(495)
105 99 23оплата и доставка

оплата и доставка char.ruКниги интернет магазинКниги
Рефераты Скачать бесплатноРефератыОсознанность, где взять счастье

РЕФЕРАТЫ РЕФЕРАТЫ

Разлел: Международные экономические и валютно-кредитные отношения Разлел: Международные экономические и валютно-кредитные отношения

Адам Сміт як економіст

найти еще ...
Изм?ненiя, посл?довавшiя по первоначальной см?т? главнаго штаба Книга по Требованию
1775 руб
Тряпка для пола хлопок белая "Хозяюшка Мила", 50х60 см, Т-01
Эффективно очищают любую поверхность, отлично отжимаются и имеют долгий срок службы.
40 руб

А.Сміт - як економіст План Вступ 1. Становлення і розвиток економічних поглядів А. Сміта 2. Соціально-економічні теорії А.Сміта. Висновок Література Прийняти правильне економічне рішення неможливо без глибокого знання економічних законів, що регулюють економічну діяльність, розуміння структури і функцій економічної системи. Тому дуже важливим стає вивчення історії економічних класичних вчень, що заклали постулати ринку вільної конкуренції, і створили першу взаємопов’язану і взаємообумовлену економічну систему. Але ці знання потрібні не лише для правильного розуміння сьогоднішніх реалій, а також для зрозуміння економіки. В епоху становлення капіталістичного способу виробництва дані вчення зіграли значну роль, як в теоретичному обгрунтуванні нової системи, так і в боротьбі за її розвиток. Історично склалося так, що майже кругом формування економічної науки більш за все пов’язується з ім’ям і творчістю Адама Сміта визначного англійського економіста кінця XVIII ст. Навіть пушкінський Євгеній Онєгін «читал Адама Смита» і завдяки йому «умел судить о том, как государство богатеет». Його і в наші дні вважають тим, хто створив «первый в экономической науке полноценный труд, излагающий общую основу науки. причём весь этот труд проникнут высокой идеей «очевидной и простой системы естественной свободы», к которой, как казалось Адаму Смиту, идет весь мир». Ї Становлення і розвиток економічних поглядів А. Сміта Адам Сміт народився 5 червня 1723р. в Шотландії в містечку Кірколд, що розташоване неподалік від її столиці Единбургу, в сім’ї митного службовця. Одержав освіту в універсітетах Глазго (1737-1740рр.) і Оксфорда (1740- 1746рр.). В 1948р.почав читати публічні лекції з літератури і природнього права в Едінбурзі. В 1751р. керує кафедрою логіки в універсітеті м.Глазго, в 1752р.- там же( кафедрою моральної філософії, де знайомиться з Девідом Юмом. Перша публікація в 1755р., в цьому ж році висуває в деяких своїх лекціях ряд своїх основних економічних ідей. Весною 1759р. видає в Лондоні свою книгу «Теорія моральних почуттів», яка заклала фундамент популярності А.Сміта як філософа . З 1759р по 1763 р. він посилено вивчає право, і одержує ступінь доктора права. Тоді ж робить нариси декількох глав книги «Богатство народів», яка вийде у світ в 1778р. - це головна праця його життя. З 1778р. він митний комісар в Едінбурзі, а з1787р.- ректор універсітету в Глазго. Помер Адам Сміт в 1790р. і всі його рукописи( за заповітом( були спалені. А.Сміт був яскравою і різностороньою особистістю. Достатньо сказати, що він одержав освіту в двох найпрестижніших університетах світу. Його інтереси не були обмежені лише економікою чи філософією, він мав широкі наукові пізнання в інших галузях: наприклад, одержав ступінь магістра мистецтв і доктора права. Крім цього, він спілкувався з видатними людьми свого часу, що ще в більшій стенені сприяло формуванню його поглядів. Створення своєї економічної системи( Сміт зробив головною ціллю наукової роботи і пошуку. Свого найвищого розвитку класична буржуазна політекономія досягла у працях британських вчених - А.Сміта і Д.Рікардо, в той час( коли Британська імперія була найбільш передовою в економічному відношенні країною.

