(495)
105 99 23оплата и доставка

оплата и доставка char.ruКниги интернет магазинКниги
Рефераты Скачать бесплатноРефератыОсознанность, где взять счастье

РЕФЕРАТЫ РЕФЕРАТЫ

Разлел: Сельское хозяйство Разлел: Сельское хозяйство

Современные методы контроля и оценки знаний школьников

найти еще ...
Итоговая аттестация учащихся. Документы, планирование, критерии оценки знаний В помощь администрации школы Учитель Колодчук О.Д.
Предназначено администрации общеобразовательных учреждений, учителям; может быть полезным выпускникам школ.
106 руб
Мочекаменная болезнь: современные методы диагностики и лечения. Руководство Библиотека врача-специалиста ГЭОТАР-Медиа Аляев Ю.Г.
579 руб

Це зумовило загальну спрямованість нашого дослідження. Мета дослідження – аналіз, узагальнення і осмислення досвіду використання сучасних методів контролю, а також визначення психолого- педагогічних основ застосування тестового контролю при вивченні іноземної мови. Об’єктом дослідження є контроль і оцінка знань, умінь і навичок учнів. Предмет дослідження – організація тестового контролю вмінь читання при вивченні іноземної мови. Гіпотезою дослідження виступає положення, згідно з яким навчальна діяльність учнів буде більш раціональною і продуктивною, більш ефективним буде вивчення іноземної мови при умілому застосуванні сучасних методів контролю (зокрема тестового). Для дослідження поставленої мети та підтвердження висунутої гіпотези необхідно виділити такі завдання: 1) проаналізувати стан і розвиток проблеми контролю і оцінки знань, умінь та навичок учнів; 2) узагальнити і осмислити досвід вчителів-новаторів по використанню сучасних методів контролю; 3) дослідити особливості використання сучасних методів контролю при вивченні іноземної мови і їх вплив на інтенсивність оволодіння учнями знаннями і навичками; 4) проаналізувати умови ефективного застосування тестового контролю при вивченні іноземної мови. У процесі роботи над дипломною роботою нами були використані такі методи: 1) вивчення педагогічної і методичної літератури; 2) спостереження за процесом контролю у навчанні англійської мови; 3) аналіз та узагальнення досвіду роботи вчителів; 4) розвідувальний експеримент, цілі якого полягали у визначенні доцільності застосування різних видів тестових завдань; в уточненні структури та змістового наповнення комплексу тестових завдань; 5) експериментальне проведення тестового контролю вмінь читання; 6) статистичний аналіз отриманих результатів тестування; Наукова і практична значущість роботи: 1) дано теоретичний аналіз і розглянуто сучасний стан проблеми контролю та оцінки знань ,умінь та навичок учнів; 2) дано аналіз тестового методу контролю; 3) конкретизовано й доповнено окремі теоретичні положення в організації тестування у навчанні іноземної мови; 4) створено банк тестових завдань для перевірки читання; 5) розглянуто умови ефективного застосування тестового контролю; 6) результати дослідження можуть бути корисними в практичній діяльності студентів-практикантів і вчителів іноземної мови. Дослідження проводилося з 1995 по 1998 рік на базі Черкаської школи №11 та №27. Етапи дослідження: 1) аналіз стану проблеми в педагогічній теорії і практиці роботи шкіл; 2) вивчення літератури, висунення гіпотези, завдань, формування структури роботи; 3) теоретичний аналіз проблеми; 4) узагальненість і систематизація матеріалів. Основні положення і результати дослідження доповідались і обговорювались на кафедрі педагогіки і соціальної роботи та на студентській науково-практичній конференції.РОЗДІЛ 1. Особливості контролю в умовах розбудови національної школи та освітиПроблема контролю та оцінки: становлення і розвиток Виявлення, контроль, оцінка і облік знань учнів – важлива проблема теорії і практики навчання. Без перевірки або самоперевірки засвоєних знань, набутих умінь і навичок неможливе якісне здійснення цієї проблеми. Тому контроль знань учнів завжди був, є і буде важливою складовою частиною навчального процесу, хоч і ставлення до нього зазнавало певних змін.

