(495)
105 99 23оплата и доставка

оплата и доставка char.ruКниги интернет магазинКниги
Рефераты Скачать бесплатноРефератыОсознанность, где взять счастье

Легкая промышленность

ПОИСК В ЗАГОЛОВКАХ В ТЕКСТЕ В ТОВАРАХ

Техническая экспертиза продукции текстильной и легкой промышленности. Гриф УМО МО РФ Учебное пособие. Высшее образование. Бакалавриат Форум Шустов Ю.С.
Даны классификация и описание различных видов экспертизы, рассмотрены основные принципы и методы ее проведения, приведены требования к экспертам.
1313 руб
Основы проектирования предприятий легкой промышленности: Учебное пособие. Гриф МО РФ Вузовский учебник Тихонова Н.С.
767 руб

Реферат: Легкая промышленность Украины Легкая промышленность Украины
У розроблених проектах програм розвитук легкої промисловості України передбачено роширити сировинну базу та ліквідувати диспропорції в окремих підгалузях; розвиток машинобудування для лкгкої промисловості, а токож механізм відновлення кооперативних зв'язків з країнами СНД. Відновлюються посіви бавовнику на півдні України, де він вирощувався ще в 30–50-х роках. Заслуговує на увагу також пропозиція українського науково-дослідного інституту текстильної промисловості та інститутів України щодо вироблення технології виготовлення целюлози з біологічної маси та її переробки на штучні волокна і нитки. Є програми розвитку виробництва барвників і дубильних речовин. У зв'зку із значними можливостями забезпечення промисловості України власним льоноволокном доцільно прискорити будівництво Самбірського льонокомбінату для випуску лляних тканин. Випущено першу продукцію для легкої промисловості на основі конверсії окремих підприємств воєнно- промислового комплексу. На різних стадіях підготовки та освоєння перебувають майже 20 видів устаткування для галузі.
Реферат: Диплом по легкой промышленности Диплом по легкой промышленности
Приріст прибутку в промисловості відбувається приблизно на одну третину за рахунок зростання об’єму виробництва і на дві третини за рахунок зниження собівартості продукції. Проблема віднесення різних витрат на собівартість продукції є однією з найважливіших для підприємств. За допомогою механізму формування собівартості продукції можна стимулювати або, навпаки, “подавляти”, робити невигідними різні види витрат. А в сукупності з податковими пільгами цей механізм є потужним важелем фінансово-господарської діяльності підприємства. Щоб успішно вести боротьбу за зниження собівартості продукції, потрібно знати з чого вона складається і які фактори впливають на її величину для більш повного обліку їх при розробці плану по витратам на виробництво, прибутку і рентабельності. Зниження собівартості – це не одноразовий акт, а повсякденне завдання, яке стоїть перед керівництвом підприємства, багатоплановий процес, який потребує системного підходу і єдиного управління. До факторів, що забезпечують зниження собівартості продукції відносяться: використання найновіших технологій, економія сировини, електроенергії, підвищення продуктивності праці, зниження збитків від браку і простоїв, поліпшення використання основних виробничих фондів, зниження витрат на збут продукції, упорядкування витрат на апарат управління, зміна структури виробничої програми в результаті асортиментних зрушень та ін.
Реферат: Проектирование производственных и вспомогательных зданий текстильной и легкой промышленности Проектирование производственных и вспомогательных зданий текстильной и легкой промышленности
смотреть на рефераты похожие на "Проектирование производственных и вспомогательных зданий текстильной и легкой промышленности" ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ВЫСШЕМУ ОБРАЗОВАНИЮ ДИТУД ТФ КАФЕДРА «ПРЯДЕНИЕ НАТУРАЛЬНЫХ И ХИМИЧЕСКИХ ВОЛОКОН» КУРСОВОЙ ПРОЕКТ НА ТЕМУ: ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ЗДАНИЙ ТЕКСТИЛЬНОЙ И ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ. ВЫПОЛНИЛ: СТУДЕНТ ГР. ТТ-41 КАРМАНОВ РОМАН ПРИНЯЛ: ПАВУТНИЦКИЙ В.В. ДИМИТРОВГРАД 1999 РЕФЕРАТ В данном курсовом проекте мы выбрали тип производственного здания, тип строительных конструкций и сетки колонн с учетом унифицированных элементов строительства, а так же особенности технологического процесса, используемого оборудования и внутрифабричного транспорта. Разработали генеральный план строительства промышленного предприятия, обосновали расположение производственных корпусов. Выбрали размещение на генеральном плане складских и вспомогательных помещений, дорог по территории. Расчитали лестничные клетки и входы, определили количество и размер дверей. Выбрали ориентацию производственных корпусов относительно сторон света и преобладающего ветра, озеленили участок.
