(495)
105 99 23



оплата и доставка

оплата и доставка char.ru



Книги интернет магазинКниги
Рефераты Скачать бесплатноРефераты



Осознанность, где взять счастье

РЕФЕРАТЫ РЕФЕРАТЫ

Разлел: Конституционное (государственное) право зарубежных стран Разлел: Конституционное (государственное) право зарубежных стран

Особености налоговых ситем стран Бенилюкса /Особливості податкових систем країн Бенілюкса (Бельгія, Нідерланди, Люксембург)/

найти еще ...
Новая парадигма защиты и управления персональными данными в Российской Федерации и зарубежных странах в условиях развития систем обработки данных в сети Интернет Государственный университет - Высшая школа экономики (ГУ ВШЭ) Дупан А.С.
551 руб
Сборник статей Народное творчество стран Востока: Структура, художественные особенности, дефиниции. URSS Гамзатова П.Р.
Анализируя народную картинку и ритуальную роспись, кинематограф и народные зрелищные искусства, традиционное ремесло и современные художественные промыслы, авторы сборника обсуждают вопросы специфики повседневных артпрактик, домашнего бытового искусства, особенности локальных трансформаций классических текстов, функционирования авторского творчества в системе городского фольклора.
317 руб

Платник податку і державні органи вправі оскаржити рішення апеляційного суду в Верховному суді протягом двох місяців. Крім того, у випадку, якщо платник податку вважає себе жертвою подвійного оподаткування, він може вимагати перевірку, передбачену відповідним узгодженням. Ні перегляд, ні апеляція неможливі при попередньому оподаткуванні. Податкове законодавство розрізняє три форми утримання податків: o податок на фонд заробітної плати; o податок на виграші; o податок на дивіденди. Податок на виграші стягується на чисті надходження гральних закладів по ставці 33 % і на виграші в лотереях по ставці 25 %. Податок на дивіденди повинен утримутися з усіх видів розподілу прибутку чи капіталу, як явних, так і прихованих. З відсотків податок звичайно не утримується. Тим не менше нерезиденти можуть обкладатися податком на дохід по певним категоріям відсоткових доходів, отриманих в в Нідерландах. В Нідерландах не імнує окремих податків на роялті, ренту, гонорари і т.п. Оподатковуваною сумою служить повна величини сплачених дивідендів. Ніякі вирахування з неї не дозволяються. Базова ставка на дивіденди – 25 %. Але вона може бути знижена до 15,5 % і навіть до 0 %, якщо отримувач є резидентом ЄС чи країни, яка має з Нідерландами відповідний договір. Якщо податок розраховується з чистих сум, отриманих акціонером, то використовується ставка 33 %. Фізичні особи – резиднти обкладається прибутковим податком з урахуванням доходів, отриманих з усіх джерел. Встановлені слідуючі розміри неоподатковуваного мінімуму для: . самотнього платника податку – 5925 голандських гульденів; . подружжя – 11850 голандських гульденів; . самотнього платника податку з дітьми – від 10666 до 15407 голандських гульденів. Прибутковий податок і податок на соціальне страхування включаються в єдиний (комбінований) податок. Граничні ставки комбінованого податку при доходах: . до 45325 гол.гульденів – 27,5 % . від 45326 до 92773 гол.гульденів – 50 %; . понад 92773 гол.гульдена – 60 %. Встановлені понижені ставки податків для осіб старших 65 років. Фізичні особи, тимчасово працюючі в Нідерландах, обкладаються податком по фіксованій ставці 35 %. При цьому повинні виконуватися наступні умови: o заробітна плата повинна обкладатися податком у джерела; o робота по найму повинна носити тимчасовий характер; o робітник по найму повинен володіти спеціальними знаннями і сфера його діяльності повинна мати велики попит на ринку праці. Подібний режим оподаткування може бути використаний не більше 8 років. Стандартна ставка податку на додану вартість складаж 17.5 %. Встановлені понижені ставки у розмірі 6 % на продукти харчування, безалкогольні напої, готельни послуги, послуги пасажирського трансопрту. Звільнені від ПДВ деякі види комерційної діяльності, а також банковські, страхові і фінансові послуги, освіта і охорона здоров’я. Податок на спадщину і дарування виплачується, якщо померлий чи спадкоємець є резидентами Нідерландів чи були ними протягом останніх 10 років. Податком обкладається вся вартість майна, що передається. Податок вираховується в залежності від ступеня родинності, величини вартості спадщини чи подарунку.