Однією з найбільш важливих переваг тестового контролю вважається висока степінь об’єктивності виставлення оцінок, так як надається можливість точного підрахунку правильних і неправильних відповідей. Використання тестів в процесі навчання є одним із раціональних доповнень до методів перевірки знань, умінь та навичок учнів. Тести є також відмінним засобом індивідуалізації навчання, так як враховують психологічні особливості учнів. Та нажаль у вітчизняних навчальних закладах досить рідко і не систематично використовується тестування для оцінки знань учнів. Хоча за кордоном цей метод педагогічної діагностики використовується як безпосередньо в шкільній практиці, так і для вивчення стану викладання окремих дисциплін та стану викладання в регіонах. Як бачимо існує багато підходів та пропозицій щодо пошуків найбільш ефективних шляхів вдосконалення системи перевірки та обліку успішності учнів. Кожен з них має свої як позитивні так і негативні сторони. Тож назріла потреба в цілісній розробці цієї проблеми і обгрунтування системи контролю та оцінки знань, умінь та навиків учнів, яка б відповідала сучасним вимогам щодо організації навчального процесу. 1.2 Сутність і завдання контролю в навчально-виховній діяльності школи Контроль та оцінка знань, умінь та навичок учнів – невід’ємний структурний компонент навчального процесу. Виходячи з логіки процесу навчання, він є, з одного боку, завершальним компонентом оволодіння певним змістовним блоком, а з другого – своєрідною зв’язуючою ланкою в системі навчальної діяльності особистості. При правильній організації навчально-виховного процесу контроль сприяє розвитку пам’яті, мислення та мови учнів, систематизує їхні знання, своєчасно викриває прорахунки навчального процесу та служить їх запобіганню. Добре організований контроль знань учнів сприяє демократизації навчального процесу, його інтенсифікації та диференціації навчання. Він допомагає вчителю отримати об’єктивну інформацію (зворотній зв’язок) про хід навчально-пізнавальної діяльності учнів. Контроль – це виявлення, встановлення та оцінка знань учнів, тобто визначення об’єму, рівня та якості засвоєння навчального матеріалу, виявлення успіхів у навчанні, прогалин в знаннях, уміннях та навичках окремих учнів та всього класу для внесення необхідних коректив в процес навчання, для вдосконалення його змісту, методів, засобів та форм організації. Зауважимо, що складовою частиною контролю виступає перевірка, завдання якої є виявлення знань, умінь та навиків учнів та порівняння їх з вимогами, певними навчальними програмами. В цьому випадку контроль виконується виключно з метою оцінювання знань, умінь та навиків учнів. Заключним актом контролю в такому разі є виставлення вчителем певної оцінки (балу). Основні завдання контролю – виявлення рівня правильності, об’єму, глибини та дійсності засвоєних учнями знань, отримання інформації про характер пізнавальної діяльності, про рівень самостійності та активності учнів в навчальному процесі, встановлення ефективності методів, форм та способів їх навчання. Контроль – це підсистема в рамках системи навчання в цілому, яка реалізує притаманні їй функції, яка має свій об’єкт, свої методи. Розглянемо основні функції контролю, які передбачені системою аналізу та оцінки знань, умінь та навиків учнів: навчальна, стимулююча, діагностична, виховна та оціночна.

