання діалогу усім класом - за зразком III етап - робота з діалогами, які складають у парах або у групах на основі засвоєного мовного матеріалу. IV етап - вправляння у техніці розмов, зокрема, використання службових фраз, таких як: "I see."," You k ow.", впізнавання та практикування діалогів від носіїв мови. V етап - використовується техніка заміни невідомих слів синонімами, для чого доцільно застосовувати вправи на пояснення слів іноземною мовою, наприклад: "few"- ' o ma y', "cause" - 'reaso '.

Крім того гра - це змагання, воно активізує пам'ять дітей, відображує сприйняття ними світу. Учасники рольової гри не тільки роблять повідомлення з певної тими, але й невимушено вступають у бесіду, намагаються підтримати її. Вони цікавляться думкою інших, погоджуються, сперечаються, відстоюють свою позицію. Гра проходити в жвавій творчій атмосфері, і, зрештою, розмова стає невимушеною. Згідно всього вищезазначеного виокремлюються такі основні завдання курсової роботи: . розглянути місце рольових ігор у сучасній методиці викладання іноземних мов, зокрема в комунікативному та особистісно- орієнтованому підходах до вивчення іноземних мов; . довести доцільність використання рольових ігор як елементів комунікативного та особистісно-орієнтованого підходу; . виділити основні етапи підготовки до проведення рольових ігор; . показати можливості практичного використання рольових ігор на основі підручника Projec . Мета цієї роботи полягає в тому, щоб показати можливості використання рольових ігор у навчанні іноземної мови як елементу комунікативного та особистісно-орієнтованого підходів на основі підручника Projec E glish згідно з сучасними методологічними засадами вивчення іноземних мов. Місце рольової гри в методиці викладання англійської мови Основними умовами для продуктивного оволодіння іноземною мовою, як і рідною, є: . включення учня в предметно-комунікативну діяльність; . тісне спілкування; . сукупність реалізації соціальних функцій. Як організувати навчальний процес так, щоб забезпечити реалізацію цих умов? Згідно сучасних методичних засад основний акцент у викладанні іноземних мов має бути зроблений на особистісно-орієнтованому та комунікативному підходах. Термін "підхід" означає стратегію навчання. Під особистісно-орієнтованим підходом мається на увазі навчання учнів іноземного мовлення у класі за єдиною програмою, але з урахуванням їх індивідуально-психологічних особливостей. Вчені визначають такі основні завдання та цілі особистісно-орієнтованого підходу: . заповнення прогалин у вихідному рівні володіння учнем іншомовним мовленням і своєчасне усунення нового відставання, якщо таке з'являється; . розвиток інтелектуального кругозору, психичних процесів і якостей особистості учня, які відіграють провідну роль у навчанні іншомовного мовлення; . активізація та стимулювання навчальної та навчально-виховної діяльності учнів тощо. Перелічені цілі та завдання можуть бути реалізовані практично шляхом використання різних видів індивідуалізації. Найвищий рівень інтересу та успішності при вивченні іноземної мови досягається при співвідношенні зовнішньої та внутрішньої мотивації як 70% до 30%, отже, мова іде про так звану мотивуючу індивідуалізацію. Вона передбачає врахування сталої системи мотивів оволодіння учнем іноземним мовленням та цілеспрямоване формування нових, складніших мотивів та поки що відсутніх у них видів мотивації. Регулююча індивідуалізація спрямована на врахування вчителем реального рівня знань, умінь та навичок учнів на кожному етапі навчального процесу, тобто можливість спрощення і варіювання завдань для менш підготовлених учнів та ускладнення завдань для добре підготовлених і зацікавлених іноземною мовою учнів.