В своїх поглядах на основний і оборотний капітал( А.Сміт виражав думки фізіократів, але переборов обмеження їх розуміння продуктив-ного капіталу (що дає приріст вартості) як тільки капіталу, що зайнятий в сільському господарстві. Категорії А.Сміта застосовуються не до одного капіталу фермера, але і до всякої іншої форми продуктивного капіталу. Під оборотним капіталом А.Сміт розумів капітал, що застосовується на одержання прибутку, який постійно виходить у власника в одній формі.і повертається до нього в іншій. Оборотний капітал за А.Смітом складається із чотирьох частин: . грошей, за допомогою, яких здійснюється повернення інших його частин; . запасів продуктів, крім тих, що знаходяться в розпорядженні самих споживачів; . сировини чи напівфабрикатів, що знаходяться в процесі незавершеного виробництва; . готових, але ще не реалізованих товарів. Головним А.Сміт називав капітал, який приносить прибуток “без переходу від одного власника до іншого і без подальшого оберту”. До нього він відносив: . машини і засоби праці; . будівлі, що слугують для торгово-промислових цілей; . покращення землі; . корисні особливості членів суспільства. А.Сміт виключно велике значеня придає накопиченню капіталу. Він говорить, що, зберігаючи значну частину доходів і розширюючи виробництво, власник підприємства дає роботу додатковій кількості робітників і сприяє зросту багатства всього суспільства. В цілому теорія основного і оборотного капіталу представляється вельми цікавою, хоча в ній і існує ряд помилок. Так, неможна сказати, що капітал, вкладений в машини чи нерухомість, не обертається. Напроти, його вартість по частинам переноситься конкретною працею на виробляємий товар (у вигляді амортизаційних відрахувань), тому пов’язування капіталу з фізичними властивостями товарів неправильне. Тут А.Сміт змішує відмінності між основним і оборотним капіталом, з різницею між товарним і грошовим капіталом. Теорія відтворення. Погляд А.Сміта на накопичення капіталу був навіяний поглядами фізіократів. В його уяві накопичення капіталу проходить через перетворення доданої вартості в змінний капітал, що споживається робітниками. А суспільний капітал повністю складається із змінного, тобто в руках робітників являється заробітною платою. Тут А.Сміт невірно прирівнює величину продуктивного капіталу з величиною його частини, яка йде на утримання продуктивної праці. Теорія ж відтворення суспільного капіталу у Сміта базується на теорії його вартості. Вартість у А.Сміта розпадається на три частини: заробітну платню, прибуток з капіталу і ренту за землекористування, тобто складається із доходів. Отже, постійний капітал там відсутній( і його ігнорування обмежувало А.Сміту можливість аналізу процеса відтворення, так як те, що вироблялося на протязі року, щорічно і споживалося. Однак( А.Сміт виходить із глухого кута, розрізняючи валовий і чистий доход. Якщо під першим він розуміє увесь річний продукт, вироблений населенням данної країни, то під чистим - ту частину, котру населення може віднести до свого споживчого запасу. В результаті у Сміта виходить, що в ціну товару входить не тільки доход, але і авансований капітал. Таким чином, помилка А.Сміта в тому, що він ототожнює вартість всього річного виробництва з заново створеною за рік вартістю.