Деякі вчителі намагалися вивільнити час. Який нераціонально використовувався на уроці для перевірки домашніх завдань і довготривалого опитування учнів. Проте однобоке застосування поурочного бала, нехтування іншими методами перевірки знань створили загрозу виникнення певної недооцінки грунтовної перевірки знань учнів. За ініціативою к. п. н. С.Ф.Сухорського, в 70-х роках в Україні була проведена значна робота по впровадженню у шкільну практику тематичної системи контролю і оцінки успішності учнів. Нагромаджено певний позитивний досвід здійснення тематичного контролю за успішністю учнів, раціоналізації методів перевірки, ширшого застосування усної і письмової перевірки, методів графічної і тестової перевірки. Керуючись методичними листами Міністерства освіти України про тематичний облік знань, вчителі предметники розробили дидактичні матеріали для контролю знань учнів з навчальних тем, використовуючи при цьому специфіку свого предмету, вікові особливості учнів та інші фактори. На кінець 70-х років, з метою знайти більш раціональний варіант облікового документу ніж шкільний класний журнал, студентський та викладацький склад Львівського державного університету під керівництвом к. п. н. С.Ф.Сухорського працювали над створенням “Облікової книжки учня”. В ній виділялися сторінки для обліку успішності з кожного предмету, для обліку виконання громадських доручень, суспільно-корисної праці і самообслуговування, записів класного керівника та причин відсутності в школі, а також сторінка для оцінки учня за кожний день. В школах Ленінського району м.Львову проводилася експериментальна апробація “Облікової книжки учня”, але широкої популярності вона так і не здобула. В 1996 році Степан Сухорський звернувся до цієї проблеми на сторінках щомісячного науково-педагогічного журналу “Рідна школа”, розглядаючи також питання самоконтролю і самооцінки учнями знань. “Вміння перевірити себе, аналізувати наслідки своєї роботи, робити з цього належні висновки належить до найважливіших навчальних умінь.” Останнім часом у педагогічній літературі, як вітчизняній так і в зарубіжній, з’явилося чимало статей з питань контролю та оцінки знань учнів . Так, певної популярності набула рейтингова система оцінювання знань учнів. В основу цього показника закладена оцінка в балах не лише на екзаменах, але й на заліках. При цьому забезпечується більша гнучкість оцінки знань, умінь та навичок. Педагогам відомо: одна й та ж оцінка має різне значення навіть у 2-х учнів. В одного, наприклад, “четвірка” – ближче до “п’ятірки”, а в іншого – це майже “трійка”. Тому рейтинговою системою оцінювання знань передбачено, що одна й та ж оцінка супроводжується відповідною кількістю балів. Всі бали, отримані учнем за певний період навчання, сумуються і ця сума порівнюється з максимальним рейтинговим показником. На основі цього робиться висновок про рівень знань учнів. Така система оцінки знань і рівня підготовки, крім справедливості, несе в собі й частку демократизму. Кожен учень, покладаючись на себе, розраховуючи свої сили, уже з перших днів навчання може спланувати і, головне, досягти заданого результату.

Поиск Настольная книга практикующего педагога

Этим же целям служат и проблемные ситуации или вопросы, искусно включенные в содержание учебного материала, разрешение которых осуществляется группой студентов инициативным способом. Устный опрос. Итоговый контроль и оценка знаний будущих специалистов в вузе традиционно осуществляются на зачетах и экзаменах с помощью данного метода. Тестирование. В последнее время многие преподаватели для оценки знаний обучаемых обращаются к данному методу, который очень популярен в западноевропейских и американских вузах. Там его используют широкомасштабно: для проверки знаний абитуриентов, школьников, студентов, для оценки уровня профессиональной подготовки специалиста при приеме на работу, при повышении в должности и т. д. Программированный контроль. Сущность его состоит в том, что обучаемые должны сделать выбор правильного ответа из нескольких предложенных им вариантов, причем они получают целую серию (программу) вопросов-заданий возрастающей трудности, которые должны быть подобраны профессионально грамотно. Но злоупотреблять этим методом не стоит, так как он не дает развернутого полного представления ни о знаниях, ни о личности студента – носителе знаний

Реферат: Современные методы лечения псориаза у детей Современные методы лечения псориаза у детей

Почему он так сокращается - это загадка для ученых. Общепринятой классификации псориаза нет. Традиционно наряду с обычным псориазом выделяют поражение всего кожного покрова либо поражение суставов, а также возможно наличие какой-либо инфекции. Высыпания при обычном псориазе состоят из мелких элементов, четко отграниченных от здоровой кожи, розовато-красного или насыщенно-красного цвета, покрытых характерными рыхлыми чешуйками серебристо-белого цвета, которые появляются за счет быстро "приходящих" из более глубоких слоев мертвых клеток, не успевающих сбрасываться с кожи. Высыпания могут локализоваться на любом участке кожи, но        типичными областями являются: волосистая часть головы, локтевые и коленные суставы, нижняя часть спины, ягодицы. Высыпания, могут сопровождаться зудом, зачастую ярко выраженным. Наблюдая за больными, страдающими псориазом, врачи пришли к выводу, что ряд причин может спровоцировать проявление псориатического шелушения. В процентном соотношении это может выглядеть следующим образом: нервно-психический стресс – 25,2%; инфекционные заболевания (грипп, ангина, вирусные и респираторные заболевания – 23,2%; травмы – 17,9; переохлаждение – 15,8%.

