(495)
105 99 23оплата и доставка

оплата и доставка char.ruКниги интернет магазинКниги
Рефераты Скачать бесплатноРефератыОсознанность, где взять счастье

РЕФЕРАТЫ РЕФЕРАТЫ

Разлел: Банковское дело и кредитование Разлел: Банковское дело и кредитование

Психологічні проблеми цивільного судочинства

найти еще ...
Психология дискурса. Проблемы детерминации, воздействия, безопасности Труды Института психологии РАН Институт психологии (ИП) РАН Журавлев А.Л.
Сборник научных трудов продолжает цикл публикаций по проблемам психологии дискурса и психологическому воздействию.
526 руб
Ваш персональный психолог. 44 практических совета на все случаи жизни. ПЭАТ. Решаем психологические проблемы самостоятельно. Курс по самоисцелению физических и психологических проблем (количество томов: 3) Весь Бенор Д.
Автор рассказывает о популярном в Америке методе WHEE — методе самоисцеления, помогающем избавиться практически от любых психологических и физических болезней.
705 руб

Спеціалісти, які займаються вивченням сучасного цивільного права в сфері економіки, відзначають усезростаючий зв'язок її з етикою і соціальною психологією, насамперед із міжособистісною взаємодією в умовах ринкових відносин. Докладно регульовані в усіх цивільно-правових системах правила про наслідки визнання договору недійсним, спрямовані на те, щоб несприятливі результати відчув той, хто порушив правила гри, застосував недостойні прийоми для одержання вигоди, зневажив для цього вимоги закону. Може постраждати і той, хто діяв легковажно, необдумано, некомпетентно. Водночас охороняються інтереси добросовісного, порядного учасника ринку, підготовленого до тієї діяльності, якою він займається. Суттєву роль в охороні системи ринкових відносин відіграє зобов'язання відшкодування порушниками заподіяних збитків (матеріальних або моральних). Охорона інтересів громадян неможлива без відшкодування заподіяних втрат. При розв'язанні цього питання правові системи різних держав виходять з етично-психологічної сутності проблеми: збитки, заподіяні засобом, який суперечить добропорядності, підлягають відшкодуванню. До таких засобів варто віднести насильство або погрозу фізичного насильства, зловредність, наклеп тощо. Важливими цінностями ринкових відносин є престиж, імідж, репутація фірми, підприємства або певної особи. Імідж (від англ. image — віддзеркалення) визначає місце кожної організації й окремої ділової людини в структурі соціально-економічних і міжособистісних відносин. Порушення моральних або правових норм у діяльності фірми або підприємства, що стало відомо громадськості, знижує їхній престиж. Особливою фігурою в умовах ринкової економіки є підприємець, який об'єднує в одній особі власника і керівника. За своєю функціональною роллю в економіці України справжній підприємець як основний мотив має прагнення до самостійної творчої діяльності на благо суспільства. До сучасного підприємця висуваються певні вимоги юридичного, психологічного, етичного характеру. Психологічні особливості підприємця визначаються насамперед його мотиваційною сферою. Справжній підприємець як основну, домінантну має потребу в самореалізації, досягненні успіху. Останнє винятково важливо для процесу прийняття відповідальних рішень. Якщо в людини мотивація остраху невдачі вища, ніж мотивація досягнення успіху, то навряд чи вона прийме ризиковане рішення. У цьому відношенні фактором, який впливає на успішну діяльність підприємців, є стабільна обстановка в суспільстві, законодавча політика держави стосовно підприємництва і правова захищеність осіб, які ним займаються. На діяльність підприємця дуже впливають такі психологічні феномени, як самооцінка (дає змогу йому реалістично зважувати свої можливості, оцінювати свій досвід, підвищувати самоосвіту), рівень вимог (занижений рівень вимог веде до зайвої обережності при прийнятті рішень, до уникання ризику), творчий характер мислення, лідерство та ін. Крім розглянутих суб'єктивних передумов розвитку підприємництва, на цей процес впливають і об'єктивні можливості, що існують у суспільстві для підприємницької діяльності.