Ті самі пільги діють для компаній-резидентів, які отримують дохід від компаній-нерезидентів, якщо прибуток нерезидентної компанії підлягає в її країні обкладанню прибутковим податком, аналогічним люксембургському. Пільги поширюються і на групу резидентних компаній, які сумісно володіють не меенше 10 % акцій компанії-резидента при умові, якщо одна з компані- резидентів володіє більше ніж 50 % капіталу в інших компаніях-резидентах чи вартість придбаних акцій складає не менше 50 млн. люксембургських франків. Компанія-резидент мають право звернутися в Міністерство фінансів з тим, щоб її оподаткування велося разом з іншими компаніями-резидентами, коли вона прямо чи непрямо володіє не менше 99 % капіталу останніх. В деяких випадках ця цифра може бути знижена до 75 %. При оподаткуванні доходу з джерел за межами Люксембургу, отриманого постійним представництвом, розміщеним за кордоном, надається відповідний податковий кредит. Правила його отримання досить складні. Коротко їх можна представити наступним чином: . іноземні постійні представництва утримуються на окремому балансі; . величина податкового кредиту не може бути вище величини податку, який повинен бути сплачений в Люксембургу. Перевищення суми податку на сумою кредиту відноситься на витрати; . податковий кредит надається тільки по податку на прибуток (податку з корпорацій). По іншим податкам кредити не передбачені; . податковий кредит визначається окремо по кожній країні; . втрати, понесені закордонним представництвом після січня 1991 р., можуть бути покриті за рахунок майбутніх прибутків, отриманих в цій же країні; . при наявності договору про недопущення подвійного оподаткування прибуток, отриманий з-за кордону, оподаткуванню не підлягає. Усі операції по реорганізації компаній-резидентів звільнюються від податків, якщо їх кошти і зобов’язання передаються на баланс новостворюваних компаній. В цілому всі затрати, які відносяться до діяльності компанії, крім затрат, що включаються в оподатковуваний дохід, списуються на собівартість. Базовий склад затрат: відсотки по кредитам незалежно від ставки; заробітна плата робочих і службовців; страхові платежі і відрахування на обов’язкове страхування; відрахування у пенсійний фонд; орендні платежі; податки, сплачені за кордоном, якщо по ним не було податкового кредиту; люксембургський муніципальний податок, податок на нерухоме майно та інші подібні збори; розумні суми відряджувальних та представницьких витрат; затрати на створення компанії, витрати на НДОКР; резерв по сумнівним боргам пос тавкам від 0.3 до 1.8 % (тільки для банків); роялті. Не списуються на собівартість: - корпоративний податок, податок на додану вартість; - винагороду членів ради директорів; - благодійні внески, крім визначених сум. Втрати від основної господарської діяльності, отримані після січня 1991 р., можуть відноситися на собвартість чи компенсуватися на рахунок прибутку майбутніх періодів. Компанії-резиденти обкладаються податком на прибуток по наступним ставкам (в люксембургських франках): > дохід менше 400.000 – 20 %; > від 400.000 до 600.000 – 8.000 50 % від суми, що перевищує 400.000; > від 600.000 до 1.000.000 – 180.000 30 % від суми, що перевищує 600.000; > від 1.000.000 до 1.313.000 – 300.000 42.6 % від суми, що перевищує 1.000.000. Нарахований податок підлягає обкладанню додатковим податком в розмірі 4 % для підтримання фонду допомоги від безробіття.

