(495)
105 99 23оплата и доставка

оплата и доставка char.ruКниги интернет магазинКниги
Рефераты Скачать бесплатноРефератыОсознанность, где взять счастье

РЕФЕРАТЫ РЕФЕРАТЫ

Сельское хозяйство

Реферат: Разведение свиней для дальнейшего производства и переработки мяса Организация производства мясо свиней. Разведение свиней для дальнейшего производства и переработки мяса

Реферат: Збереження та підвищення родючості грунтів в умовах широкого впровадження інтенсивних технологій. Машини для підготовки і навантаження мінеральних добрив Машини для пидготовки та внесення ркд скачать. Збереження та підвищення родючості грунтів в умовах широкого впровадження інтенсивних технологій. Машини для підготовки і навантаження мінеральних добрив

Вносять добрива у ґрунт разом з насінням або поблизу нього. Підживлюють сільськогосподарські культури одночасно з культивацією міжрядь; культури суцільного висіву - наземними агрегатами, для пересування яких при сівбі утворюють технологічну колію, за несприятливих умов прохідності при підвищеній вологості - авіацією. Все ширше застосовують передпосівне внутрішньоґрунтове внесення туків, які розміщують стрічками, рядками, гніздами у волого забезпеченому шарі ґрунту. Це дозволяє більш ефективно використовувати добрива при менших дозах внесення, зменшити змивання добрив стічними водами, полегшити керування розвитком рослин. Для механізації всіх операцій технологічного процесу внесення добрив складають технологічні комплекси машин. Залежно від виду добрив, віддалі до поля і наявного набору машин застосовують прямопотокову, перевантажувальну і перевалочну технології внесення добрив. При прямопотоковій технології добрива завантажують на складі в розкидач, який транспортує їх до поля і вносить у ґрунт. При перевантажувальній - добрива із сховища завантажують у транспортні засоби, вивозять у поле, перевантажують у польовий розкидач і вносять у ґрунт.

Реферат: Особливостi аграрних реформ в державах ЦСЄ та в Українi Аграрна реформа в гипт. Особливостi аграрних реформ в державах ЦСЄ та в Українi

Реферат: Подсчёт объёмов земляных работ Формула опрокинутого призматоида. Подсчёт объёмов земляных работ

Объём траншеи с вертикальными стенками Vтр = Bтр(H1 H2)L/2 или Vтр = (F1 F2)L/2, где Bтр — ширина траншеи; H1 и H2 — глубина её в двух крайних поперечных сечениях; F1 и F2 — площади этих сечений; L — расстояние между сечениями. Объём траншеи с откосами (рис. 1, д) можно определить по вышеприведённой формуле, при этом площади поперечных сечений F1,2 = (Bтр mH1,2)H1,2. Более точно объём траншеи с откосами можно определить по формуле Винклера: Для определения объёма траншей, предназначенных для совмещённой прокладки сетей (см. рис. 1, е), площадь их поперечного сечения вычисляют как сумму площадей траншеи полного сечения для трубопровода глубокого заложения и дополнительной траншеи для трубопроводов меньшего заложения. с основанием Bтр1, равнымBтр1 = Dн 2Ч0,2 мгде Dн — наружный диаметр трубопровода Для удобства подсчёта объёма земляных работ трассу трубопровода разбивают через определённые расстояния (через 100-200 м) на участки (пикеты) и вначале определяют объёмы работ на участках, а затем, суммируя их, определяют объём земляных работ.

Реферат: Облік готової продукції і виробничих запасів, МШП Первинний облк готово продукц. Облік готової продукції і виробничих запасів, МШП

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Роменський коледж київського національного економічного університету РЕФЕРАТ На тему: «Облік готової продукції і виробничих запасів, МШП» Перевірив: Виконав: Викладач ст. Групи Б-2-1 Руденко А.П. Огіенко А.С. Ромни 2008 План: Первинний облік руху виробничих запасів Первинний облік руху продукції рослинництва Первинний облік руху продукції тваринництва Організація складського обліку Синтетичний та аналітичний облік виробничих запасів, готової продукції 1. Первинний облік руху виробничих запасів Значну частину виробничих запасів ( паливо, запасні частини, мінеральні добрива) сільськогосподарські підприємства придбають. Основним первинним документом на прибуткування матеріальних цінностей, що надходять від підприємств постачальників є рахунок-фактура. До рахунків-фактур можуть додаватися і інші документи постачальників: товарно-транспортні накладні, квитанції тощо. Основними документами якими оформляють відпуск виробничих запасів зі складу в місця використання є накладні (внутрішньогосподарського призначення) (ф. № 87) та лімітно-забірні карти на отримання матеріальних цінностей (ф. № 117), на отримання запасних частин (ф. № 117а). Разовий відпуск виробничих запасів здійснюється на підставі накладної внутрішньогосподарського призначення (ф. №87). Для оформлення систематичного відпуску виробничих запасів, що використовуються на підприємстві застосовують лімітно-забірні карти.