Складним елементом у пізнавальній діяльності суду є оцінка доказів. За своєю суттю оцінка доказів — явище об'єктивно-суб'єктивне. Вона багато в чому визначається правовою компетентністю судді, його правовим світоглядом, а також ціннісними орієнтаціями особистості. Здійснювана через внутрішнє переконання судді, оцінка доказів означає її незалежність від будь-яких зовнішніх впливів. Оцінюючи докази через внутрішнє переконання, суддя усуває наявні суперечності між ними, визначає їхню юридичну значущість. У ході оцінювання доказів виявляються його інтелектуальні, вольові й емоційні компоненти психіки. Правильне судове рішення — це законне, обґрунтоване і справедливе рішення. Що розуміється під справедливістю судового рішення? В чому виявляється соціально-психологічна сторона в судовому рішенні? Питання достатньо складні, але їхнє правильне розуміння дозволяє юристові грамотніше виконувати свої функціональні обов'язки. Справедливість судового рішення. У змістовному плані справедливість судового рішення — його моральна бездоганність, найдоцільніше застосування правових норм. З психологічного погляду справедливе рішення знаходить схвалення й у сторін судового розгляду, і в присутніх у залі судового засідання, і в більшості громадян цього району, області або суспільства в цілому. Очевидно, що рішення суду прийнято в ситуації, описаній нижче, було позитивно сприйнято людьми. Розглядаючи проблему справедливості судових рішень не можна залишити без уваги такий соціально-психологічний момент. У багатьох випадках роль засідателів, які є повноважними членами суду, здійснюється на низькому рівні. І навіть незважаючи на те, що рішення суду виноситься більшістю голосів із дотриманням таємниці наради в кімнаті для нарад, суддя як професіонал і урядовець може робити психологічний вплив на двох засідателів і переконати їх у правильності власного рішення. У цьому плані цікаві висловлювання досвідченого адвоката з цивільних справ. В. Черткова: За заг. ред. Я.Ю. Кондратьєва. – К.: Видавничий дім «Де Юре», 1999. - 352 с.

Суду від позивача і відповідача адресується в основному спонукальна інформація у формі клопотань, заяв, вимог. Ця інформація сприймається, переробляється, критично оцінюється і служить базою для прийняття судового рішення. Саме по собі судове рішення є теж інформацією, адресованою позивачеві і відповідачеві. Судове рішення виконує такі функції: інформаційну, узагальнену і спонукальну. Воля суду може виявлятися також у формі розпоряджень, припущень і дозволів. Ефективність цивільного процесу значною мірою залежить від установлення між його учасниками комунікативного контакту, порозуміння, правильної поведінки. Специфіка міжособистісної взаємодії в цивільному процесі в порівнянні з кримінальним процесом істотна і виявляється в тому, що активність суду тут незмінно поєднується з ініціативою сторін. Ось чому суперечки сторін у судовому засіданні вважаються найбільш психологізованими. Річ у тім, що протиборство інтересів під час суперечок досягає найвищої напруженості, бо кожна зі сторін намагається довести (або нав'язати) суду свій погляд. У ході суперечок, не обмежених у часі, позивач і відповідач мають право повторних виступів, можуть не тільки уточнюватися окремі деталі справи, а й виникати нові запитання. Суд зобов'язаний припиняти різноманітні відхилення від суті справи, а тим більше — образи на адресу іншої сторони. Коли постає необхідність врегулювання міжособистісних стосунків, у повному обсязі виявляється рефлексивність судді, його здатність адекватно моделювати життєві ситуації, ставити себе на місце позивача і відповідача, здійснювати соціально-рольову ідентифікацію. Активність поведінки сторін обумовлена здатністю обговорювати зібрані в справі докази, заявляти клопотання і ставити запитання, але головним чином — ставленням до вимог протилежної сторони. Потрібна добра обізнаність у психології людей, щоб координувати дії сторін, врівноважувати їхні зусилля, надавати сторонам рівні доказові можливості, знижувати гостроту і напруженість їхньої міжособистісної взаємодії. У цивільному судочинстві кожна сторона (як і інші особи, причетні до справи) має право на участь у дослідженні і перевірці доказів, на участь у допиті свідків, має право висловити свою думку стосовно достовірності й доказової сили показань свідків. Усе це ускладнює роботу суду і потребує від нього організованості, чіткості та відповідальності. Як правило, суд, проявляючи свої владні повноваження, визначає стратегію своєї поведінки стосовно чотирьох типових ситуацій: безконфліктна, конструктивна взаємодія сторін; гостроконфліктна взаємодія сторін; уявний конфлікт (виникає через недостатність інформації, помилкових уявлень); удаваний конфлікт (імітація конфлікту заради досягнення прихованих цілей). Яка роль адвоката-представника в цивільному судочинстві і психологія його діяльності? Адвокат-представник захищає права й інтереси, які охороняються законом, свого довірителя. З цією метою він оцінює докази, обґрунтовує доведеність або недоведеність відповідних фактів, аналізує й оцінює можливість застосування норм. Серед його психологічних якостей варто назвати насамперед уміння вислуховувати людей, які звертаються по допомогу, ставити уточнювальні і конкретні запитання, виявляти толерантність і емоційну стійкість та ін.