Річний прибуток визначається наростаючим підсумком (згідно правил бухгалтерського обліку). При цьому податкова звітність може і не бути ідентиною комерційній. Облік запасів і матеріалів на складі ведеться по первісній оцінці. Амортизаційні нарахувнаня здійснюються прямолінійно. Нематеріальні активи, що формуюються при придбанні підприємства, звичайно дозволено піддавати амортизації, а при купівлі акцій, як правило, не дозволено. Будь-який розподіл прибутку, в тому числі і податки, на собівартість на відноситься. Іноземні податки на прибуток можуть бути враховані тільки в тих випадках, якщо таки податки сплачені в повному обсязі без відповідних податкових кредитів. Існує ряд обмежень по віднесенню на собівартість винагород акціонерів, яким належать “значні” пакети акцій компанії і які при цьому є членами ради директорів. Крім того, 25 % визначених витрат, в яких присутній елемент особистого доходу (наприклад, витрати на продукти харчування, проведення конференцій, представницьких витрат), на собівартість не списуються. Сплату процентів відносять на затрати, за виключеням тих випадків, коли вони мають відношення до кредитів, використаних на придбання чи фінансування іноземних дочірніх підприємств, дивіденди яких звільнені від податків. Облік в затратах інфляції в теперішній час не допускається. Протягом років компаніям було дозволено виключати з оподатковуваного доходу до 4% вартості їх активів (це правило було відмінено в 1988 р.). Хоча згідно законодавства співвідношення між залученими і власними коштами компанії ніяк не регламентується, віднесення надмірно великих сум відсоткових платежів на собівартість може бути заперечено управлінням по державним доходам. Управління також вправі трактувати кредити, відсотки по яких не стягуються чи котрі боржник не здатний виплатити, як власні кошти компанії. Втрати можуть бути погашені за рахунок доходів минулих періодів до трьохрічної давності чи включені у витрати майбутніх періодів протягом восьми років. Втрати, понесені протягом перших шести років після створення компанії, можуть бути віднесені на собівартість протягом невизначеного періоду. При ліквідації акціонерного товариства чи його відділення воно повинно продати всі активи по ринковим цінам, а грошові кошти розподілити між акціонерами. Отриманий прибуток підлягає оподаткуванню по звичайним ставкам, а розподілений прибуток обкладаться податком на дивіденди. В операціяї акціонерного товариства із залежними компаніями державні органи мають право самостійно визначати його прибуток при умові, що ціни при таких угодах не були ринковими. Якщо при цьому прибуток був виведений із компанії, такий прибуток розглядається як приховані дивіденди і повинен обкладатися податком на дивіденди. Коли прибуток перераховується платнику податку, він може розглядатися як капіталовкладення і оподаткуванню не підлягає. Із перерахованих правил є ряд важливих винятків: > суми, отримані від реалізації основних засобів, можуть бути направлені в спеціальний резерв, який повинен бути використаний на купівлю нових основних засобів протягом наступних чотирьох років.

Поиск Частная система социального обеспечения

Таким образом, не вызывает сомнения, что пенсионная реформа имела положительное влияние на объем инвестиций в стране и, следовательно, на развитие экономики. Успехи реформы пенсионного обеспечения, проявляющиеся в различных областях, постепенно признаются самыми разными кругами. Исчезает имевший место в самом начале скептицизм. Признавая естественную необходимость совершенствования системы по мере ее развития, в целом общественность отмечает ее позитивный характер. Отношение правительственных кругов также свидетельствует о признании ими преимуществ системы. Налицо стремление поддерживать новую систему, способствуя ее совершенствованию. Многочисленные отклики вызвала новая пенсионная система за границей, особенно в латиноамериканских странах. Успехи, достигнутые Чили в этой сфере, привлекли огромное внимание представителей других стран, специалистов в области социального страхования, заинтересованных в изучении нашего опыта для его применения в своих странах. Чилийский опыт в области социального страхования особенно ценен, так как первые страховые организации появились в нашей стране в первые десятилетия двадцатого века и тем самым были вынуждены пройти через все этапы формирования распределительной системы, вплоть до ее краха