Поиск Педагогика и психология высшей школы

При проведении тестирования учитываются три критерия качества теста: надежность, валидность, объективность. Надежность - определение степени погрешностей в педагогической оценке, в вычислении истинного значения оценки. В последнее время получил распространение экспертный опрос, когда студента оценивают 2-3 и более преподавателей, и посредством коррелирования результатов появляется возможность надежности оценки. Валидность теста - соответствие форм и методов контроля его цели. Задача качественной оценки знаний прежде всего зависит от ответа на вопрос: что такое знания? Моделирование образа идеального студента, знающего предмет, помогает подобрать соответствующий материал для контроля. Наиболее распространенные причины невалидности контроля - списывание, подсказка, репетиторское "натаскивание", снисходительность, чрезмерная требовательность, применение какого-либо метода при отсутствии надлежащих условий. В таких случаях результаты контроля неадекватны поставленным задачам. В целях повышения валидности педагогического контроля применяются экспертные оценки контрольного материала для приведения в соответствие требований учебной программы и концепции знания

Реферат: Виды и методы контроля знаний учащихся при изучении предмета "Хранение плодов и овощей" Виды и методы контроля знаний учащихся при изучении предмета "Хранение плодов и овощей"

Предмет исследования: различные формы контроля знаний учащихся по предмету «Хранение плодов и овощей». Без хорошо налаженной проверки и своевременной оценки результатов нельзя говорить об эффективности обучения.В ходе исследования выдвинута гипотиза: «Если преподаватель будет систематически, всесторонне использовать различные формы контроля знаний и умений, то будет повышаться заинтересованность учащихся в изучении предмета, а следовательно будет повышаться и качество обучения». Задачами данной работы являются: 1) Изучение литературы по проблеме контроля знаний учащихся. 2) Систематизирование накопленных сведений по проблеме контроля знаний учащихся. 3) Разработка методики применения различных форм контроля по предмету «Хранение плодов и овощей». 1. Проблема контроля знаний в психолого-педагогической литературе 1.1. Цели, функции и принципы контроля знаний в учебном процессе Основная цель контроля знаний и умений состоит в обнаружении достижений, успехов учащихся, в указании путей совершенствования, углубления знаний, умений, с тем, чтобы создавались условия для последующего включения студентов в активную творческую деятельность.

Поиск Экспериментальные исследования способностей животных к количественным оценкам предметного мира

Для нас точки, расположенные по углам воображаемого треугольника, соответствуют числу «три», так как мы знаем, что данная фигура имеет три угла. Для голубя это может соответствовать «количеству», которое можно склевать быстро и без помех. Вербальное обозначение числа — скажем, «пять» — для человека может соответствовать и кучке из пяти апельсинов (крупных предметов) и линии из пяти крупинок (мелких предметов), и пяти свисткам, и пяти стукам в дверь (условным сигналам). Вполне вероятно, что представители других биологических видов могут судить о количестве как предметов, так и звуков (а возможно, и запахов). Но для того, чтобы выявить эти способности, необходимо специально исследовать вопрос о возможности кроссмодального переноса. Современные методы изучения количественных оценок у животных опираются на критерии, предложенные Гельманом и Галлистелом для исследования детей (Gelman, Gallistel, 1978) и впоследствии несколько адаптированные для применения к животным (Davis, Perusse, 1988). Выделяют несколько типов «нумерической компетенции» (numerical competence). (1) Способность различать множества по числу элементов (numerosity discrimination) соответствует суждению «больше — меньше» и не требует знаний об абсолютном числе элементов; (2) оценка (estimation) — это способность «прикинуть» число элементов во множестве (например, в стае «около 50 уток»); (3) счет (counting) — способность определить абсолютное число элементов путем их пересчета

