(495)
105 99 23оплата и доставка

оплата и доставка char.ruКниги интернет магазинКниги
Рефераты Скачать бесплатноРефератыОсознанность, где взять счастье

РЕФЕРАТЫ РЕФЕРАТЫ

Разлел: Менеджмент (Теория управления и организации) Разлел: Менеджмент (Теория управления и организации)

Управління процесом підвищення якості знань учнів з української мови, літератури

найти еще ...
Архив князя Воронцова. Кн.14. Бумаги графов Александра и Семена Романовичей Воронцовых. Письма князя Кочубея, графа Моркова, князя А.И.Вяземского, П.А.Левашева и И.В.Страхова. Книга по Требованию Бартенев П.И.
1955 руб
Академические известия на 1781 год. Ч.8. Т.12. Прил. №5. Пекарский П.П. Редактор, сотрудники и цензура в русском журнале 1755-1764 годов. Книга по Требованию Пекарский П.П.
623 руб

Може проводитися з метою повторення й закріплення знань. 3.2. Тестові завдання. Їх застосовувати також й в індивідуальному порядку й для класу в цілому. Останнім часом більше ефективними є текстові завдання, хоча й у них є свій недолік. Іноді учні намагаються просто вгадати відповідь. Для того щоб уникнути таких випадків, працюю над різними формами тестів. 3.3. Метод проблемного викладу. На уроках варто використати проблемний підхід у навчанні учнів. Основою даного методу є створення на уроці проблемної ситуації. Учні не мають знання або способами діяльності для пояснення фактів й явищ, висувають свої гіпотези, рішення даної проблемної ситуації. Даний метод сприяє формуванню в прийомів, що вчаться, розумової діяльності, аналізу, синтезу, порівняння, узагальнення, установлення причинно-наслідкових зв'язків. Проблемний підхід містить у собі логічні операції, необхідні для вибору доцільного рішення. Даний метод містить у собі: висування проблемного питання; створення проблемної ситуації на основі висловлення вченого; створення проблемної ситуації на основі наведених протилежних точок зору по тому самому питанню; демонстрацію досвіду або повідомлення про нього – основу для створення проблемної ситуації; рішення завдань пізнавального характеру (завдання див. у додатку). Роль учителя при використанні даного методу зводиться до створення на уроці проблемної ситуації й керуванню пізнавальною діяльністю учнів; Метод самостійного рішення розрахункових і логічних завдань. Всі учні по завданнях самостійно вирішують розрахункових або логічні (потребуючих обчислень, міркувань й умовиводів) завдання за аналогією або творчим характером. Завдання починати застосовувати вже в 6 м класі. І більше складні, творчого характеру в старших класах. Але в кожній паралелі завдання диференціювати – більше складні, творчого характеру – сильним учням. А аналогічні – слабким. При цьому в самих учнів на цьому не акцентувати увагу. Кожен учень одержує завдання по своїх можливостях і здатностям. При цьому не знижується інтерес до навчання. Наочні методи Частково-пошуковий При застосуванні цього методу потрібно керувати роботою класу. Організувати роботу дітей таким чином, щоб частина нових завдань вони добули самі. Для цього демонструвати досвід до пояснення нового матеріалу; повідомляти лише мета.