Реферат: Налоговые системы развитых стран и их сравнение с налоговой системой России Налоговые системы развитых стран и их сравнение с налоговой системой России

В странах, не относящихся к англоязычным, в последние десятилетия появилось огромное количество терминов либо не понятных населению страны, либо таких, применение которых порождает неоднозначность трактовок, путаницу и многократное расширение специального лексикона (профессионального сленга). Для преодоления этого явления в ряде стран предпринимаются активные меры, по масштабам и издержкам сопоставимые с коренными изменениями в налоговых системах; - целую группу составляют недостатки налоговых систем, связанные с несоответствием действующего налогового национального законодательства по организации приемов и методов работы налоговых служб уровню развития международных экономических отношений. Архаичные нормы и правила входят в противоречия с задачами унификации систем налогообложения в рамках международных экономических и политических сообществ, союзов, организаций; - значительное число недостатков действующих налоговых систем, противоречий, не состыковок и расхождений в трактовках связаны с мероприятиями, проводившимися в предыдущие годы и десятилетия, многие нормы налогового права теряют свое значение или становятся препятствиями для разрешения новых проблем, возникающих перед правительствами и экономическими субъектами. - пересмотры и реформы систем налогообложения, осуществлявшиеся в последние десятилетия, были ориентированы на следующие основные направления: - расширение базы налогообложения доходов физических лиц; - пересмотр системы налоговых ставок по подоходному налогообложению с целью снижения предельных ставок, уменьшения степени прогрессивности налогообложения и уменьшения числа действующих ставок; - резкое сокращение числа предоставляемых налоговых льгот и приведение действующих льгот в систему; - уменьшение различий при применении разных видов режимов налогообложения отдельных объектов; - сокращение числа действующих налогов, пара фискальных отчислений и иных платежей обязательного характера, объединение отдельных видов налогов и платежей, имеющих общую базу и методологию определения объема налоговых обязательств, в один налог; - уменьшение специфики налогообложения доходов и имущества по отраслям экономической деятельности; - устранение многократности налогообложения одних и тех же объектов на разных уровнях налоговых систем; - приведение норм действующего налогового законодательства в соответствие с международными двусторонними и многосторонними соглашениями, унификация налогообложения в рамках международных объединений.

Поиск Дикая полынь

Как враждебно реагирует на каждый новый признак разрядки напряженности. Как верно служит империализму и видит свою надежную опору в крупном капитале. Как оголтело выступает против международного рабочего движения, против национально-освободительной борьбы и против мировой социалистической системы, особенно против нашей страны. Стоит бегло полистать сионистские газеты, и сразу видишь их яростную нацеленность против одного из самых святых для советского народа завоеваний социалистического строя - дружбы народов. У кого что болит, тот про то и говорит! Одно из самых больных мест сионизма - это тщетные попытки создать видимость дружбы не то что между израильтянами и другими народами, но хотя бы между разными категориями израильтян: ватиким и олимхадашим, ашкенази и сефардами и т. п. Вот и стремятся сионисты оклеветать крепкую дружбу советских народов! Мне, приехавшему в страны Бенилюкса с "дубликатом бесценного груза" - паспортом гражданина СССР, бросился в глаза оголтелый антисоветизм сионистов, о чем недаром начинает говорить во весь голос прогрессивная еврейская общественность западных стран

Реферат: Особенности налоговых систем развивающихся стран Особенности налоговых систем развивающихся стран

