(495)
105 99 23оплата и доставка

оплата и доставка char.ruКниги интернет магазинКниги
Рефераты Скачать бесплатноРефератыОсознанность, где взять счастье

РЕФЕРАТЫ РЕФЕРАТЫ

Разлел: Математика Разлел: Математика

Проектування геометрії косозубих торцевих фрез з ступінчастими схемами різання

найти еще ...
Volume 7 Граф Р. , Шиитс В. Энциклопедия электронных схем. Том 7. Часть III Граф Р. , Шиитс В. Энциклопедия электронных схем. Том 7. Часть III Encyclopedia of Electronic Circuits. ДМК Пресс Р. Г.
Приводятся как радиочастотные схемы, так и схемы для фотографии и различных действующих моделей.
455 руб
Сила мысли. Как правильно разговаривать с самим собой Триада Ступ Д.
Случится что-то хорошее – и человек счастлив.
271 руб

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Національний університет «Львівська політехніка» Кафедра «Технології машинобудування» Реферат «Проектування геометрії косозубих торцевих фрез з ступінчастими схемами різання» Дисципліна: Наукові дослідження Виконав Ст. гр. Викладач Львів – 2008р. Зміст Вступ 1. Теоретичні відомості. Аналіз запропонованих рішень 2 Удосконалення комбінованої схеми різання з регулюванням положення профілюючого різального ножа в процесі обробки 3. Конструювання чистової косокутної торцевої фрези з комбінованою схемою різання 4. Експерементальна перевірка теоретичних розрахунків. Розроблення рекомендацій щодо визначення параметрів якості Висновки Література Вступ Корпуси механізмів, приладів, апаратів, а також опори, рами, станини складають більше 13% масиву продукції машинобудування і металообробки. Матеріалом цих деталей є чавуни (близько 60%) і загартована сталь (до 20%). В технологічних процесах виготовлення деталей від 10 % до 50% деталей повинні мати шорсткість оброблених поверхонь не більше 1,6 мкм. Останнім часом чистова обробка плоских поверхонь все частіше виконується торцевим фрезеруванням, як правило, стандартними торцевими фрезами, які мають ряд недоліків. Усунення цих недоліків є важливою задачею, яка може вирішуватись в кількох напрямках. Одним з напрямків вирішення поставленої задачі є проектування більш досконалих конструкцій фрез з комбінованими схемами різання, які б відповідали поставленим вимогам та враховували накопичений досвід та результати сучасних наукових досліджень, з метою подальшого застосування таких фрез на виробництві. При розробці спеціальних торцевих фрез з комбінованими схемами різання основною метою є встановлення раціональних конструктивних параметрів фрез та режимів експлуатації. Крім цього, застосування чистових торцевих фрез з комбінованими схемами різання викликає необхідність вивчення особливостей кінематики обробки. Дослідження та вирішення розглянутих питань, які направлені на підвищення якості чистової обробки плоских поверхонь деталей, є актуальною задачею і має велике значення на сучасному етапі розвитку інструментального виробництва та машинобудування в цілому. Мета і задачі дослідження. Метою роботи є підвищення якості обробки плоских поверхонь чавунних та стальних загартованих деталей за рахунок використання нових конструкцій, в яких застосовані ступінчасті схеми різання, косокутна безвершинна геометрія різальних ножів, комбінування рухів різальних ножів в процесі обробки. Для досягнення поставленої мети запропоновано вирішення наступних завдань: виконання аналізу особливостей конструкцій, експлуатації та працездатності торцевих фрез, особливостей конструктивних елементів ступінчастих фрез з регулюванням розташування різальних ножів і їх впливу на характер процесу різання; розробка на основі теоретичного аналізу удосконалених конструкцій торцевих фрез з регулюванням розташування різальних ножів; дослідження впливу режимів різання розроблених конструкцій фрез на характер фрезерування; виконання аналізу кінематики процесу фрезерування торцевими ступінчастими фрезами з регулюванням розташування різальних ножів; дослідження впливу режимів різання на експлуатаційні показники оброблених поверхонь та визначення їх раціональних значень при обробці стальних загартованих та чавунних деталей; виконання виробничих досліджень та розробка рекомендацій щодо впровадження результатів роботи на машинобудівних підприємствах. 1.Теоретичні відомості.

Диференційне рівняння руху профілюючого різального ножа в напрямку подачі має вигляд: де – миттєве положення різального ножа, – маса рухомого вузла, – коефіцієнт тертя, – жорсткість пружини рухомого вузла, – рівнодіюча складових сили різання, які діють на профілюючий різальний ніж. Результати моделювання в системі Excel XP : Аналіз отриманих значень показує, що сила попереднього стиску пружини рухомого різального вузла забезпечує його лінійну траєкторію під час чистової обробки розробленою торцевою фрезою з комбінованою схемою різання (P ютерне моделювання процесу торцевого фрезерування одно– і багатоступінчастими фрезами // Вісник Сумського державного університету. 2000. – №15. – С. 104–110.