А учні шляхом спостереження й обговорення вирішують проблемне питання. Метод опорних сигналів Опорні конспекти застосовувати у вигляді схем, а також у вигляді малюнків, таблиць, схем. Практичні методи Частково-пошуковий лабораторний метод Учні вирішують проблемне питання й добувають частина нових знань шляхом самостійного виконання й обговорення учнівського експерименту. До лабораторної роботи учнем відома лише мета, але не очікувані результати. У своїй роботі вчителеві також варто застосовувати методи усного викладу – оповідання й лекції. При підготовці лекцій планувати послідовність викладу матеріалу, підбирати точні факти, яскраві порівняння, висловлення авторитетних учених, учителів, суспільних діячів. На уроках використати прийоми керування пізнавальною діяльністю учнів: 1) Активізувальна діяльність учнів на цьому етапі сприйняття й супутньому пробудженню інтересу до досліджуваного матеріалу: а) прийом новизни – включення в зміст навчального матеріалу цікавих відомостей, фактів, історичних даних; б) прийом семантизації – в основі лежить порушення інтересу завдяки розкриттю значеннєвого значення слів; в) прийом динамічності – створення установки на вивчення процесів й явищ у динаміку й розвитку; г) прийом значимості – створення установки на необхідність вивчення матеріалу у зв'язку з його біологічної, народногосподарської й естетичної цінністі; 2) Прийоми активізації діяльності учнів на етапі засвоєння досліджуваного матеріалу. а) евристичний прийом – задаються важкі запитання й за допомогою навідних запитань приводять до відповіді; б) евристичний прийом – обговорення спірних питань, що дозволяє розвити в учнів уміння доводити й обґрунтовувати свої судження; в) метод дослідження – учні на основі проведених спостережень, досвідів, аналізу літератури, рішення пізнавальних завдань повинні сформулювати висновок. 3) Прийоми активізації пізнавальної діяльності на етапі відтворення отриманих знань. а) прийом натуралізації – виконання завдань із використанням натуральних об'єктів; б) прийом схематизації – перераховуються організми, необхідно у вигляді схеми показати взаємозв'язок між ними; в) прийом символізації.

Очевидно, що й у процесі навчання метод виступає як упорядкований спосіб взаємозалежної діяльності вчителі й учнів по досягненню певних навчально-виховних цілей. Із цього погляду кожен метод навчання органічно містить у собі навчальну роботу вчителя (виклад, пояснення нового матеріалу) і організацію активної учбово-пізнавальної діяльності учнів. Тобто, учитель, з одного боку, сам пояснює матеріал, а з іншого боку – прагне стимулювати учбово-пізнавальну діяльність учнів (спонукує їх до міркування, самостійному формулюванню висновків і т. д.). Іноді ж сам учитель не пояснює новий матеріал, а лише визначає його тему, проводить вступну бесіду, інструктує учнів до майбутньої навчальної діяльності (навчальна робота), а потім пропонує їм самим осмислити й засвоїти матеріал по підручнику. Як бачимо, і тут сполучається навчальна робота та активна учбово-пізнавальна діяльність учнів. Все це дозволяє зробити висновок: під методами навчання варто розуміти способи навчальної роботи вчителі й організації учбово-пізнавальної діяльності учнів за рішенням різних дидактичних завдань, спрямованих на оволодіння досліджуваним матеріалом. Широко розповсюдженим у дидактику є також термін «прийоми навчання». Прийом навчання – це складова частина або окрема сторона методу навчання. Трохи забігаючи вперед, скажемо, наприклад, що в методі вправи, що застосовується для вироблення в практичних умінь, що вчаться, і навичок, виділяються наступні прийоми: показ учителі, як потрібно застосовувати досліджуваний матеріал на практиці, відтворення учнями показаних учителем дій і наступне тренування по вдосконалюванню вмінь, що відпрацьовують, і навичок. Надалі буде показано, що й інші методи навчання складаються із цілого ряду специфічних прийомів. Методи навчання – система послідовних, взаємозалежних дій учителі й учнів, що забезпечують засвоєння змісту утворення, розвиток розумових сил і здатностей учнів, оволодіння ними засобами самоосвіти й самонавчання. Методи навчання позначають мету навчання, спосіб засвоєння й характер взаємодії суб'єктів навчання. Не менш складним і зухвалої дискусії є питання про класифікації методів навчання. В 20-і роки в педагогіці велася боротьба проти методів схоластичного навчання й зубріння, що процвітали в старій школі, і вживали пошуки таких методів, які забезпечували б свідоме, активне й творче оволодіння знаннями учнями. Саме в ці роки педагог Б.В. Всесвятський розвивав положення про те, що в навчанні може бути тільки два методи: метод дослідницький і метод готових знань. Метод готових знань, природно, зазнавав критики. У якості ж найважливішого методу навчання в школі визнавався дослідницький метод, суть якого зводилася до того, що учні все повинні були пізнавати на основі спостереження й аналізу досліджуваних явищ і самостійно підходити до необхідним висновкам. В 20-і роки вживали також спроби насадження в школі так називаного методу проектів, в основі якого лежить філософія прагматизму і який був запозичений зі США. Однак виявилося, що властивому цьому методу ліквідація окремих навчальних предметів і відомість всієї навчальної роботи до так називаного «проектуванню» різко знижували якість загальноосвітньої підготовки учнів.