Таке положення вірне тільки в умовах простого товарного виробництва. При капіталізмі ж( має місце протилежне явище: кількість праці, яка виражена товаром, в результаті операції купівлі-продажу одержує в свою власність( ще більшу кількість праці. А.Сміт вважає, що в обміні, при капіталістичних формах господарства, загальний закон рівноцінності товарів втрачає свою силу. Він приходить до висновку, що в умовах капіталізму робочий час перестає бути постійною мірою, який регулює вартість товару. Тому( для умов капіталізму йому прийшлося сконструювати іншу теорію, згідно якої вартість товару утворюється шляхом додавання заробітної платні, прибутку і ренти, що припадають на одиницю товару. Але ця теорія не враховувала постійний капітал. Раціональним зерном в концепції вартості А.Сміта стало розуміння, що величина вартості визначається не фактичними витратами праці окремого товаровиробника, а тими витратами, які в середньому необхідні для даного стану виробництва. Він також зауважував( що кваліфікована і складна праця створює за одиницю часу більше вартості, ніж некваліфікована і проста, і може бути зведена до останьої за допомогою коефіцієнтів. Про подальший розвиток А.Смітом теорії вартості свідчило( розмежування природньої і ринкової цін товару, причому перша розумілась спочатку( як грошове вираження вартості. А.Сміт писав, що природня ціна товару «як би представляє собою центральну ціну, до якої постійно тяжіють ціни всіх товарів». Цим він започаткував дослідження конкретних факторів, що викликали відхилення цін від вартості. В цілому ж погляди А.Сміта на співвідношення між вартістю і доходами( характеризуються подвійністю і протиріччями, що являється наслідком дуалізму його методології Вчення про заробітну плату. Визначаючи заробітну плату, А.Сміт розглядав два стани суспіль-ства: при простому і капіталістичному товарному виробництві. В умо-вах першого він вважав заробітну плату рівну вартості виробленого товару. При другому способі виробництва( він зауважує, що робітник вже не одержує вартість всьго продукта своєї праці, тому і розрізняє різні суми заробітної плати. Найнижчу межу заробітної плати( А.Сміт називає фізичним мінімумом, стверджуючи, що подальше зниження собівартості робочої сили приведе до вимирання «раси цих робітників». Однак( він вважав, що стихійний ринковий механізм стримує природню (середню, нормальну) зарплату, яка в декілька разів вище фізичного мінімума. Значне підвищення цієї зарплатні, викликає зростання населення, що збільшить конкуренцію серед робітників і знову приведе до зменшення заробітної платні. В протилежному випадку( при зменшені зарплатні і відповідно, народжуваності, виникає конкуренція серед підприємців( що знову приведе до встановлення середньої заробітної плати. Таке розуміння відповідало загальному уявленню А.Сміта( про роль вільного ринку у встановленні відповідної економічної рівноваги. А.Сміт підкреслює важливу роль, яку відіграє зарплата у житті держави, поділяючи країни на три групи: . із прогресивним станом суспільства, коли зарплата зростає і становище працюючих покращується; . із регресивним станом суспільства, коли зарплата падає і становище працюючих стає гірше; . із сталим станом суспільства, коли заробітна плата залишається непорушною, а матеріальне становище працюючих залишається важким, але постійним. А.Сміт приділяв велике значення високій зарплаті, кажучи, що вона стимулює працюючих до більш продуктивної праці, і категорично не погоджувався з Мальтусом, який вважав бідність робітників неминучою.

Поиск Знакомьтесь - роботы!

Объединяют свои усилия в этом направлении капиталистические страны Европы. ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕНИЯ АДАМ И ГАЛАТЕЯ Согласно библейской легенде род людской начался с Адама, причем там описывается чрезвычайно простой технологический процесс его создания. Сначала бог изготовил из земного праха по своему образу и подобию точную копию, а затем оживил, вдохнув в ее ноздри дыхание жизни. Библия создавалась в течение нескольких веков, предшествовавших наступлению нашей эры. Это были времена экономического и культурного расцвета и распада государств древнего мира - Египта, Древней Греции, Рима. Созданные тогда памятники скульптуры, архитектуры, декоративно-прикладного искусства обнаруживаются до сих пор. А в истории остались имена не только поэтов, музыкантов, политических деятелей, но и ученых, врачей, философов того периода. В самые давние времена человек стремился познать самого себя, проникнуть в суть таинственных явлений природы, жизни, бытия. Но человек творец, и посему, помимо желания познать, он проявлял стремление увиденное повторить, воспроизвести в грубом паскальном рисунке, в деревянном идоле, в простых игрушках, в статуях, в чудесных скульптурах и произведениях живописи