Поиск Вольфсберг-373

Офицеры группы, священники и казаки разместились в соседних домиках, в палатках и на сеновалах. Внизу, в Тигринге, жизнь была до некоторой степени налажена. По утрам строились на молитву и перекличку; из штаба батальона назначались дневальные. Производилась уборка и отстраивание жилых помещений. Питание было очень слабым, и все ходили в лес за грибами и за ягодами, ловили раков в узенькой речушке. Молодежь организовала спортивный кружок и в свободное время занималась играми и гимнастикой. День заканчивался опять молитвой и перекличкой. И Корпус и «Варяг» устроили в лесу свои церкви. С изумительной, чисто русской изобретательностью, создавалась церковная утварь из еловых шишек, банок от консервов, дерна и древесной коры. В те дни, в этих лесных храмах молились особенно горячо и искренне. Для того, чтобы всем быть готовыми к возможным новым, даже единичным, выдачам, были созданы «курсы». Старые эмигранты снабжали бывших подсоветских сведениями «об их жизни в Югославии». Люди серьезно и усидчиво зубрили названия улиц, места работы, имена шефов, обычные сербские слова. Одновременно майор Г. давал желающим уроки английского языка

Реферат: Развлекательные и познавательные игры на уроках английского языка в младших классах Развлекательные и познавательные игры на уроках английского языка в младших классах

Министерство образования Украины Мариупольский гуманитарный институтКурсовая работа по теме: «Развлекательные и познавательные игры на уроках английского языка в младших классах» Студента IV курса факультет иностранных языков английское отделение Научный руководитель ст. преподаватель Яблоков С.В. Мариуполь – 1999. План Введение. Роль игры на уроках английского языка в младших классах. 1. Специфика и структура игры в процессе обучения. 2. Место игровой деятельности в педагогическом процессе. 3. Разновидности игр и примеры их практического применения в учебной деятельности. 1. Игры формирующие речевые навыки. 2.1.1 Грамматические игры. 2.1.2 Лексические игры. 2. Игры развивающие речевые навыки. 2.2.1 Драмматические игры. 2.2.2 Ролевые игры. Заключение. Введение. Тема моей курсовой работы познавательные и развлекательные игры в младших классах. Игра, как известно, является ведущей формой деятельности ребенка в младшем школьном возрасте. Не секрет, что многие выдающиеся педагоги справедливо обращали внимание на эффективность использования игр в процессе обучения. И это понятно. В игре проявляются особенно полно и порой неожиданно способности человека, ребенка в особенности.

Поиск Адмирал Дэвид Битти и британский флот в первой половине ХХ века

Он имел водоизмещение около 1 200 т, был вооружен 4 полуавтоматическими 105-мм пушками и шестью 500-мм торпедными трубами. ...Офицерам все же удавалось удержать матросов в рамках строгой дисциплины и сносного состояния морального духа. Это было нелегко в условиях плохого питания, коротких зимних дней, медленной работы почтовой службы и плохих вестей из Германии. Позволение сходить на берег испрашивалось неоднократно, но всякий раз приходил отказ, хотя окружающие нас острова были необитаемы. Нам даже не разрешали посещать товарищей на других германских кораблях. В течение 7 месяцев 80 человек жили маленькой, практически замкнутой общиной, почти без внешних контактов, за исключением английских газет, как правило четырехдневной давности, еще более старой почты и немецкого военного хирурга, делавшего объезды на дрифтере. Длинные зимние вечера были заняты уроками английского языка и лекциями на различные темы. Нашими единственными музыкальными инструментами были очень старый граммофон и гитара, под которые мы пели народные песни и различные куплеты. ...Величайшая опасность исходила от команд больших кораблей, в особенности от флагманского "Фридриха дер Гроссе"

Реферат: Развитие лексических навыков на основе использования ролевых игр на уроке немецкого языка Развитие лексических навыков на основе использования ролевых игр на уроке немецкого языка

И это понятно: в игре проявляются особенно хорошо и порой неожиданно способности человека, ребенка в особенности. Цель нашей работы - изучение влияния ролевых игр на развитие лексических навыков на уроке немецкого языка у школьников. Для реализации данной цели необходимо решить несколько логически взаимосвязанных задач: изучить и проанализировать литературу по исследуемому вопросу; рассмотреть понятие «ролевая игра»; выявить влияние ролевых игр на формирование лексических навыков; организовать исследовательскую деятельность по изучению развития лексического навыка в средней школе. Объект исследования - процесс развития лексических навыков. Предмет исследования - условие влияния ролевых игр на развитие лексических навыков. Гипотеза: если при обучении лексике на уроках немецкого языка использовать ролевые игры как прием овладения устной речью, то процесс усвоения лексического материала будет эффективнее. Для подтверждения гипотезы мы использовали следующие теоретические методы: анализ литературы, сравнение. Из эмпирических методов мы использовали педагогический эксперимент.