Реферат: АСУ в легкой промышленности АСУ в легкой промышленности
Действующие АСУ безусловно доказали свою исключительную экономическую эффективность. Расчет экономической эффективности при внедрении АСУ.В современных условиях хозяйствования промышленные предприятия получили большие возможности совершенствования системы планирования и управления производством для резкого повышения общей эффективности производственно- хозяйственной деятельности. Эти возможности обеспечены, с одной стороны, относительной свободой решения тактических и оперативных вопросов по управлению производством, а с другой, - применением компьютерных средств для выработки оптимальных планово-управленческих решений. Сложность и динамичность производственных процессов, усложнение продукции и ее технологии связаны с объективной необходимостью использования в планировании производства современных средств вычислительной техники. Это позволяет значительно повысить обоснованность планово-экономических решений за счет увеличения количества учитываемых факторов и ускорения выработки результирующей информации. При внедрении автоматизированной информационной системы управления значительно повышается производительность труда и качество документов, а также появляется возможность сокращения численности работников.
Реферат: Эффективность производства в легкой промышленности в условиях рыночной экономики Эффективность производства в легкой промышленности в условиях рыночной экономики
Никто до этого не заботился ни о должном качестве продукции, ни о эффективности её производства. Убытки одного предприятия покрывались прибылью другого. Рыночный механизм не приемлет этого, вследствие чего многие производственные предприятия оказались на грани банкротства. Те предприятия, что выжили, предпринимают отчаянные попытки обуздать сложившуюся ситуацию, поднять производство на должный уровень. Вот тут-то и появляется такое понятие, как эффективность. Впервые за многие годы руководители предприятий остро ощутили необходимость выпуска качественной продукции по приемлемым ценам. Впервые на свет вышли такие понятия как конкурентоспособность отечественной продукции, увеличение качества при общем снижении затрат на производство. Сегодня данная тема актуальна как никогда. Судьба государства сейчас в наших руках, и нам решать, как выводить страну из глубокого кризиса и поднимать уровень производства хотя бы до прежнего уровня. Как же этого достичь? 1. Значение повышения эффективности производства в условиях рынка. 1.1 Сущность экономической и социальной эффективности производства, её критерии. Беларусь вступила в период формирования рыночных отношений.
Реферат: Легкая промышленность Легкая промышленность
Экономические и природные предпосылки района предполагают строгую направленность развития каждой отрасли комплекса, приоритет имеют те, которые могут занять устойчивое место на внутреннем российском рынке. 1. Легкая промышленность входит в комплекс отраслей производящих товары народного потребления. Отрасль выпускает свыше 40% всех непродовольственных товаров этой группы. Существенную роль играет легкая промышленность в межгосударственных отношениях в странах СНГ: идет постоянный обмен сырьем, полуфабрикатами, готовой продукцией. В отраслях легкой промышленности занято больше 2 млн. чел. ( в основном женщины). Продукция легкой промышленности идет в основном на удовлетворение потребностей людей, а также используется в других отраслях промышленности в виде сырья и вспомогательных материалов ( в пищевой, машиностроении и др.). Легкая промышленность объединяет группу отраслей, обеспечивающих удовлетворение потребностей населения в тканях, одежде, обуви и других предметов личного потребления. Выпускается также продукция производственного назначения (корд, технические ткани) В 1995 году в отрасли действовало 22 343 предприятия, на которых работало 1322 тыс. чел. Было выпущено продукции на 22 267 млрд. руб. Легкая промышленность наиболее пострадала в результате продолжающегося кризиса экономики.