Реферат: Платежі, як економічний інструмент ресурсокористування Платежі, як економічний інструмент ресурсокористування

Поиск Введение в структурную вампирологию

В 1813, в поэме лорда Байрона "Гяур" появляется первое описание вампиризма как проклятия, которое я позволю себе процитировать на двух языках.. But first, on earth as Vampire sent, Thy corpse shall from its tomb be rent: The ghastly haunt thy native place, And suck the blood of all thy race; There from thy daughter, sister, wife, At midnight drain the stream of life; Yet loathe the banquet which perforce Must feed thy living livid corpse. Thy victims as they yet expire Shall know the demon for their sire, As cursing thee, thou cursing them, Thy flowers are withered on the stem. Но перед этим из могилы Ты снова должен выйти в мир И, как, чудовищный вампир, Под кровлю приходить родную, И будешь пить ты кровь живую Своих же собственных детей. Во мгле томительных ночей, Судьбу и небо проклиная, Под кровом мрачной тишины Вопьешься в грудь детей, жены... Когда с кровавыми устами, Скрежеща острыми зубами, В могилу с воем ты придешь, Ты духов ада оттолкнешь Своею страшною печатью Неотвратимого проклятья... (Пер. С. Ильина) По тексту более-менее понятно, что, описывая вампира, Байрон отталкивался в основном от греческой версии

Реферат: Капітал як економічна категорія товарного виробництва Капітал як економічна категорія товарного виробництва

Поиск Апокрифические Апокалипсисы

Явившийся Ей архангел Михаил проводит Богородицу "по мукам", показывает Ей все виды казней в разных частях ада. Матерь Божия поражена тем, какие страшные муки терпят христиане - люди, уверовавшие в Ее Сына. Она просит Бога даровать грешникам-христианам прощение или хотя бы послабление, но Господь отказывается сделать это. Только по общей молитве архангела Михаила, Богородицы и всех святых Бог соглашается даровать грешникам "отдохновение в день Пятидесятницы", чтобы они "славили Отца и Сына и Святого Духа". Продолжение традиции Третьей Книги Ездры мы находим в откровениях, носящих имена Ездры и Седраха. {Седрах - имя одного из святых отроков в Книге Даниила. Впрочем, возможно, что здесь это просто искаженное имя "Ездра".} Пафос обоих апокрифов в стремлении праведного, но смертного человека познать пути бессмертного Бога - эта идея возвращает нас к ветхозаветной Книге Иова. Особенно ярко она выражена в Откровении Седраха, который желает не просто говорить с Самим Господом, но и обвинить Его в страданиях людей. Конечно, по-настоящему судиться с Богом Седрах не может, но он пытается доказать, что грешники заслужили прощение - хотя бы потому, что "жалок человек"

Реферат: Економічна роль держави в ринковій економіці Економічна роль держави в ринковій економіці

Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки
Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков

Реферат: Механізм ціноутворення у системі економічних методів управління підприємством як шлях підвищення його конкурентоздатності в умовах невизначеності ринку Механізм ціноутворення у системі економічних методів управління підприємством як шлях підвищення його конкурентоздатності в умовах невизначеності ринку

При цьому покупець оплачує всі фактичні витрати по перевезенню товару до місця призначення ; - єдині ціни , які включають всі витрати по перевезенню товару. Підприємство встановлює єдину ціну для всіх покупців незалежно від їх місцезнаходження з включенням в неї середньої вартості всіх переміщень ; - зональні ціни. В цьому випадку відокремлюють кілька географічних зон і встановлюється єдина ціна для покупців у межах цієї зони , по мірі віддаленості ціни збільшуються ; - ціни , які встановлюються на основі базового пункту. При даному методі підприємство визначає у кількох географічних пунктах базисні ціни на одну й ту ж продукцію. Фактично ціни продажу визначаються додаванням до ціни найближчого від покупця базісного пункту витрат по доставці йому товару. 6) В залежності від ступеню новини товару розрізняють : - ціни на нові товари , до яких входять : а) ціна “зняття вершків” ; б) ціна “проникнення на ринок” ; в) ціна “слідування за лідером” ; г) ціна з поверненням витрат виробництва ; д) престижна ціна – це ціна на ексклюзивні товари дуже високої якості відомої фірми ; - ціни на товари , що реалізуються відносно тривалий час , до яких входять : а) ціни споживчого сегменту ринку , які встановлюються на приблизно подібні види товарів і послуг , реалізуємих різним соціальним групам покупців ; б) переважна ціна.