Реферат: ТРАНСФОРМАЦИЯ КОМПАНИЙ: СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ И ТЕНДЕНЦИИ ТРАНСФОРМАЦИЯ КОМПАНИЙ: СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ И ТЕНДЕНЦИИ

В будущем - распределенные «источники» и «выходы» в сети - ориентированные на проблему - динамичные, адаптируемые Рисунок 1.8. Формирование методов управления деятельностью западных компаний УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ПАРАДИГМАКАТЕГОРИЯтрансформация и непрерывное улучшение (Co i uous Process Improveme – CPI)корпоративный информационный менеджмент Corpora e I forma io Ma ageme – CIM)точно – в срок (Jus I ime)управление стоимостью компании (Value Ma ageme )стратегическое управление затратами (S ra egic Cos Ma ageme - SCM)всеобщее управление качеством ( j al Quali y Ma ageme - QM «процесс» «информация» «время» «стоимость» «затраты» «качество»Управление объемом продажУправление задолженностьюУправление активамиМаксимизация прибылиСнижение себестоимости «продажи» «задолженность» «активы» «прибыль»«себестоимость»Управленческая парадигмаКатегория Соответствие скрытым потребностям Соответствие стоимости

Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная
Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики
Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки

Реферат: Современные методы организации заработной платы Современные методы организации заработной платы

В-третьих, следует рассмотреть порядок удержаний и вычетов из заработной платы. Глава 1. Сущность заработной платы и ее функции 1.1. Понятие заработной платы. В условиях перехода к рыночным отношениям определение понятия ЗП приобретает принципиальное значение, ибо она может рассматриваться как стоимостная оценка рабочей силы, как форма распределения фонда индивидуального потребления работников по количеству и качеству труда, как отношения между обществом, работодателем и работником по поводу распределения части национального дохода. В силу указанных причин в теории и на практике используются различные понятия, что и определяет особенность политики заработной платы на отдельных предприятиях (фирмах). Для организаций (учреждений) бюджетной сферы, где государством осуществляется прямое регулирование оплаты труда, под заработной платой следует понимать выраженную в денежной форме долю работников этой сферы в фонде индивидуального потребления в национальном доходе и распределяемую в соответствии с количеством и качеством труда (через ЕТС).

Реферат: Литература - Терапия (СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ ФУНКЦИИ ПОЧЕК) Литература - Терапия (СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ ФУНКЦИИ ПОЧЕК)

В норме не более 2000 лейкоцитов и 1000 эритроцитов. 2) По Амбурже - количество форменных элементов за 1 минуту. нормы те же. 3) По Аддису-Каковскому - количество форменных элементов и цилиндров в суточной моче. В норме не более 2 миллионов эритроцитов, 4 миллиона лейкоцитов и 100 тысяч цилиндров. Цилиндры в нормальной моче отсутствуют, за исключением единичных гиалиновых. Эпителиальные клетки существенного диагностического значения не имеют поскольку попадают в мочу из любых отделов мочевых путей. Бактерии могут определяться в моче и в норме, особенно после длительного стояния. Для более точного определения типа бактериурии проводится посев мочи. Моча должна быть свежей и взятой в отдельную посуду. О бактериурии говорят в том случае, если в 1 мл. мочи определяется более 50-100 тыс. микробных клеток (истинная бактериурия). Если бактерий менее 50 тыс., то это ложная бактериурия. Наличие в осадке значительного количества солей может свидетельствовать о мочекаменной болезни. Для оценки изменений в анализе мочи введено понятие мочевой синдром.