Поиск Жан-Клод Ван Дамм - Бельгийский мускул

Ее звали Синтия Дердиан, она была дочерью хозяина строительной фирмы, в которой Ван Дамм подвязался работать паркетчиком. Новый тесть Ван Дамма оплатил ему уроки английского языка, которые тот стал посещать после голливудского провала (кстати, тесть согласился оплачивать и уроки актерского мастерства своему зятю, но тот заявил, что такие уроки ему не нужны: дескать, в актерском плане я и так хорош). В 1987 году Ван Дамму наконец по-настоящему подфартило: его взяли на главную роль в картину "Кровавый спорт". Фильм из разряда "зубодробильных", но народ, особенно молодежь, повалил на него толпами. Так к Ван Дамму пришла слава. Едва это случилось, как он тут же развелся с Синтией, благо теперь уже мог не зависеть от капиталов ее отца. Как заявит позднее Синтия: "Жизнь с Жаном-Клодом была настоящим адом. Для него всегда существовала лишь одна очень важная персона в жизни - он сам. Кроме того, чтобы быть рядом с Ван Даммом, надо быть очень крепкой физически. Иначе ночью можешь концы отдать..." Вскоре после развода Ван Дамм женился в третий раз - на чемпионке Америки по бодибилдингу Глэдис Португез

Реферат: Планы уроков английского языка Планы уроков английского языка

Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики

Реферат: Использование видео на уроках английского языка Использование видео на уроках английского языка

Реферат: Использование Интернет-ресурсов на уроках английского языка Использование Интернет-ресурсов на уроках английского языка

Задача учителя состоит в том, чтобы создать условия практического овладения языком для каждого учащегося, выбрать такие методы обучения, которые позволили бы каждому ученику проявить свою активность, своё творчество. Задача учителя - активизировать познавательную деятельность учащегося в процессе обучения иностранным языкам. Современные педагогические технологии такие, как обучение в сотрудничестве, проектная методика, использование новых информационных технологий, Интернет - ресурсов помогают реализовать личностно-ориентированный подход в обучении, обеспечивают индивидуализацию и дифференциацию обучения с учётом способностей детей, их уровня обученности, склонностей и т.д. Формы работы с компьютерными обучающими программами на уроках иностранного языка включают: - изучение лексики; - отработку произношения; - обучение диалогической и монологической речи; - обучение письму; - отработку грамматических явлений. Возможности использования Интернет - ресурсов огромны. Глобальная сеть Интернет создаёт условия для получения любой необходимой учащимся и учителям информации, находящейся в любой точке земного шара: страноведческий материал, новости из жизни молодёжи, статьи из газет и журналов, необходимую литературу и т.д. В настоящей работе поставлена цель: привести методику преподавания английского языка в школе в соответствие с развитием современных информационных технологий.

Реферат: Обучение речевому этикету на уроках английского языка Обучение речевому этикету на уроках английского языка

Часто «испытание практикой» заставляет подвергнуть сомнению правильность экзаменационной оценки по иностранному языку в средней общеобразовательной школе, так как, несмотря на качественно новые, довольно конкретные требования к уровню владения иностранным языком, экзамены по-прежнему ориентированы на традиционный или какой-либо другой метод обучения, где знаниям о языке придается большее значение, чем умениям и навыкам в самом языке, и где владение устной речью носит вторичный подчиненный характер, а не является условием создания других речевых навыков: навыка чтения и письма. В связи с этим, целью настоящей работы является разработка концепции комплекса упражнений для обучения речевому этикету на уроках английского языка. Для реализации поставленной цели в настоящей дипломной работе будут решаться следующие задачи: - анализ английского речевого этикета, как вида речевой деятельности; - анализ трудностей при обучении речевому этикету; - раскрытие психофизиологических характеристик учащихся 6-7 классов общеобразовательной школы; - формулировка целей и раскрытие содержания обучения речевому этикету; - раскрытие требований к структуре и содержанию комплекса упражнений для обучения речевому этикету; - разработка и экспериментальная отработка концепции комплекса упражнений.