Поиск Микола Міхновський: Життя і Слово

Вн перетворив технкум в осередок укранського життя краю. Як на одне з його досягнень, указують на те, що за допомогою свох учнв вн навть «укранзував» мсцеву церкву. Почалося з того, що для засвоння укрансько мови на заняттях стали рекомендувати, крм творв класикв укрансько лтератури, ґвангел укранською мовою. Потм студенти стали вдвдувати мсцеву церкву, де читали укранською мовою ґвангел та «Дяння Святих апостолв»[796]. Мхновський установив зв'язки з мсцевими укранськими дячами, як залишилися на Кубан псля встановлення тут радянсько влади. Судячи з усього, його полтичн погляди у ц роки не змнилися. Але, за словами очевидцв, «надзвичайно вихований, культурний, вн нколи нкому не нав'язував свох переконань  нколи не питав спвбесдника про його кредо. Уже те, що його спвбесдник був укранцем, вистачало йому, щоб вн його поважав  цнив»[797]. З перших днв перебування на посад завдувача технкуму Мхновському доводилося долати опр противникв укранзац як в колектив педтехнкуму, так  серед представникв мсцево влади

Реферат: Оптимізація умов праці диспетчерів залізничного транспорту на основі гігієнічної оцінки за новою технологією управління процесом перевезень Оптимізація умов праці диспетчерів залізничного транспорту на основі гігієнічної оцінки за новою технологією управління процесом перевезень

Поиск Велика Вітчизняна війна. Спогади та роздуми очевидця

Воно вживалося в усй Укран до кнця 20х рокв XX сторччя, у Захднй Укран до Друго свтово вйни  в даспор по сьогодн. Навть за перших рокв радянського режиму слово «жид» ще вживалося укранцями як нормальний термн. У 1928 р. ВУАН видала книгу пд заголовком «Збрник праць жидвсько сторичноархеографчно комс». Псля цього прийшла русифкаця укрансько мови,  одним з  виявв було засудження цього слова, на зразок росйсько мови. Пгдо вжива це слово у традицйному значенн, тобто як нейтральний термн. 17 Главметиз Головне управлння металевих виробв (поросйськи Главное управление металлических изделий). 18 Стосовно тверджень автора щодо ¶рпнського Полтехнчного Технкуму необхдно внести деяк уточнення. З 1929 по 1932 р. при навчальновиробничому комбнат снувала Школа фабричнозаводського навчання  Технкум торф'яно промисловост, який було реорганзовано в Грничопаливний технкум. У 1968 р. Грничопаливний технкум було реорганзовано в ндустральний. Пзнше на його баз було утворено Укранський фнансовоекономчний нститут

Реферат: Управління мотивацією персоналу. Створення цеху з випікання здобних виробів у м. Харків Управління мотивацією персоналу. Створення цеху з випікання здобних виробів у м. Харків

Управління мотивацією персоналу ПЛАН ВСТУП Управління мотивацією персоналу ВИСНОВКИ Резюме 1. Характеристика проекту 2. Маркетингова стратегія 3. Характеристика продукції та послуг 4. Менеджмент підприємства 5. Юридичні аспекти майбутньої діяльності 6. Виробничий план 7. Фінансовий план ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ВСТУП Протягом свого життя людина прагне досягнути своєї мети. Стимулів, які при цьому управляють його вчинками дуже багато. Вони з . – Х.: ІНЖЕК, 2002. – 32 с.