Реферат: Современные методы ультразвуковой диагностики рака предстательной железы Современные методы ультразвуковой диагностики рака предстательной железы

Современные трансректальные датчики, работающиена частоте 7,5 МГц и выше, обеспечивают очень высокое качество изображения и позволяют детально визуализировать структуру простаты и окружающих ее органов итканей. Трансректальный датчик компактен, имеет длину рабочей части 12 - 15 см и диаметр 15 мм и меньше. По конструктивным особенностям датчики можноразделить на три группы: 1) датчики, работающие в одной плоскости; 2) биплановые датчики, имеющие два трансдьюсера, расположенные тандемом и позволяющиеполучать изображение железы в поперечной и продольной плоскостях; 3) многоплановые датчики с возможностью плавного изменения плоскости сканированияна 180Ў. Как известно, для получения качественного ультразвукового изображения необходим надежный акустический контакт рабочей поверхности датчикас исследуемой областью. С этойцелью на датчик одевают специальный резиновый баллон или обычный презерватив, который плотно фиксируют резиновым кольцом.Через специальный штуцер в баллон вводят небольшое количество жидкости (воды) и через другой штуцер удаляют пузырьки воздуха.

Реферат: Типология современных методов применения средств ИКТ в системе общего образования Типология современных методов применения средств ИКТ в системе общего образования

Методы и приемы применения средств ИКТ в процессе обучения информатике направлены на формирование компетенций в области информационной деятельности школьников, воспитание их информационной культуры. Рассматривая информатику в ряду с другими общеобразовательными дисциплинами, можно назвать общедидактические методы: объяснительно-иллюстративные, репродуктивные, исследовательские, коррекции знаний учащихся, стимулирования и мотивации обучения и др. Применение средств ИКТ вносит определенную специфику в известные общедидактические методы обучения. Так, объяснительно-иллюстративные методы при использовании мультимедийного проектора могут заметно повышать познавательную активность учащихся за счет увеличения наглядности и эмоциональной насыщенности (анимация, звук, видео и другие мультимедийные эффекты). Когда учитель самостоятельно разрабатывает мультимедийный дидактический материал, он может использовать региональный краеведческий материал, что усиливает воспитательный момент урока. Репродуктивные методы обучения при использовании компьютерных обучающих систем приобретают свойства личностно-ориентированного обучения, при котором учащиеся получают возможность выстраивать индивидуальные образовательные траектории в зависимости от успешности обучения и личностных психологических качеств (восприятия, памяти, мышления и пр.). В процессе работы с обучающими системами можно активизировать методы коррекции знаний учащихся, не затрачивая дополнительное время учителя.

Реферат: Современные методы защиты информации Современные методы защиты информации

С помощью различного рода уловок и множества приемов и средств подбираются пути и подходы к таким источникам. В данном случае под источником информации подразумевается материальный объект, обладающий определенными сведениями, представляющими конкретный интерес для злоумышленников или конкурентов. Защита от умышленных угроз — это своего рода соревнование обороны и нападения: кто больше знает, предусматривает действенные меры, тот и выигрывает. Многочисленные публикации последних лет показывают, что злоупотребления информацией, циркулирующей в ИС или передаваемой по каналам связи, совершенствовались не менее интенсивно, чем меры защиты от них. В настоящее время для обеспечения защиты информации требуется не просто разработка частных механизмов защиты, а реализация системного подхода, включающего комплекс взаимосвязанных мер (использование специальных технических и программных средств, организационных мероприятий, нормативно-правовых актов, морально- этических мер противодействия и т.д.). Комплексный характер защиты проистекает из комплексных действий злоумышленников, стремящихся любыми средствами добыть важную для них информацию.

Реферат: Современные методы ухода за молодняком свиней Современные методы ухода за молодняком свиней

Формированию животного с высокой продуктивностью и крепкой конституцией должна способствовать рациональная система выращивания молодняка с учетом биологических особенностей роста и развития (Кошелева Г., 2004). 1. Уход за поросятами-сосунами Новорожденный молодняк в первые дни жизни очень чувствителен к сквознякам, низкой температуре, повышенной влажности, высокой концентрации аммиака, углекислого газа и другим ядовитым газам, так как служебные проходы постоянно посыпают негашеной известью. Помещение для поросят должно быть чистое, светлое, сухое (относительная влажность не выше 70%) и теплое. Температурный режим в местах отдыха поросят-сосунов в первые дни жизни должен быть 28-32єС с постепенным снижением к отъему до 24 єС. Поэтому в свинарниках маточниках помимо общей системы отопления производственного помещения необходимо иметь места для отдыха поросят сосунов, оборудованные системой локального обогрева Достигается это путем устройства калориферной печи или инфракрасного облучения. В свинарниках для поросят желательно устраивать полати и обеспечивать их обильной подстилкой. Это предупреждает заболевание легких и способствует лучшему росту поросят (их живая масса обычно выше на 20-30%). (Турчанов С., 2007). Согласно разработанной методике в конеплемзаводе • высокий уровень запыленности. (Клоуз В., 2007). Один из важнейших факторов, влияющих на физиологическое состояние и в итоге на продуктивные показатели сельскохозяйственных животных – свет.