Поиск Домашний доктор для детей (Советы американских врачей)

Выбирайте такой тип защитного крема, на этикетке которого указано, что он не вызывает аллергии и не включает ароматических веществ. СОПЕРНИЧЕСТВО В СЕМЬЕ Как прекратить выяснение отношений с помощью кулаков Итак, ваши дети не слишком хорошо ладят между собой, они относятся друг к другу как соперники за звание чемпиона Всемирной борцовской федерации. Но ведь это вполне нормально, правда? Нет. Хотя родители и не смогут восстановить теплые, нежные отношения между детьми, существуют способы избежать полномасштабной войны между братьями и сестрами. Вам не понадобится слишком много усилий, чтобы сгладить вражду между ними, говорит психолог, занимающийся проблемами детей и семьи Барри Гинзберг, доктор философии, исполнительный директор Центра по развитию семейных отношений в Дойлестауне, штат Пенсильвания. Простых решений этой проблемы не существует, однако важно помнить, что некоторые конфликты могут играть положительную роль, при условии, что они не заходят слишком уж далеко, считает доктор Гинзберг. Стрессы и ссоры происходят, потому что именно так достигается переход на новый, более стабильный уровень отношений

Реферат: Засоби цивільно-правового захисту права власності Засоби цивільно-правового захисту права власності

Поиск Как помочь мужу преуспеть в деле

Психологи, занимающиеся проблемами рабочей занятости, предупреждают нас об одном очень серьезном синдроме — когда муж переключает все свое внимание с работы на хобби. В этом случае следует быть начеку, так как это сигнал, что с работой у мужа не все в порядке. В этом случае муж использует хобби, чтобы скрыться от реальности, от того, что работа его больше не интересует или интересует в меньшей степени, чем прежде. Если это случилось, поговорите с мужем и постарайтесь понять, в чем дело. Настоящая ценность хобби заключается в том, что это приятное отдохновение от работы, возможность отвлечься от нее и заняться чем-нибудь другим. Но хобби не должно поглощать все внимание и свободное время мужа. Наибольшей терапевтической ценностью обладают творческие хобби. Яркий пример этому — рассказ супругов Кларк, во время Второй Мировой войны заключенных в японский лагерь для интернированных лиц. Мистер Кларк, бывший член Шанхайской фондовой биржи, и его жена Руфь были интернированы в 1941 году. Они пробыли в лагере 30 месяцев, наряду с тысячей других американских и английских подданных

Реферат: Цивільно-правова охорона особистого життя фізичної особи Цивільно-правова охорона особистого життя фізичної особи

Поиск Словарь практического психолога

В ней существует несколько течений, основанных на различных теоретико-методологических основаниях. Изучение законов формирования, развития и функционирования религиозной психологии ведется в следующих направлениях: 1) теория общая психологии религии изучает содержание и структуру сознания религиозного, специфику религиозных чувств, психологические функции религии в духовной жизни личности и общества; 2) психология религии дифференциальная рассматривает сознание религиозное и чувства верующих с учетом конкретной среды социальной и исторической эпохи; 3) психология групп религиозных изучает социально-психологическую структуру религиозных общин, механизмы общения, подражания, внушения, установок и их воздействие на сознание, чувства и поведение верующих; 4) психология культа религиозного исследует воздействие религиозных обрядов на психику; 5) психология педагогическая воспитания атеистического разрабатывает принципы формирования мировоззрения атеистического. ПСИХОЛОГИЯ СЕМЬИ И БРАКА междисциплинарное направление в психологии, изучающее проблемы брака и семьи; включает в себя исследования в области социологии, экономики, этнографии, истории, юриспруденции, демографии и пр

Реферат: Цивільно-правовий статус об’єднань громадян Цивільно-правовий статус об’єднань громадян