К указанным кодексам имеются поправки и дополнения. Источниками налогового законодательства являются также финансовые законы Алжира, которыми утверждается бюджет страны на каждый год. В Республике Мали действует Общий налоговый кодекс 1986 года, включающий в себя все налогово-правовые нормы, как материальные, так и процессуальные. Он состоит из четырёх частей: прямые налоги, косвенные налоги, регистрационные сборы и гербовые сборы. Всего 988 статей. Налоги освободившихся стран можно подразделить по различным основаниям. Главными из них является деление налогов на прямые и косвенные, на государственные и местные. Прямыми называются те налоги, при уплате которых налогоплательщик непосредственно вступает в налоговые правоотношения с органами государства, между ними нет посредников. К косвенным налогам относятся такие, при взимании которых в правоотношениях участвуют три субъекта: два плательщика - фактический и юридический - и орган государства. Фактическим плательщиком выступает покупатель, юридическим - производитель или продавец товара, который в финансовых органах зарегистрирован в качестве плательщика налога.

Поиск Американская империя

НОАК находится в процессе постоянной модернизации. Впервые созданы мощные научно-исследовательские институты в сфере анализа внешнеполитического окружения. Основная статья расходов — создание новых вооружений. (КНР расходует по этой статье и доходы от продаж оружия противостоящим США странам — Ираку, Ливии, Сирии.) «В течение ближайшего десятилетия, — пишут Р. Менон и Э. Вимбуш, — высокоточные, обладающие большим радиусом действия ракетные системы станут доступными большинству главных стран региона; множество других систем вооружений драматически изменит нынешний баланс сил». НОАК создает мирвированные боеголовки, технологию стелс, нейтронную бомбу, дозаправляемую в воздухе авиацию, выказывает интерес к созданию современных авианосцев. Западных специалистов особенно заботит ракетное оснащение Китая, поскольку «баллистические ракеты сводят на нет всю стратегию выдвинутых вперед баз, предназначенных для удаленных боевых действий. Эти ракеты направлены на уязвимые места западных держав в Азии, которые до самого недавнего времени были неуязвимы для азиатских держав»

Реферат: Особенности и перспективы развития налоговой системы Республики Казахстан Особенности и перспективы развития налоговой системы Республики Казахстан

Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады

Реферат: Особенности формирования и становления налоговой системы в РФ в период перехода к рыночному механизму хозяйствования Особенности формирования и становления налоговой системы в РФ в период перехода к рыночному механизму хозяйствования

Реферат: Налоговая система государства, налоги и их виды Налоговая система государства, налоги и их виды

Применение налогов является одним из экономических методов управления и обеспечения взаимосвязи общегосударственных интересов с коммерческими интересами предпринимателей и предприятий, независимо от ведомственной подчиненности, форм собственности и организационно-правовой формы предприятия. С помощью налогов определяются взаимоотношения предпринимателей, предприятий всех форм собственности с государственными и местными бюджетами, с банками, а также с вышестоящими организациями. При помощи налогов регулируется внешнеэкономическая деятельность, включая привлечение иностранных инвестиций, формируется хозрасчетный доход и прибыль предприятия. С помощью налогов государство получает в свое распоряжение ресурсы, необходимые для выполнения своих общественных функций. За счет налогов финансируются также расходы по социальному обеспечению, которые изменяют распределение доходов. Система налогового обложения определяет конечное распределение доходов между людьми. В условиях перехода от административно-директивных методов управления к экономическим резко возрастают роль и значение налогов как регулятора рыночной экономики, поощрения и развития приоритетных отраслей народного хозяйства, через налоги государство может проводить энергичную политику в развитии наукоемких производств и ликвидации убыточных предприятий.

Реферат: Налоговая система РФ Налоговая система РФ

В условиях перехода от административно - директивных методов управления к экономическим резко возрастают роль и значение налогов как регулятора рыночной экономики, поощрения и развития приоритетных отраслей народного хозяйства, через налоги государство может проводить энергичную политику в развитии наукоемких производств и ликвидации убыточных предприятий. Налоговая система в Российской Федерации практически была создана в 1991 г., когда в декабре этого года был принят пакет законопроектов о налоговой системе. Среди них: “Об основах налоговой системы в Российской Федерации”, “О налоге на прибыль предприятий и организаций”, “О налоге на добавленную стоимость” и другие (введён с 01.01.92).Эти законы установили перечень идущих в бюджетную систему налогов, сборов, пошлин и других платежей, определяют плательщиков, их права и обязанности, а также права и обязанности налоговых органов. К настоящему времени в эти законы были внесены изменения и дополнения. События произошедшие 17 августа 1998 года резко усилили роль налогов в экономическом положении страны так как любое государство в послекризисной обстановке пытается поправить свое экономическое положение при помощи корректировки налоговой системы.