Практика ухода от налогов и вывоз капитала (современные методы контроля и противодействия): научное издание Ассоциация строительных вузов (АСВ) Голубков Д.
Наряду с этим, в книге предлагаются некоторые изменения к действующему валютному и налоговому законодательству России, направленные на борьбу с практикой ухода от налогов, которые выработаны на основе изучения опыта развитых западных стран, а также с учетом российской экономической специфики.
303 руб
Современные методы технической диагностики и неразрушающего контроля деталей и узлов подвижного состава железнодорожного транспорта: Учебное пособие для вузов (под ред. Криворудченко В.Ф.) Высшее профессиональное образование Маршрут Криворудченко В.Ф.,Ахмеджанов Р.А.
498 руб
Аттестация рабочих мест в ДОУ. Часть 2: Гигиенические критерии; Методики оценки факторов производственной среды Методы контроля; Управление образованием Аркти Шарыбин А.С.
Руководство адресовано руководителям, специалистам службы охраны труда, работникам ДОУ и может быть использовано при организации проведения аттестации рабочих мест по условиям труда.
129 руб
М+Ж. Современные методы управления погодой Время Жвалевский А.В.
Они могут повелевать дождями, ветрами и прочими стихиями.
149 руб
500: Современные темы английского языка для школьников, абитуриентов, студентов, преподавателей - 608 с. ISBN 966-548-914-3 ~54.00.00 25040 Донецк:БАО Кубарьков Г.Л., Тимощук В.А.
120 руб
Проверь свой английский. Пособие для тренировки и контроля качества знаний по английскому языку Каро Павлоцкий В.М.
Все задания снабжены ключами.
254 руб
Пособие для учащихся общеобразовательной школы - 368 с. Тесты по географии: 10-11 класс: Разноуровневые задания под десятибалльную систему оценки знаний: Мн:Юнипресс Илькевич Т.Н.
98 руб
Псориаз: Старинные и современные методы лечения ISBN 5-9524-1641-1 Центрполиграф Корсун В.Ф.,Суворов А.П.,Дмитрук В.С.
Применяя советы и рекомендации авторов, можно значительно облегчить и на длительное время приостановить течение болезни.
84 руб
Современные методы диагностики и лечения Советует доктор Профилактика и лечение: Способы предотвращения заболеваний; Болезни молочных желез: Факторы риска; Советует доктор Невский проспект Спесивцев Ю.А.,Власова М.М.
64 руб
Самые современные методы профилактики; Самые эффективные современные препараты; Как с ними бороться: Народные методы, проверенные временем - 128 с. {Советует доктор} Грибковые заболевания: СПб: Невский проспект Петровский О.Н.
Большое внимание также уделено диагностике и лечению кандидоза - заболеванию, которое получило широкое распространение в настоящее вр Книга адресована в первую очередь тем, кто впервые столкнулся с грибком, прежде всего грибком, поселяющимся на коже стоп.
50 руб
Вылечиться без операции возможно! ; Лекарственные травы в лечении; Современные методы диагностики; Заболевания щитовидной железы: Эффективная профилактика болезней - 128 с. {Советует доктор} Почему растет число больных? ; Дефицит йода и как его избежать; Современное лечение и профилактика: СПб: Невский проспект Благосклонная Я.В., Бабенко А.Ю., Красильникова Е.И.
45 руб

Молочный гриб можно использовать для похудения, восстановления микрофлоры, очищения организмаМолочный гриб можно использовать для похудения, восстановления микрофлоры, очищения организма

(495) 105 99 23

Сайт char.ru это сборник рефератов и книг