Міністерство освіти і науки україни Одеська національна юридична академія Факультет цивільної та господарської юстиції Кафедра цивільного права КУРСОВА РОБОТА на тему: Цивільно-правовий статус об єднання громадян» від 16 червня 1992 року // Відомості Верховної Ради. – 1992. – № 34. – ст. 504 40

Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки
Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение

Реферат: Правове регулювання спільної власності в цивільному праві Правове регулювання спільної власності в цивільному праві

Реферат: Педагогічні основи правового виховання дітей молодшого шкільного віку Педагогічні основи правового виховання дітей молодшого шкільного віку

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка Кафедра педагогіки та методики початкового навчання Дипломна робота на тему: . Право дитини на можливість вільно висловлювати свої погляди. Права людини як вияв і реалізація загальнолюдської моралі. Правовий захист гідності людини в Україні. Тема 5. МАТЕРИНСТВО В ХРИСТИЯНСЬКІЙ МОРАЛІ Права дитини в сім'ї. Конвенція про права дитини 1989 р. про право дитини знати своїх батьків та користуватися їхньою підтримкою. Мати – друг і наставник. Обов'язки батьків перед дітьми і дітей перед батьками. Тема 6. КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ – ТВІЙ ЗАКОН. ОСНОВНІ ЗАСАДИ КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ Людина, її права і свободи – стратегічний конституційний пріоритет. Вчитися жити за демократії. Захист Конституцією України прав і свобод людини. Тема 7. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ КОНВЕНЦІЇ ООН ПРО ПРАВА ДИТИНИ 1989р. Види прав дитини. Загальні принципи захисту прав дитини. Якнайкраще забезпечення інтересів і потреб дитини – головний пріоритет у захисті прав дитини. Спеціальний правовий захист дітей. Тема 8. ЗАКОН ЖИТТЯ У ТВОЄМУ КЛАСІ Право дитини на освіту.

Реферат: Правове регулювання соціальної роботи Правове регулювання соціальної роботи

Реферат на тему Правове регулювання соціальної роботи ПЛАН Вступ. Фахове регулювання соціальної роботи за кордоном Світовий досвід системотворчої соціальної роботи. Висновки. Використана література. 1.Вступ. Соціальна робота взаємопов'язана із державною політикою, передусім соціальною політикою, реалізацією концепції прав людини, правовим регулюванням соціальної сфери, правовою культурою суспільства, соціальними умовами різних суспільних груп. Дії соціальних працівників залежать не тільки від етичних принципів, теоретичних моделей, суспільних установок, професійної компетентності, а й від законодавчих норм. Законодавство забезпечує правовий статус соціальної роботи, створює правові умови для ефективного регулювання діяльності соціальних служб і системи соціальної підтримки населення. У багатьох країнах чимало питань регулювання практики соціальної роботи делеговано фаховим асоціаціям соціальних працівників, що посилює відповідальність професійної спільноти за дотримання фахових стандартів. У пострадянських країнах правове регулювання соціальної роботи є винятковою прерогативою держави, і ключову роль в її правовому забезпеченні відіграють рішення органів державної влади. 2.Фахове регулювання соціальної роботи за кордоном У більшості країн практична соціальна робота регулюється законодавством, завдяки якому соціальний працівник діє відповідно до законодавчо встановлених стандартів професійної поведінки та практики.

Реферат: Экологическая психология. Психологические основы экологического образования Экологическая психология. Психологические основы экологического образования

В экологической психологии существуют четыре основных направления исследований: экологического сознания в целом, а также трех его подструктур — экологических представлений, субъективного отношения к природе, стратегий и технологий взаимодействия с ней. Перед экологической психологией стоят следующие задачи: создание технологии, анализ развития в процессе социогенеза и онтогенеза, изучение механизмов формирования и функционирования, индивидуальной и групповой специфики, разработка принципов и методов диагностики, — которые решаются в рамках каждого из четырех направлений исследований, а также задача изучения функций, которые может осуществлять взаимодействие человека с миром природы. Отношение к природе как предмет психологического исследования Субъективное отношение к природе — это субъективно окрашенное отражение личностью взаимосвязей своих потребностей с объектами и явлениями природы, являющееся фактором, обусловливающим поведение. Субъективное отношение характеризуют такие базовые параметры, как модальность, устойчивость, широта, интенсивность, осознанность, а также параметры второго порядка: эмоциональность, доминантность, обобщенность, когерентность, принципиальность и сознательность.