Реферат: Налоговая система Японии Налоговая система Японии

Налоговая политика Японии предусматривает укрепление финансов местных органов власти: префектур, городов, районов, поселков и т. д. Собственные налоговые поступления, несмотря на множественность местных сборов, обеспечивают в последние годы около 40% доходной части местных бюджетов. Местные налоги отнюдь не доминируют в местных бюджетах, составляя значительно меньше половины их доходной части. Это отличает японскую налоговую систему от североамериканской, где местные налоги зачастую превышают две трети бюджета муниципалитетов. Довольно существенную роль, хотя и меньшую, чем в ряде европейских стран, в том числе в Германии и России, играют отчисления от общегосударственных налогов. Достаточно интересна структура местных налогов. Из общей суммы местных налогов более половины приходится на подоходные налоги. На втором месте имущественные налоги, только третье место занимают потребительские налоги. Соотношение общегосударственных налогов несколько иное, хотя общие тенденции те же. Государственные подоходные налоги занимали в 1993 г. 56,5% (почти столько же, сколько среди местных налогов), имущественные — 25% и потребительские — 18,5%.

Реферат: Становление налоговой системы в начале 90-х годов в России Становление налоговой системы в начале 90-х годов в России

Всероссийская государственная налоговая академия При Министерстве финансов РФ Факультет «Налоги и налогообложение» Кафедра «Налоги и налогообложение» Курсовая работа по дисциплине «Налоги и налогообложение» на тему: «Становление налоговой системы в начале 90-х годов в России» Выполнила: Студентка 3-го курса Группы НО – 302 Белослудцева М.С Руководитель: Профессор Дадашев А.З. Москва, 2004г. Оглавление Введение .3 Глава 1. Налоговая система РФ и пути её реформирования .6 1. Правовое регулирование 6 2. Закон РФ «Об основах налоговой системы в Российской Федерации» .14 3. Обязанности налогоплательщика .19 4. Взыскание недоимок по налогам .20 5. Исковая давность 23 Глава 2. Налоговые органы в 1990-е годы .25 1. Реорганизация налоговых органов РФ .25 2. Численность 27 3. Расширение функций налоговых органов 29 4. Взаимодействие ГНС (МНС) РФ с другими государственными органами .33 5. Мероприятия в сфере образования и информатизации .35 6. Налоговая полиция .38 Глава 3. Проблемы налогообложения в 1990-е гг. .40 Заключение .53 Список использованной литературы .55 Введение. В настоящее время налогоплательщики сетуют, и вполне обоснованно, на нестабильность российских налогов, постоянную смену их видов, ставок, порядка уплаты, налоговых льгот и т. д., что объективно порождает значительные трудности в организации производства и предпринимательства, в анализе и прогнозировании финансовой ситуации, определение перспектив, исчислении бюджетных платежей.