Поиск Макуха або штрихи до політичного портрета "Блоку Юлії Тимошенко"

На пдстав ршення Вищого Господарського суду Украни 18 лютого 2005 р. Головна податкова адмнстраця Украни списала з ґЕСУ ус заборгованост разом з пенею та ншими нарахуваннями на загальну суму 7,5 млрд гривень [52]. Незважаючи на так судов звитяги, Ю. Тимошенко чомусь страшенно турбували матерали, як лежали у Генеральнй прокуратур Украни. Ставши Прем'р-мнстром Украни, вона у дивовижний спосб добилася, аби  особистий адвокат В. Швець отримав вдповдальну посаду в Генеральнй прокуратур Украни - начальника управлння. Як розповв Генеральний прокурор Украни Святослав Пскун, про призначення В. Швеця на роботу в Генпрокуратуру його попросив сам Президент, тому вн не мг йому вдмовити. Виника запитання: невже В. Ющенко н з того, н з сього виршив «змцнити» Генеральну прокуратуру особистим адвокатом Ю. Тимошенко, який до того ж  не мав вдповдного досвду? Треба ж умти робити справи чужими руками! Та ще й якими та як! Восени 2007 р. народний депутат Украни вд Парт регонв ¶

Реферат: Розвиток зв’язного мовлення учнів початкових класів на уроках української мови Розвиток зв’язного мовлення учнів початкових класів на уроках української мови

Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки

Реферат: Процес управління та його основні стадії Процес управління та його основні стадії

Тому не можна говорити про те, що наука про менеджмент зародилась ще у первісні часи. Навіть з розвитком людського суспільства (рабовласницький лад, феодалізм тощо) певних обґрунтованих підходів та механізмів не було створено. Давньоруський князь чи французький король, як правило, управляли своїм князівством (королівством), приймаючи суперечливі та невиважені рішення. Не робилось спроб вивчити закономірності управлінського процесу, узагальнити набутий досвід. З подальшим розвитком виробничо-господарської діяльності людей врешті- решт виникли певні організаційні форми (майстерні, господарства поміщиків, примітивні підприємства тощо). Однак у кожному випадку застосовувались свої особливі підходи в управлінні, які не базувались на узагальненнях, принципових положеннях, виявлених тенденціях. Потреба в науці про менеджмент виникла в кінці XIX — на поч. XX ст. і пов'язана з появою великого машинного виробництва. Саме в цей період формуються великі підприємства, на яких працюють десятки, сотні і навіть тисячі людей.

Реферат: Ефективність комунікаційного процесу в процесі управління підприємством Ефективність комунікаційного процесу в процесі управління підприємством

Реферат: Сутність і роль управлінськї рішення в процесі управління підприємством Сутність і роль управлінськї рішення в процесі управління підприємством

ЗМІСТПлан Вступ 1. Сутність і роль управлінських рішень в процесі управління підприємством 1.1. Сутність та характерні особливості управлінських рішень 1.2. Класифікація управлінських рішень 2. Принципи та етапи процесу прийняття управлінських рішень 2.1. Принципи прийняття управлінських рішень 2.2. Етапи прийняття управлінських рішень 3. Зв Тернопіль 1997 рр. Учебник. Современный менеджмент теория и практика. - К.: Либідь, 1994. Учебное пособие. Основы менеджмента. - М.: «Центр», 1998.

Реферат: Особливості управління металургійними підприємствами у процесі їх реструктуризації Особливості управління металургійними підприємствами у процесі їх реструктуризації

Реферат: Ділові взаємовідносини в апараті управління Ділові взаємовідносини в апараті управління

Опанування основами ділового спілкування дає змогу налагодити сприятливий психологічний клімат у колективі. Він сприяє готовності кожного співробітника включатися у виконання будь-якого складного завдання. Тоді колектив починає працювати як злагоджений механізм. Актуальністю теми є те, що для сучасного керівника знання основ ділових взаємовідносин та впровадження їх у практику, відкриває нові можливості, а саме можливість налагодити повне взаєморозуміння поміж керівництвом та співробітниками, та між співробітниками. Постійне акумулювання нової інформації надає змогу не уникати сміливих ідей, рішень, а головне – “тримати руку” на пульсі життя колективу. Це дає змогу створити команду однодумців, що надає підтримку керівнику у його починаннях. Предметом роботи є сучасні методи становлення ділових взаємовідносин в апараті управління. Об’єктом роботи є співробітники апарату управління. Мета роботи є визначення шляхів, форм, методів та звґязків взаемоповґязаних елементів, що складають систему ділових взаємовідносин. Завдання роботи: o перше завдання – визначити сутність та зміст теоретичних складових ділових взаємовідносин; o друге завдання – виявити структуру, описати елементи, що складають систему ділових взаємовідносин; o третє завдання – виявити особливості та класифікувати зміни, що повґязані з сьогоденням; o четверте завдання – сформувати висновки та підготувати пропозиції щодо впровадження теоретичних засад, та організації методичних рекомендацій з їх розповсюдження серед співробітників. Структура роботи. У першому розділі розглянуто теоретичні складові ділових взаємовідносин у колективі.