Реферат: Правове регулювання природокористування і природоохоронної діяльності Правове регулювання природокористування і природоохоронної діяльності

Через своєрідне становище тогочасної України на національне законодавство нашаровувались, школи практично повністю поглинаючи його цілком чи в окремих компонентах, правничі вимоги сусідніх держав — Польщі, Pociї, Австрії та iн. Досить вичерпну характеристику природоохоронних засад дає синтетичне Зібрання українських прав" 1807 р. У розділах "Про ціну реча", "Про недозволені діяння", наприклад, докладно простежено численні ситуації, в яких людина вступає у стосунки з природою — рибальство, пошкодження соколиних гнізд, виловлювання бобрів, знищення рою бджіл чи дерева, полювання на зайців та ін. У них регламентовано вартість та покарання відповідних вчинків, окреслено майнові та територіальні засади природокористування. До проблем, пов'язаних зі звіриним ловецтвом та рибальством, звертаються i в заключних розділах книги. Вельми прикметні підсумкові слова "3ібрання": в Україні "чужий лic рубати взагалі забороняють". Отже, тогочасне право разюче відрізнялося від радянського, за якого "чуже" (тобто спільне) знищував кожен, хто тільки не лінувався.

Реферат: Правове регулювання гарантійних операцій банків. Документи, що регулюють використання гарантій в міжнародних операціях Правове регулювання гарантійних операцій банків. Документи, що регулюють використання гарантій в міжнародних операціях


Учитель и проблемы дисциплины Изд. 4-е, перераб. - 270 с. {Психолог в школе} ISBN 5-85297-091-3 ~54.00.00 14856 М:Генезис Кривцова С.В.
135 руб
Дети-изгои: Психологическая работа с проблемой - 111 с. {Психолог в школе} ISBN 5-98563-009-9 ~54.00.00 52907 М:Гнезис Кравцова М.М.
Книга посвящена анализу именно этой проблемы.
129 руб
9 диалогов о психологии повседневной жизни: Диалоги журналистки и психолога о проблемах человеческого общения - 128 с. {Дух. Разум. Тело.} ISBN 5-8112-0130-3 ~93.02.10 659 М: Айрис-Пресс Спиваковская А.С., Мхитарян А.В.
50 руб
Психология понимания: Проблемы и перспективы ISBN 5-9270-0078-9 Ин-т психологии РАН Знаков В.В.
Намечены и проанализированы перспективные направления развития психологии понимания (новые подходы к исследованию психологической специфики понимания в нарративном подходе, герменевтике, психологии человеческого бытия); выявлены половые и тендерные различия в понимании и взаимопонимании; осуществлено исследование личностных качеств понимающего субъекта, определяющих специфику понимания; затронута тема понимания субъектом произведений искусства. <br> Книга предназначена для научных работников, преподавателей, аспирантов, студентов и всех интересующихся проблемой понимания.
449 руб
Психология и проблемы человекознания Психологи России Московский психолого-социальный институт (МПСИ) Ананьев Б.Г.
Здесь показана взаимосвязь труда, познания и общения, раскрыты особенности структуры личности, ее становления.
259 руб
Эго-психология и проблема адаптации Институт общегуманитарных исследований Хартманн Х.
Здесь были впервые представлены такие концепции, как недифференцированная фаза развития, свободная от конфликтов эгосфера, свободное от конфликтов эго-развитие и первичная и вторичная автономия.
155 руб
Психология и проблемы человекознания. Избранные психологические труды Московский психолого-социальный университет (МПСУ) Ананьев Б.Г.
Здесь показана взаимосвязь труда, познания и общения, раскрыты особенности структуры личности, ее становления.
217 руб
Гриф Российской Академии образовании Учебное пособие. Педагогическая психология (основные проблемы). Библиотека психолога Московский психолого-социальный институт (МПСИ) Якиманская И.С.
В данной книге представлен цикл работ по проблемам психического развития человека в системе образования.
398 руб
Космический психолог Координаты чудес АСТ Уайт Д.
Слава Космическому Разуму- временно?
89 руб

Молочный гриб можно использовать для похудения, восстановления микрофлоры, очищения организмаМолочный гриб можно использовать для похудения, восстановления микрофлоры, очищения организма

(495) 105 99 23

Сайт char.ru это сборник рефератов и книг