Реферат: Актуальные проблемы развития и территориальная организация легкой промышленности мира Актуальные проблемы развития и территориальная организация легкой промышленности мира
Наибольший удельный вес в структуру легкой промышленности занимает продукция швейной и текстильной подотраслей. В настоящее время товары, выпускаемые предприятиями легкой промышленности России, значительно уступают по качеству продукции развитых стран, сравнительно низка производительность труда, выше по сравнению с мировым уровнем затраты на производство продукции. Факторы размещения предприятий легкой промышленности однообразны, однако можно выделить основные. Сырьевой фактор особенно важен в отраслях первичной обработки, что обусловлено массовыми отходами (выход льняной соломки составляет 1/5 исходного сырья, шерсти –1/2), или в отраслях, где высока материалоемкость производства (льняная промышленность). Размещение кожевенного производства целиком зависит от мясной промышленности. Населенческий, т. е. потребительский фактор. Готовая продукция легкой промышленности менее транспортабельна по сравнению с полуфабрикатами. Например, выгоднее поставлять прессованный хлопок – сырец, чем хлопчатобумажные ткани. Потребительский фактор оказывает огромное влияние на размещение предприятий отрасли.
Реферат: Легкая промышленность Российской Федерации Легкая промышленность Российской Федерации
Сырьем для выпуска крученых изделий (шпагат, веревки) является пенька, джут и сизаль. Пенька производится из стеблей конопли, посевы которой сокращаются с 1960 года, а джут и сизаль ввозятся из-за рубежа. Хлопчатник в России не выращивается, поэтому после распада СССР развитая хлопчатобумажная промышленность полностью базируется на импортном сырье. Хлопок – сырец поступает преимущественно из Узбекистана, так же из Таджикистана, Туркменистана, небольшая часть поступает из Азербайджана и Казахстана. Кроме натурального сырья в легкой промышленности используются синтетические и химические волокна, искусственные кожи, поставляемые химической промышленностью. Исходным сырьем для их производства являются продукты нефтепереработки, природный газ, каменноугольная смола. Основными районами поставки являются Центральный и Приволжский федеральные округа. В структуре легкой промышленности выделяют около 30 подотраслей, которые могут быть объединены в три основные группы: Текстильная промышленность, которая включает в себя льняную, хлопчатобумажную, шелковую, шерстяную, трикотажную, а так же первичную обработку льна, шерсти, сетевязальную промышленность, валяльно-войлочную, производство нетканых материалов и другие.
Реферат: Легкая промышленность Российской Федерации Легкая промышленность Российской Федерации
Легкая промышленность входит в комплекс отраслей, производящих товары народного потребления. Отрасль выпускает свыше 40% всех непродовольственных товаров этой группы. Существенную роль играет легкая промышленность в межгосударственных отношениях стран СНГ: идет постоянный обмен сырьем, полуфабрикатами, готовой продукцией. В отраслях легкой промышленности России занято больше 2 млн чел. (в основном женщины). Продукция легкой промышленности идет на удовлетворение потребностей людей, а также используется в других отраслях промышленности в виде сырья и вспомогательных материалов (в пищевой, машиностроении и др.). Легкая промышленность - комплексная отрасль, включающая более чем 20 подотраслей, которые могут быть объединены в три основные группы. 1. Текстильная, в том числе льняная, хлопчатобумажная, шерстяная, шелковая, трикотажная, а также первичная обработка льна, шерсти, производство нетканых материалов, сетевязальная промышленность, валяльно-войлочная, производство текстильной галантереи и др. 2. Швейная. 3. Кожевенная, меховая, обувная.
Реферат: "Нелегкая" легкая промышленность "Нелегкая" легкая промышленность
К сожалению, такие формы, как совет директоров и периодический контроль, слабо реализуемы в малом и среднем бизнесе.


ПОИСК В ЗАГОЛОВКАХ В ТЕКСТЕ В ТОВАРАХ

(495) 105 99 23

Сайт char.ru это сборник рефератов и книг