Реферат: Організаційна структура управління підприємством невиробничої сфери та її вдоскона-лення в умовах ринку на прикладі Центру Організаційна структура управління підприємством невиробничої сфери та її вдоскона-лення в умовах ринку на прикладі Центру


Чай на здоровье Попурри Укра М.
В своей книге известный эксперт по чаю Марк Укра, которого по праву называют доктор Ти, поделится с читателями своими знаниями об этом замечательном и невероятно полезном для здоровья напитке и раскроет вам секрет, известный жителям Востока на протяжении тысячелетий.
136 руб
Чай на здоровье Здоровье Попурри Укра М.
167 руб
Чай на здоровье Попурри Укра М.
92 руб
Перверзия (пер. с укр. Бражкиной А., Сида И.) ISBN 5-86793-173-0 Новое литературное обозрение Андрухович Ю.
Античный сюжет о кратком трагическом романе поэта и переводчицы разыгрывается в современной Венеции на семинаре, посвященном спасению этой сокровищницы мировой культуры.
240 руб
Желтый князь: Роман; Царь-Голод: Воспоминания, документы (пер. с укр.) - 351 с. ISBN 5-7516-0263-3 ~91.09.17 024 М:Текст/Дружбанародов Барка В.
73 руб
Роксолана: В 2 тт: Т. 1: Вознесение (автор.пер. с укр. Новосельцевой И.) - 446 с. {Золотая библиотека исторического романа} ISBN 5-17-009616-Х 5-17-008891-4 966-03-1371-3 ~92.02.08 694 М:АСТ/Харьков:Фолио Загребельный П.А.
73 руб
Роксолана: В 2 тт: Т. 2: Страсти (автор.пер. с укр. Карабутенко И.) - 334 с. {Золотая библиотека исторического романа} ISBN 5-17-009617-8 5-17-008891-4 966-03-1372-1 ~92.02.08 695 М:АСТ/Харьков:Фолио Загребельный П.А.
67 руб
Вернуть народу ренту: Нефтяная рента-миф или реальность? ; Кто украл национальное имущество? ; Права на интеллектуальную собственность Резерв для бедных: Львов Д.С.
Главная идея книги - природная рента должна принадлежать всем гражданам России.
149 руб
Магия власти: Харизма и реалии Знание ISBN 5-85880-225-7 Знание Феникс Курбатов В.И.
Здесь же рассмотрены теоретические аспекты и практические рекомендации по организации коммуникации между людьми, по развитию деловой и социально-политической аргументации, средств публичной речи, анализу поведения в общении, в частности, жестов, мимики, взгляда и интонации, методы оптимизации служебных отношений и многое другое.
54 руб
Тайные знания, открытые пришельцами (пер. с англ. Ахманова А. ) Доля ангелов: Тайна 'Ангара-18': Аномальная зона Яуза,Эксмо Мэлори Ш.Д.
Его книга, предлагаемая читателям, является уникальным синтезом наших знаний о потустороннем мире и информации, полученной при изучении останков инопланетных пришельцев и их техники.
129 руб
Справедливость - мое ремесло: В 2 тт: Т. 1 (пер. с укр. Тверского А.) Классика Отечественного Детектива ISBN 5-17-008990-2 5-17-008738-1 5-8195-0510-7 5-8195-0511-5 Классика Отечественного Детектива Олимп,АСТ Кашин В.Л.
Следователь Дмитрий Коваль попал в непростую ситуацию.
97 руб

Молочный гриб можно использовать для похудения, восстановления микрофлоры, очищения организмаМолочный гриб можно использовать для похудения, восстановления микрофлоры, очищения организма

(495) 105 99 23

Сайт char.ru это сборник рефератов и книг