Реферат: Национальные парки, их назначение и принципы организации Назначения национального парка. Национальные парки, их назначение и принципы организации

Реферат: Радиационная безопасность в сельском хозяйстве Использование радиации в сельском хозяйстве,промышленности. Радиационная безопасность в сельском хозяйстве

В зависимости от среды (атмосфера, почвенно-растительный покров), в которую попадают радионуклиды, различают три пути их поступления в растения. Листовое усвоение, т.е. усвоение оседающих из атмосферы радионуклидов непосредственно через листья; усвоение из поверхностной корневой дернины, этот путь характерен для пастбищных луговых растений; усвоение непосредственно из почвы. Часть выпадающих из атмосферы радионуклидов, усваиваемых через надземные органы растений, в зависимости от конкретных условий, может быть различным. При механическом загрязнении, когда радионуклиды не проникают в ткани растений, его загрязнённость в основном зависит от его морфологических особенностей. Чем больше развита листовая поверхность, тем выше загрязнённость. Аналогично загрязнённость выше у тех частей растений, которые доступны для оседающих радионуклидов. Например, листья и стебли по-разному задерживают выпадения. А при другом пути загрязнения, когда радионуклиды проникают в ткань растения и передвигаются в листья, стебли и генеративные органы, его загрязнённость в значительной мере зависит от биологических особенностей растения, фазы развития, времени выпадения осадков и т. д. и примерно подчиняется закономерностям внекорневого минерального питания.

Реферат: Производства фуражного зерна и пути его дальнейшего увеличения Пути повышения эффективности выращивания кормовых культур. Производства фуражного зерна и пути его дальнейшего увеличения

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации Новосибирский Государственный Аграрный УниверситетКурсовая работа по растениеводствуПроизводства фуражногозерна и пути его дальнейшегоувеличенияРаботу выполнила: Новосибирск 2006 СОДЕРЖАНИЕ Введение 1. Ботанические семейства зерновых возделываемых на фураж 2. Характеристика и производство основных зернофуражных культур А) ОЗИМАЯ ПШЕНИЦА Б) ОВЕС В) ЯЧМЕНЬ Г) КУКУРУЗА Д) РОЖЬ ОЗИМАЯ. 3. Селекция на урожайность Заключение СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ВведениеЗерно является основным продуктом сельского хозяйства. Из зерна вырабатывают важные продукты питания: муку, крупу, хлебные и макаронные изделия. Зерно необходимо для успешного развития животноводства и птицеводства, что связано с увеличением производства мяса, молока, масла и других продуктов. Зерновые культуры служат сырьем для получения крахмала, патоки, спирта и других продуктов. Всемерное увеличение производства зерна - главная задача сельского хозяйства. Наряду с увеличением производства зерна особое внимание обращается на улучшение качества зерна, и, прежде всего на расширение производства твердых и сильных пшениц, а также важнейших крупяных и фуражных культур.

Реферат: Совершенствование организации производства пастеризованного молока на ОАО "Брасовские сыры" Совершенствование Технологии производства пастеризованного молока. Совершенствование организации производства пастеризованного молока на ОАО "Брасовские сыры"

Организация отражает положение экономики производства и управления производством, использует ряд принципов и категорий этих наук при построении производственных систем и обеспечения их функционирования. Цель исследования заключается в разработке и предложении мероприятий по организации производства на конкретном предприятии. Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи: - на примере конкретного предприятия проанализирована производственно-экономическая деятельность; -проанализировано состояние закупной и сбытовой деятельности в современных условиях; - разработан и предложен ряд мероприятий по совершенствованию организации производства на конкретном производстве. Объектом исследования послужило ОАО «Брасовские сыры» Брасовского района Брянской области. В курсовой работе были применены следующие методы исследования: монографический, расчетно-конструктивный, метод сравнения, статистический и метод системного анализа. Источником информации послужили: данные бухгалтерской отчетности за 2006-2008 годы, учредительные документы предприятия ОАО «Брасовские сыры» и статистические данные. 1. Характеристика производственно-экономической деятельности ОАО «Брасовские сыры» 1.1 Юридический статус предприятия ООО - приглашает аудитора и устанавливает оплату его услуг. 3. Внеочередные собрания созываются по инициативе большинства членов Правления Общества, Генеральным директором Общества, Ревизионной комиссией либо акционерами, имеющими не менее 10% акций.

Реферат: Экономическая характеристика агрофирмы "Оксана" Экономическая характеристика агрофирмы "оксана". Экономическая характеристика агрофирмы "Оксана"

Существенное значение имеет группировка сельскохозяйственных предприятий по размеру производства. Наиболее точным показателем размера сельскохозяйственного предприятия является объем валовой продукции. О размере предприятия при прочих равных условиях можно судить по величине важнейших факторов производства: площади сельскохозяйственных угодий, стоимости основных фондов, среднегодовой численности работников. Однако в этом случае никогда не надо забывать, что непосредственно здесь дана только величина данного фактора. Следовательно, действительный размер производства при определенной площади земли будет зависеть от уровня интенсификации; при данной массе основных фондов - от эффективности их использования, в свою очередь зависящей от обеспеченности рабочей силой, структуры фондов и ряда других условий производства; при данном числе работников - от уровня производительности труда, связанной с вооруженностью рабочей силы, плодородием земель и т.д. Поскольку все эти показатели варьируют, практически нельзя составить более или менее точное представление о размере сельскохозяйственного предприятия без данных о стоимости валовой или товарной продукции.

123456

(495) 105 99 23

Сайт char.ru это сборник рефератов и книг