Поиск Наш коллега - робот

Начнем с прообраза такого робота - обрабатывающего центра. Идея его зиждется на принципе "все делается в одном месте". Обычно процесс производства средней детали состоит из нескольких основных формообразующих операций: сверлильной, токарной, фрезерной, шлифовальной и т. п., и обычная схема изготовления такой детали следующая. Берется четыре станка, каждый из которых выполняет одну какую-либо операцию. Установим эти станки в мало-мальски типовой последовательности. Поставим роботы-манипуляторы, накопители и т. и. - и участок готов. Можно пойти и другим путем. Создать универсальный станок, который об12 В. Бусленко jy ладает целым набором инструментов: несколько десятков сверл и фрез, шлифовальных дисков и т. п. Станок снабжен специальным поворотным столом, жестко закрепляющим деталь, вращающим и подающим ее в разнообразных направлениях. На таком обрабатывающем центре можно одновременно делать несколько операций, например сверлить и фрезеровать. Обрабатывающий центр - прямой потомок станков с ЧПУ - следующее поколение станочного парка

Реферат: Проектування нової конструкції шнекової фрези Проектування нової конструкції шнекової фрези

Фрези. Загальні відомості 1.1 Призначення, класифікація фрез Фрезерування широко застосовують у машинобудуванні та приладобудуванні для оброблювання різних поверхонь корпусних і призматичних деталей, а також гвинтових поверхонь деталей тіл обертання. Фрезерування є високопродуктивним, простим і в багатьох випадках достатньо точним методом оброблювання. Фрези належать до найпоширеніших видів багатолезових інструментів у металообробній промисловості. За призначенням вони діляться на інструменти для оброблювання площин, фасонних поверхонь, пазів, виступів, для прорізування, відрізання, нарізання різі та зубців (рис.2.1). Жодний інструмент не має такої різноманітності типів, як фреза. Незалежно від типу вона представляє собою тіло обертання, на зовнішній циліндричній чи конічній і торцевій поверхнях якого нарізані зубці. Кожний зубець фрези за геометричними параметрами можна розглядати як різець. Рис. 1.1. Основні типи фрез і схеми фрезерування Рис.1.2.Кутові фрези Фрезами можна обробити фасонні деталі, не використовуючи для цього ні спеціального спорядження, ні робітників високої кваліфікації.

Поиск Программа психологического развития взрослых людей 'Дар'

Это самая стойкая, непоколебимая часть личности. Глубинную сферу. Это сфера внутреннего мира, озаренная нашим существом, область тишины и покоя. Еще не проявившееся существо. В нем заключены все неотъемлемо присущие нам возможности, которые со временем могут быть воплощены в действительность. Еще не проявившееся существо изображено на схеме личности в форме усеченного конуса. Чем больше оно проявляется, тем шире становится торцевая площадка (твердь существа), и тем сильнее оно озаряет наш внутренний мир. Наше существо проникнуто самодвижением жизни, которое побуждает нас постепенно становиться самими собой, то есть осуществлять заключенные в нас возможности, являть себя миру такими, какими мы есть в своем существе. На схеме личности это самодвижение изображено в форме стрелы, обращенной вверх. 2. "Я" Как психологическая реалия, "я" воспринимается на уровне головы. Деятельность "я" проявляется в трех ипостасях как интеллект, свобода и воля: интеллект анализирует, пытается понять, размышляет и рассуждает, свобода выбирает и принимает решения, воля мобилизирует силы тела на достижение целей, указанных свободой. 3

Реферат: Геометрия. Цилиндр и конус Геометрия. Цилиндр и конус

Поиск Проза о стихах

Представим себе зрителя в кино, у которого глаз устроен так, что он видит только отдельные кадрики кинопленки - для него кадры не сливаются в движущуюся картину, и он не может понять, на что смотрит вся эта толпа взволнованных зрителей. Не состоит ли она из шарлатанов, которые прикидываются, будто что-то видят? Но если понимать язык метафор, все становится ясным, и такой ясности трудно добиться даже в теоретическом трактате. А.Вознесенский говорит о философской проблеме - о противоположности между сущностью и явлением. Задача поэта, говорит он, в исследовании сути вещей, которую нелегко открыть - нужно преодолеть случайное и добраться до закономерного. Мы говорим: "глубокий анализ", "глубина мысли"; это так называемая "языковая метафора", когда-то она родилась как образное, художественное сопоставление далеких идей, но теперь утратила картинность и стала привычным, стертым выражением, лишенным всякой образности. Поэт возрождает давно умерший образ: "в глубь предмета, как в метрополитен". Треугольник - это геометрическая фигура, являющаяся схемой, сутью "грушевидной" формы; в мире чистых сущностей или, точнее, идеального, абсолютного пространства, которым занимается геометрия, груши - треугольные (или трапециевидные), их нельзя есть, потому что речь идет о геометрической сущности их формы, а не о их вкусовых качествах