Реферат: Грошово-кредитні інструменти як засіб економічного зростання Грошово-кредитні інструменти як засіб економічного зростання

Реферат: Ревізія як елемент методу економічного контролю Ревізія як елемент методу економічного контролю

Кафедра бухгалтерського обліку і аудиту Контрольна роботаз дисципліни: «Контроль і ревізія» Зміст 1. Ревізія як елемент методу економічного контролю 2. Ревізія надходження товарно-матеріальних цінностей Список використаної літератури 1. Ревізія, як елемент методу економічного контролю Передумови та основні принципи контролю Головне завдання контролю – забезпечення законності виконання операцій, збереження коштів та цінностей. Зважаючи на це та напрямки контролю, головною передумовою контролю є запобігання протиправним, незаконним та невірно оформленим документами операціям, які надалі призводять до викривлення даних наступної підсумкової інформації, яка значно впливає на фінансову та господарську діяльність банку. Викривлення підсумкової інформації впливає на прийняття управлінських рішень керівництва банку. Викриття причин виявлених порушень та правил здійснення операцій, ведення бухгалтерського обліку, забезпечує дійовість заходів з боку керівництва та персоналу для усунення виявлених недоліків. Внутрішній контроль дозволяє в подальшому уникнути появи нових помилок і недоліків ведення фінансової діяльності. Контроль за дотриманням банківського законодавства, статуту банку, інструкцій та інших нормативних документів з питань діяльності банку дозволить уникнути конфліктних ситуацій з вищими контролюючими організаціями, а також збереже престижність банку, високий рівень довіри клієнтів.

Реферат: Індустріалізація економіки в другій половині XIX ст. Індустріалізація економіки в другій половині XIX ст.

Саму Одесу почали називати «пшеничним містом». Бум у гірничодобувній промисловості Протягом 60— 80-х років в Україні завершився промисловий переворот. Підприємства з використанням парових машин і верстатів прийшли на зміну середньовічним мануфактурам, що базувалися переважно на ручній праці й частково на простих механічних пристроях. Цей процес чітко простежувався і в Донецькому гірничозаводському басейні. У перше пореформене десятиріччя в ньому переважали дрібні вугільні розробки місцевих поміщиків, козацької старшини й заможних селян. Зі своїми капіталами вони не могли підняти вугільну промисловість на той рівень, який би відповідав вимогам часу. Цю роль виконали акціонерні товариства із залученням іноземного капіталу. Протягом 1872— 1899 pp. у Донбасі з'явилося 20 великих кам'яновугільних акціонерних компаній. Висока прибутковість кам'яновугільної промисловості неначе магнітом притягувала іноземний капітал, особливо французький та бельгійський. Він повсякчас збільшувався, поширюючись на все нові й нові шахти і виробки, його частка у 1900 р. становила 94,2 % всього вуглевидобутку. Прискорене видобування вугілля здійснювалося завдяки практичному впровадженню парових машин.

Реферат: Соціально-економічний розвиток українських земель наприкінці XIV — у першій половині XVI ст. Соціально-економічний розвиток українських земель наприкінці XIV — у першій половині XVI ст.