Реферат: Налоговая система Дании Налоговая система Дании

В результате состояние государственного бюджета в большой степени зависит от экономической активности в стране. Соответственно состояние системы государственных финансов заметно улучшается в периоды экономического "бума". Так, в 2000 году профицит государственного бюджета Дании составил 35 000 млн. датских крон (почти 3% ВВП), а объем государственного долга сократился до показателя, не превышающего 50% ВВП (один из самых низких показателей в ЕС).»1 Государственная политика Дании в большой мере ориентирована на социальную сферу. Обеспечение пенсий, пособий, сфера здравоохранения и другие функции ложатся в Дании на плечи государства. «Сложность изменений в обществе, возможности и недостатки новых технологий, с одной стороны, означают вмешательство государства в те области, которые ранее не регулировались. А с другой стороны, государство должно обеспечить создание системы услуг и информации, которая обеспечила бы развитие торговли и промышленности даже в условиях все возрастающей конкуренции.»2 В Дании все задачи по социальному обеспечению были переданы государству, которое должно было обеспечить уход за детьми, образование, пенсии по старости, дома для престарелых людей, больницы и т.п. «Датское общество характеризуется тем, что выполнение этих задач происходит за счет налогов, а также тем, что в принципе все граждане имеют равное право воспользоваться указанными видами деятельности государства.


Список известных лесбиянок, геев и бисексуалов стран Бенилюкса VSD Джесси Р.
Эта статья содержит список известных лесбиянок, геев и бисексуалов из стран Бенилюкса.
1130 руб
Малая энциклопедия стран и народов мира (сост. Акчурин А.П., Семикова Н.А.) - 621 с. ISBN 5-9524-0874-5 ~54.00.00 11979 М: ЦП
96 руб
Гендерная реконструкция политических систем (под ред., сост. Степановой Н.М., Кочкиной Е.В.) Гендерная коллекция ISBN 5-89329-613-3 Гендерная коллекция Алетейя Школьников И.А.,Успенская В.И.,Темкина А.А.
На каких путях наиболее перспективны консолидация и объединение женских организаций?
720 руб
Общая часть: Беларусь, Польша, Россия, Словакия, Украина, Чехия Налоговое право стран Восточной Европы. Волтерс Клувер Карасева (.М.В.
Адресован студентам, изучающим курс "Налоговое право зарубежных стран", а также готовящим курсовые и дипломные работы по налоговому праву, научным и практическим работникам.
554 руб
Особенности ПДД разных стран мира. Шпаргалка для тех, кто путешествует за рулем Автокурс БХВ-Петербург Гладкий А.
118 руб
Краткий курс подготовки водителя. Особенности ПДД европейских стран Алфамер Паблишинг Чмиль В.П.
Для широкого круга читателей.
5 руб
Страна-за-Пеленой; Дети Дрейка (пер. с англ. Ленской Н., Ленского А., Скороденок М.) - 608 с. {Золотой дракон} ISBN 5-17-009396-9 5-7921-0404-2 ~92.02.27 111 М:АСТ/СПб:TerraFantastica Кнаак Р.
110 руб
Сквозь зеркало и что там увидела Алиса, или Алиса в Зазеркалье Приключения Алисы в Стране Чудес: В 2 тт (пер. с англ. Демуровой Н., Маршака С., Седаковой О. и др.; комм. Демуровой Н.; илл. Ващенко Ю.) (подарочное издание) - 934 с. ISBN 5-93898-038-0 5-93898-039-9 ~92.12.04 108 СПб:ВитаНова Кэрролл Л.
3225 руб
Страна без волшебства: Сказочные повести (пер. с англ. Усовой Н.Г.) - 480 с. ISBN 5-224-04085-Х ~93.04.18 228 М:Олма-Пресс Элбоз С.
105 руб
Mitsubishi Galant 1989 - 2002 гг.; Двигатели: Б: 1.8 2.0 2.4 2.5; Д: 1.8 2.0; Кузова: Седан, универсал: Руководство по эксплуатации, техническое обслуживание, ремонт, особенности конструкции, черно-белые электрические схемы (сост. Декет В.М., Лешик А.Н., Черноостровская Л.Н.) - 304 с. ISBN 966-96178-4-7 ~54.00.00 47348 К: Автомастер
680 руб

Молочный гриб можно использовать для похудения, восстановления микрофлоры, очищения организмаМолочный гриб можно использовать для похудения, восстановления микрофлоры, очищения организма

(495) 105 99 23

Сайт char.ru это сборник рефератов и книг