Реферат: Применение двойных интегралов к задачам механики и геометрии Применение двойных интегралов к задачам механики и геометрии

Сумма ( ) называется -й интегральной суммой для функции в области D, соответствующей данному разбиению этой области на частичных областей. Определение. Двойным интегралом от функции по области D называется предел, к которому стремится -я интегральная сумма ( ) при стремлении к нулю наибольшего диаметра частичных областей. Записывается это так: по области D». Выражение , показывающее вид суммируемых слагаемых, называется подынтегральным выражением; функция - элементом площади, область D - областью интегрирования, наконец, переменные x и у называются переменными интегрирования. Таким образом, можно сказать, что объем цилиндрического тела, ограниченного плоскостью Oxy, поверхностью и цилиндрической поверхностью с образующей, параллельной оси Oz, выражается двойным интегралом от функции , взятым по области, являющейся основанием цилиндрического тела: . Аналогично теореме существования обыкновенного интеграла имеет место следующая теорема. Теорема существования двойного интеграла. Если функция непрерывна в области D, ограниченной замкнутой линией, то её -я интегральная сумма стремится к пределу при стремлении к нулю наибольшего диаметра частичных областей. Этот предел, т.е. двойной интеграл , не зависит от способа разбиения области D на частичные области и от выбора в них точек Pi.

Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее

Реферат: Билеты по аналитической геометрии Билеты по аналитической геометрии

В множестве векторов в трехмерном пространстве базис состоит из трех некомпланарных векторов. 2. Прямоугольная (декартова) система координат на плоскости определяется заданием двух взаимно перпендикулярных прямых с общим началом и одинаковой масштабной ед. на осях. Прямоугольная (декартова) система координат в пространстве определяется заданием трех взаимно перпендикулярных прямых с общей точкойпересечения и одинаковой масштабной ед. на осях.СКАЛЯРНОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ ВЕКТОРОВ. Определение: скалярным произведением двух векторов называется произведение длин двух векторов на косинус угла между ними. (а,b)= a b cos u, u90, пр-е отриц. Свойства: 1. (а,b)= (b,а) 2. ((а,b)= ( (а,b) 3. (а b,с)= (а,с) (b,с) 4. (а,а)= a 2 – скал.квадрат. Определение: два вектора называются ортоганальными, когда скалярное пр-е равно 0. Определение: вектор называется нормированным, если его скал.кв.равен 1. Определение: базис множества векторов называется ортонормированным, если все векторы базиса взаимно-ортагональны и каждый вектор нормирован.

Реферат: Геометрия Лобачевского Геометрия Лобачевского

Реферат: Экзанаменационные билеты по геометрии за 11 класс Экзанаменационные билеты по геометрии за 11 класс

Реферат: Билеты по геометрии для 9 класса (2002г.) Билеты по геометрии для 9 класса (2002г.)

Теорема о серединном перпендикуляре. БИЛЕТ 9 1.Ромб. Свойства ромба. Особое свойство ромба. 2.Пропорциональные отрезки в прямоугольном треугольнике. БИЛЕТ 10 1.Теорема о площади прямоугольника. 2.Свойства углов, образованных при пересечении двух параллельных прямых секущей. БИЛЕТ 11 1.Теорема о площади параллелограмма. 2.Четыре замечательные точки треугольника. БИЛЕТ 12 1.Теорема о площади треугольника (S=1/2 ah). 2.Решение треугольника по стороне и прилежащим к ней углам. БИЛЕТ 13 1.Теорема о площади треугольника (S=1/2 ab si C). 2.Умножение вектора на число. Свойства умножения вектора на число. БИЛЕТ 14 1.Теорема о площади трапеции. 2.Скалярное произведение векторов (определение, свойства). БИЛЕТ 15 1.Теорема Пифагора. 2.Окружность. Круг. Формулы площади круга и длины окружности через радиус и диаметр. БИЛЕТ 16 1.Признаки подобия треугольников (доказательство одного из них). 2.Построение биссектрисы угла с помощью циркуля и линейки. БИЛЕТ 17 1.Теорема о вписанном в окружность угле. 2.Формулы длины дуги окружности и площади кругового сектора. Вывод. БИЛЕТ 18 1.Теорема об окружности, вписанной в треугольник. 2.Синус, косинус, тангенс, котангенс острого угла прямоугольного треугольника.