Реферат: Использование проектной работы на уроках английского языка в 7-8 классах в процессе формирования языковой компетенции Использование проектной работы на уроках английского языка в 7-8 классах в процессе формирования языковой компетенции

Но встает вопрос о том, как помочь развить такую личность, как мотивировать на подобные действия? На сегодняшний день известно различное количество методов и приемов для развития вторичной языковой личности, но в данной работе обращается внимание на современный и наиболее результативный метод, а именно: метод проектов в обучении английскому языку в 7 – 8 классах средней школы. Так в чем же главные преимущества его доминирования над всеми остальными приемами? Во-первых, это его прагматическая направленность на результат; во-вторых, этот результат можно увидеть, осмыслить, применить в реальной практической деятельности; и в-третьих, он позволяет органично интегрировать знания учащихся из разных областей вокруг решения одной проблемы. Разработкой данного метода занимались Е. С. Полат, Видал, М.Ю. Бухаркина, Т.Блур и М.Дж. Сент-Джон Целью данной работы является: 1. На основе анализа литературы по методике, педагогике и психологии выделить принципы формирования языковой компетенции через использование метода проектов на уроках английского языка в 7 – 8 классах. Задачи: 1. Проанализировать теоретический материал по двум проблемам: языковая компетенция и метод проектов. 2. Проанализировать учебные пособия с точки зрения возможностей использования проектной работы для формирования языковой компетенции.

Реферат: Коммутативная направленность проектной деятельности на уроках английского языка в средних классах Коммутативная направленность проектной деятельности на уроках английского языка в средних классах

Реферат: Особенности использования песенного и поэтического материала (стихов и рифмовок) как средства повышения эффективности урока английского языка Особенности использования песенного и поэтического материала (стихов и рифмовок) как средства повышения эффективности урока английского языка


Английский язык. 2-4 классы. Учимся и играем на уроках английского языка. Пособие для учителя Дидактические материалы Дрофа Брюсова Н.Г.
54 руб
110 игр на уроках английского языка нет серии ISBN 5-271-07317-3 5-17-020612-7 АСТ,Астрель Стайнберг Д.
Именно на уроках английского языка ее автор предпочитает играть со своими учениками.
54 руб
Игры на уроках английского языка Школьный урок АСТ Пучкова Ю.Я.
Может быть, просто поиграть?
44 руб
Игры на уроках английского языка: Пособие для учителей средней школы - 128 с. {Школьный кораблик} ISBN 5-241-00550-1 ~54.00.00 82287 М:ИКЦМарТ/Ростов:ИЦМарТ Федорова Г.Н.
59 руб
Игры, импровизации и мини-спектакли на уроках английского языка: Выпуск 1 - 96 с. {Развивающие игры} ISBN 5-88230-053-3 ~93.08.08 028 М:Ин-тОбщегуманитарныхИсследований Ильченко Е.В.
Игра позволяет преподавателю организовать деятельность обучаемых, сделать ее более активной, заинтересовать их в изучении предмета и в поиске дополнительных средств для получения информации.
72 руб
Алфавитные и тематические игры на уроках английского языка. 2–4 классы Мастерская учителя иностранного языка Вако Кулясова Н.А.
Также в книгу вошли английские считалки, игровой словарик и приложение, в котором учитель найдет необходимые заготовки для создания игрового оборудования.
132 руб
Игры на уроках английского языка (Школьный корабль) МарТ Федорова Г.Н.
Данное пособие придаст и учителю, и ученику уверенность в успешности освоения английского языка.
5 руб
Играем на уроках английского языка в начальной школе Белый ветер Яцкова С.С.
Адресуется учителям английского языка общеобразовательных учреждений.
65 руб
Обучение чтению на уроках английского языка в начальной школе Библиотека учителя начальной школы АСТ Шульман А.М.
По этой методике могут работать и родители в домашних условиях.
35 руб

Молочный гриб можно использовать для похудения, восстановления микрофлоры, очищения организмаМолочный гриб можно использовать для похудения, восстановления микрофлоры, очищения организма

(495) 105 99 23

Сайт char.ru это сборник рефератов и книг