В останніх двох згаданих районах з ласки польських королів землі одержували також польські магнати і шляхта. В XV — на початку XVI ст. тут господарювали Сенінські, Гойданки, Ходенькі та ін. Зростали й володіння православної церкви. Великокнязівський уряд надавав землі Києво-Печерському, київському Миколо-Пустинському та іншим монастирям. Маєтки київського митрополита (митрополія була відновлена в 1458 р.) розташовувалися на Київщині, Переяславщині, Чернігівщині. Монастирі багатіли й за рахунок відписувань, дарувань з боку князів та бояр. Уже в середині XVI ст. вільних общинних земель на Україні майже не залишилося. Руками залежного селянства українські, литовські, польські феодали освоювали пустища. Часто великі князі та місцеві феодали роздавали своїм васалам землі в тимчасове користування — «до воли и ласки господарской»; наприкінці XV ст. почастішали надання земельних володінь «до живота», тобто до смерті феодала. Землевласники прагнули перетворити тимчасове володіння на спадкове. «Абы не гинула служба князя великого», великі князі зазначали у дарчих грамотах про перетворення дарованих володінь на спадкові.

Реферат: Діагностика міжнародного економічного середовища. Характеристика сутності і форм прямого інвестування як стратегії виходу фірми на міжнародний ринок Діагностика міжнародного економічного середовища. Характеристика сутності і форм прямого інвестування як стратегії виходу фірми на міжнародний ринок


Адам Мицкевич. Сонеты ЁЁ Медиа Адам М.
Основной текст "Сонетов" дан в серии в факсимильном воспроизведении издания 1826 г. и в переводе В. Левика. В 1972 г. в Польше вышло академическое собрание сочинений поэта.
1480 руб
Подчиненность женщины. C приложением писем О. Конта к Дж.Ст. Миллю по женскому вопросу Из наследия мировой социологии URSS Милль Дж.Ст.
Настоящая книга написана выдающимся английским философом и социологом Джоном Стюартом Миллем.
562 руб
C приложением писем О. Конта к Дж. Ст. Миллю по женскому вопросу Подчиненность женщины. Из наследия мировой социологии URSS Милль Дж.Ст.
Настоящая книга написана выдающимся английским философом и социологом Джоном Стюартом Миллем.
891 руб
Книга рассказов; Ася; Муму; Яков Пасынков: Избранные сочинения: В 3 тт: Т. 1: Записки охотника: Повести (вступ. ст. Еремина М. ) - 448 с. {Золотая серия: Русская литература} М:Литература/МирКниги Тургенев И.С.
160 руб
Ад одиночества: Новеллы; Эссе; Миниатюры (пер. с яп., вступ.ст., прим. Гривнина В.) - 447 с. {Библиотека мировой литературы} ISBN 5-224-04958-Х ~54.00.00 79970 М:Олма-Пресс Акутагава Р.
Причудливое переплетение вымысла и реальности, глубина психологического анализа, лаконизм - характерные черты литературного стиля Агутагава Рюноскз.
319 руб
Як (30 см)
Торговая марка Hansa стала широко известной и популярной практически во всем мире и получила множество международных призов.
1931 руб
Игрушка "Баран Адам", 32 см
709 руб
Туалет для кошек "Адам" с сеткой (высокие ножки), 38,5х26х6,5 см
Он легко моется и чистится. Размеры: 38,5х26х6,5 см. У него есть небольшие бортики и съемная сетка с отверстиями, а также удобные ножки.
138 руб
Мягкая игрушка "Обезьяна Яков", 20 см
430 руб
Пакеты подарочные "Адам", мягкий пластик, 30х30 см, 140 мкм (20 штук)
1096 руб
Комплект для мальчика Oldos "Яков" (куртка, полукомбинезон) цвет: кофейный, рост 104 см
Съемная подстежка на молнии из 60% овечьей шерсти. Температура -35. . . 0 С. Парка имеет весь необходимый функционал для комфортной носки: ветрозащитные планки, саморегулирующиеся трикотажные манжеты внутри рукавов, регулируемую утяжку по низу куртки, карманы, воротник-стойку с приятной к лицу трикотажной вставкой, съемный капюшон с регулируемым объемом и съемной опушкой из искусственного меха.
6197 руб

Молочный гриб можно использовать для похудения, восстановления микрофлоры, очищения организмаМолочный гриб можно использовать для похудения, восстановления микрофлоры, очищения организма

(495) 105 99 23

Сайт char.ru это сборник рефератов и книг