Реферат: Справочник по геометрии (7-9 класс) Справочник по геометрии (7-9 класс)

Теорема: Если при пересечении 2 пря- Накрест лежащие – 3 и 5, 4 и 6. мых секущей соответственные углы рав- Односторонние – 4 и 5, 3 и 6. ны, то прямые параллельны. Соответственные – 1 и 5, 4 и 8,2 и 6, 3 и 7.Теорема: Если при пересече- Теорема: Если две параллельные пря- нии 2 прямых секущей сумма мые пересечены секущей, то накрест односторонних углов равна лежащие углы равны. 180є, то прямые параллельны. Теорема: Если две прямые пересечены Теорема: Если две парал- секущей, то сумма односторонних углов лельные прямые пересечены равна 180є. секущей, то соответствен- ные углы равны. Глава IV. Соотношения между сторонами и углами треугольника.Теорема: Сумма углов Внешний угол треуг-ка = сумме двух углов тре- треуг-ка = 180є. уг-ка, не смежных с ним.В любом треугольнике либо Теорема: В треуг-ке против большей сто- все углы острые, либо два роны лежит больший угол, против большего два угла острые, а третий угла лежит большая сторона. тупой или прямой.В прямоугольном треуг- ке гипотенуза Если два угла треуг-ка равны, то больше катета. треуг-к – равнобедренный.Теорема: Каждая сторона Для любых 3 точек А,В,С, не лежащих на треугольника меньше суммы одной прямой, справедливы неравенства: 2 других сторон. АВ

Реферат: Билеты за 9 класс по геометрии Билеты за 9 класс по геометрии


Работа со схемами-таблицами по орфографии и пунктуации: Методические рекомендации к комплекту наглядных пособий - 72 с. ISBN 5-7107-7709-9 ~94.02.17 087 М:Дрофа Львова С.И.
57 руб
Узоры для вязания: Более 300 образцов вязания с объяснением, цветными иллюстрациями и наглядными схемами (пер. с англ. Скиперской Е.С.) - 192 с. ISBN 5-9561-0007-9 ~93.09.22 097 М: Арт-Родник Стенфилд Л.
680 руб
Миниразговорник для туриста, бизнесмена, студента и любого путешественника на все случаи жизни Столицы туризма Греция в кармане: Справочник-путеводитель с картами и схемами; Столицы туризма Welcome Землянская Н.В.
198 руб
Центр - 204 с. {Столицы туризма} Справочник-путеводитель с картами и схемами Карта города: Петербург в кармане: СПб: Welcome Землянская Н.В.
186 руб
Конституционное право зарубежных стран: Курс лекций со схемами для вузов - 320 с. {Зарубежное право} ISBN 5-9594-003-0 ~94.01.30 009 М: ИМПЭ-ПАБЛИШ Тимофеева Р.Г.
145 руб
Работа со схемами-таблицами по орфографии и пунктуации: Раздаточные материалы: Методические рекомендации к комплекту наглядных пособий Изд. 2-е, стереотип. Орфография и пунктуация// Схемы-таблицы по русскому языку: Дрофа Львова С.И.
580 руб
Кабошоны с бисером. Изделия с описанием техники и подробными схемами Бисер Культура и традиции Федотова М.
Предлагаемые схемы и описания украшений рассчитаны на тех, кто уже имеет опыт работы с бисером.
20 руб
Бисероплетение - от простого к сложному: С фотографиями и схемами ISBN 5-9713-0154-1 Авеонт Кузьмина О.
Особое внимание уделено таким моментам, как пришивание замков и заправление нити.
398 руб
Бисероплетение - от простого к сложному: С фотографиями и схемами Азбука мастерства Авеонт Кузьмина О.
В книге представлена авторская методика преподавания бисероплетения.
398 руб
Италия в кармане: Справочник-путеводитель: С картами; Схемами; Мини разговорником и др. Изд. 2-е Welcome ISBN 978-5-93024-048-1 Welcome Землянская Н.В.
Путеводитель убережет от возможных недоразумений, разочарований, лишних расходов и потерь времени. <br> Путеводитель адресован тем, кто едет или собирается в Италию в качестве гостя, туриста, по делам бизнеса, кто планирует там работать или учиться.
174 руб
Стратегия чемпионов. Мышление схемами Шахматный университет Русский шахматный дом (Russian Chess House) Михайлова И.
В книге исследуется важнейшее направление развития стратегического мастерства - метод "мышление схемами".
502 руб

Молочный гриб можно использовать для похудения, восстановления микрофлоры, очищения организмаМолочный гриб можно использовать для похудения, восстановления микрофлоры, очищения организма

(495) 105 99 23

Сайт char.ru это сборник рефератов и книг